header1
header2
header3
header4

WYMAGANIA EDUKACYJNE -  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nauczyciel, dokonując oceny bieżącej osiągnięć edukacyjnych ucznia może posługiwać się następującą skalą oznaczeń:

 

celujący (6)• uczeń realizuje materiał programowy wyczerpująco, posiada szeroką wiedzę i wykorzystuje ją w praktyce; jest twórczy, chętnie podejmuje dodatkowe zadania,

 

bardzo dobry (5)• uczeń realizuje większość wymaganych treści programowych, na ogół wykazuje inicjatywę w pracy, dopuszczalne są minimalne błędy,

 

dobry (4) • uczeń opanował większość wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić,

 

dostateczny (3) • uczeń opanował większość wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

 

słabo (2) • uczeń nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności, ma braki w wiadomościach iumiejętnościach, popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela,

 

bardzo słabo (1) • uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności, nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań.

 

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:

 

 • Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!

 • Ocena bardzo dobra - wyrażona cyfrą 5

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!

 • Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki

 • Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.

 • Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.

 • Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami.

Dopuszcza się stosowanie znaku „ +”  przy ocenach 5, 4, 3, 2,1 oraz znaku „ –„  przy ocenach 6, 5, 4, 3, 2.

 

Oprócz tego, biorąc pod uwagę własną inicjatywę i pomysłowość, jak również specyfikę zespołu klasowego, nauczyciel może oceniać aktywność uczniów na lekcjach stosując różnorodne elementy, np. znaczki, naklejki, pieczątki lub dyplomy motywacyjne w celu podniesienia efektywności nauczania.

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Edukacja polonistyczna

Czytanie

Cechy czytania:

Czytanie poprawne - uczeń prawidłowo odczytuje wyrazy, nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia, nie zniekształca końcówek wyrazów.

Czytanie płynne - uczeń czyta tekst całymi wyrazami lub zdaniami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub ich częściami, nie bierze "oddechu" w połowie wyrazu. Czytanie płynne, choć może być powolne, zapewnia równomierność czytania.

Czytanie wyraziste – uczeń poprawnie wymawia głoski. Czytanie wyraziste polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji, zastosowaniu odpowiedniego tempa itp. Czytanie to ma wydobyć walory uczuciowe tekstu. tj. pauzy gramatyczne (umiejętność właściwego zachowania znaków przestankowych przy czytaniu) i pauzy psychologiczne (umiejętność oddzielenia pod względem nastroju różnych partii czytanego tekstu).

Czytanie biegłe - polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na płynnym i poprawnym odczytywaniu wyrazów, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Czyta płynnie, poprawnie i biegle teksty bez przygotowania;

opracowany tekst czyta płynnie, poprawnie,

wyraziście, z intonacją;

czyta wyuczony tekst

płynnie, poprawnie, nie zawsze stosuje intonację lub nie zawsze zwraca uwagę na znaki przestankowe;

czyta wyuczony tekst wyrazami i zdaniami popełniając pomyłki, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe;

czyta wolno, wyrazami, często przekręca wyrazy, nie zwraca uwagi na znaki przestankowe;

czyta sylabizując, wolno i często

niepoprawnie składa wyrazy.

Czytanie ze zrozumieniem

Do każdego tekstu nauczyciel przygotowuje pytania (zadania), które stanowią wskaźnik do określenia stopnia umiejętności ucznia w tym zakresie.

Umiejętność czytania cichego ze zrozumieniem podlega ocenie według sześciostopniowej skali ocen od 1 do 6. Odpowiedzi są punktowane i w zależności od ilości punktów, wyrażonych w skali procentowej:

100% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

99% - 90% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

89% - 75% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

74% - 50% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

49% - 25% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

24% -0%

maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test.

                 

 

Edukacja polonistyczna

Pisanie Przepisywanie

Uczeń przepisuje w szybkim tempie, bezbłędnie; pismo

kształtne, staranne i estetyczne;

uczeń przy przepisywaniu nie pomija żadnego wyrazu, nie popełnia żadnego błędu ortograficznego;

uczeń przy przepisywaniu popełni 1 błąd ortograficzny lub pominie fragment tekstu;

uczeń przepisuje tekst pomijając wyrazy,

popełniając nie więcej niż 2 błędy ortograficzne;

uczeń przepisuje tekst popełniając więcej niż 2 błędy ortograficzne;

uczeń pisze nieczytelnie, nie mieści się w liniaturze.

Niekształtne, nieproporcjonalne i nieprawidłowo połączone litery, czyli niestaranne pismo powoduje obniżenie o jeden stopień ogólnej oceny za przepisywanie.

Pisaniez pamięci i ze  słuchu

a)błędy I kategorii (zasadnicze) :

-  niepoprawna pisownia wyrazów z : ó, u, rz, ż, ch, h, - niepoprawna pisownia wyrazów wielką i małą literą

- niepoprawna pisownia wyrazów z „nie” z czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami itp

 

b)  błędy II kategorii

- niepoprawna pisownia głosek dźwięcznych  i bezdźwięcznych np.: „t – d, k – g, p – b, s – z”;

- niepoprawna pisownia zmiękczeń;

- niepoprawna pisownia zakończeń „-ą, -ę, -em, -om”;

- niepoprawna pisownia wyrazów z „ą i ę, om ,en”;

- błędy typu: zdjął-, zdjęła.

2-błędy II kategorii = 1 błąd  zasadniczy.            

 

 c) błędy III  kategorii

- przestawianie liter;

- dopisanie liter;

- opuszczanie liter, ogonków, kresek

- błędy interpunkcyjne

              3 błędy III kategorii = 1 błąd zasadniczy.

 

 

0 błędów zasadniczych w dyktandzie

1 błąd zasadniczy w dyktandzie

2-3 błędy zasadnicze w dyktandzie

4-5 błędów zasadniczych w dyktandzie

6-7 błędówzasadniczych w dyktandzie

8 i więcej błędów zasadniczych w dyktandzie

Pisanie: Inne formy

Formy pisemne typu opis, list, zaproszenie, ogłoszenie, życzenia ocenia się za pomocą sześciostopniowej skali cyfrowej od 1 do 6 według ustalonych kryteriów, które są szczegółowo omawiane z uczniami przed przystąpieniem do redagowania określonej formy wypowiedzi.

Wygłaszanie z pamięci

Bezbłędnie odtwarza z pamięci dłuższe teksty uwzględniając znaki przestankowe,

właściwe tempo

i zmianę siły głosu;

bezbłędnie odtwarza z pamięci tekst uwzględniając znaki przestankowe;

dobrze opanowany tekst pamięciowo, nie zawsze uwzględnia znaki przestankowe;

niedokładnie zapamiętany tekst, sporo pomyłek, wolne tempo, bez

uwzględnienia znaków przestankowych;

tekst wygłaszany przy znacznej pomocy nauczyciela;

uczeń nie potrafi odtworzyć tekstu nawet przy pomocy nauczyciela.

Gramatyka

Wiadomości i umiejętności gramatyczne (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów, wg ogólnej punktacji procentowej:

100% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

99% - 90% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

89% - 75% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

74% - 50% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

49% - 25% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

24% -0%

maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test.

                   

 

 

Edukacja matematyczna

 

Edukacja matematyczna

 

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów . Odpowiedzi ustne np. obliczenia, układanie i rozwiązywanie zadań i problemów matematycznych, traktuje się jako formę aktywności uczniów klas I-III.

100% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

99% - 90% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

89% - 75% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

74% - 50% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

49% - 25% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

24% -0% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test.

 

 

 

Edukacja przyrodniczo-społeczna

 

Edukacja przyrodniczo- społeczna

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej (przewidziane wymaganiami programowymi dla klas I - III) sprawdza się i ocenia za pomocą kartkówek, sprawdzianów i testów. Wypowiedzi ustne np. wnioskowanie, wyrażanie własnych sądów, spostrzeżeń, opinii traktuje się jako formę aktywności na zajęciach.

100% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

99% - 90% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

89% - 75% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

74% - 50% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

49% - 25% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test;

24% -0% maksymalnej liczby punktów za sprawdzian lub test.

 

Edukacja plastyczno-techniczna

 

 

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Edukacja plastyczno- techniczna

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień indywidualnego zaangażowania,

- aktywność,

osobiste predyspozycje.

Praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły i

kolorystykę, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie, dokładnie i uznana przez większość

rówieśników (wyróżniona) za szczególnie oryginalną i pomysłową;

praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, barwna, staranna, estetyczna, wykonana poprawnie

i dokładnie;

praca zgodna z tematem, w miarę staranna, dokładna, poprawna i estetyczna, niezbyt bogata w

szczegóły;

praca wykonana niedokładnie, niestarannie,

nieestetycznie, uboga w szczegóły i bez zachowania

proporcji, nie w pełni oddaje temat;

praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna, uboga w szczegóły, niedokończona (z powodu braku chęci do jej wykończenia);

praca zniszczona przez ucznia, nie oddana do oceny.

 

 Edukacja muzyczna

 

Edukacja muzyczna

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień indywidualnego zaangażowania,

- aktywność,

- osobiste predyspozycje.

Uczeń posiada szczególne walory głosowe i umiejętności muzyczne, uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności muzycznej, potrafi zagrać na instrumencie muzycznym melodie poznanych piosenek , zawsze chętnie śpiewa indywidualnie, a jego wykonanie wzbudza zachwyt i uznanie;

śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki, wyraża muzykę ruchem, zna nazwy literowe i solmizacyjne poznanych nut oraz potrafi je odczytać z zapisu nutowego, samodzielnie określa tempo i nastrój słuchanych utworów, umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki;

poprawnie śpiewa, najczęściej zbiorowo, poznane piosenki, solmizacyjnie odczytuje nuty, wyraża muzykę ruchem;

próbuje śpiewać poznane piosenki, ale nie zna dobrze słów, rozpoznaje niektóre nazwy poznanych nut, próbuje wyrażać muzykę ruchem;

biernie uczestniczy w zajęciach, niechętnie śpiewa piosenki, nie zna ich słów, rzadko rozpoznaje nazwy poznanych nut, myli nuty;

nie próbuje śpiewać piosenek nawet wspólnie z klasą, nie zna żadnych nut.

                 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Edukacja motoryczno-ruchowa

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Głównymi kryteriami oceniania uczniów są:

- stopień indywidualnego zaangażowania,

- aktywność,

- osobiste predyspozycje.

Uczeń wyróżnia się sprawnością fizyczną na tle klasy, bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych zawodach sportowych;

uczeń chętnie podejmuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, chętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych, współdziała w zabawach przestrzegając obowiązujących w nim reguł;

podejmuje większość działań ruchowych objętych programem edukacji wczesnoszkolnej, przeważnie precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy, poprawnie wykonuje większość ćwiczeń fizycznych;

z pomocą nauczyciela wykonuje działania ruchowe objęte programem edukacji wczesnoszkolnej, mało precyzyjnie wykonuje ruchy, niezbyt chętnie uczestniczy w grach i zabawach sportowych, nie zawsze przestrzega reguł i zasad bezpieczeństwa;

uczeń mało sprawny fizycznie, nie wykazuje właściwej postawy i zaangażowania na zajęciach ruchowych, ćwiczenia wykonuje niechętnie, niedokładnie, nieprecyzyjnie, niechętnie uczestniczy w zabawach i grach sportowych oraz w zabawach rytmiczno- tanecznych, nie przestrzega reguł obowiązujących w zabawach;

uczeń nie uczestniczy w zabawach ruchowych, nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela.

               

 

Edukacja informatyczna

Ocenie podlegają między innymi:

 1. Ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 2. Ćwiczenia wykonywane w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń
 3. Wypowiedzi ustne ucznia
 4. Postawy (w ocenie postaw ucznia bierze się pod uwagę: aktywność, systematyczność, pracę w grupie, samodzielność, prezentację pracy, przygotowanie do lekcji i pracę domową).

 

 

Celujący ( 6 )

Bardzodobry (5 )

Dobry ( 4 )

Dostateczny ( 3 )

Słabo ( 2 )

Bardzosłabo ( 1 )

Zajęcia komputerowe

Działania ucznia wskazują na szczególne zainteresowanie przedmiotem, zawierają własne, oryginalne pomysły. Uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe określone w programie nauczania, potrafi korzystać ze źródeł poza podręcznikowych. Swobodnie operuje terminologią informatyczną, jest samodzielny i twórczo wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności. Wykazuje się dużą starannością i sumiennością, dąży do samodoskonalenia, przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia, przejawia inicjatywę. Przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy;

uczeń potrafi w pełni wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności, operuje poznaną terminologią informatyczną. Praca jest samodzielna, występują przemyślane przez ucznia elementy wyczerpujące temat w zakresie wymagań programowych. Uczeń wykazuje się dużą starannością i sumiennością, efektywnie wykorzystuje czas pracy, jest zaangażowany w pracę, aktywny i przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy;

wykonana praca jest zasadniczo samodzielna, lecz nie wyczerpuje zagadnienia i nie widać inwencji twórczej ucznia. W pracy i w odpowiedziach dopuszczalne są nieliczne błędy. Uczeń rozumie poznaną terminologię informatyczną i w znacznym stopniu posługuje się nią. Stara się być aktywny, dostosowuje się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy. Nie zawsze efektywnie wykorzystuje czas pracy, czasem brak mu staranności i systematyczności w działaniu;

uczeń zna najważniejsze fakty dotyczące pracy z komputerem. Jest mało samodzielny, czasami wymaga mobilizacji i ukierunkowania ze strony nauczyciela. Wykonuje zadania na miarę swoich możliwości, zna podstawowe funkcje i opcje programu, w którym pracuje, wykonana praca nie jest wyczerpująca czy estetyczna, występują błędy. Uczeń jest słabo zaangażowany w pracę grupy, nie zawsze przestrzega obowiązujących zasad bezpieczeństwa, higieny i organizacji pracy;

uczeń posiada znaczne braki w zakresie wymagań podstawowych określonych w programie. Podczas wykonywania zadań wymaga mobilizacji i pomocy, popełnia liczne błędy zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej jak i działania praktycznego. Zadania wykonuje nieestetycznie, niesamodzielnie. Uczeń słabo angażuje się w pracę, często nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem;

uczeń nie posiadł

wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych objętych programem.Nie

potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych nawet z pomocą nauczyciela.

Nie angażuje się w pracę, nie stara się dostosować do

wymagań. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, higieny organizacji pracy. Niespełniawymagańpodanychkryteriówocenpozytywnych.

 

Ocena z zachowania

 

Na ocenę zachowania składa się:

 • dbałość o kulturę słowa,
 • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwa swoje i innych,
 • przestrzeganie regulaminu klasowego i szkolnego,
 • umiejętność współpracy z kolegami w zespole.

 

 Bieżąca ocena zachowania odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym znakami:

plus(+)     • zachowanie pozytywne,

minus ( - ) • zachowanie wymagające poprawy.

 

 Edukacja wczesnoszkolna

 

 

KLASA I

 

rok szkolny 2018/2019

 

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

 

 

 

 

chętnie słucha wypowiedzi rówieśników oraz innych osób,

analizuje wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, potrafi z nich wyciągnąć wnioski,

rozumie polecenia nauczyciela,

 

 

potrafi zastosować otrzymaną informację,

słucha w skupieniu wypowiedzi rówieśników i innych osób,

rozumie wypowiedzi rówieśników i nauczyciela,

podejmuje próby samodzielnego ułożenia pytań,

potrafi powtórzyć zdanie lub opinię osoby, która wcześniej wypowiadała się na dany temat,

• z uwagą i zaangażowaniem słucha poleceń nauczyciela oraz zapamiętuje i rozumie wszystkie polecenia,

 

 

 

 

odpowiada na pytania nauczyciela

potrafi zachęcać innych do słuchania, z uwagą i zaangażowaniem

chce słuchać wypowiedzi innych,

 

słucha czytanych tekstów literackich,

zapamiętuje i wykonuje polecenia nauczyciela,

motywuje innych do poszanowania i wysłuchania osoby, która się wypowiada,

okazuje szacunek innym w czasie ich wypowiedzi,

 

 

grzecznie zwraca się do rozmówcy,

samodzielnie wycisza się i skupia uwagę na osobie, która zaczyna mówić,

stosuje poprawne i kulturalne zwroty w rozmowie,

 

 

• rozpoznaje i nazywa emocje własne oraz innych osób,

• potrafi zaprezentować odmienne zdanie niż kolega,

• opowiada o tym, co czuje i co myśli na podstawie wypowiedzi innych osób, własnych przeżyć, zachowań lub ilustracji, a także obserwacji,

wypowiada się w nawiązaniu do tego, co powiedziała na dany temat inna  osoba,  lub  do  tego,  co  zostało zaprezentowane w materiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • stara się zapanować nad tym, jak się zachowuje w danym momencie pod wpływem emocji,

 

 • podejmuje próby zaprezentowania własnego zdania na podany temat,

 

 • potrafi poprosić o pomoc rówieśnika, nauczyciela lub inną osobę,

 

 • potrafi nazwać własne potrzeby,

 

 • zwraca się kulturalnie do rozmówcy,

 

 • pamięta poznane wyrazy, zwroty, pojęcia i ich używa,

 

 • udziela odpowiedzi na proste pytania dotyczące wy- branego tematu, np. przeczytanego tekstu,

 

 • formułuje proste pytania dotyczące wybranego tematu,

 

 • wypowiada się z różną intonacją: wyżej, niżej, ciszej, głośniej, w zależności od reguły podanej przez nauczyciela lub rówieśników,

 

 • tworzy opowiadanie na podstawie historyjek obrazkowych,

 

 • opisuje wygląd plakatu, zdjęcia, ilustracji z przewagą wymieniania elementów znajdujących się na wybranej formie przekazu,

 

 • opowiada o własnych przeżyciach, doświadczeniach, obserwacjach,

 

 • uczy się na pamięć roli bohatera w przedstawieniu,

 

 • opowiada o przygodach bohatera literackiego,

 

 • potrafi przytoczyć najważniejsze wydarzenia i sytuacje w utworze, podejmuje próby odniesienia wartości płynących z literatury do własnych doświadczeń i życia codziennego,

 

 • potrafi zakodować informację w formie komunikatu niewerbalnego i werbalnego, np. z wykorzystaniem technik plastycznych,

 

 • potrafi odtwarzać podane kody werbalnie i niewerbalnie,

 

 • potrafi narysować symbol lub symbole, które coś znaczą i stanowią zakodowaną informację, np. słońce – dobry humor,

 

 • odczytuje informacje przekazywane za pomocą znaków drogowych oraz innych znaków i symboli,

 

 • czytainstrukcjęobrazkową,

 

 • prowadzi rozmowy na tematy związane z własnymi doświadczeniami lub

 

 

audialnym,

 

 • stara się zainteresować wypowiedzią inne osoby, używa przy tym zwrotów typu: posłuchajcie, mam wiadomość,opowiem wamcościekawego,

 

 • mówi innym osobom miłe rzeczy,

 

 • wskazuje na różnice między emocjami własnymi oraz innych osób,

 

 • naśladujezachowaniainnych,

 

 • przewiduje, jakie emocje może wywołać swoim zachowaniem,

 

 • zawsze panuje nad swoim zachowaniem pod wpływem emocji,

 

 • zawsze prosi o pomoc w sytuacji, w której sobie nie radzi,

 

 • potrafi nazwać własne potrzeby i podać ich źródła,

 

 • zawsze zwraca się do rozmówcy w kulturalny i właściwy dla danej sytuacji sposób,

 

 • samodzielnie dąży do poszerzania własnego słownika pojęć,

 

 • samodzielnie buduje wypowiedzi na określony temat, wzbogacając je o własne doświadczenia i przykłady,

 

 • udziela odpowiedzi na pytania problemowe i podejmuje próby uzasadnienia swojej odpowiedzi,

 

 • formułuje pytania o charakterze problemowym, potrafi zadać dodatkowe pytania rozmówcy na nowy, nieznany temat,

 

 • opowiada historyjki obrazkowe z uwzględnieniem wielu szczegółów,

 

 • samodzielnie stosuje właściwą intonację w czasie ustnej wypowiedzi,

 

 • podejmuje próby recytacji wierszy lub fragmentów prozy,

 

 • szczegółowo opisuje wygląd plakatu, zdjęcia, ilustracji, w swojej wypowiedzi uwzględnia własną subiektywną ocenę dzieła lub obrazu,

 

 • opowiada o własnych przeżyciach, doświadczeniach, obserwacjach itp., odwołując się do doświadczeń innych osób lub różnorodnych sytuacji

 

życiem szkoły,

 

 • zna i rozróżnia wszystkie litery alfabetu,

 

 • rozumie różnice w zapisie i brzmieniu liter,

 

 • wie, że imiona i nazwiska pisze się wielką literą,

 

 • dzieli wyrazy na głoski i sylaby, wskazuje miejsce głoski w wyrazie (nagłos, śródgłos, wygłos),

 

 • świadomie stosuje pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, i wskazuje różnice między tymi pojęciami,

 

 • odczytuje proste wyrazy i zdania,

 

 • odczytuje krótkie teksty składające się z poznanych liter,

 

 • czytaglobalniewyrazy,

 

 • wskazuje elementy na obrazku po przeczytaniu p tania,

 

 • dorysowuje elementy obrazka po przeczytaniu tematu lub krótkiej, prostej instrukcji,

 

 • czytaproste, krótkiedialogi,

 

 • przepisuje bezbłędnie proste, krótkie wyrazy i zdania wraz ze znakami interpunkcyjnymi,

 

 • pisze wyrazy i krótkie zdania z pamięci,

 

 • podpisujeobrazki,

 

 • dopisujezakończeniazdań,

 

 • pisze kształtne litery, mieści się w liniaturze,

 

 • poprawnie łączy litery w wyrazie,

 

 • wyróżniawyrazy w zdaniach,

 

 • potrafi skupić uwagę w czasie czytania,

 

 • słuchaczytanychutworów,

 

 • interesuje się czytaniem, zadaje pytania dotyczące książek, prosi rodziców lub inne osoby o przeczytanie książki,

 

 • podejmuje próby samodzielnego czytania fragmentów książek dla dzieci lub czasopism dziecięcych, lub innych materiałów czytelniczych,

 

 • potrafi korzystać z zeszytu ćwiczeń, podręcznika oraz innych pomocy

 

 

życiowych,

 

 • sprawnie i z zaangażowaniem recytuje tekst swojej roli w przedstawieniu,

 

 • opowiada o przygodach bohatera literackiego, potrafi przytoczyć najważniejsze wydarzenia i sytuacje w utworze, komentuje i analizuje zdarzenia, zachowania, o których się wypowiada,

 

 • odczytuje i konstruuje informacje przekazywane za po- mocą znaków drogowych oraz innych znaków i symboli,

 

 • tworzy samodzielnie krótkie instrukcje obrazkowe,

 

 • czyta proste dialogi z odpowiednią intonacją i modulacją głosu,

 

 • samodzielnie czyta fragmenty lektur lub całe lektury,

 

 • układa proste pytania do przeczytanego tekstu,

 

 • odpowiada na pytania problemowe dotyczące fragmentu przeczytanego tekstu,

 

 • pisze z pamięci krótkie wiersze i rymowanki,

 

 • pisze ze słuchu wyrazy i proste, krótkie zdania,

 

 • zawsze skupia uwagę w czasie czytania,

 

 • zawsze pisze estetycznie i poprawnie,

 

 • samodzielnie czyta fragmenty poleconych przez nauczyciela lektur,

 

 • zawsze z uwagą słucha czytanych utworów: baśni, wierszy, opowiadań,

 

 • posiada własny zbiór przeczytanych książek dla dzieci,

 

 • wymyślawłasnehistoryjkiobrazkowe,

 

 • świadomie i celowo przekazuje komunikaty dotyczące emocji, nastrojów, przeżyć, wykorzystując gesty, mimikę, rekwizyty, ruchy,

 

 • wymyśla inne, nowe, możliwości wykorzystania rekwizytu w przedstawieniu,

 

 • świadomie i celowo posługuje się rekwizytem w cza- sie przedstawienia,

 

 • potrafi zaproponować własną zabawę teatralną,

 

 

dydaktycznych,

 

szybko i sprawnie wciela  się  w

rolębohatera w przedstawieniu,

• potrafiilustrowaćgestem lubmimikąemocje, prze-

życiaorazwysyłać

samodzielnie zgłasza się do udziału w zabawach teatralnych oraz w

 

czytelne dla innych komunikaty, robi to świadomie,

 

 

przedstawieniach i występach,

 

 

 

świadomie posługuje się rekwizytem w czasie przedstawienia,

podejmuje próby układania wierszyków, bajek, opowiadań,

 

chętnie bierze udział w zabawach teatralnych oraz przedstawieniach i

wymyśla inne zakończenia lub ciąg dalszy bajki, tworząc dialogi i

 

występach,

 

 

wprowadzającnowychbohaterów,

 

 

 

układa własne krótkie historyjki i opowiadania,

 

• trafnie  i  umiejętnie

wyrażaruchem,  gestem,

mimikązachowania

stara się wymyślić inne zakończenie bajki lub układa ciąg dalszy

 

bohaterów literackich i bohaterów innych wymyślonych historii,

 

opowiadania, bajki,

 

podejmuje próby recytacji wierszy oraz fragmentów prozy,

 

układakrótkierymowanki,

 

• podejmujepróby wymyślania słówdo znanych melodii;

 

• odtwarza zpamięcifragmenty lubcałość tekstów;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

 

 

 

 

podstawowe

 

 

 

ponadpodstawowe

 

 

rozpoznaje, nazywa i podaje przykłady dobrego  i złego zachowania

zawsze zachowuje się koleżeńsko i chętnie udziela pomocy innym,

 

wobecrówieśników,

 

niekłamie,

 

 

 

 

podejmuje próby załagodzenia konfliktów i pokojowego rozwiązania

potrafi samodzielnie dostrzec i wymienić zagrożenia bezpieczeństwa,

 

problemów,

 

 

jakie występują w nowym miejscu,

 

 

 

wymienia  osoby,  do  których  należy  zwracać  się

o  pomocw

staje w obroniesłabszych,

 

 

 

 

określonych  sytuacjach  zagrożenia i w razie niebezpieczeństwa,

• podajeprzykłady złegoi dobrego zachowaniawobec rówieśników,

wymienia sposoby i formy poszukiwania pomocy, bezpieczne dla dziecka,

łagodzi konflikty w grupie, stara się być rozjemcą,

 

bez proszenia o pomoc pomaga innym dzieciom,

 

• starasię dawaćinnymrówieśnikom przykłady właściwego

 

stara się skrupulatnie wypełniać obowiązki dyżurnego,

 

 

zachowania w różnychsytuacjach,

 

 

 

pamięta o porządkowaniu miejsca pracy,

 

podejmuje próby udzielania pierwszej pomocy,

 

 

unika bójek, sprzeczek i nieporozumień,

 

samodzielnie deklaruje chęć pomocy nauczycielowi lub rówieśnikom,

potrafi przytoczyć w określonych sytuacjach przykład właściwego

zawsze porządkuje swoje miejsce pracy,

 

 

 

zachowania,

 

dajeprzykładwłaściwegozachowania,

 

 

potrafi nazwać błąd, jaki popełnił w zachowaniu wobec drugiego

• uczciwieprzyznaje

się  do  błędu

i  przeprasza,

unikając

przytym

 

człowieka,

 

 

ponownego popełniania tych samych błędów,

 

 

potrafi rozpoznać złe, zagrażające, zachowanie innego człowieka wobec

podejmujepróby

pozytywnego

wpływania

nanie-

właściwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siebie,

 

 • poprawnie rozpoznaje właściwe i niewłaściwe zachowania innych osób, w tym rówieśników,

 

 • samodzielnie przyznaje się do kłamstwa i przeprasza,

 

 • podaje przykład kłamstwa i jego negatywnych skutków,

 

 • samodzielnie stosuje w rozmowach z innymi zwroty grzecznościowe: dzieńdobry, dziękuję, proszę, przepraszam

 

 • wymienia miejsca, w których można lub nie wolno się bawić,

 

 • kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,

 

 • opowiada o swojej rodzinie oraz o relacjach, jakie w niej panują,

 

 • wymienia swoje obowiązki wobec rodziny,

 

 • potrafi wybrać interesujące dla siebie rodzaje aktywności,

 

 • wie, że może dzielić aktywność z rówieśnikami, których aktywność jest ograniczona ze względu na chorobę lub niepełnosprawność,

 

 • wie, czym się interesuje, nazywa i wymienia swoje zainteresowania,

 

 • potrafi nazwać swoje mocne strony i dostrzega umiejętności i zdolności, jakie posiada,

 

 • opisuje, jaką wartość ma oszczędzanie pieniędzy,

 

 • potrafi powiedzieć, skąd się biorą pieniądze,

 

 • potrafi zrezygnować z rzeczy, których cena wykracza ponad realia ekonomiczne rodziny,

 

 • opowiada, na czym polega praca strażaka, policjanta, weterynarza, policjanta, lekarza,

 

 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób powinno się wzywać pomocy,

 

 • potrafi opowiadać o tym, co się znajduje w najbliższej okolicy miejsca jego zamieszkania,

 

 • wymienia własną narodowość i kraj,

 

 • nazywa region Polski, w którym mieszka,

 

 • rozpoznaje symbole narodowe w tym godło, flagę i symbole narodowe,

 

 • rozpoznaje hymn i flagę Unii Europejskiej;

 

 

zachowaniarówieśników,

 

 • potrafi przewidzieć konsekwencje złego i zagrażającego zachowania innego człowieka wobec siebie oraz wobec innych,

 

 • zawszemówiprawdę,

 

 • zawsze stosuje w rozmowach z innymi formy grzecznościowe,

 

 • wymienia i wskazuje miejsca, w których można lub nie wolno się bawić,

 

 • podaje swój adres zamieszkania i opowiada o najciekawszych miejscach lub osobach, które mieszka- ją w tej samej miejscowości lub jej okolicy,

 

 • zawsze kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,

 

 • zawsze stara się w pełni wywiązywać z obowiązków wobec swojej rodziny,

 

 • rozwija swoje zainteresowania, potrafi o nich opowiadać,

 

 • współdziała z innymi dziećmi w ramach różnorodnych aktywności,

 

 • wie, że osobom chorym lub niepełnosprawnym należy udzielać pomocy, że można wspólnie z nimi dzielić wiele różnych rodzajów aktywności,

 

 • często jest inicjatorem aktywności innych rówieśników,

 

 • potrafi wymienić swoje mocne i słabe strony i o nich opowiedzieć,

 

 • interesuje się pracą strażaków, policjantów, lekarzy, weterynarzy,

 

 • opowiada o ciekawych miejscach i wydarzeniach związanych z tradycjami i kulturą miejscowości, w której mieszka,

 

 • potrafi opowiedzieć o regionie, w którym mieszka,

 

 • zna i potrafi samodzielnie śpiewać pierwszą zwrotkę hymnu,

 

 • opowiada legendy związane z powstaniem państwa polskiego,

 

 • rozpoznajesymbolenarodowePolski,

 

 • wymienia nazwy krajów sąsiadujących z Polską,

 

 • opowiada o zwyczajach lub tradycjach i symbolach charakterystycznych dla wybranych krajów Unii Europejskiej;

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

• stosuje poznane zasady gier planszowych,

wymyśla własne zasady gier planszowych,

dostrzega podobieństwa i różnice między przed- miotami,

przekształca gry planszowe, projektuje własne proste gry,

• klasyfikuje obiekty zgodnie z podanym warunkiem,

podajewarunkiklasyfikowaniaobiektów,

• porównujeprzedmioty podwzględemmasy,długości,

• podaje innemożliwościklasyfikowaniaelementów,

porównujeliczebnośćzbiorów,

przewidujekolejneelementyserii,

przeliczaelementy w zbiorze,

potrafi określić położenie elementu w serii (jego miejsce),

ustala równoliczność mimo zmian obserwowanych w układzie elementów,

rozwiązuje problemy za pomocą intelektu,

porównuje przedmioty pod względem wielkości,

• bezbłędnie określa stosunki przestrzenne przed-miotów względem

układa obiekty w serii od największego do najmniejszego i odwrotnie,

 

obserwatora i względem drugiego przedmiotu,

wskazuje wybrany element w serii,

• rozumie i stosuje w praktycepojęcia:pion, poziom, skos,

• nawet w trudnej sytuacjidążydo wykonania zadania,

dostrzega symetrię nie tylko na ilustracji,

• orientuje się na kartcepapieru,

rysuje drugą połowę złożonej figury symetrycznej,

określa położenie przedmiotów względem siebie i innych osób,

kontynuuje i projektuje ciekawe i złożone wzory – szlaczki, rozety,

• określa położenieobiektuwzględeminnego obiektu,

rysuje i nazywa proste figury geometryczne,

• poprawnie używa określeń:góra – dół, nad –pod, przed–za, obok, po lewej,

biegleprzeliczaobiektypowyżej 100,

 

poprawejstronie,

zapisuje liczby cyframi przekraczającymi zakres liczbowy do 100,

rozumie pojęcia: pion, poziom, skos,

wskazuje liczbę zgodnie z  podanym warunkiem w zakresie

dostrzega symetrię w prostych rysunkach,

 

przekraczającym 100,

• uzupełnia brakującą połowęsymetrycznego rysunku,

• dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 30 zprzekroczeniem progu

rysuje figurę w pomniejszeniu i w powiększeniu,

 

dziesiątkowego,

rozwija spostrzegawczość – dostrzega zasady regularności występujących

dodaje i odejmuje w pamięci liczby powyżej 30, oraz pełne

 

we wzorach,

 

dziesiątki w zakresie 100

kształci umiejętności kodowania i odkodowania wzorów,

• rozwiązuje złożone zadania tekstowe wymagające dwóch działań,

wdraża się do prostego programowania,

właściwie analizuje zadania tekstowe, wskazuje dane, szukane,

• kontynuuje regularnywzórw szlaczkach i rozetach,

rozwiązuje zadania tekstowe z niewiadomą – okienkiem,

poprawnie przelicza obiekty w przód i w tył w zakresie 100,

• dostrzegaodwrotnośćdodawania i odejmowania,

• wie,że wielkościi rozmieszczenieelementóww zbiorze niewpływająna jego

wyjaśnia różnicę między cyfrą a liczbą,

 

 

 

 

 

 

liczebność,

 

 • zapisuje liczby cyframi w zakresie 100,

 

 • posługuje się liczbą w aspektach: kardynalnym, miarowym, porządkowym,

 

 • wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym,

 

 • wymienia liczby mniejsze i większe od podanej,

 

 • rozkładaliczbęnaskładniki,

 

 • dodaje i odejmuje, manipulując na konkretach,

 

 • liczy w zakresie 30,

 

 • stosujeznaki +, -, = , < I >,

 

 • poprawnie zapisuje działania matematyczne za pomocą cyfr i znaków matematycznych,

 

 • sprawdza poprawność wykonanego działania za pomocą działania przeciwnego,

 

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe przedstawione słownie i za pomocą rysunków,

 

 • analizuje treść prostych zadań tekstowych,

 

 • układa pytania do zadań tekstowych,

 

 • układa zadania tekstowe do działania i ilustracji,

 

 • zapisuje rozwiązanie zadania z treścią, stosując zapis cyfrowy i znaki działań,

 

 • mierzy długość za pomocą linijki,

 

 • zna jednostkę długości centymetr i jej zapis skrótowy,

 

 • porównujedługościmierzonychobiektów,

 

 • za pomocą linijki rysuje odcinki danej długości,

 

 • posługujesięwagąszalkową,

 

 • waży przedmioty za pomocą odważników i zapisu- je wynik ważenia,

 

 • zna jednostkę masy kilogram i jej zapis skrótowy,

 

 • wie, że ciężar nie zależy od wielkości obiektu,

 

 • zna jednostkę pojemności litr i jej zapis skrótowy,

 

 

 • doskonaliumiejętnościkodowania,

 

 • doskonaliumiejętnościprogramowania,

 

 • za pomocą linijki rysuje proste figury o określonej długości boków,

 

 • zna jednostkę długości milimetr i jej skrót,

 

 • odczytuje długości w centymetrach i milimetrach,

 

 • zna jednostkę masy gram i jej skrót,

 

 • odczytuje wyniki ważenia w kilogramach i gramach,

 

 • wykonuje proste obliczenia dotyczące upływu cza- su, związane z dniami tygodnia, miesiącami,

 

 • wykonujeprosteobliczeniakalendarzowe,

 

 • znapojęcieminuta,

 

 • odczytuje godziny i minuty na zegarze ze wskazówkami i elektronicznym,

 

 • samodzielnie wykonuje proste obliczenia czasowe,

 

 • zna sposoby zapisywania czasu za pomocą godzin i minut,

 

 • wykonujeprosteobliczeniazegarowe,

 

 • zastępuje grosze monetami o większym nominale,

 

 • przewiduje, czy wystarczy mu pieniędzy na zakup towaru,

 

 • umiejętnieplanujezakupy,

 

 

 • odmierza płyny za pomocą miarek,

 

 • rozumie, że naczynia różnych kształtów i wysokości mogą mieć taką samą pojemność,

 

 • wymienia i zna kolejność występowania dni tygodnia, nazwy miesięcy i pór roku,

 

 • wymienia nazwy miesięcy występujących po i przed wskazanym miesiącem,

 

 • odczytuje i zapisujedaty,

 

 • odczytuje podstawowe dane z kalendarza – miesiąc,

 

datę, dni tygodnia, liczbę tygodni i liczbę dni w danym miesiącu,

 

 • posługuje się pojęciami: pora roku, rok, miesiąc, dzień,

 

 • odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami i elektronicznym,

 

 • przy pomocy zegara dokonuje prostych obliczeń czasowych,

 

 • znajednostkęczasugodzina,

 

 • zna sposób zapisywania godzin w systemie dwunastogodzinnym,

 

 • zna będące w obiegu monety i banknoty,

 

 • wie, że monetę o większym nominale można zastąpić kilkoma monetami o mniejszym nominale,

 

 • potrafi zapłacić za towar za pomocą monet na kilka sposobów,

 

 • znawartośćnabywcząmonet,

 

 • wie, co to jest cena towaru,

 

 • potrafi dokonać sprzedaży zakupu towaru;

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

przeprowadzaprostedoświadczenia,

posiada wiele informacji na temat zwierząt występujących w

wyciągawnioski z obserwacji,

 

omawianychśrodowiskach,

• rozpoznaje  zwierzęta  i  rośliny  występujące  w  różnych  środowiskach:  w

interesuje się światem roślin i zwierząt,

 

parku, w lesie, na polu, w sadzie i w ogrodzie,

rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste i iglaste oraz ich owoce i liście,

rozpoznaje drzewa owocowe i ich owoce,

posiada orientację w najbliższym terenie,

 

 

 

 

 

 

 • rozróżnia drzewa iglaste i liściaste, występujące w najbliższej okolicy oraz ich liście i owoce,

 

 • wymienia części, z których zbudowane jest drzewo,

 

 • rozpoznaje i nazywa drzewa i krzewy rosnące w najbliższej okolicy, w parku, w lesie, na łące, na polu,

 

 • wymienia nazwy popularnych owoców i warzyw,

 

 • opowiada o trybie życia poznanych zwierząt,

 

 • wymienia nazwy zwierząt hodowlanych w Polsce,

 

 • potrafiopiekowaćsięzwierzętami,

 

 • zna i wskazuje różnice w budowie ssaków i ptaków,

 

 • wymienia sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku – odloty, zapadanie w sen,

 

 • obserwujezmianyzachodząceprzyrodzie,

 

 • zna zagrożenia ze strony roślin - rozpoznaje podstawowe grzyby trujące,

 

 • zna zagrożenia ze strony zwierząt,

 

 • opowiada na temat szkodliwości dla środowiska naturalnego wskutek wypalania traw, zanieczyszczania powietrza i wód, pożarów, wyrzucania i spalania śmieci,

 

 • chroni przyrodę, segreguje śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w lesie, dokarmia zwierzęta w czasie mroźnej zimy,

 

 • wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka,

 

 • wymieniastanyskupieniawody,

 

 • rozumiekoniecznośćoszczędzaniawody,

 

 • wymieniaskładnikipogody,

 

 • prowadziobserwacjepogody,

 

 • rozumiekomunikatypogodowe,

 

 • ubiera się adekwatnie do pogody,

 

 • nazywazjawiskaatmosferyczne,

 

 • przyporządkowuje zjawiska właściwej porze roku,

 

 • zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, zamieć,

 

 

 • znapodstawowekierunkigeograficzne,

 

 • posiada wiele informacji na temat opieki nad zwierzętami i prowadzenia hodowli,

 

 • samodzielnie prowadzi obserwację wzrostu rośliny,

 

 • w ciekawy sposób opowiada o przygotowaniach zwierząt do zimy,

 

 • wymienia ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów i ptaki przylatujące do Polski,

 

 • posiada wiele informacji na temat zmian zachodzących w przyrodzie w rożnych porach roku,

 

 • opowiada, jak dochodzi do zapylenia kwiatów,

 

 • wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia ze strony zwierząt – demonstruje odpowiednią pozycję,

 

 • podaje przykłady pożytecznych zwierząt i szkodników,

 

 • wymienia różnice w budowie ssaków i ptaków,

 

 • znapojęcieekologia,

 

 • rozumie znaczenie ekologii we współczesnym świecie,

 

 • wie, na czym polega segregacja odpadów,

 

 • rozróżnia opakowania ekologiczne od sztucznych,

 

 • objaśniastanyskupieniawody,

 

 • potrafi przewidywać pogodę na podstawie znaków przyrody,

 

 • wie, jak się zachować w czasie burzy, huraganu, powodzi, pożaru,

 

 • potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną ze strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym;

 

 • nie naraża się na niebezpieczeństwo w czasie zjawisk atmosferycznych;

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

powtarzaprostemelodie,

powtarzadłuższemelodie,

śpiewa z podkładem i bez niego poznane piosenki,

pięknie śpiewa wszystkie poznane piosenki,

wyróżnia w piosence zwrotki i refren,

układa i śpiewarymowanki,

śpiewa hymn narodowy, przyjmując odpowiednią postawę,

wymyśla własne melodie do rymowanek,

potrafi powtórzyć rymowankę i śpiewankę,

odtwarza trudniejsze rytmy na instrumentach per- kusyjnych,

znapodstawowewartościrytmiczne,

odtwarza głosem, tataizacją, ruchem ciała trudniej- sze rytmy,

odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych,

potrafiemisyjnieśpiewaćsamogłoski,

• odtwarza prosterytmy głosem, tataizacją,ruchemciała,

rozróżnia, nazywa i zapisuje poznane nuty,

rozróżnia i nazywa poznane nuty,

tworzy ciekawą improwizację ruchową do piosenki i muzyki,

odpowiednio reaguje ruchem ciała na sygnały muzyczne i ich zmiany,

interesujesięmuzyką,

rozróżnia barwy głosów żeńskich i męskich,

często uczestniczy w koncertach muzycznych,

rozróżnia dźwięki i odgłosy z otoczenia,

granainstrumenciemuzycznym,

rozróżnia i nazywa brzmienie poznanych instrumentów muzycznych,

zna i wykonuje tańce ludowe;

 

 • rozróżnia i nazywa podstawowe instrumenty muzyczne,

 

 • potrafiaktywniesłuchaćmuzyki,

 

 • uczestniczy w koncertachmuzycznych,

 

 • wypowiada się na temat nastroju wysłuchanego utworu muzycznego,

 

 • potrafi ruchem interpretować utwory muzyczne,

 

 • zna i tańczy podstawowe kroki poznanych tańców regionalnych;

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

wypowiada się stosując różne techniki,

w ciekawy i oryginalny  sposób  wypowiada  się  w różnych lub w

posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi,

 

wybranejtechnice,

• tworzy nowe kolory w oparciu o barwy podstawowe,

w interesujący sposób dobiera barwy,

 

 

 

 

 

 

oddajekoloremnastrójilustracji,

bardzo trafnie oddaje nastrój ilustracji i charakter przedstawionych

wypowiada   się   na   podany   temat   z   wyobraźni,   zainspirowany

 

postaci,

 

opowiadaniem, muzyką, baśnią, spektaklem teatralnym,

trafnie dobiera faktury materiałów, wykorzystując ich właściwości,

wyróżniacechyprzedstawionychpostaci,

precyzyjniewykonujepraceplastyczne;

tworzy ciekawe kompozycje, wykorzystując różne faktury materiałów,

 

 

• znawłaściwościwykorzystywanychmateriałówi wykorzystuje je w swoich

 

 

 

pracach,

 

 

wykonujeprosterekwizytyteatralne,

 

 

zna zawody związane ze sztuką; malarz, rzeźbiarz, architekt,

 

 

• znapojęcia:obraz,rzeźba,architektura zieleni, oryginał, kopia,reprodukcja,

 

 

• wymieniazabytki w najbliższejokolicy;

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA TECHNICZNA

 

 

 

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

konstruujelatawiec, wiatraczek, tratwę,

precyzyjniekonstruujemodele,

wie, jakdziałalatarka,

wyjaśniadziałanielatarki,

wyjaśnia własnymi słowami, na jakiej zasadzie działają urządzenia domowe,

• z  dużą  pomysłowością  buduje  tory  przeszkód,  ma  oryginalne

buduje tor przeszkód z dostępnych materiałów  w sali gimnastycznej i w

 

pomysłypodczaswykonywaniazadań;

 

terenie,

 

 

konstruujemodele,

 

 

• dba oporządekna stanowisku pracy iwokółsiebie,

 

 

pomaga innym zachować ład i porządek,

 

 

bezpieczniekorzysta z narzędzi,

 

 

wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego posługiwania się

 

 

 

narzędziami i urządzeniami;

 

 

 

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

 

 

 

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

wymieniapodstawoweczęścikomputera,

potrafi samodzielnie uruchomić program Paint i Word,

posługuje się myszka i klawiaturą,

samodzielnie korzysta z podstawowych narzędzi w programie Paint,

 

 

 

 

 

 

potrafiuruchomićkomputer,

znana funkcje klawiszy w programie Word;

• potrafi uruchomić programPointiWord,

 

 

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podstawowych narzędzi w

 

 

 

programiePaint,

 

 

• zna funkcje podstawowych klawiszy w programieWord,

 

 

• pod kierunkiem nauczyciela zapisuje zmiany w pliku,

 

 

• stosuje zasadywłaściwegokorzystania z komputera,

 

 

rozumie konieczność ograniczania czasu pracy na komputerze,

 

 

przyjmuje właściwą postawę podczas pracy na komputerze,

 

 

zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera;

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

Oczekiwaneosiągnięciaucznia

 

podstawowe

 

ponadpodstawowe

aktywnieuczestniczy w zajęciach,

bierze aktywy udział w grach i zabawach, przestrzegając ustalonych

bierze udział w grach i zabawach, przestrzegając ustalonych reguł,

 

reguł,

poprawniewykonujećwiczeniagimnastyczne,

bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

potrafi chwytać i rzucać piłkę,

precyzyjnie chwyta i rzuca piłkę,

potrafitoczyćpiłkę,

rzuca piłką do ruchomego celu,

potrafikozłowaćpiłkę,

• kozłuje piłką lewą i prawą ręką

pokonuje przeszkody sztuczne i naturalne,

w dobrym czasie i sprawnie pokonuje przeszkody na torze

przechodziporównoważni,

 

przeszkód,

potrafi stać na jednej nodze,

wyróżniasięhigienąosobistą;

przyjmuje prawidłową pozycję w ławce,

 

 

zachowujewłaściwąpostawęstojącą,

 

 

dba o higienę osobistą i wokół siebie;