Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

Szkolny Program

Wychowawczo-Profilaktyczny

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Batorzu

 

 

 

 Batorz 2020

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852).

 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

WSTĘP

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe  wychowanie definiowane jest jako:  wspieranie dziecka w rozwoju w celu osiągnięcia pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Ponadto wspieranie to powinno być wzmacniane oraz uzupełniane poprzez wykonywanie działań z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

W poniższym „Programie” przyjęto definicję profilaktyki według Zbigniewa B. Gasia. Autor ten zakłada, iż profilaktyka to „kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obej­muje równolegle trzy obszary działania.” Pierwszy obszar to wspomaganie w radzeniu sobie z trudnościami zagrażający­mi rozwojowi i zdrowemu życiu. Drugi, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka. Trzeci obszar, inicjowanie oraz wzmacnianie czynników chroniących. Poprawnie prowadzona profilaktyka dzieci i młodzieży z reguły podnosi świadomość  zagrożeń, pozwala zmodyfikować zachowania oraz procesy rozwojowe niezgodne z normą.  Wzmacnia także odpowiedzialność za jakość własnego życia oraz funkcjonowanie społeczności, której jest się częścią. Głównym wykonawcą działań wychowawczych i profilaktycznych jest nauczyciel. Stanowi on swoisty drogowskaz, który ukierunkowuje  uczniów na odkrywanie osobistych potencjałów, realizację istotnych zadań rozwojowych oraz uświadomieniu odpowiedzialności za osobisty rozwój.

Wraz z zmieniającą się sytuacją społeczną, kulturową przyszedł czas na dostosowanie  działań szkół do nowych warunków. Szkoła w swej działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej powinna uwzględniać wolę rodziców oraz wytyczne polityki oświatowej państwa. Zaś w świetle Podstawy Programowej z dnia 14 luty 2017 zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny”. Wychowanie w wymiarze wartości kładzie nacisk na podmiotowe traktowanie uczniów, a wartości ukierunkowują człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów lub decyzji. Dalej, szkoła w procesie dydaktyczno-wychowawczym koncentruje swoje działania na komemoracji miejsc pamięci narodowej, postaci oraz wydarzeń z przeszłości, świat i symboli państwowych.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Poniższy „Program” został zbudowany na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, wytycznych zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dokumentacji szkolnej (raporty ewaluacji wewnętrznej, dzienniki lekcyjne itp.,)  konsultacji z odbiorcami działań (uczniowie, nauczyciele, rodzice), diagnozy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych oraz  dostępnych zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych szkoły. Podstawowym założeniem poniższego Programu jest potrzeba systematycznej aktualizacji celów, zadań, działań by stanowił on solidną bazę rozwoju uczniów szkoły.

MISJA SZKOŁY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Batorzu zapewnia opiekę i bezpieczeństwo oraz rozwój w sferach funkcjonowania fizycznego, psychicznego, emocjonalnej i duchowej zarówno swoim uczniom jak i pracownikom, kreuje absolwentów społecznie świadomych i szanujących swoją ojczyznę, wspiera społeczność lokalną poprzez inicjatywy i współpracę z jej członkami oraz jest partnerem rodziców swoich podopiecznych.

WIZJA SZKOŁY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Batorzu pragnie być miejscem, gdzie uczniowie rozwijają swój potencjał, zdolności, zainteresowania oraz nabywają i rozwijają wiedzę, umiejętności, wartości potrzebne do spełniania roli członka społeczności lokalnej i małego obywatela naszego kraju. Szkoła chce tworzyć wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców charakteryzującą się wzajemnym szacunkiem, spójnością, akceptacją i skuteczną współpracą, gdzie każdy uczestnik życia szkolnego będzie czuć się bezpiecznie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent szkoły w Batorzu jest:

 • życzliwy, uczynny, godny zaufania, wiarygodny, uprzejmy, odważny,

 • kreatywny , spontaniczny, otwarty, energiczny, mający swoje zdanie,

 • szanujący godność, opinie oraz prawa innych ludzi,

 • patriotyczny, szanujący tradycję i kulturę własnego i innych narodów,

 • ciekawy, ambitny, niezależny,

 • rozważny, wytrwały, konsekwentny, wyrozumiały, systematyczny,

 • przedsiębiorczy, pracujący w zespole, aktywny społecznie, lider lokalny,

 • o wysokiej kulturze osobistej, dbający o mowę polską

 • szczery, prawdomówny, rozsądny, odpowiedzialny, sprawiedliwy, obiektywny,

 • towarzyski, przyjazny, pomocny, altruistyczny, gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmujący inicjatywy,

 • wierzący we własne siły, empatyczny, asertywny,

 • o szerokich zainteresowań, znający swoje potrzeby i mocne oraz słabe strony,

 • dbający o swoje zdrowie oraz zdrowie innych i środowisko naturalne,

 • charakteryzujący się umiejętnością wyszukiwania, porządkowania oraz wykorzystywania wiedzy, informacji z różnych źródeł (technologia informacyjno-komunikacyjna) będąc przy tym krytycznie nastawionym wobec środków masowego przekazu,

 • świadomy konsekwencji swojego postępowania, o wysokim poczuciu własnej wartości i pozytywnym obrazie siebie, chcący się rozwijać, radzący sobie ze stresem.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

ZADANIA

 1. Budowanie prawidłowych relacji (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic).

 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych.

 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie interwencji profilaktycznej zachowań ryzykownych.

 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 6. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

 7. Ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów.

 8. Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 9. Wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.

 10. Podejmowanie działań rozbudzających chęć czytania, zwiększających aktywność, kształtujących postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowujących do otwartego dialogu z dziełem literackim.

 11. Nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów. Tutaj, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik informatycznych.

 12. Dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów w sieci, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.

 13. Zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego ucznia do jego potrzeb i możliwości.

 14. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów (wdrożenie do zachowań higienicznych, zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, ugruntowanie wiedzy o korzyściach płynących z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki).

 15. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.

 16. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Tutaj, do angażowania się w wolontariat

 17. Wychowanie w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.

 18. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. Tutaj, upowszechnienie zasadach zrównoważonego rozwoju i motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju zainteresowań ekologią.

 19. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Tutaj, szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

 20. Nabywanie kompetencji społecznych. Tutaj, komunikacja i współpraca w grupie w (środowiska wirtualne, projekty zespołowe lub indywidualne, organizacja i zarządzanie projektami).

DIAGNOZA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY

FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW

Czynniki chroniące:

 • potrzeba osiągnięć,

 • potrzeba własnej skuteczności,

 • potrzeba poznanie siebie,

 • potrzeba bliskich relacji z innymi, w szczególności z rówieśnikami,

 • relacje z rówieśnikami akceptującymi normy społeczne i prospołecznymi,

 • doświadczanie pozytywnych wzmocnień ze strony rówieśników i nauczycieli, rodziców,

 • zaangażowanie się w konstruktywną działalność na rzecz innych (wolontariat),

 • proponowanie rozwój zainteresowań (koła zainteresowań, zajęcia sportowe),

 • zyskiwanie nowych doświadczeń poprzez organizację i udział w życiu szkoły (apele, uroczystości klasowe, szkolne, patriotyczne, ludowe),

Czynniki ryzyka:

 • konflikt pomiędzy normami rodziców a rówieśników,

 • niska motywacja osiągnięć uczniów,

 • szybkie nudzenie się podjętymi zadaniami,

 • brak wytrwałości, konsekwentności w prowadzeniu działań wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

 • powielanie negatywnych wzorów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym,

 • aktywności nie dopasowane do zainteresowań, potencjału, umiejętności uczniów,

 • brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego uczniów,

 • nie wyznaczanie granic (rodzice-dziecko, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel)

 • błędy w komunikacji (rodzice-dziecko, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel)

 • zmęczenie fizyczne i psychiczne uczniów, nauczycieli, (w szczególności na ostatnich godzinach lekcyjnych),

 • nadmierne korzystanie z komputera, telefonu, tabletu (powyżej 1 godziny dziennie),

 • negatywne nastawienie do zmian,

 • brak spójności i integracji zespołu klasowego (grupki w klasie),

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 2. analizę dokumentacji,

 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

 4. rozmowy z rodzicami,

 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

 6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Batorzu w dniu 30 września 2020 roku.

Do programu opracowano bazę pomocy merytorycznej w postaci linków do filmów, konferencji, webinariów dla rodziców i dla wychowawców oraz uczniów, znajdują się tu również prezentacje, gry itp.

 

Załącznik nr 1

Plan działań wychowawczych i profilaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Plan działań wychowawczo profilaktycznych w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Batorzu w roku szkolnym 2020/2021

 

Na podstawie sprawozdania z realizacji Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, wyników ankiety skierowanej do uczniów oraz biorąc pod uwagę czas pandemii związany z wirusem Covid-19 rok szkolny określono następujące główne kierunki pracy wychowawczo – profilaktycznej na bieżący rok szkolny:

 

 • Wdrażanie do zachowania zasad reżimu sanitarnego w czasie pandemii.

 • Dbanie o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów.

 • Kontynuowanie kampanii „Słowa ranią” mającej na celu eliminowanie przemocy psychicznej wśród uczniów;

 • Kształtowanie przyjaznej , życzliwej atmosfery w szkole.

 • Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie).

 • Kultura słowa, eliminowanie wulgaryzmów.

 • Rozsądne korzystanie z mediów (komputer, telefon komórkowy, Internet, telewizja).

 • Uczenie sposobów radzenia ze stresem i wyrażania własnych emocji.

 

 

Zadania Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

 

Treści wychowawczo -profilaktyczne

 

 

Sposoby/formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom

 • Systematyczne pełnieni dyżurów nauczycielskich.

 • Przypomnienie zasad zachowania, zapisów w statucie – zajęcia z wychowawcą

 • Przypomnienie praw i obowiązków uczniów – zajęcia z wychowawcą

dyrektor

wszyscy nauczyciele

wychowawcy

w ciągu roku

 

wrzesień

I w miarę potrzeb

 

Przeciwdziałanie agresji wśród uczniów

 • Reagowanie wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły na jakiekolwiek przejawy agresji

 • Stała współpraca z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze;(komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów , wyniki w nauce, zachowanie, osiągnięcia sportowe)

 • Pomoc w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;

 • Kontrakty wychowawcze i klasowe

 • Zajęcia integracyjne z uczniami

 • Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.

 • Realizacja kampanii „Słowa ranią”

 • Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem platformy edukacyjnej nt „Ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą”

wychowawcy, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

rodzice

 

 

 

Zespół n-li opracowujący kampanię

stała praca w ciągu roku

w razie potrzeby

wrzesień/

październik

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka zagrożeń wieku dojrzewania: (nikotynizm, alkoholizm, narkomania).

 • Prezentacja webinariów dla rodziców poprzez aplikację messenger o tematyce profilaktyki zagrożeń,

 • Zajęcia z wychowawcą o przeciwdziałaniu uzależnieniom w postaci : prezentacji, filmy, udziału w spektaklach online na you tube wykonywaie gazetek informacyjne, webinaria.

 • Szkolenia indywidualne dla nauczycieli (https://www.profnet.org.pl/e-learning/ nt. Substancje psychoaktywne: prawo – polityka – leczenie, Szkoła i profilaktyka, Skuteczne programy profilaktyczne, Teoria profilaktyki)

 • Udział indywidualny nauczycieli w warsztatach online organizowanych przez ORE

 • Organizacja Szkolnego tygodnia profilaktyki

D. Bielak

wychowawcy,

 

 

 

 

nauczyciele

A. Walczak

marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

 • Zajęcia z wychowawcą-poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

 • Zajęcia z wychowawcami dotyczące skutków stresu.

 • Warsztaty dla dziewcząt klasy 7B

 • Szkolenie wewnątrzszkolne dla nauczycieli „Radzenie sobie ze stresem”

 • Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym”, prelekcja dla uczniów

wychowawcy

 

 

 

psycholog

listopad

 

przed egzaminem

 

Przeciwdziałanie przeciwko cyberprzemocy, bezpieczeństwo w sieci, uzależnienie od Internetu

 • Spotkanie informacyjne z policją

 • Utrzymanie zwyczaju nie używania telefonów na terenie szkoły

 • Zajęcia z wychowawcą i zajęcia w klasach I-III poświęcone bezpieczeństwu w sieci (filmy, bajki terapeutyczne, bajki profilaktyczne , zajęcia z wykorzystaniem materiałów filmowych opracowanych w ramach Kampanii Ministerstwa cyfryzacji, wykorzystanie stron sieciaki.pl.

 • Nadzór administratorów grup Messenger/Teams nad poprawnym zachowaniem w sieci.

 • Zajęcia biblioteczne dotyczące tematyki cyberprzemocy dla młodszych dzieci

 

dyrektor

wychowawcy

 

 

 

Bibliotekarz

 

listopad

 

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, bezpieczeństwo w domu, w gospodarstwie

 • Bezpieczeństwo na drogach – Spotkanie z Policjantem

 • Zajęcia z wychowawcami , zajęcia świetlicowe: dotyczące zachowania się na drodze, przypomnienie zasad zachowania się w czasie dowożenia do szkoły.

 • Przypomnienie zasad zachowania się wobec osób obcych

 • Przypomnienie uczniom o zasadach zachowania wobec maszyn rolniczych urządzeń itp.

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii i wakacji- zajęcia z wychowawcą

przedstawiciel policji

wychowawcy

opiekuni świetlicy

wrzesień

w ciągu roku szkolnego, według potrzeb

 

 

Tworzenie przyjaznej atmosfery szkoły

 • Zajęcia integracyjne w klasie,

 • Rozwój współpracy miedzy uczniami w ramach SU, wolontariatu

 • Realizacja kampanii „Słowa ranią”

 

wychowawcy, opiekum SU i wolontariatu

 

wrzesień

w ciągu roku szkolnego

I półrocze

 

Kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, wzywanie pomocy

 • Zajęcia z wychowawcą, w-f (po każdej sytuacji niebezpiecznej np. wypadek)

 • Przypomnienie uczniom z zasad i BHP obowiązujących w szkole;

 • Przeprowadzenie pogadanek na temat zachowania się w sytuacjach zagrożeń,

zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem BHP;

 • Zapoznanie uczniów z procedurami reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia;

 • Zorganizowanie prób ewakuacji;

 • Zapoznawanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

wychowawcy, nauczyciel edb

 

wrzesień

 

Zapoznanie uczniów z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich

 • Spotkanie z policjantem o powyższej tematyce

 • Zajęcia z wychowawcą dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich dla uczniów klas (VII- VIII) z wykorzystaniem materiałów ze stron komendy głównej oraz Konferencji dla uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł.B.Lament o odpowiedzialności karnej nieletnich

https://www.youtube.com/watch?v=jbmAhWbP-6Y

wychowawcy

Przedstawiciel policji

jeśli będzie możliwe

Luty

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna”

 

 

Zapoznanie uczniów

z procedurami COVID-19

 • Zajęcia z wychowawcą poświęcone zachowaniom w czasie pandemii, poznanie okoliczności zarażenia, objawy choroby, zapobieganie zarażeniu.

 • Gazetka informacyjna na korytarzu

 • Informacje umieszczone na stronie internetowej szkoły

 • Współpraca wszystkich pracowników w przestrzeganiu procedur

 

wychowawcy, nauczyciele

początek roku i w czasie pandemii

 

Propagowanie zdrowego odżywiania się

 • Zajęcia z wychowawcami poświęcona tematyce zdrowego odżywiania się z wykorzystaniem materiaw z akcji Sniadanie daje moc, materiałów z akcji Rodzinna akcja zdrowia, zdrowa rywalizacja

 • Ralizacja Programu „Trzymaj formę”

 • Organizacja Światowego Dnia Zdrowia

 • Udział szkoły w programach mleko, owoce, warzywa

 • Pogadanki z pielęgniarką o tematyce prozdrowotnej

 • Współpraca z rodzicami w celu wyrabiania u dzieci prozdrowotnych nawyków żywieniowych.

wychowawcy koordynator programu Trzymaj formę

pielęgniarka

dyrektor

opiekun akcji szklanka mleka

kwiecień

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie wiedzy na temat higieny osobistej

i higieny pracy

 • Zajęcia z wychowawcami dotyczące: projektowanie swojego miejsca pracy zgodnie z zasadami higieny pracy (telewizja, komputer),bezpieczne korzystanie korzystania ze środków multimedialnych.

 • Zajęcia dotyczące e higieny osobistej/pogadanki i zajęcia w klasach na temat higieny osobistej ?

 • Spotkania z pielęgniarką dotyczące higieny osobistej.

 • Obchody Światowego Dnia Snu – (10 Przykazań zdrowego snu dla dzieci i młodzieży) gazetka ścienna. https://www.nfs.org.pl/

 • Obchody Światowego Dnia Higieny Rąk

nauczyciele,

wychowawcy,

marzec

kwiecień

 

 

13 marca

 

5maja

 

Promowanie aktywności fizycznej

 • Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjne

 • Zajęcia z wychowawcą promujące sport

 • Zawody sportowe klasowe

 • Wyjazdy na lodowisko, basen

 • Zajęcia na stoku narciarskim

 • Organizacja dnia sportu

n-le wychowania fizycznego, wychowawcy

w ciągu roku

grudzień- styczeń

czerwiec

 

Promowanie profilaktyki prozdrowotnej

 • Obchody dnia walki z depresją.

 • Organizacja: Światowy Dzień Zdrowia ,

 • Organizacja Dnia walki z Aids,

 • Akcja o tematyce transplantologii,

 • Akcje profilaktyki przeciwnowotworowej

 • Akcje dotyczące dawców szpiku kostnego, krwiodawstwa

 • Zajęcia z wychowawcą w z wykorzystaniem materiałów z kampanii społecznej „Zadbaj o dziecięcy mózg”

 • Przesłanie materiałów dla rodzicóww postaci webinarium z kampanii społecznej „Zadbaj o dziecięcy mózg”

 

wychowawcy

n- l biologii

 

7 kwiecień

 

grudzień

 

Obszar: Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

 

Treści wychowawczo- profilaktyczne

Sposoby/formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

Organizacja sytuacji sprzyjających podnoszenie wiary we własne możliwości

 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyrównawczych, logopedycznych,

 • Udział uczniów w konkursach klasowych, szkolnych, pozaszkolnych

 • Współpraca nauczycieli z rodzicami

 • Kontrakty wychowawcze

 • Angażowanie w działania prospołeczne

 

nauczyciele, wychowawcy

w ciągu roku szkolnego, według

potrzeb

 

Propagowanie idei akceptacji

i szacunku dla drugiego człowieka.

Kształtowanie postaw tolerancji i empatii

 

 • Zajęcia z wychowawcą „Poruszanie tematyki „Granice w relacjach (przestrzeń osobista)”,

 • Zajęcia integrujące klasy (wywiady 1 uczeń z 2, prezentacje multimedialne o swoich zainteresowaniach)

 • Zajęcia z wychowawcą z okazji Miedzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych

 • Warsztaty dla dziewczyn w klasie VII B

 • Udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Słodycze dla Promyka,

 • Realizacja kampanii ‘Słowa ranią”

 • Udostępnianie rodzicom webinariów „Mowa nienawiści

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 

grudzień

 

Budowanie prawidłowych relacji całej społeczności szkolnej i właściwej komunikacji

 

 • Realizacja projektów klasowych oraz ogólnoszkolnych

 • Praca w grupach zadaniowych na zajęciach lekcyjnych

 • Praca w SU, Wolontariacie

 • Zajęcia z wychowawcą dotyczące tematyki „Otwarta i zrozumiała komunikacja”

 • Zajęcia z wychowawcą rozwijające samoocenę i samoświadomość (np. ewaluacja zachowań z 1 i 2 półrocze)

 • Stosowanie elementów oceny kształtującej,

 • Przestrzeganie zapisów kontraktów klasowych i wychowawczych,

 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,m stosowanie mediacji.

 • Współpraca z SU, z Radą rodziców.

 • Dbanie o kulturę słowa w życiu codziennym w szkole i w sieci , zasady savoir- vivru.

 • Organizacja pomocy koleżeńskiej

nauczyciele, wychowawcy,

opiekun SU i koła wolontariatu

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele

w ciągu roku szkolnego, według

potrzeb

 

Wyrabianie postawy

odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność.

 • Obserwacja zachowań w szkole,

 • Rozmowy indywidualne, pogadanki na zajęciach z wychowawcą na temat szacunku do mienia szkolnego

 • Naprawa zniszonych rzeczy.

nauczyciele, pracownicy szkoły

w ciągu roku szkolnego, według

potrzeb

 

Przypomnienie praw

i obowiązków dziecka.

 • Zajęcia z wychowawcą (zapoznanie z „Konwencją Praw Dziecka”, przypomnienie praw i obowiązków ucznia zapisanych w Statucie)

 • Informowanie uczniów o osobach, instytucjach, które pomagają dzieciom.

 • Obchody Dnia dziecka

wychowawcy, nauczyciele, psycholog

październik

 

czerwiec

 

Wdrażanie uczniów do samorządności.

 • Wybory samorządu klasowego

 • Wybory do samorządu szkolnego

 • Współtworzenie strony internetowej szkoły, grupy na Messenger, zespoły na Teams

 • Udział uczniów samorządu uczniowskiego w organizowaniu i prowadzeniu imprez szkolnych dla uczniów i rodziców (w wersji zdalnej przez Messenger, Teams)

wychowawcy, nauczyciele, opiekun SU

wrzesień

w ciągu roku

 

 

Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych

 • Zajęcia z wychowawcą tematy uczniowskie: akceptacja,

 • Udział uczniów w zajęcia sportowe (siatkówka, piłka nożna …)

 • Realizacja projektów klasowych na różnych lekcjach (kontakt w szkole i online przez Teams?)

 • Obserwacja grupy klasowej podczas przerw (inf przez grupę nauczycielską ?),

 • Rozmowy indywidualne z uczniami „izolującymi się, „odrzuconymi przez klasę”,

 • Zajęcia integrujące klasę ( w miarę sytuacji pandemicznej np. nocowanie w szkole, popołudnie w szkole)

 • Stała współpraca z rodzicami uczniów mających trudności adaptacyjne ,

 • Kampania Słowa Ranią

wychowawcy, psycholog, wychowawcy świetlicy

I półrocze

Obszar: Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

 

Treści wychowawczo - profilaktyczne

Sposoby/formy realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Kształtowanie tożsamości narodowej i postawy patriotyzmu.

 • Zajęcia z wychowawcą z okazji 11 listopada, Święta Konstytucji 3Maja

 • Udział w uroczystościach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3Maja

 • Obchody Dnia Patrona Szkoły w klasach,

 • Konkurs szkolny o Patronie,

 • Poznawanie symboli narodowych (edukacja wczesnoszkolna)

 • Zajęcia z wychowawcą z okazji świąt narodowych,

 • Lekcje muzyki- śpiewane hymnu

 • Akcja ogólnoszkolna – wspólne śpiewanie hymnu „11.11”

 • Przygotowanie wystroju szkoły, kotyliony),

 • Mini prelekcje przez radiowęzeł dotyczące miejsc pamięci narodowe

 • Gazetki szkolne i klasowe o miejscach pamięci narodowej

 • Prezentacje udostępniane na grupach/Teams, spacery wirtualne (Google Earth) z okazji świąt narodowych i ważnych dat z historii kraju.

wychowawcy, nauczyciele

listopad /maj

styczeń

Kształtowanie szacunku dla rodziny,

 • Zajęcia z wychowawcami o tematyce prorodzinnej z okazji Dni Babci i Dziadka, Dnia Matki Dnia Ojca

 • Gazetki ścienne okolicznościowe

 • Konkurs plastyczny Moja rodzina dla młodszych dzieci.

 • Wykonywanie drzewa genealogicznego kl. IV

wychowawcy,

bibliotekarz

 

 

 

styczeń/

maj

Rozwijanie poczucia

przynależności do wspólnoty lokalnej.

 • Zajęcia z wychowawcą (wyjście na cmentarz, pomnik poległych, kopiec),

 • Opieka SU nad Pomnikiem, Kopcem, grobem nauczycielki

 • Praca koła wolontariatu,

 • Udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Słodycze dla Promyka,

 • Współpraca z Biblioteką Gminną,

 • Poznanie najbliższej okolicy- spacery po terenie Batorza .

 • Spotkania np. z wójtem, dyrektorem Gminnego ośrodka kultury

 • Udział w uroczystościach gminy Batorz.

nauczyciele, wychowawcy,

opiekun SU, opiekun koła wolontariatu

w ciągu roku szkolnego, według

potrzeb

Kształtowanie szacunku dla tradycji.

 • Wycieczki do lokalnego muzeum wiejskiego.

 • Zajęcia z wychowawcą (dyskusje, scenki, pogadanki ukazujące tradycje regionalne i polskie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zaduszek,

 • Projekt realizowany przez bibliotekę szkolną pt. Jak to dwniej było? - tradycje naszego regionu regionalne.

nauczyciele, wychowawcy

bibliotekarz

 

grudzień

kwiecień

 

Zapoznanie uczniów

z sylwetkami wybitnych Polaków.

 • Konkursy o Św. Janie Pawle II,

 • Przypomnienie sylwetki Jana Pawła II, Marcina Borelowskiego oraz innych znanych Polaków pogadanki, prelekcje, pokazy (online)

 • Obchody Dnia Patrona Szkoły,

 • Obchody Święta Niepodlgłości, Świeta Konstytucji 3 Maja

 • Wykonanie gazetek ściennych

nauczyciele, wychowawcy,

katecheci

bibliotekarz

październik

 

 

Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

 • Udział uczniów w: uroczystościach szkolnych, konkursach przedmiotowych,, zawodach sportowych, kółkach zainteresowań

 • Prezentacja wycieczek tematycznych (google maps,google earth)

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi (Teams, wywiady)

 • Lekcje odwrócone

nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

chętni nauczyciele

w ciągu roku szkolnego, według

potrzeb

 

Rozwijanie czytelnictwa.

 • Udział uczniów w Narodowym czytaniu Balladyny ,

 • Organizacja Dnia głośnego czytania

 • Wprowadzenie zwyczaju , każde zajęcia z wychowawcą rozpoczynają się od 5 minut czytania głośnego wybranej przez ucznia książki

 • Organizacja w ramach języka polskiego lekcji, w których uczniowie zachęcają do czytania ulubionych książek.

 • Organizacja lekcje biblioteczne.

 • Organizacja konkursów czytelniczych (według planu pracy bibliotekarza)

wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz

 

wrzesień

październik

 

od listopada

maj

 

Kształtowanie nawyku dbania o środowisko naturalne.

 • Zajęcia z wychowawcą, pogadanki, filny o tematyce ekologicznej, wycieczki online (google maps, Google earth)

 • Obchody Dnia Ziemi

 • Kształtowanie zachowań proekologicznych :biórka baterii , segregacja śmieci na terenie szkoły

 • Współpraca z Nadleśnictwem

 • Gazetki plakaty, konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej ,

 • Opieka nad roślinami w klasie,

nauczyciele, wychowawcy

kwiecień