Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

  

Program

Wychowawczo-Profilaktyczny

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

w Batorzu

w roku szk. 2023/2024

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

 

WSTĘP

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe  wychowanie definiowane jest jako:  wspieranie dziecka w rozwoju w celu osiągnięcia pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Ponadto wspieranie to powinno być wzmacniane oraz uzupełniane poprzez wykonywanie działań z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

W poniższym „Programie” przyjęto definicję profilaktyki według Zbigniewa B. Gasia. Autor ten zakłada, iż profilaktyka to „kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obej­muje równolegle trzy obszary działania.” Pierwszy obszar to wspomaganie w radzeniu sobie z trudnościami zagrażający­mi rozwojowi i zdrowemu życiu. Drugi, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka. Trzeci obszar, inicjowanie oraz wzmacnianie czynników chroniących. Poprawnie prowadzona profilaktyka dzieci i młodzieży z reguły podnosi świadomość  zagrożeń, pozwala zmodyfikować zachowania oraz procesy rozwojowe niezgodne z normą.  Wzmacnia także odpowiedzialność za jakość własnego życia oraz funkcjonowanie społeczności, której jest się częścią. Głównym wykonawcą działań wychowawczych i profilaktycznych jest nauczyciel. Stanowi on swoisty drogowskaz, który ukierunkowuje  uczniów na odkrywanie osobistych potencjałów, realizację istotnych zadań rozwojowych oraz uświadomieniu odpowiedzialności za osobisty rozwój.

Wraz z zmieniającą się sytuacją społeczną, kulturową przyszedł czas na dostosowanie  działań szkół do nowych warunków. Szkoła w swej działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej powinna uwzględniać wolę rodziców oraz wytyczne polityki oświatowej państwa. Zaś w świetle Podstawy Programowej z dnia 14 luty 2017 zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny”. Wychowanie w wymiarze wartości kładzie nacisk na podmiotowe traktowanie uczniów, a wartości ukierunkowują człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów lub decyzji. Dalej, szkoła w procesie dydaktyczno-wychowawczym koncentruje swoje działania na komemoracji miejsc pamięci narodowej, postaci oraz wydarzeń z przeszłości, świat i symboli państwowych.

 ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Poniższy „Program” został zbudowany na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, wytycznych zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dokumentacji szkolnej (raporty ewaluacji wewnętrznej, dzienniki lekcyjne itp.,)  konsultacji z odbiorcami działań (uczniowie, nauczyciele, rodzice), diagnozy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych oraz  dostępnych zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych szkoły. Podstawowym założeniem poniższego Programu jest potrzeba systematycznej aktualizacji celów, zadań, działań by stanowił on solidną bazę rozwoju uczniów szkoły.

MISJA SZKOŁY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Batorzu zapewnia opiekę i bezpieczeństwo oraz rozwój w sferach funkcjonowania fizycznego, psychicznego, emocjonalnej i duchowej zarówno swoim uczniom jak i pracownikom, kreuje absolwentów społecznie świadomych i szanujących swoją ojczyznę, wspiera społeczność lokalną poprzez inicjatywy i współpracę z jej członkami oraz jest partnerem rodziców swoich podopiecznych.

WIZJA SZKOŁY:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Batorzu pragnie być miejscem, gdzie uczniowie rozwijają swój potencjał, zdolności, zainteresowania oraz nabywają i rozwijają wiedzę, umiejętności, wartości potrzebne do spełniania roli członka społeczności lokalnej i małego obywatela naszego kraju. Szkoła chce tworzyć wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców charakteryzującą się wzajemnym szacunkiem, spójnością, akceptacją i skuteczną współpracą, gdzie każdy uczestnik życia szkolnego będzie czuć się bezpiecznie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent szkoły w Batorzu jest:

 • życzliwy, uczynny, godny zaufania, wiarygodny, uprzejmy, odważny,
 • kreatywny , spontaniczny, otwarty, energiczny, mający swoje zdanie,
 • szanujący godność, opinie oraz prawa innych ludzi,
 • patriotyczny, szanujący tradycję i kulturę własnego i innych narodów,
 • ciekawy, ambitny, niezależny,
 • rozważny, wytrwały, konsekwentny, wyrozumiały, systematyczny,
 • przedsiębiorczy, pracujący w zespole, aktywny społecznie, lider lokalny,
 • o wysokiej kulturze osobistej, dbający o mowę polską
 • szczery, prawdomówny, rozsądny, odpowiedzialny, sprawiedliwy, obiektywny,
 • towarzyski, przyjazny, pomocny, altruistyczny, gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmujący inicjatywy,
 • wierzący we własne siły, empatyczny, asertywny,
 • o szerokich zainteresowań, znający swoje potrzeby i mocne oraz słabe strony,
 • dbający o swoje zdrowie oraz zdrowie innych i środowisko naturalne,
 • charakteryzujący się umiejętnością wyszukiwania, porządkowania oraz wykorzystywania wiedzy, informacji z różnych źródeł (technologia informacyjno-komunikacyjna) będąc przy tym krytycznie nastawionym wobec środków masowego przekazu,
 • świadomy konsekwencji swojego postępowania, o wysokim poczuciu własnej wartości i pozytywnym obrazie siebie, chcący się rozwijać, radzący sobie ze stresem.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

ZADANIA

 1. Budowanie prawidłowych relacji (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic).
 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych.
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie interwencji profilaktycznej zachowań ryzykownych.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 6. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.
 7. Ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów.
 8. Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 9. Wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
 10. Podejmowanie działań rozbudzających chęć czytania, zwiększających aktywność, kształtujących postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowujących do otwartego dialogu z dziełem literackim.
 11. Nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów. Tutaj, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik informatycznych.
 12. Dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów w sieci, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.
 13. Zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego ucznia do jego potrzeb i możliwości.
 14. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów (wdrożenie do zachowań higienicznych, zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, ugruntowanie wiedzy o korzyściach płynących z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki).
 15. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
 16. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Tutaj, do angażowania się w wolontariat
 17. Wychowanie w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.
 18. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. Tutaj, upowszechnienie zasadach zrównoważonego rozwoju i motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju zainteresowań ekologią.
 19. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Tutaj, szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 20. Nabywanie kompetencji społecznych. Tutaj, komunikacja i współpraca w grupie w (środowiska wirtualne, projekty zespołowe lub indywidualne, organizacja i zarządzanie projektami).

FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW

Czynniki chroniące:

 • potrzeba osiągnięć,
 • potrzeba własnej skuteczności,
 • potrzeba poznanie siebie,
 • potrzeba bliskich relacji z innymi, w szczególności z rówieśnikami,
 • relacje z rówieśnikami akceptującymi normy społeczne i prospołecznymi,
 • doświadczanie pozytywnych wzmocnień ze strony rówieśników i nauczycieli, rodziców,
 • zaangażowanie się w konstruktywną działalność na rzecz innych (wolontariat),
 • proponowanie rozwój zainteresowań (koła zainteresowań, zajęcia sportowe),
 • zyskiwanie nowych doświadczeń poprzez organizację i udział w życiu szkoły (apele, uroczystości klasowe, szkolne, patriotyczne, ludowe),

Czynniki ryzyka:

 • konflikt pomiędzy normami rodziców a rówieśników,
 • niska motywacja osiągnięć uczniów,
 • szybkie nudzenie się podjętymi zadaniami,
 • brak wytrwałości, konsekwentności w prowadzeniu działań wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • powielanie negatywnych wzorów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym,
 • aktywności nie dopasowane do zainteresowań, potencjału, umiejętności uczniów,
 • brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego uczniów,
 • nie wyznaczanie granic (rodzice-dziecko, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel)
 • błędy w komunikacji (rodzice-dziecko, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-nauczyciel)
 • zmęczenie fizyczne i psychiczne uczniów, nauczycieli, (w szczególności na ostatnich godzinach lekcyjnych),
 • nadmierne korzystanie z komputera, telefonu, tabletu (powyżej 2 godziny dziennie),
 • negatywne nastawienie do zmian,
 • brak spójności i integracji zespołu klasowego (grupki w klasie),

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 ustalone przez ministra edukacji wpisują się w takie ujęcie misji szkoły – w szczególności następujące z nich:

 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach klasowych

 

Wnioski z ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego w roku szkolnym 2022/2023 

Wnioski:

-  nauczyciele wychowawcy realizują tematykę zajęć z wychowawcą zgodnie z planami wychowawczymi klasy,

-  uczniowie czują się bezpiecznie w szkole (potwierdzają to również rodzice),  znają swoje prawa i obowiązki, a nauczyciele reagują na  niewłaściwe zachowania i starają się udzielać wsparcia,

- stosunkowo duża grupa  uważa, że nie jest oceniana sprawiedliwie (ok. 30%),  że ich prawa nie są przestrzegane (31,7 %), że atmosfera podczas lekcji nie jest życzliwa (28,3 %),

-  najczęstsze zachowania negatywne na terenie szkoły to przezywanie, wyśmiewanie i plotkowanie, a najczęściej  wskazywanymi problemami w klasach to nieprzyjazne relacje między uczniami, izolowanie jednego z kolegów/koleżanek, brak motywacji do nauki,

- w szkole znajdują się przypadki uczniów uzależnionych od Internetu i przypadki hejtu w sieci, co  może wynikać z faktu, iż znaczna liczba uczniów spędza codziennie powyżej 3 godzin przed komputerem,

- uczniowie posiadają wiedzę na temat negatywnych skutków  uzależnień,  piją napoje energetyczne, ale nie próbują używek lub innych środków psychoaktywnych,

-  owoce lub warzywa, mleko i przetwory mleczne są spożywane codziennie lub kilka razy w tygodniu, a napoje słodkie i czipsy rzadko,

-  uczniowie wiedzą jakich zachowań  się od nich oczekuje i znają zasady kulturalnego zachowania się w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, ale rzadko stosują zwroty grzecznościowe i stosunkowo często przeszkadzają na lekcjach,

-  zaplanowane w harmonogramie działania zostały prawie w pełni zrealizowane, nie odbyła się  jedynie wycieczka do Krakowa inie zostały przeprowadzone:  dzień eleganckiego stroju, tydzień kolorów,  Bohater ON 2022,

- dzień zdrowia został organizowany w ostatnim tygodniu pracy w czerwcu, nie w kwietniu,

- działania wychowawcze Przedszkola nie są ujęte w Programie Wychowawczo-Profilatycznym Zespołu Szkół,

Rekomendacje:

-  w przyszłym roku szkolnym wprowadzić więcej działań integrujących grupy klasowe, co może wpłynąć pozytywnie na atmosferę w szkole i polepszyć relacje pomiędzy uczniami,

- zorganizować szkolenie  dla rodziców i uczniów na temat uzależnienia od Internetu,

- przeanalizować sugestie działań wychowawczo-profilaktycznych rodziców pod kątem możliwości/sposobu ich organizacji,

- wprowadzić w miarę możliwości  do programów wychowawczych klas tematykę sugerowaną przez uczniów,

- planować działania wychowawcze i profilaktyczne krótkoterminowe angażujące całe klasy, np. happening, wyzwania,

- planować mniej działań w harmonogramie w tym samym miesiącu/tygodniu (działania nachodzą na siebie),

-w przyszłym roku szkolnym w  planowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych położyć nacisk na:  radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb i możliwości, rozwiązywanie problemów i przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie.

 

Plan działań wychowawczych  i profilaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Edukacja – kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie

-Działania związane z promocją matematyki i nauki matematyki, organizacja np. Dnia Matematyki, Dnia Tabliczki Mnożenia,  zachęcanie dużej grupy uczniów do udziału w kołach matematycznych

-Wprowadzenie elementów matematyki na innych zajęciach, wszędzie tam , gdzie to możliwe.

-Przeprowadzenie diagnoz przedmiotowych i uwzględnienie wyników w planach pracy.

-Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i uczniów  i objęcia opieką psychologiczno – pedagogiczną dzieci i uczniów zgodnie z ich deficytami i potrzebami.

-Zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach wiedzy.

-Organizacja konkursów wiedzy, dyktand, turniejów klasowych.

-Kształcenie na lekcjach umiejętności kluczowych.

-Stosowanie oceniania kształtującego.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

- Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim dzieciom i uczniom na terenie szkoły w czasie wyjazdów  wyjść.

- Zajęcia z wychowawcą , warsztaty i inne działania mające na celu cyberbezpieczeństwo uczniów i dzieci.

-Zajęcia profilaktyczne antyalkoholowe i antynikotynowe.

- Stała obserwacja uczniów podczas lekcji i na przerwach, wyjściach , wyjazdach  (zachowanie, postawa, relacje między uczniami).

- Reagowanie wszystkich nauczycieli  i pracowników szkoły na jakiekolwiek przejawy agresji.

-Stała współpraca z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze (komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów, wyniki w nauce, zachowanie, osiągnięcia sportowe).

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny ( np. PPP w Janowie Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

- Kontrakty wychowawcze i kodeksy/kontrakty klasowe,

- Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i procedur obowiązujących w szkole, współpraca wszystkich pracowników w przestrzeganiu procedur.

- Zajęcia wychowawcze z wykorzystaniem platform edukacyjnych typu Uniwersytet Dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

- Utrzymanie zwyczaju nie używania telefonów komórkowych na terenie szkoły,

- Konkursy promujące bezpieczeństwo np. plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi” KRUS, konkurs BRD

- Nadzór administratorów grup Messenger nad poprawnym zachowaniem w sieci.

 

Rozwijanie postaw i kształtowaniem wartości , kultura, relacje.

-Podejmowanie różnego rodzaju działań integracyjnych zespoły klasowe i społeczność szkolną np. mini wywiady klasowe uczeń- uczeń, uczeń-nauczyciel (integracja i polepszenie atmosfery), prezentacje/zabawy „moje zainteresowania, hobby” , wieczory klasowe w szkole, rajdy, ogniska klasowe,  nocowanie , akcja „Zgrana klasa” itp., obchody różnych „nietypowych dni”, zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym.

-Przypomnienie praw i obowiązków uczniów.

- Rozwój współpracy miedzy uczniami w ramach SU i Szkolnym kołem wolontariatu,

-Organizacja akcji charytatywnych ( m.in. słodycze dla Placówki „Promyk” w Janowie Lubelskim, Góra Grosza i inne)

-Zajęcia z wychowawcą na temat właściwych postaw i zachowań, ukazywanie autorytetów moralnych, wzorów zachowań.

-Objęcie szczególną opieką i troską  dzieci będących uchodźcami z Ukrainy, które uczą się w naszej szkole, integracja ich ze społecznością klasową i szkolną

-Działania związane z edukacją patriotyczną m.in. udział społeczności szkolnej w uroczystych obchodach 160 rocznicy Bitwy pod Batorzem, uroczyste obchody Święta Niepodległości, 3 Maja, opieka nad grobami żołnierzy

-Zajęcia z wychowawcą na temat roli i wartości rodziny; organizacja Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Rodziny, udział uczniów w wychowaniu do życia w rodzinie.

- Realizacja różnych projektów klasowych oraz ogólnoszkolnych np. "Gra szyfrów", „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki"

- Stosowanie elementów oceny kształtującej;

- Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów np.  stosowanie mediacji,

- Dbanie o kulturę słowa w życiu codziennym w szkole i w sieci , zasady savoir- vivru,

- Organizacja różnych form pomocy koleżeńskiej (np. notatek elektronicznych na grupach Messenger, pomoc w nauce),

-Rozwijanie postawy tolerancji np. Organizacja dnia Tolerancji, zajęcia z wychowawcą na temat tolerancji, obchodny Dnia Osób Niepełnosprawnych i inne.

- Rozmowy indywidualne, pogadanki na zajęciach z wychowawcą na temat szacunku do mienia szkolnego, naprawa zniszczonych rzeczy,

- Wyjazdy do teatru i kina, Muzeum Wiejskiego w Batorzu, wycieczki krajoznawcze , wycieczki po najbliższej okolicy

-Działania rozwijające kulturę czytelniczą (działania biblioteki szkolnej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną)

 

Działania związane z rozwijaniem postawy prozdrowotnej 

-Działania zwiększające aktywność fizyczną uczniów m.in. organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych, korzystanie uczniów z siłowni Szkolnego   

  Klubu Sportowego, korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu

-Dojazdy rowerami do szkoły (okres wrzesień – październik, maj-czerwiec przy odpowiednich warunkach pogodowych);

- Udział w zawodach sportowych, w klasowych turniejach sportowych i zawodach międzyklasowych, akcja „Rozgrzewka w szkole”

-Wyjazdy na lodowisko, basen, łyżwy i zajęcia na stoku narciarskim,

-Udział w Ogólnopolskim  programie edukacyjnym "Zdrowo i Sportowo" dla I-III

- Zajęcia z wychowawcą promujące sport,

-Udział szkoły w „Programie dla szkół”- mleko  owoce i warzywa w szkole

- Dzień bez pracy domowej- raz w miesiącu, szczęśliwy numerek,

-  Przesłanie materiałów dla rodziców, nauczycieli, uczniów w postaci webinariów, prezentacji, filmików z kampanii społecznej np. „Zadbaj o dziecięcy mózg”, Fundacji Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i inne.

-Współpraca ze Służbą Zdrowia- poganki organizowane przez pielęgniarkę

- Program „Polska- Ukraina. Razem w szkole.”-  projekt dla nauczycieli „O redukacji stresu”.

-Dbanie o zdrowie psychiczne dzieci , rozbudzanie poczucia własnej wartości, uczniów m.in. poznanie technik radzenia sobie ze stresem – zajęcia dla uczniów, organizacja Dnia Zdrowia Psychicznego, stała współpraca z psychologiem, pedagogiem specjalnym

-- Lekcje wychowawcze na świeżym powietrzu (okres wrzesień – październik, maj-czerwiec przy odpowiednich warunkach pogodowych) (4,8), zajęcia na powietrzu w 1-3 i Przedszkolu

-udział w programie „Trzymaj formę”, organizacja dni z warzywami i owocami, organizacja dnia /dni zdrowego odżywiania, dni zdrowia itp.

 

Działania związane z edukacją ekologiczną

-Segregacja odpadów w szkole

- Akcja  „Czysta szkoła”, „Czyste łazienki”- (gaszenie światła i oszczędzanie wody);

- Zbiórka zużytych baterii; nakrętek, -

- Działaj z Impetem Ogólnopolski Projekt edukacyjny na temat segregacji odpadów opakowaniowych.

- Zajęcia z wychowawcami o tematyce ekologicznej formie np. gry ekoeksperymentarium

- Opieka nad kwiatami w klasie,

- Udział w programie „Czyste powietrze” w Przedszkolu,

-Organizacja tygodnia z ekologią.

                            DZIAŁANIA PRZYPORZĄDKOWANE DO MIESIĘCY

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

WRZESIEŃ

 

-Sprzątanie na grobie patrona szkoły przed początkiem roku szkolnego oraz przy ścianie pamięci.

- Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy -6 września w 160 rocznicę bitwy pod Batorzem.

- Udział w uroczystościach 160 rocznica Bitwy pod Batorzem (4-8).

-Udział w Apelu Poległych organizowanych przez IPN nad grobami poległych w czasie II wojny światowej i pochowanych na miejscowym cmentarzu

- Przypomnienie zasad zachowania, zapisów w statucie, praw i obowiązków uczniów, bezpieczne poruszanie się na drodze/dojazd – zajęcia z wychowawcą.

- Spotkanie z policjantem – bezpieczna droga.

-Wybory samorządu  klasowego.

- 20.09 - Dzień przedszkolaka

- Wybory do samorządu szkolnego.

- Ewakuacja próbna

-Udział w akcji „Narodowe Czytanie 2023”

- Dzielimy się owocami i warzywami z naszych ogrodów -akcja ogólnoszkolna;

- Dzień Głośnego Czytania – rodzice czytają dzieciom, starsi czytają młodszym (29.09)- akcja ogólnoszkolna.

- Klasowy Dzień Chłopaka.

- Wycieczki fenologiczne(kl. I-  III – obserwacja przyrody).

- Wycieczki Wieliczka- Krakowów (4-8), Kielce- Sabat Krajno (1-3)

- Tydzień dobrej wiadomości - kl. 1-3

M. Lis, SU

M. Lis, SU

 

 

 

We współpracy z Gminą Batorz

 

 

Wychowawcy 1-8

 

Wychowawcy 1-3

Wychowawcy 1-8,

Wychowawcy przedszkola

SU

Wychowawcy

Bibliotekarz i GBP, bibliotekarz

Bibliotekarz, wychowawcy

 

Nauczyciele

 

Wychowawcy 1-8

Wychowawcy klas 1-3

 Ł. Zyśko, B. Budkowska,

Wychowawcy 1-3

PAŹDZIERNIK

 

- Dyskoteka z Okazji Dzień Chłopaka w 4-8 (3.10).

-Kontrakty wychowawcze (uczeń -rodzic- wychowawca) i klasowe kodeksy (1-3, 4-8).

- Zajęcia i zabawy integracyjne – zajęcia zwychowawcą i zajęcia edukacji. wczesnoszkolnej (integracja nowych uczniów).

- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (7 października).

- 10 październik Dzień gier planszowych.

- Dzień zdrowia psychicznego (10 października).

- Działania promujące czytelnictwo i wzmacnianie roli biblioteki w szkole- według  planu pracy biblioteki (miesiąc bibliotek).

- poznanie technik radzenia sobie z trudną sytuacją np. Zajęcia z wychowawcą, scenki, filmiki, zabawy

- Konkurs na najpiękniejszy różaniec.

- Dzień Edukacji Narodowej (14 października) – zajęcia z wychowawcą,

-Akademia z Okazji Dnia Nauczyciela,

 

- Wycieczka tematyczna do Kościoła Parafialnego kl. I

- Tydzień zdrowego odżywiania w klasie 1

- 29 października urodziny patrona naszej szkole, zaświecenie zniczy, złożenie kwiatów.

- 10.10 - Dzień drzewa
- 16.10 - Dzień chleba

- Dzień spódnicy (29 październik).

- Ślubowanie klasy I (27.10),

-Zajęcia z wychowawcą  na temat Dnia Wszystkich Świętych. Wyjścia na cmentarz.

Wychowawcy 4-8,

D. Bielak, A. Dycha

Wychowawcy 1-8,

D. Bielak, A. Dycha

 

 

M. Żuraw

SU, wolontariat

 

D. Bielak, A. Dycha

M. Ptaszek

M. Lis,  SU,

 

D. Bielak, A. Dycha

 

Z. Małek

Wychowawcy 1-8

B. Budkowska, Z. Jakubaszek, A.Sura.

Z. Małek

G. Kozik

M. Lis

Wychowawcy przedszkola

Wychowawcy przedszkola

M. Lis, 

SU,

G. Kozik

Wychowawcy 1-8

LISTOPAD

 

- Dzień Tolerancji (6 listopada),

- Zajęcia z wychowawcą z okazji  11 listopada.

- Przygotowywanie kotylionów lub mini flag.

- Przygotowanie akademii oraz udział w uroczystościach środowiskowych z okazji Święta Niepodległości.

- Akcja ogólnoszkolna – wspólne śpiewanie hymnu  „11.11” (10 listopada).

- 10.11 - Dzień jeża -

- 24.11 - Dzień buraka

D. Bielak, A. Dycha

Przedszkole i wychowawcy 1-8

A. Mularski

M. Lis, Z. Jakubaszek, wychowawcy 1-8

Ł. Zyśko, M. Lis

Wychowawcy przedszkola

Wychowawcy przedszkola

GRUDZIEŃ

 

- Szkolne Mikołajki

- Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia)

- Akcja słodycze dla Domu Dziecka „Promyk” i Kartki Bożonarodzeniowe.

- Tradycje Bożego Narodzenia - zajęcia z wychowawcą.

- Jasełka szkolne.

- Ostatni dzień przed Świętami  Bożego Narodzenia -dzień czerwonego /świątecznego sweterka.

- Kiermasz Świąteczny.

- 12.12 - Dzień guzika

M. Lis, SU

D. Bielak, A. Dycha

M. Lis, Z. Małek

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Z. Małek

M. Lis,SU

M. Lis,SU

 

Wychowawcy przedszkola

STYCZEŃ

 

- Obchody Dnia Patrona Szkoły  (22 styczeń),

-  22 styczeń zaświecenie zniczy, złożenie kwiatów

- Konkurs recytatorski: ,, Powstanie styczniowe” w literaturze polskiej"- styczeń.

-Zajęcia z wychowawcami o tematyce prorodzinnej z okazji Dni Babci i Dziadka.

-Organizacja Dnia Babci i Dziadka we współpracy z GOK

- Zabawa choinkowa

- Ocenianie swojego zachowania na zajęciach z wychowawcą.

- Bezpieczne ferie – zajęcia z wychowawcą (29.01 – 11.02 okres ferii)

- 17.01 - Dzień śniegu

M. Lis, M. Trzcińska,BibliotekarzWychowawcy 1-8

M. Trzcińska, E. Puchala

 

Przedszkole i wychowawcy 1-3

 

 

SU i RR

Wychowawcy 4-8

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Wychowawcy przedszkola

LUTY

 

- Dyskoteka walentynkowa (14 luty, środa), poczta walentynkowa

- Dzień eleganckiego stroju.

- Obchody Dnia walki z depresją (23 luty)

- Wycieczka tematyczna do Kościoła Parafialnego.

- Tydzień kolorów - szkolna akcja.

- Dzień -Bezpiecznego Internetu

-09.02 - Dzień pizzy
-26.02 - Dzień dinozaura

SU

Przedszkole i wychowawcy 1-8

D. Bielak, A. Dycha

Z. Małek

SU,

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Wychowawcy przedszkola

Wychowawcy przedszkola

MARZEC

 

- Obchody Dnia Kobiet w szkole-  happeningi (8 marca) i klasowe Dni Kobiet.

- Obchody Pierwszego Dnia Wiosny – happeningi (21 marca). Dzień bez plecaka/ przebierańca.

- Wycieczki fenologiczne, 1-3

- Międzynarodowy Dzień Matematyki  (14 marca).

-Realizacja programu "Bieg po zdrowie"

-Marzec miesiącem profilaktyki zajęcia z wychowawcami o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom.

- Konkurs matematyczny -"Mistrzowie rachunku"- drużynowy- kl. 1-3- marzec

- W marcu ostatnia dekada, 230 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej. Inscenizacja.

- 20.03 - Dzień żaby

- Ogólnoszkolne dyktando  o tematyce patriotycznej.

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Wychowawcy kl. 1-3

 

M. Żuraw

M. Żurwaw, kl. 4

Wychowawcy 1-8, D. Bielak, A. Dycha

Wychowawcy 1-3

 

M. Lis

 

Wychowawcy Przedszkola

M. Trzcińska, E. Puchala,

KWIECIEŃ

 

- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – marzec/kwiecień.

- Realizacja programu Trzymaj formę (m.in. obchody Dnia Zdrowia (7 kwietnia) zajęcia z wychowawcami.

-   „Zdrowe odżywianie się” ( materiałów z akcji Śniadanie daje moc, Rodzinna   akcja zdrowia, zdrowa

    rywalizacja).

- Tydzień z ekologią  w powiązaniu z Dniem Ziemi 22 kwietnia, Dniem Wody.

- 12.04 - Dzień czekolady

S. Firosz

Przedszkole i wychowawcy 1-8

 

Przedszkole i wychowawcy 1-8

 

 

 

A. Walczak. E.Wójcik

Wychowawcy Przedszkola

MAJ

 

- Udział w uroczystościach środowiskowych z okazji Święta Konstytucji (3Maja).

- Zajęcia z wychowawcą z okazji  3 Maja.

- Obchody Dnia Bibliotek -  zajęcia w Bibliotece Publicznej promujące nowości w bibliotece.

- Obchody dnia matki (26 maja).

-Dzień bez komputera.

- 4.05 - Dzień strażaka
- 20.05 - Dzień pszczół

 

M. Lis, SU

Przedszkole i wychowawcy 1-8

 

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Bibliotekarz, GBP

Przedszkole i wychowawcy 1-8

Wychowawcy 1-8

Wychowawcy Przedszkola

Wychowawcy Przedszkola

CZERWIEC

 

- Mały ekolog" - projekt edukacyjny  w klasie I

- Obchody Dnia dziecka (1 czerwca).-Szkolny dzień sportu- wiosenny bieg po zdrowie.

- Dzień Pustej Klasy (ostatni tydzień roku szkolnego).

- Ocenianie swojego zachowania.

- Egzamin na kartę rowerową.

- Zajęcia z wychowawcą „Bezpieczne wakacje”.

- 9.06 - dzień przyjaciela

- Dzień rodziny we współpracy z GOK

G. Kozik

Przedszkole i wychowawcy 1-8

SU

Wychowawcy 4-8

S. Firosz

Wychowawcy 1-8

Wychowawcy Przedszkola, Wychowawcy 1-8

Wychowawcy Przedszkola, Wychowawcy 1-3

 

              

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Batorzu w dniu 30 września 2023 roku.

Do programu opracowano bazę pomocy merytorycznej w postaci linków do filmów, konferencji, webinariów dla rodziców i dla wychowawców oraz uczniów, znajdują się tu również prezentacje, gry itp.