Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Batorzu

 

 I. Zasady ogólne

 

 1. Od 25.03.2020 w szkole realizowane jest nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz  zasady oceniania określone w Statucie Szkoły.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy z wykorzystaniem metod   i technik pracy zdalnej.
 4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach zdalnych.
 5. Prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

 

 II. Organizacja nauczania zdalnego

 

 1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami są: dziennik elektroniczny, Microsoft Office 365 Teams, komunikator Messenger, strona internetowa szkoły www.zsbatorz.pl , szkolny profil Facebook, kontakty telefoniczne i mailowe.
 2. W procesie nauczania nauczyciele oraz uczniowie wszystkich klas korzystają z pakietu OFFICE 365.
 3. Lekcje on-line realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego MS TEAMS.
 4. W nauce zdalnej wykorzystywane będą m.in. źródła i materiały: aplikacje Forms, Quizizz, Wordwall, LearningAps, filmy na kanale Youtube, różnego rodzaje multibooki, multiteki, programy dla uczniów w telewizji publicznej, materiał na stronach internetowych OKE, CKE, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela.
 5. Lekcje trwają 45 minut, z czego 35 minut to bezpośredni kontakt                      z nauczycielem poprzez Platformę Teams, a pozostałe 10 minut to praca własna ucznia.
 6. Przerwy międzylekcyjne trwają naprzemiennie 5-10 minut, a przerwa obiadowa po 4. lekcjach - 15 minut.
 7. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line (lekcje wychowania fizycznego odbywają się częściowo on-line, częściowo w formie indywidualnej pracy ucznia na podstawie materiałów i instrukcji otrzymanych od nauczyciela, lekcje religii - w formie indywidualnej pracy ucznia w czasie planowej lekcji - na podstawie materiału zamieszczonego na stronie parafii Batorz www.parafiabatorz.pl).
 8. Nauczyciel potwierdza zrealizowaną lekcję poprzez wpisanie tematu do dziennika elektronicznego. 
 9. Postępy ucznia i weryfikacja jego wiedzy odbywa się poprzez komunikatory wymienione w punkcie 1 - w postaci zadań, testów,  prezentacji, sprawdzianów, kartkówek, wytworów prac uczniowskich a także odpowiedzi ustnych na lekcjach oraz w innych wskazanych przez nauczyciela formach.
 10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane indywidualnie.
 11. W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nauką na odległość, wychowawca klasy ustala z rodzicami ucznia alternatywne sposoby nauki zdalnej.
 12. Do prowadzenia nauki zdalnej szkoła użycza nauczycielom tablety uzyskane w ramach umowy z OSE.
 13. Zajęcia zdalne nauczyciel może prowadzić w miejscu zamieszkania                  lub w pracowni szkolnej.
 14. Szkoła użycza sprzętu komputerowego potrzebującym uczniom.

 

 III. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego

 

 1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać:
  1. Komputer, tablet lub smartfon wraz z zestawem mikrofon i w miarę możliwości kamerką;
  2. aktywne konto MS TEAMS, OFFICE 365 z zabezpieczonym hasłem dostępu;
  3. komunikator Messenger;
  4. dostęp do Internetu
 2. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:
  1. codziennie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na platformie TEAMS, punktualnie dołączać do zajęć, być przygotowanym - posiadać podręcznik, zeszyty, przybory szkolne oraz włączone głośniki i mikrofon;
  2. ustnie potwierdzić obecność na lekcji ;
  3. słownie odnieść się do zadanego pytania (udzielić odpowiedzi bądź użyć zwrotu ,,nie wiem'', jeśli odpowiedzi nie zna): brak kontaktu z uczniem będzie traktowane jako nieobecność;
  4. w przypadku spóźnienia poinformować na głos o dołączeniu do zajęć;
  5. poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji z powodów technicznych lub innych;
  6. odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdzian, kartkówkę, test, wypracowanie oraz prace domowe;
  7. przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej w miejsce wyznaczone przez nauczyciela (zadania na TEAMS): przesyłanie pustych prac w zadaniach traktowane jest jako ,,brak pracy'';
  8. poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych                    z przesłaniem wymaganej pracy pisemnej. Nauczyciel wskaże inne miejsce przesłania pracy;
  9. na prośbę nauczyciela uruchomić kamerę (podczas testów, sprawdzianów, ustnych odpowiedzi);
 3. Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 4. W przypadku podejrzenia braku samodzielności pracy pisemnej, nauczyciel może prosić o odpowiedź ustną przy włączonej kamerze.

 

 IV. Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych

 

 1. Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć:  lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej zasady wiąże się                         z konsekwencjami prawnymi.
 1. Link i hasło do lekcji on-line są indywidualne dla każdej klasy i ucznia. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 2. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.
 3. Podczas lekcji wymagana jest kultura słowa i zachowania;
 4. Wskazane przez nauczyciela wychowania fizycznego niektóre ćwiczenia, uczeń zobowiązany jest wykonywać pod nadzorem opiekuna.

 

 V. Sprawdzanie frekwencji uczniów

 

 1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją           w dzienniku elektronicznym. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest również lista obecności generowana przez platformę Teams.
 1. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie z ustaleniem z wychowawcą, nie później jednak niż 2 tygodnie od nieobecności dziecka na lekcjach. Usprawiedliwienia może dokonać poprzez rozmowę telefoniczną z wychowawcą klasy, komunikator Messenger, jak również poprzez dziennik elektroniczny.
 2. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach.

 

Aktualizacja Regulaminu na dzień 1 lutego 2021 r.

 

Dyrektor szkoły