Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

Deklaracja dostępności

 

Nazwa podmiotu publicznego

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Batorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły w Batorzu.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Obsługa:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (klawisze Tab , Shift + Tab , Enter).

Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.  

 Dodatkowe informacje: 

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwiający przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: „Powiększanie i pomniejszanie czcionki”
 • Na stronach szkoły znajdują się pliki do pobrania, które pochodzą z zasobów wewnętrznych. Nie wszystkie pliki mogą być w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. 

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu (15) 8745 147. Kontaktować można się również poprzez pocztę tradycyjną: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Batorzu, 23-320 Batorz.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  

Dostępność architektoniczna 

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od ulicy oraz hali sportowej.
 • Do wejścia od strony głównej prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich, znajdujący się przy schodach.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W szkole znajduje się 1 toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 Inne informacje i oświadczenia

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Batorzu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej http://www.zsbatorz.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Wynik walidatora