Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

STATUT

SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA

W BATORZU

 

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

 • 1

 

 1. Przedszkole Samorządowe w Batorzu jest placówką wychowania przedszkolnego prowadzoną przez Gminę
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Batorzu Pierwszym nr 80, 23-320 Batorz .
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

 

 • 2

 

               Przedszkole jest placówką  publiczną, która:

 • prowadzi bezpłatne  nauczanie  i  wychowanie w  zakresie  podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w od odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

 • 3

 

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 • 4

 

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosuje w poznawaniu i rozumieniu  siebie i swojego otoczenia;
 • realizacja wychowania zdrowotnego i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacji matematycznej;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

 

 • 5

 

              Sposoby realizacji zadań edukacyjnych:

 • organizowanie sytuacji edukacyjnych w oparciu o program wychowania przedszkolnego lub programy własne;
 • stwarzanie warunków i możliwości do podejmowania przez dzieci wielostronnej aktywności;
 • wdrażaniu nowoczesnych koncepcji pedagogicznych/w całości lub wybrane

 

 • 6

 

Podstawowe formy działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola to:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
 • zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 • zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
 • okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru, wyboru partnerów;
 • zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
 • zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą;
 • wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy

 

 • 7

 

 1. W przedszkolu mogą być prowadzone eksperymenty i innowacje
 2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna.
 • Uchwala w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

            zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

 • Zgody autora innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu jeżeli założenia innowacji nie byty wcześniej

 

 

 • 8

 

 1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie współpracuje z poradnią psychologiczno -  pedagogiczną oraz zatrudnia specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego oraz logopedę. 
 2. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w  życiu  przedszkola;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu  przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. Do zadań pedagoga specjalnego w  szkole należy w szczególności:
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
 1. rekomendowanie dyrektorowi  szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu  przedszkola oraz dostępności dzieciom ze szczególnymi potrzebami,
 2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 3. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
 4. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 • współpraca z zespołem ds. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i jego uczestnictwo w przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom;
 6. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji;
 7. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.
 8. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
 • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, we współpracy z rodzicami dzieci
 • ;wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu  przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • dokonywanie diagnoz logopedycznych;
 • tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci;
 • działania w zakresie profilaktyki logopedycznej i prowadzenie terapii logopedycznej;
 • motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;
 • wzmacnianie wiary dzieci we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy;
 • prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej;
 • utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci pozostających pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych; utrzymywanie współpracy  z wychowawcami.
 1. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia zajęć    z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia wychowanków i  pracowników, organizację pracy przedszkola, w tym udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 • 9

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
 3. Nauczyciel w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc
 4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.
 5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupy dzieci 3-4 letnich towarzyszy pomoc

 

 • 10

 

 Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami             

          prawa i przyjętym w przedszkolu Regulaminem wycieczek.

 

 

 • 11

 

 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
 2. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie zdrowia, a rodzice sa zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

 

 • 12

 

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
 3. W razie nie odebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.
 4. W przypadku, gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.
 5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola, w przypadku kiedy

zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

 

 

Rozdział 3

 

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

 • 13

 

             Organami przedszkola są

 • Dyrektor przedszkola;
 • Rada pedagogiczna;
 • Rada rodziców.
 • 14

 

 1. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go nauczyciel przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

 

 • 15

 

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz w szczególności
 • sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
 1. opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców do 15 września, oraz wyniki i wnioski z jego realizacji do końca roku szkolnego
 2. prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli;
 3. gromadzi informacje o pracy nauczycieli;
 4. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • sprawuje opiekę nad  dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających zrzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynikającego z orzeczenia o potrzebę kształcenia specjalnego;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na dyrektora przedszkola;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu

nauczycieli i  pracowników nie będących nauczycielami oraz decyduje w sprawach

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
 1. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.
 2. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
 3. Na czas pracy zdalnej Dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami:
 • przekazuje wychowankom za pośrednictwem rodzicom/opiekunów prawnych i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 • ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach przedszkolnych uwzględniając w szczególności:
 1. równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 3. możliwości psychofizyczne dzieci;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów dzieci oraz formę przekazywania informacji o postępach rodzicom/ opiekunom prawnym;
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań;
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać;
 • zapewnia każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego”.

 

 

 • 16

 

 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą : dyrektor oraz wszyscy nauczycie zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
 3. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę, z inicjatywy przewodniczącego, albo co najmniej 1/3 członków rady
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

          5a Na czas pracy zdalnej zebrania Rady Pedagogicznej mogą być realizowane 

               Przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • przygotowanie projektu zmian statutu przedszkola;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad przedszkolem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty celu doskonalenia pracy przedszkola;
 • rada pedagogiczna wykonuje zadania rady przedszkola, jeśli ta nie została powołana.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje
 • organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • program wychowania przedszkolnego proponowany przez nauczyciela przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu;
 • pracę dyrektora przedszkola w przypadku ustalenia oceny;
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora
 1. Przedstawiciele rady pedagogicznej biorą udział w pracach komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
 2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska przedszkola.
 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności rady pedagogicznej jest księga protokołów.
 5. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 6. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 7. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór

 

 

 

 • 17

 

 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Członkowie rady rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym po jednym przedstawicielu z każdego oddziału
 3. Rada rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem
 4. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy:
 • uchylony
 • uchwalanie regulaminu swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę, tryb pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców.
 1. Do kompetencji opiniodawczych rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
 • występowanie z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • na wniosek dyrektora opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 1. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
 2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 

 

 • 18

 

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych

 warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 1. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informacje pomiędzy sobą poprzez:
 • organizowanie wspólnych posiedzeń;
 • wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
 • planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
 1. Organy przedszkola podejmuje decyzje i działania w ramach swoich
 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną o radą rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:
 • wysłuchanie każdej ze stron,
 • wyjaśnienie istoty nieporozumień,
 • podjęcie decyzji rozstrzygającej.
 1. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu , do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Rozstrzygnięcia organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór jest

 

Rozdział 4

 

Organizacja przedszkola

 

 • 19

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
 2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania uzdolnienia a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać
 6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóm nauczycielom zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 

 • 20

 

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3- 4 lat około 15minut;
 • z dziećmi w wieku 5- 6 lat około 30 minut;
 1. Do realizacji zajęć zadań statutowych placówka posiada 4 sale zajęć, szatnię łazienki oraz korzysta z kuchni z zapleczem wspólnie ze szkołą podstawową.
 2. Do dokumentacji zajęć przedszkole używa dziennika elektronicznego, zajęcia z pomocy    

 psychologiczno-pedagogicznej  dokumentowane są w formie papierowej.

 

 

 • 21

 

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 • liczbę oddziałów;
 • liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
 • tygodniowy wymiar zajęć religii , zajęć języka mniejszości narodowej języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;
 • czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
 • liczba pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczba nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacje o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych opiekuńczych , zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedy i innych  
 1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole po uzyskaniu opinii rady

                                                

 • 22

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony rzez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb , zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy

 rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 1. Ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania

 

 • 23

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, a wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady i rady rodziców.
 2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z
 3. Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie od 700 do 1600
 4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin tygodniowo i 5 godzin dziennie.
 5. Czas pobytu dzieci powyżej 5 godzin dziennie ustala się według potrzeb zgłoszonych przez rodziców
 6. Informację o terminach przerw w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń  na stronie internetowej przedszkola
 7. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia zajęć np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia wychowanków  i pracowników, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. Na czas pracy zdalnej Dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami:
 • przekazuje wychowankom za pośrednictwem rodzicom/opiekunów prawnych   i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 • ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach przedszkolnych uwzględniając w szczególności:
 1. równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 3. możliwości psychofizyczne dzieci;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów dzieci oraz formę przekazywania informacji o postępach rodzicom/ opiekunom prawnym;
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań;
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać;
 • zapewnia każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego.

 

 

 • 24

 

 1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji) a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy (drugi etap rekrutacji).
 3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
 4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie decyzji dyrektora podjętej w uzgodnieniu z radą pedagogiczną
 • w przypadku nie przestrzegania regulaminu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);
 • nie zgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 7 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;
 • nie zgłoszeniu się nowo przyjętego dziecka w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności

 

 

 Rozdział 5

 

Zasady odpłatności za przedszkole

 

 • 25

 

 1. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala rada gminy a zasady odpłatności określone są w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) a przedszkolem reprezentowanym przez

 

 • 26

 

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

 1. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 2. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym , w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 • 27

 

 1. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać nauczyciele
 2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez nauczycieli przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

Rozdział 6

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 • 28

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne
 • 29

 

 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez
 • przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;
 • zapewnienie higienicznych warunków pracy;
 • zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).
 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.
 • informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
 • udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
 • ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)
 • udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne)
 1. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; in.:
 • tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
 • dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;
 • wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie  oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
 • stosuje zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i każdego dziecka;
 • stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;
 • realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby zainteresowania
 1. Prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
 • dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

                prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną;

 • współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;
 • przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
 • dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informacje rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku
 1. Prowadzi dokumentacje zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami
 2. Nauczyciele w trakcie trwania pracy zdalnej związanej czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola:
 • jednoznacznie określają za pomocą, jakich narzędzi zdalnych będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 • ustalają sposób komunikowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi, możliwościami przekazywania materiałów;
 • zgłaszają brak odpowiedniego sprzętu (komputera, laptopa                        z podłączeniem Internetu), z którego nauczyciel mógłby skorzystać                            w domu lub nie posiadania warunków do realizacji nauczania                               w warunkach domowych;
 • prowadzą zdalne nauczanie zgodnie z planem zajęć;
 • prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych    i zaakceptowanych przez dyrektora przedszkola;
 • przygotowują możliwość zdalnej realizacji programu nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, poczty elektronicznej, grup społecznościowych, kontaktu telefonicznego;
 • realizują nauczanie w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały, a dzieci wykonują zadania w czasie odroczonym);
 1. po uzgodnieniu z rodzicami, nauczyciele mogą okresowo kontaktować się z dziećmi w czasie rzeczywistym poprzez platformę Teams.
 • dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci”.

 

 

 

 • 30

 

 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia dyrektorowi.
 2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

 

 • 31

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
 • udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
 • samokształcenie;
 • pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
 • wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami
 • aktywny udział w naradach szkoleniowych rady

 

 • 32

 

 1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami:
 • pomoc nauczyciela;
 • woźna.
 1. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie wymienione w 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych tub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych dla dobra
 3. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor przedszkola kierując się organizacją i potrzebami placówki.
 4. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
 • wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku                      do wychowanków;
 • pomoc nauczycielowi w przygotowaniu, prowadzeniu i zakończeniu zabaw, zajęć, uroczystości i wyjść poza teren przedszkola;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
 • dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu.
 1. Do zadań woźnej należy:
 • codzienne utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach;
 • przynoszenie i podawanie posiłków dzieciom zgodnie z zasadami

                     bezpieczeństwa, higieny i estetyki;

 • utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu;
 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych poleconych przez

przez nauczyciela danego oddziału;

 • pomoc nauczycielowi w przygotowaniu, prowadzeniu i zakończeniu zajęć dydaktycznych oraz w sprawowaniu opieki nad oddziałem w czasie jego wyjść poza teren przedszkola;
 • zapewnienie bezpieczeństwa
 1. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:
 • dbałości o mienie przedszkola
 • współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobre atmosferę pracy;
 • przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
 • powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością placówki;
 • przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla

 

 • 33

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

 

Rozdział 7

 

Prawa i obowiązki rodziców

 

 • 34

 

1.Rodzice mają w szczególności prawo do:

 • znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;
 • rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
 • pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
 • zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola;
 • wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych
 • otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z  potrzebami dziecka i rodziców;
 • udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;
 • wyrażania opinii na  temat  sposobu  organizacji i prowadzenia żywienia oraz  ramowego rozkładu
 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek:
 • udzielania pewnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na  jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
 • zapewnienia dzieciom 6-Ietnim regularnego uczęszczania na zajęcia;
 • uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;
 • regularnego kontaktowanie się wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 • terminowego regulowania należności za zajęcia dodatkowe w przedszkolu wynikających z zawarcia umowy wskazanej w § 25 2;
 • usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizując obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem
 1. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:
 • zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola;
 • zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycielinie rzadziej niż raz na kwartał;
 • zajęcia otwarte organizowane wg. harmonogramu;
 • wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane harmonogramu;
 • konsultacje indywidualne;
 • informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń;
 • codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących

 

Rozdział 8

 

Prawa i obowiązki dziecka

 

 • 35

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególne uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5
 2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego tym roku, w którym kończy 9
 3. Dzieci 6-Ietnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Dziecko ma prawo do:
 • podmiotowego i życzliwego traktowania;
 • akceptacji takim, jakim jest;
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
 • kontaktów z dziećmi i dorosłymi;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 • zdrowego, urozmaiconego jedzenia;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania  przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności

 

 1. W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi w porozumieniu z rodzicami
 2. Obowiązkiem dziecka jest:
 • przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
 • szanować godność swoje i innych;
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;
 • uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym

 

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

 

 • 36

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 37

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne
 3. Obsługę finansowo – księgową przedszkola prowadzi Gminny Zespól Szkół w Batorzu
 4. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, 59 ze Zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

 

 

Tekst jednolity Statutu uchwalony przez radę pedagogiczną dniu 14 września 2022r. z mocą obowiązywania od 1 września 2022r.

 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora

    Zenona Jakubaszek