header1
header2
header3
header4

 

Koncepcja pracy Zespołu Szkół

w Batorzu na lata 2013 - 2018

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ:

 

1.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.

 

Zakładane cele:

· systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

· analiza wyników zewnętrznych;

· promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

  • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce;

· wzmocnienie aktywności uczniów;

· umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;

· eliminowanie przejawów agresji, przemocy;

· przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

· promowanie zdrowego stylu życia;

· kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych;

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

· wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności;

· w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy duża ilość uczniów;

· uczniowie prezentują właściwe zachowania;

· uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

· uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysokie lokaty;

· uczniowie prowadzą zdrowy styl życia;

· Uczniowie wykazują postawy proekologiczne;

· uczniowie w szkole czują się bezpiecznie;

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

· analizowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego różnorodnymi metodami;

· monitorowanie realizacji podstawy programowej;

· formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

· wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

· wskazywanie uczniowi co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

· organizowanie próbnych sprawdzianów i egzaminów;

· rozwijanie inicjatyw w kierunku:

- zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;

- poszukiwania skutecznych form i metod pracy;

- mobilizowania uczniów do udziału w konkursach ;

· umożliwienie uczniom korzystania ze stoku narciarskiego i  pływalni;

· ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;

-  klasowe programy wychowawcze są spójne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem profilaktyki;           

· organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia;

· współpraca wychowawcy z dyrektorem szkoły, rodzicami oraz korzystanie                       

  z wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

· prowadzenie  badania oczekiwań uczniów i  rodziców wobec szkoły;

· rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

· organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami, rocznicami – szkolnych i środowiskowych;

·    prowadzenie stołówki szkolnej;

·         prowadzenie świetlicy szkolnej;

·         pomoc rodzicom w programie „Wyprawka”;

·         segregacja odpadów na terenie szkoły;

 

2. Procesy zachodzące w szkole.

Zakładane cele:

· analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

· wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

· stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

· monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

· doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

· angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

· wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

· koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy    

   chętniej biorą udział w jej realizacji;

· uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

· dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

· współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa

   na proces edukacyjny;

· każdy uczący się ma równe szanse rozwoju;

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

· aktualizowanie koncepcji pracy szkoły;

· rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

· rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia wśród nauczycieli i innych  pracowników szkoły;

  • systematyczne i aktywne doskonalenie zawodowe nauczycieli;

· udział szkoły w akcjach charytatywnych

· realizacja projektów unijnych i programów rządowych;

· stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·         konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach

· wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli, rodziców i uczniów;

· tworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w  działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

· zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce;

 

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Zakładane cele:

· wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

· wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

· promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

· rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły;

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

· współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczących się;

· widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie  gminy

· uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w środowisku;

· zaangażowanie, współudział rodziców w życiu szkoły;

– rodzice są partnerami szkoły

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

· kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

   poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

· czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

· gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;

· czynna współpraca z rodzicami, angażowanie w życie szkoły;

– zasięganie opinii w sprawach planowanych działań, wsparcie rodziców  w organizowaniu imprez itp.

· przygotowywanie imprez środowiskowych;

· promowanie szkoły poprzez stronę internetową szkoły oraz z prasie lokalnej;

· wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami  a rodzicami;

· publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej;

 

4. Zarządzanie szkołą.

Zakładane cele:

· wspólne planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;

· prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

· podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

· prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

· opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

· sprawne zarządzanie szkołą

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

· proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

· szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

· wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

· szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy

- stałe wzbogacanie bazy i  wyposażenia;

· szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji

· szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników  - posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

· aktualizacja bazy dydaktycznej; spis zapotrzebowania;

· w miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych zgłaszanych przez nauczycieli;

· sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

· w miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt;

·   prowadzenie na bieżąco  ewaluacji pracy szkoły;

· prowadzenie remontów i modernizacji zgodnie z przydzielonymi   środkami finansowymi

· opracowanie procedur, regulaminów, instrukcji ułatwiających sprawne funkcjonowanie szkoły;

· pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły;

 

 EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie prowadzona przede wszystkim poprzez:

·    Analizę osiągnięć uczniów

· Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej

· Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli

· Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela

· Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa

· Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach

 

Integralną częścią „Koncepcji”  jest Plan Nadzoru Pedagogicznego

oraz  roczny plan pracy szkoły i harmonogram uroczystości szkolnych.