header1
header2
header3
header4

Raport z ewaluacji wewnętrznej  Zespołu Szkół  w Batorzu

 

rok szkolny 2014/2015

 

 

Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

 

 

Celem ewaluacji jest ustalenie:

·         w jakim stopniu rodzice są zaangażowani w życie szkoły i mają wpływ na działania podejmowane w szkole.

·         czy rodzice występują z inicjatywami na rzecz rozwoju szkoły i czy szkoła je realizuje?

 

 

Metody badań:

Ankiety: do nauczycieli,  rodziców

Wywiad z dyrektorem szkoły i przewodniczącym rady rodziców.

 

Źródła danych:

Analiza wyników ankiet

Analiza kwestionariusza wywiadów

Stan oczekiwany: W efektywnych szkołach tworzy się partnerstwo z rodzicami przede wszystkim dla wsparcia uczenia  się uczniów. Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny pozytywnie wpływa na rozwój uczniów, dlatego szkoły zachęcają rodziców do udziału w tym procesie. Celem organizowanych przez szkołę działań powinno być włączanie rodziców w proces podejmowania decyzji dotyczących istotnych aspektów pracy szkoły.

 

 

Przebieg ewaluacji:

W bieżącym roku szkolnym do ewaluacji wewnętrznej wybrano wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły. Powołano zespół ewaluacyjny i opracowano plan ewaluacji. Następnie nauczyciele przygotowali narzędzia badawcze i przeprowadzono badania. Ankietowaniu poddano 27  rodziców szkoły podstawowej i 28 gimnazjum oraz   12 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad z dyrektorem szkoły i przewodniczącą rady rodziców.

Wyniki ewaluacji wewnętrznej

Szkoła podstawowa:

Obszar: Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy

Z analizy ankiet skierowanych  do rodziców uczniów szkoły podstawowej i ankiety do nauczycieli wynika, że rodzice raczej wiedzą w jaki sposób mogą zaangażować się w pracę szkoły- takich odpowiedzi udzieliło- 40% badanych rodziców. „Zdecydowanie tak” – wypowiedziało się tylko  25% respondentów. Nikt nie udzielił odpowiedzi przeczącej. Rodzice i nauczyciele oraz dyrektor i przewodniczący rady rodziców   wspólnie wskazali, że najczęstszą formą współpracy i pozyskiwania opinii od rodziców o pracy szkoły  są zebrania ogólne i klasowe, ankiety anonimowe,  uroczystości klasowe i szkolne, ale również  spotkania indywidualne, rozmowy z rodzicami  i kontakt telefoniczny. Nikt z respondentów nie wskazał strony internetowej jako źródła informacji o szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się, że opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przy planowaniu wycieczek, uroczystości szkolnych, wyjazdów do kina, teatru. Dyrektor zaś wskazał, że pod wpływem opinii rodziców wprowadzono w szkole dodatkowy dyżur przy autobusie szkolnym , ustalono dyżur woźnego  przy szatni  przed lekcjami oraz w czasie przerw i zmieniono godziny pracy pracowników obsługi.

Obszar badania: W szkole  współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

            Z analizy ankiet do rodziców wynika, że rodzice uzyskują na zebraniach informacje na temat osiągnięć w nauce, zachowaniu oraz o funkcjonowaniu dziecka w grupie. 70% rodziców twierdzi, że w ciągu roku kilkakrotnie nauczyciele rozmawiają z nimi na temat możliwości rozwojowych ich dzieci. Również zdecydowana większość rodziców- 90 %  uważa, że zawsze kiedy istnieje taka potrzeba nauczyciele lub wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka. Dyrektor  w wywiadzie  wskazał, iż szkoła wydaje opinie wychowawcze o dziecku dla rodzica w celu przedłożenia w poradni psychologiczno – pedagogicznej, organizuje pomoc finansową w programie „Wyprawka”, szkoła wspiera rodziców w trosce o zdrowie ich dzieci np. poprzez wyjścia z wychowawcą na przeglądy dentystyczne, szczepienia ochronne, organizację w szkole fluoryzacji zębów, dostarczanie uczniom mleka, owoców w szkole w ramach programów rządowych. W szkole organizowane są również szkolenia dla rodziców w celu wspierania ich w wychowaniu dzieci. Nauczyciele w ankiecie wypowiedzieli się, że szkoła wspiera rodziców w rozwoju dzieci poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych, akcje charytatywne, organizację konkursów, zajęcia pozalekcyjne   oraz pomoc w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

 

Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki                                    i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Dyrektor  i przewodniczący rady rodziców w wywiadzie podali przykłady, kiedy rodzice, głównie rada rodziców  współdecydują w sprawach szkoły to m. in. uchwalanie programu  wychowawczego                       i programu profilaktyki, organizowanie zabawy choinkowej oraz opiniują pracę nauczycieli w procedurze awansu zawodowego,  zaś nauczyciele w ankiecie wypowiedzieli się, że opinie rodziców brane są pod uwagę przy organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych, uroczystości szkolnych. Rodzice wskazali podobnie jak nauczyciele takie formy współpracy ze szkołą jak: uroczystości klasowe – 75%,  uroczystości szkolne – 70%, wycieczki, praca społeczna na rzecz klasy np. własne wypieki – 55%, wspieranie finansowe szkoły( wpłaty na radę rodziców)- 30% i tylko 5% rodziców brało udział w opiniowaniu dokumentów szkoły.

 

Obszar  badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów                    i szkoły

W przeprowadzonej  wśród rodziców ankiecie 80% rodziców  wypowiedziało się,                                 że w tym i poprzednim roku szkolnym nie zgłaszało inicjatyw dotyczących rozwoju szkoły.   Nieliczni rodzice zgłaszali propozycje dotyczące metod wychowawczych, organizacji wyjazdów, wycieczek, zakupu podręczników do klasy, organizacji zajęć                            z logopedą w szkole, spotkań autorskich.

Obszar badania: Szkoła  realizuje inicjatywy rodziców.

W wypowiedzi dyrektora szkoły wynika, że inicjatywy rodziców, o ile są zgłaszane są realizowane przez szkołę. Dyrektor podał przykład iż w tym roku szkolnym w przedszkolu rodzice zgłosili propozycję zakupu z własnych funduszy „węża spacerowego”,  rodzice planują organizację „Kiermaszu wielkanocnego”. Tylko 40% ankietowanych rodziców wypowiedziało się ,że ich inicjatywy  zostały zrealizowane w szkole, nikt nie podał przykładu i  przyczyny nie zrealizowanej propozycji rodzica.

Wnioski:

·         Szkoła  pozyskuje opinie na temat swojej pracy.

·         Opinie rodziców uwzględniane są w pracy szkoły.

·         W szkole współpracuje się  z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci, rodzice mają wsparcie w nauczycielach w razie potrzeby.

·         Rodzice sporadycznie zgłaszają inicjatywy.

·         Zgłaszane inicjatywy, jeśli to możliwe są, realizowane przez szkołę.

 

Gimnazjum

Obszar: Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy

Z analizy ankiet skierowanych  do rodziców uczniów gimnazjum  i ankiety do nauczycieli wynika, że rodzice raczej wiedzą w jaki sposób mogą zaangażować się w pracę szkoły- takich odpowiedzi udzieliło- 54% badanych rodziców. „Zdecydowanie tak” – wypowiedziało się  11 %  rodziców  i 36% respondentów wypowiedziało się, że raczej nie wie jak może się zaangażować w pracę szkoły. Rodzice i nauczyciele oraz dyrektor                   i przewodniczący rady rodziców wspólnie wykazali, że najczęstszą formą współpracy                 i pozyskiwania opinii od rodziców o pracy szkoły  są zebrania ogólne i klasowe (96% )  uroczystości klasowe (39%), uroczystości szkolne (50%), ale również  spotkania indywidualne (75%),praca społeczna na rzecz klasy np. własne wypieki (57%),  rozmowy z rodzicami  i kontakt telefoniczny, ankiety anonimowe. Nikt z respondentów nie wskazał strony internetowej jako źródła informacji o szkole. Nauczyciele wypowiedzieli się, że opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przy planowaniu wycieczek, uroczystości szkolnych, wyjazdów do kina, teatru. Dyrektor zaś wskazał, że pod wpływem opinii rodziców wprowadzono w szkole dodatkowy dyżur przy autobusie szkolnym , ustalono dyżur woźnego  przy szatni  przed lekcjami oraz w czasie przerw i zmieniono godziny pracy pracowników obsługi.

Obszar badania: W szkole  współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

Z analizy ankiet do rodziców wynika, że rodzice uzyskują na zebraniach informacje na temat osiągnięć w nauce, zachowaniu oraz o funkcjonowaniu dziecka w grupie informacje o zespole klasowym. 64% rodziców twierdzi ,że w ciągu roku kilkakrotnie, a 25 %  że przynajmniej raz w roku nauczyciele rozmawiają z nimi na temat możliwości rozwojowych ich dzieci. Również zdecydowana większość rodziców- 75 %  uważa, że zawsze kiedy istnieje taka potrzeba nauczyciele lub wychowawcy służą radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla dziecka. Dyrektor  w wywiedzie  wskazał, iż szkoła wydaje opinie wychowawcze o dziecku dla rodzica w celu przedłożenia w poradni psychologiczno – pedagogicznej, organizuje pomoc finansową w programie „Wyprawka”, szkoła wspiera rodziców w trosce o zdrowie ich dzieci np. poprzez wyjścia z wychowawcą na przeglądy dentystyczne, szczepienia ochronne. W szkole organizowane są również szkolenia dla rodziców w celu wspierania ich w wychowaniu dzieci. Nauczyciele w ankiecie wypowiedzieli się, że szkoła wspiera rodziców w rozwoju dzieci poprzez organizację imprez i uroczystości szkolnych, akcje charytatywne, organizację konkursów, zajęcia pozalekcyjne   oraz pomoc w procesie dydaktycznym                       i wychowawczym.

Obszar badania: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki                                  i uczestniczą podejmowanych działaniach. Dyrektor i przewodniczący rady rodziców w wywiadzie podali przykłady kiedy rodzice, głownie rada rodziców,  współdecydują                      w sprawach szkoły to m.in. uchwalanie programu  wychowawczego i programu profilaktyki, organizowanie zabawy choinkowej oraz opiniują pracę nauczycieli w procedurze awansu zawodowego,  zaś nauczyciele w ankiecie wypowiedzieli się, że opinie rodziców brane są pod uwagę przy organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych, uroczystości szkolnych. Rodzice wskazali podobnie jak nauczyciele takie formy współpracy ze szkołą jak: uroczystości klasowe – 96% spotkania indywidualne -75%,  uroczystości szkolne – 50%, wycieczki, praca społeczna na rzecz klasy np. własne wypieki – 57%, wspieranie finansowe szkoły( wpłaty na radę rodziców)- 57% i tylko 5% rodziców brało udział                         w opiniowaniu dokumentów szkoły.

 

 

Obszar  badania: Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów                           i szkoły

W przeprowadzonej  wśród rodziców ankiecie 79 % rodziców  wypowiedziało się, że                w tym i poprzednim roku szkolnym nie zgłaszało inicjatyw dotyczących rozwoju szkoły.   Nieliczni rodzice 18% zgłosiło propozycje dotyczące między innymi zakazu organizacji Mikołajek i zapraszania rodziców na lekcje oraz propozycje dotyczące bezpieczeństwa uczniów.

Obszar badania: Szkoła  realizuje inicjatywy rodziców.

W wypowiedzi dyrektora szkoły wynika, że inicjatywy rodziców, o ile są zgłaszane                            i możliwe do realizacji, są uwzględniane w pracy szkoły. Dyrektor podał przykład,                           iż w tym roku szkolnym  rodzice planują organizację „Kiermaszu wielkanocnego”.                             25 % rodziców wypowiedział się, że zgłoszone przez nich inicjatywy zostały zrealizowane i tyle samo deklaruje, że nie uwzględniono ich propozycji nie podając przy tym jaka to była propozycja i dlaczego nie została uwzględniona.

 

Wnioski:

·         Szkoła  pozyskuje opinie na temat swojej pracy.

·         Opinie rodziców uwzględniane są w pracy szkoły.

·         W szkole współpracuje się  z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci, rodzice mają wsparcie w nauczycielach w razie potrzeby.

·         Rodzice sporadycznie zgłaszają inicjatywy.

·         Zgłaszane inicjatywy, jeśli to możliwe są  realizowane przez szkołę.

 

Rekomendacje do dalszej pracy:

·         Należy zachęcać rodziców do większego udziału w życiu szkoły przedstawiając im dobre rozwiązania i praktyki realizowane w innych szkołach.

·         Na stronie internetowej stworzyć zakładkę „Dla Rodziców” gdzie będą umieszczane ważne dla nich informacje.

·         Zachęcać rodziców do zgłaszania różnych inicjatyw na rzecz rozwoju szkoły.