Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

Statut

Publicznej Szkoły Podstawowej

       w Batorzu

 

im. Marcina Borelowskiego - Lelewela

 

 

 

  

Rozdział 1

Podstawowe informacje o szkole

 

 • 1
 1. Pełna nazwa szkoły brzmi:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu im. Marcina Borelowskiego – Lelewela.

 1. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek  nr 80 w Batorzu Pierwszym.
 3. Szkoła nosi imię Marcina Borelowskiego – Lelewela.
 4. Organem Prowadzącym Szkołę jest Gmina Batorz z siedzibą w Batorzu Pierwszym 52A, a organem nadzoru pedagogicznego jest Lubelski Kurator Oświaty.
 5. Uchylony
 6. Uchylony
 7. Rekrutację uczniów do Szkoły regulują przepisy rozdziału 6 Ustawy.

 

 • 2
  1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 • szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową w Batorzu im. Marcina Borelowskiego - Lelewela ;
 • organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Batorz;
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Batorzu;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego - Lelewela ;
 • pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego - Lelewela niebędącego nauczycielem;
 • uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego - Lelewela;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego - Lelewela ;
 • statucie – należy przez to rozumieć statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu    Marcina Borelowskiego - Lelewela;
 • radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego - Lelewela, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 • radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego – Lelewela;
 • samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego – Lelewela oraz Samorząd Uczniowski klas gimnazjalnych;

 

 • 3
 1. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być użyty czytelny skrót nazwy.
 2. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to:
 • mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku: „Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu”;
 • podłużne pieczęcie adresowe o następującej treści: „Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu im. Marcina Borelowskiego – Lelewela,    23 – 320 Batorz,

             NIP 8621610302;  REGON: 000557458;

      Tel. 15 8745 147

 1. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
 2. Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w jej pełnym brzmieniu.

 

 • 4
  1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie Szkoły wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej – Dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności.
  2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 

 • 5
 1. Celem Szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają zdobywać wiedzę oraz rozwijać kreatywność. Szkoła w swoich założeniach ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.
 2. Do zadań Szkoły należy w szczególności:
 • zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju i przygotowywania  do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 • rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się  na wartości kultur Europy i świata;
 • stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych  do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 • stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie  z obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, nauczania indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz jak najlepsze w miarę możliwości szkoły przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego;
 • stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;
 • wspieranie rodziców w wychowaniu wrażliwego, światłego człowieka o wysokiej etyce i kulturze osobistej;
 • włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianiu roli  i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska;
 • udzielanie w miarę możliwości szkoły pomocy opiekuńczo-wychowawczej;
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym rozwoju.
  1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie.
  2. Szkoła, za pośrednictwem wychowawców oraz doradcy zawodowego, współdziała  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i prowadzi zajęcia związane  z wyborem kierunku kształcenia.
 1. Szkoła współdziała również z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w szczególności z: Policją, Strażą pożarną, Ośrodkiem Opieki Społecznej, władzami lokalnymi i samorządowymi, sądem rodzinnym, kuratorami społecznym i zawodowymi  oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
 2. Współpraca ta jest organizowana za pośrednictwem, Dyrektora szkoły, wychowawców, doradcy zawodowego także w miarę potrzeb, nauczycieli poszczególnych zajęć.
 3. Do form współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną należy:
 • diagnozowanie różnych dysfunkcji uczniów
 • wskazanie właściwych form i metod pracy w celu eliminowania trudności,
 • organizacja szkoleń , warsztatów dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • organizacja kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń i opinii,
 1. Do form współpracy z innymi organizacjami działającym na rzecz rodziny wymienionymi w ust. 5 należy:
 • wnioskowanie o objęcie opieką rodzin potrzebujących prze OPS
 • finansowanie obiadów dzieciom z rodzin potrzebujących,
 • wymiana informacji na temat rodzin dysfunkcyjnych, warunków bytowych i sytuacji rodzinnej uczniów,
 • finansowanie, bądź dofinansowanie do wycieczek dzieciom z rodzin ubogich,
 • organizacja szkoleń, pogadanek o tematyce wychowawczo – profilaktycznej,
 1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym  przez radę rodziców  w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.
 2. W zakresie wolontariatu szkoła:
  • prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;
  • stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie zawartych porozumień lub umów również na terenie szkoły;
  • może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów.
 3. Działania, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.

 

Rozdział 3

Organy szkoły oraz ich kompetencje

 

 • 6
  1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.
  1. Dyrektor jest nauczycielem Szkoły, który:
 • kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • przyjmuje uczniów do Szkoły i sprawuje nad nimi opiekę oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 • stwarza w szkole odpowiednie warunki do działania: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 Ustawy, działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który w ramach swoich kompetencji m.in.:
 • zatwierdza plany pracy szkoły;
 • podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
 • opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  i innych wyróżnień.

      3a.  Na  czas pracy zdalnej zebrania rady pedagogicznej mogą być realizowane przy 

         pomocy środków porozumiewania  się na odległość.

 1. Rada Rodziców jest organem Szkoły powołanym na podstawie art. 83 Ustawy, działającym według przyjętego przez siebie regulaminu, do którego kompetencji należy:
 • uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym oraz zagadnienia z zakresu profilaktyki skierowane do uczniów;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
  1. Samorząd Uczniowski jest organem Szkoły powołanym na podstawie art. 85 Ustawy, działającym według uchwalonego przez siebie regulaminu, który:
 • może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły;
 • w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu;
 • wyłania ze swojego składu radę wolontariatu.

 

 • 7
 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Dyrektor organizuje, co najmniej trzy razy w roku szkolnym, spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Radą Pedagogiczną w celu realizacji zadań statutowych szkoły. Te spotkania mogą odbywać się na wniosek poszczególnych organów Szkoły.
 2. W razie zaistnienia sporu między organami Szkoły obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie Szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż).
 3. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
 4. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba z zewnątrz – zaakceptowana przez strony konfliktu (posiada kompetencje w materii sporu). Decyzja mediatora jest ostateczna.
 5. W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora Dyrektor zawiadamia o powstałym konflikcie Organ Prowadzący Szkołę i organ nadzoru pedagogicznego.

 

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

 

 • 8
  1. Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d Ustawy.
  2. Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  3. Szkoła prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów: religię i wychowanie do życia w rodzinie. Udział uczniów w wymienionych zajęciach jest dobrowolny.

                                                                      

 • 9

Uchylony

 • 10
 1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia Dyrektora.
 3. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne dokumentowane są w formie papierowej.

                                                                   

 • 11
 1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów są zgodne z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, natomiast zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.
 2. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w ostatni piątek                                Jeśli w tym czasie przypadają ferie zimowe to w ostatni piątek przed feriami.
 3. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora (lub osoby przez niego upoważnione) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie:
  • zajęć lekcyjnych;
  • zajęć pozalekcyjnych.
 5. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4, wynosi 45 minut, zaś przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10 oraz 20 minut. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4, może sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, zostać w drodze decyzji Dyrektora:
  • skrócony – do 30 minut, lub
  • wydłużony – do 60 minut – z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania przerw międzylekcyjnych, tak aby zachowana została higiena czasu pracy  i wypoczynku.
 7. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczniów.
 8. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 7, zatwierdza Dyrektor.

 

 

 • 11a
 1. W razie wystąpienia:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów zawiesza się zajęcia. W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest dłuższe niż dwa dni od trzeciego dnia zajęcia będą organizowane w systemie zdalnym.                                                                  
 1. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy z wykorzystaniem metod  i technik pracy
 2. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach w formach
 3. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady oceniania określone w niniejszym
 4. Prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line mogą być obserwowane przez dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru
 5. Organizacja nauczania zdalnego:
 • Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami są: dziennik elektroniczny, Microsoft Office 365 Teams, komunikator Messenger, strona internetowa szkoły zsbatorz.pl , szkolny profil Facebook, kontakty telefoniczne i mailowe.
 • W procesie nauczania nauczyciele oraz uczniowie wszystkich klas korzystają z pakietu OFFICE
 • Lekcje on-line realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego MS TEAMS.
 • W nauce zdalnej wykorzystywane będą m.in. źródła i materiały: aplikacje Forms, Quizizz, Wordwall, LearningAps, filmy na kanale Youtube, różnego rodzaju multibooki, multiteki, programy dla uczniów w telewizji publicznej, materiał na stronach internetowych OKE, CKE, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy oraz inne  materiały wskazane przez nauczyciela.
 • Lekcje trwają 45 minut, z czego 35 minut to bezpośredni kontakt  z nauczycielem poprzez Platformę Teams, a pozostałe 10 minut to praca własna ucznia;
 • Przerwy międzylekcyjne trwają naprzemiennie 5-10 minut, a przerwa obiadowa po 4. lekcjach – 15 minut;
 • Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line;
 • Lekcje wychowania fizycznego odbywają się częściowo on-line, częściowo w formie indywidualnej pracy ucznia   na podstawie materiałów i instrukcji otrzymanych od nauczyciela;
 • Nauczyciel potwierdza zrealizowaną lekcję poprzez wpisanie tematu do dziennika elektronicznego.
 • Postępy ucznia i weryfikacja jego wiedzy odbywa się poprzez komunikatory wymienione w punkcie 1- w postaci zadań, testów, prezentacji, sprawdzianów, kartkówek, wytworów prac uczniowskich,  a także odpowiedzi ustnych na lekcjach oraz w innych wskazanych przez nauczyciela formach.
 • Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą rozwiązywane
 • W przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z nauką na odległość, wychowawca klasy ustala z rodzicami ucznia alternatywne sposoby nauki
 • Do prowadzenia nauki zdalnej szkoła użycza nauczycielom tablety uzyskane w ramach umowy z OSE.
 • Zajęcia zdalne nauczyciel może prowadzić w miejscu zamieszkania lub w pracowni szkolnej.
 • Szkoła użycza  sprzętu komputerowego potrzebującym uczniom.
 1. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego:
 • W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać:
 1. komputer, tablet lub smartfon wraz z zestawem mikrofon i w miarę możliwości kamerką;
 2. aktywne konto MS TEAMS, OFFICE 365 z zabezpieczonym hasłem dostępu;
 3. komunikator Messenger;
 4. dostęp do Internetu
 • W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:
 1. codziennie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na platformie TEAMS;
 2. poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji z powodów technicznych lub innych;
 3. odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie sprawdzianów, kartkówek, testów, wypracowań oraz prac domowych;
 4. przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;
 5. poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem wymaganej pracy
 • Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny
 1. Bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych:
 • Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez niego zajęć: lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać.   
 • Złamanie tej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi.
 • Link i hasło do lekcji on-line jest indywidualne dla każdej klasy i ucznia. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
 • Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.
 • Podczas lekcji wymagana jest kultura słowa i zachowania.
 • Wskazane przez nauczyciela wychowania fizycznego niektóre ćwiczenia, uczeń zobowiązany jest wykonywać pod nadzorem opiekuna.
 1. Sprawdzanie frekwencji uczniów:
 • Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją w dzienniku elektronicznym. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest również lista obecności generowana przez platformę Taems.
 • Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie z ustaleniem z wychowawcą, nie później jednak niż 2 tygodnie od nieobecności dziecka na lekcjach. Usprawiedliwienia rodzic może dokonać poprzez rozmowę telefoniczną z wychowawcą klasy, komunikator Messenger, jak również poprzez dziennik elektroniczny.
 • Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na zajęciach.

 

 

 • 12
 1. Nauczyciel lub nauczyciele przedstawia/ją Dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany przez nauczyciela/li program nauczania.
 2. Dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 3. Nauczyciel może używać podręcznika wybranego spośród podręczników dopuszczonych do użytku odpowiedniego do prowadzonych zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 4. W Szkole jest stosowany ten sam podręcznik przez nauczycieli prowadzących te same zajęcia na tym samym poziomie kształcenia przez co najmniej 3 lata szkolne.
 5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 4, powinni uzgodnić pomiędzy sobą z jakiego podręcznika korzystają. W razie braku porozumienia o wyborze podręcznika decyduje Dyrektor.

 

 • 13
 1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony przez Dyrektora.
 • zespoły klasowe obejmujące wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie
 • uchylony
 • zespoły zadaniowe
 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący – powołany przez Dyrektora.
 2. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym.

 

 • 14
 1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że przyczyny niezależne od Dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy.
 3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:
 • na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez Dyrektora;
 • na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu rodziców z danego oddziału, zaaprobowany                                przez Dyrektora.
 • 15
  1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych w Ustawie.
  2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego.
 • 16
 1. Szkoła otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.

 

 •   17
 1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Do form pomocy i opieki należą:
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • koła zainteresowań
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia logopedyczne;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
 • indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;
 • porady, konsultacje, warsztaty;
 • zajęcia z psychologiem;
 1. Szkoła umożliwia pobieranie nauki młodzieży niepełnosprawnej poprzez

            organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z dysfunkcją narządu     

             ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle   

             chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania     

             w warunkach szkolnych.

 1. Dyrektor szkoły  za zgodą organu prowadzącego może zorganizować indywidualne zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi.
 2. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków w planie finansowym, zgodnie

z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.

 1. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy.

 

 • 18
  1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk pedagogicznych dla studentów.
  2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w pkt. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.
  3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia oraz opiekun wyznaczony przez wyższą uczelnię.

 

Rozdział 5

Organizacja pracowni szkolnych

 

 • 19
 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia jak:
  • sale lekcyjne;
  • pracownie przedmiotowe
  • szatnię;
  • salę gimnastyczną ,
  • świetlicę
  • bibliotekę,
  • stołówkę
  • halę sportową
 2. Szkoła użytkuje kompleks sportowo – rekreacyjny ( zespół boisk wielofunkcyjnych)
 3. Regulaminy pracowni i kompleksu sportowo-rekreacyjnego określa dyrektor.
 4. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela.
 5. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy w danej pracowni.

 

 • 20
  1. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców  oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
  2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora.
  3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych;
 • udostępnianie zbiorów do domu oraz korzystanie z księgozbioru podręcznego;
 • prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.
  1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
  2. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do:
 • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:
 • gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej i na nowoczesnych nośnikach informacji oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,

 • organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp.,
 • organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.,
 • przygotowywanie montaży słowno-muzycznych oraz inscenizacji utworów literackich,
 • wykonywanie gazetek tematycznych,
 • indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze;
 • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym żyjemy, obrzędów  i tradycji polskich i obcych, symboli narodowych, Unii Europejskiej, savoir-vivre  i popularyzowanie tej wiedzy.
  1. Zakres współpracy biblioteki obejmuje w szczególności:
 • z uczniami:
 1. informowanie uczniów o zasadach udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji  na określony temat,
 2. indywidualne podejście do uczniów z uwzględnieniem uczniów zdolnych i mających trudności w nauce,
 3. informowanie uczniów o stanie czytelnictwa,
 4. kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, e) informowanie uczniów o zaległościach;

  2)  z nauczycielami i rodzicami:

 1. informowanie o nowościach książkowych i innych,
 2. współpraca w zakresie uzupełniania zbiorów,
 3. wspólne przygotowywanie imprez szkolnych;

   3) z innymi bibliotekami:

 1. wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych,
 2. organizowanie wycieczek do innych bibliotek,
 3. uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach

       organizowanych przez inne biblioteki,

 1. wspólne organizowanie konkursów,
 2. wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,
 3. wspólne realizowanie inicjatyw zewnętrznych, np. Narodowe czytanie
  1. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy.
  2. Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece określa regulamin wprowadzony przez dyrektora.

 

 

 • 21
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na oczekiwanie na autobus szkolny bądź czas pracy ich rodziców szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy.
 2. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy zajęć świetlicowych. Plany pracy grup świetlicowych są układane każdego roku                i uwzględniają wiek uczniów i ich potrzeby.
 3. Świetlica pełni głównie rolę opiekuńczą.
 4. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy określonego przez dyrektora.

                                     

 • 22
  1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia dwóch ciepłych posiłków w stołówce szkolnej i korzystanie z niej jest odpłatne.
  2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;
 • uczniowie, których wyżywienie finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
  1. Zasady zachowania w stołówce i korzystania z niej określa regulamin określony   przez dyrektora.

 

 

 

Rozdział 6

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 • 23
  1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.
  2. Zadaniem koordynatora jest m.in.:
 • planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w tym  z wychowawcami klas;
 • dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  dla uczniów;
 • wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:
  1. rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,
  2. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,
  3. możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  4. programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych;
 • prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich rodziców;
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

 

Rozdział 7

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

 • 24
  1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne przepisy.
  2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 • 25
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczych należy:
 • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
 • obowiązek zapoznania sie z różnymi programami nauczania danych zajęć edukacyjnych i wybór jednego z nich do realizacji;
 • obowiązek nieustannego samokształcenia sie i aktualizacji wiedzy metodycznej i merytorycznej;
 • obowiązek przygotowania sie do każdej lekcji, przemyślenie jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych;
 • udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkołę oraz inne jednostki;
 • zapoznanie sie z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 • udzielenie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce;
 • stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów;
 • wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny  i pracy zespołowej
 • uświadamianie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie i sposobu uzupełnienia tych braków;
 • bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena;
 • indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
 • dostosowanie wymagań z nauczanych zajęć edukacyjnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną;
 • bieżące monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji  o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
 • prawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nauczania przedmiotu i działalności wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i poleceniami Dyrektora
 • dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach oraz

                  udzielania    im rad i wskazówek pedagogicznych

 • realizowanie zajęć w ramach projektów i programów finansowych z udziałem środków europejskich;
 1. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego opiece uczniów należy:
 • zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i regulaminami
 • wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania sie na terenie szkoły i poza nią
 • poznanie osobowości ucznia, warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami i pielęgniarką;
 • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 • aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych przestrzegając regulaminu dyżurów;
 • reagowanie na naruszanie porządku przez uczniów na terenie szkoły i poza nią;
 • niedopuszczanie do samodzielnego opuszczenia szkoły przez uczniów;
 1. Inne obowiązki nauczyciela to:
 • uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał
 • poszerzenie odpowiedzialności za zniszczenie powierzonego jego opiece sprzętu wynikające z niedbalstwa, braku zabezpieczenia lub nadzoru
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • decydowania w sprawie doboru programów, podręczników, doboru metod form pracy i środków dydaktycznych
 • decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia.
 • wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów,
 • poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej.

 

 • 26
 1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się  oraz przygotowanie do samodzielnego życia.
 2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz Statut.
 3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:
  • organizuje proces wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania do sytuacji i potrzeb ucznia;
  • współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale i koordynuje ich działania wychowawcze;
  • współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i Szkoły;
  • organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
  • ustala roczny plan wychowawczo - profilaktyczny i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy;
  • ustala śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria określone w Statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
  • prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia.
 4. Wychowawca ma m.in. prawo do:
  • uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej mu do pracy wychowawczej;
  • wnioskowania o przyznanie pomocy finansowej dla uczniów przeznaczonej na cel związany z zdaniami oddziału (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków zgromadzonych przez Radę Rodziców lub sponsorów Szkoły.

 

 • 27
  1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje  i udostępnia zasoby biblioteki, inspiruje i koordynuje działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania  z informacji w szkole.
 1. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:
 • w ramach pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,
 2. sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej,
 4. udzielanie porad przy wyborze lektury,
 5. opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 6. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,
 7. wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,
 8. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, bibliotekarzami innych szkół  i bibliotek, w tym pedagogicznych  i publicznych oraz innymi instytucjami  pozaszkolnymi;
 • w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:
 1. informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 2. gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja zbiorów,
 3. sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,
 4. organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

 

 • 28
  1. W szkole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy w szczególności:
 • dokonywanie diagnoz logopedycznych;
 • tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów;
 • działania w zakresie profilaktyki logopedycznej i prowadzenie terapii logopedycznej;
 • motywowanie uczniów do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;
 • wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji    i kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z wadą wymowy;
 • prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej;
 • utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami uczniów, pozostających pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;
 • utrzymywanie współpracy z wychowawcami.
  1. Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne  i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  1. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:
 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
  1. rekomendowanie dyrektorowi  szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu  szkoły oraz dostępności uczniom ze szczególnymi potrzebami,
  2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  3. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
  4. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • współpraca z zespołem ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistóww:
  1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
  5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
  6. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji;
  7. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.
 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szkole należy w szczególności:
 • prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 1. 4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 2. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 •   29
 1. W szkole tworzy się również stanowiska:
  • pracownika obsługi administracyjnej;
  • pracowników obsługi.
 2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.

 

Rozdział 8

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 •    30
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Szkoła organizuje egzamin zewnętrzny dla uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 •   31
  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 • 32
  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na lekcjach a  rodziców (prawnych opiekunów)  poprzez stronę internetową  szkoły o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 • trybie oceniania i klasyfikowania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach oraz kryteriach oceniania postępów w nauce i zachowania, przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych i sposobie przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o wynikach ucznia.

 

     Ocena zachowania

 

 •        33
  1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
  2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
  3. Począwszy od klasy IV oceny z zachowania ustala się w następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
  1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne oceny zachowania:
 • zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
 1. daje przykład wysokiej kultury osobistej,
 2. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach,
 3. jest koleżeński, chętnie pomaga kolegom,
 4. jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły,
 5. wzorowo wypełnia obowiązki ucznia, jest wzorem do naśladowania,
 6. jest punktualny i zdyscyplinowany, systematycznie uczęszcza do szkoły,
 7. respektuje zasady współżycia oraz normy etyczne,
 8. ma właściwy stosunek do innych ludzi,
 9. ubiera się zgodnie z przyjętymi normami;
 10. opuścił nie więcej niż 1 dzień bez usprawiedliwienia,

 

 • zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
 1. punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły,
 2. wykonuje polecenia dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły,
 3. jest kulturalny,
 4. przestrzega postanowień statutu,
 5. respektuje zasady współżycia oraz normy etyczne,
 6. jest zdyscyplinowany, koleżeński, uczynny,
 7. jest aktywny społecznie, pracuje na rzecz szkoły i klasy,
 8. opuścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia,

 

 • zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
 1. szanuje mienie społeczne,
 2. wywiązuje się z podjętych działań,
 3. w miarę punktualnie uczęszcza do szkoły,
 4. nie zawsze pracuje systematycznie,
 5. nie wagaruje,
 6. pracuje w miarę swoich możliwości;
 7. opuścił nie więcej niż 3 dni bez usprawiedliwienia,

 

 • zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
 1. zazwyczaj jest bierny na lekcjach, często pracuje poniżej swoich możliwości,
 2. sporadycznie łamie przepisy statutu i ogólnie przyjęte normy współżycia w zbiorowości szkolnej,
 3. pracuje niesystematycznie, jest mało obowiązkowy,
 4. spóźnia się do szkoły,
 5. opuścił nie więcej niż 4 dni bez usprawiedliwienia,

 

 • zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
 1. opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (powyżej 4 dni bez usprawiedliwienia),
 2. jest nieobowiązkowy, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
 3. niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią,
 4. dezorganizuję pracę kolegów,
 5. niepunktualnie przychodzi do szkoły, spóźnia się na lekcje,
 6. sporadycznie niszczy mienie szkolne i społeczne,
 7. niegrzecznie i niestosownie odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, h) jest arogancki w stosunku do kolegów (bójki, zaczepki),
 8. nie respektuje uwag nauczycieli,
 9. używa wulgarnego słownictwa w stosunku do kolegów i innych osób,
 10. niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią,

 

 • zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
 1. często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
 2. jest nieobowiązkowy i arogancki,
 3. pije alkohol, pali papierosy, używa środków odurzających,
 4. używa wulgarnego słownictwa,
 5. niszczy mienie szkolne i społeczne,
 6. niewłaściwie zachowuje się w szkole i poza nią,
 7. wchodzi w konflikt z prawem,
 8. jest agresywny w stosunku do kolegów (bójki, pobicia),
 9. organizuje grupy nieformalne na terenie szkoły,
 10. przynosi do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu (petardy, ostre narzędzia)
  1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, należy uwzględnić specyfikę zachowań wynikających z zaburzeń odchyleń rozwojowych tego ucznia.
  2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów, przestrzegając kryteriów   na poszczególne oceny, szczególnie dotyczących  zachowań zagrażających bezpieczeństwu ucznia i innych osób.
  3. O przewidywanej rocznej ocenie nagannej zachowania ucznia   wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców na miesiąc przed   posiedzeniem klasyfikacyjnym.
  4. O proponowanej ocenie rocznej zachowania wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców na 7 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z proponowaną oceną zachowania
  5. O ustalonej śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania  uczeń jest informowany na dwa dni robocze przed  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
  6. Ustalona ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną oceną roczną zachowania.
  7. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • uczeń lub jego rodzice w terminie 5 dni roboczych od śródrocznego zebrania rodziców składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania;
 • wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia                             w okresie kontraktu;
 • uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.
  1. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, a także jeśli uczeń wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wychowawca może odstąpić od uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania przy ustalaniu rocznej oceny zachowania.
  2. Uczeń , który nie ubiegał się o wyższą ocenę a jego zachowanie uległo  znacznej poprawie może uzyskać wyższą ocenę z zachowania niż przewidywana, również uczeń , którego zachowanie uległo znacznemu pogorszeniu może uzyskać ocenę niższą od przewidywanej.
  3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni robocze po zakończeniu zajęć szkolnych.
  4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 • dyrektor szkoły – przewodniczący komisji;
 • wychowawca klasy;
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
  1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
  2. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej
  3. Z pracy komisji sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
  4. Ustalona przez komisję ocena zachowania jest ostateczna.

              

 Ocenianie zajęć edukacyjnych

 • 34

      Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach uczniów w ocenianiu bieżącym są:

 • wypowiedzi ustne;
 • prace domowe krótkoterminowe;
 • prace domowe długoterminowe;
 • testy;
 • sprawdziany,
 • kartkówki;
 • praca na lekcji;
 • wytwory prac uczniowskich.

 

 • 35
  1. Oceny bieżące, również w klasach I-III, są ocenami stopniowymi w skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
  1. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się również stosowanie znaków " + "  i " - " oraz innych oznaczeń w dzienniku, dopuszczonych do stosowania przez dyrektora.
  2. Oceny szkolne są jawne dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).
  3. Informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu może odbywać się  poprzez:
 • zebranie ogólnoszkolne;
 • zebranie klasowe;
 • indywidualne rozmowy z inicjatywy nauczyciela;
 • indywidualne rozmowy z inicjatywy rodzica;
 • wizytę wychowawcy w domu rodzinnym ucznia;
 • rozmowę telefoniczną;
 • korespondencję listowną;
 • bieżącą informację, zamieszczoną w zeszycie przedmiotowym ucznia;
 • list gratulacyjny.
 1. O przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych  wychowawca klasy informuje pisemnie rodziców na miesiąc przed   posiedzeniem klasyfikacyjnym.
 2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach rocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych co najmniej 7 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym poprzez dziennik elektroniczny.
 3. O ustalonej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń jest informowany na dwa dni robocze przed  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 4. Wyższą od przewidywanej roczną ocenę z zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności, określonych na daną ocenę przez nauczyciela, oraz wykazaniu tych wiadomości i umiejętności na sprawdzianie przeprowadzanym  w formie pisemnej i ustnej.
 5. Sprawdzian jest przeprowadzany przez nauczyciela w terminie uzgodnionym z uczniem, nie później jednak niż na trzy robocze dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

 

                                                                    

 •        36
  1. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, rozkładając je równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie nauczania w różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny.
  2. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów ustala się z co najmniej trzech ocen cząstkowych.

 

 

 • 37
 1. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych jednocześnie, wprowadza się następujące ograniczenia i zasady przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności:
 • kartkówki z ostatniej lekcji – bez zapowiedzi;
 • kartkówki z trzech ostatnich lekcji – zapowiedziana z lekcji na lekcję;
 • sprawdzian, praca klasowa  – zapowiedziany tydzień przed realizacją, poprzedzony lekcja powtórzeniową,
  1. Normy ilościowe:
 • najwyżej 3 sprawdziany z działu wiadomości w ciągu tygodnia, nie więcej niż jeden dziennie;
 • najwyżej dwie kartkówki dziennie, jeśli w tym dniu nie było sprawdzianu z całego działu wiadomości.
 1. Czas sprawdzania pisemnych prac kontrolnych:
 • kartkówki – 1 tydzień;
 • sprawdziany, prace klasowe – 2 tygodnie;
 1. W przypadku jedno lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną lekcję z danych zajęć edukacyjnych; dłuższej nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
 3. Sprawdzone i ocenione prace uczniów otrzymują  do wglądu:
  • uczeń – na lekcji po sprawdzianie
  • rodzice na własny wniosek na zebraniach z rodzicami  ub na indywidualnych spotkaniach z nauczycielami.

 

 •              38
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w procesie wychowania i kształcenia uczniów.
 2. Szkoła organizuje stałe spotkania nauczycieli z rodzicami, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Takie spotkania są organizowane co najmniej cztery razy w ciągu roku.
 3. Rodzice i nauczyciele mają prawo ustalić w danym oddziale dodatkowo inne formy i zasady wzajemnych kontaktów w celu wymiany informacji  o uczniu.
 4. Rodzice, współdziałając ze szkołą, mają prawo do:
 • informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
 • informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także wglądu do odpowiednich przepisów na terenie szkoły;
 • systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji na temat ucznia w zakresie jego zachowania oraz postępów w nauce;
 • korzystania z informacji i porad w sprawach wychowania i możliwości dalszego kształcenia się ucznia;
 • wyrażenia i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi, innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i kuratorowi opinii na temat pracy szkoły w ustalonym trybie.
 1. Szkoła udziela informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów wyłącznie rodzicom lub osobom przez nich upoważnionym. Pisemne upoważnienie jest przekazywane wychowawcy.

 

Egzamin klasyfikacyjny

                                                                       

 • 39
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego  bądź kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli  brak  jest podstaw  do  ustalenia oceny  klasyfikacyjnej z  powodu jego   nieobecności na zajęciach edukacyjnych  przekraczającej   połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie  nauczania .
 2. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu  usprawiedliwionej   nieobecności   może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Rada pedagogiczna na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) lub może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia  z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)złożoną na piśmie  do dyrektora szkoły.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, jednak nie później niż w dniu poprzedzającym  dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 5. Uczeń, który z przyczyn losowych  nie przystąpił  do  egzaminu klasyfikacyjnego może  przystąpić do niego ponownie, w terminie ustalonym  przez dyrektora  szkoły.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 • dyrektor szkoły - jako  przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia , z których przeprowadzany jest  egzamin klasyfikacyjny –jako egzaminator;
 • inny nauczyciel prowadzący  takie same lub pokrewne   zajęcia -  jako członek komisji.
 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 2. Egzamin klasyfikacyjny składa  się  z części  pisemnej  i  ustnej.

        z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki ,zajęć artystycznych, informatyki   

       techniki,  zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których egzamin   

     ma formę  zajęć  praktycznych.

 1. Łączny czas trwania egzaminu nie powinien przekraczać 120 minut
 2. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) na ten egzamin ustalają poszczególni  Stopień trudności  pytań powinien  być zróżnicowany                                 i umożliwić uczniowi otrzymanie  zadowalającej oceny.
 3. Pytania egzaminacyjne opiniuje nauczyciel powołany  na członka komisji,

a zatwierdza dyrektor szkoły.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Ustalona ocena w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna z zastrzeżeniem §  40 ust 2
 3. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego § 41

 

Egzamin sprawdzający

 

 • 40
 1. Co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń i jego  rodzice są  informowani o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później jednak niż w terminie 2 dni robocze od  dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
 4. Sprawdzian, o którym mowa w ust.3 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o którym mowa w ust 1. Termin sprawdzianu  uzgadnia dyrektor  szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).
 5. Egzamin sprawdzający  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w  składzie:
 • dyrektor szkoły - jako  przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia – jako egzaminator;
 • inny nauczyciel prowadzący  takie same lub pokrewne   zajęcia -  jako członek komisji;
 • wychowawca klasy- jako członek.
 1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki na których egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, zaś egzamin  z wychowania fizycznego odbywa się tylko praktycznie.
 2. Zagadnienia sprawdzające ustala nauczyciel danego przedmiotu, opiniuje nauczyciel pokrewnego przedmiotu, a zatwierdza dyrektor szkoły.
 3. Stopień trudności zagadnień powinien odpowiadać kryteriom oceny o którą ubiega się uczeń zgodnie z kryteriami zawartymi                                               w Przedmiotowych Zasadach
 4. Do każdej części egzaminu przygotowane są po dwa zestawy zagadnień, które uczeń wybiera drogą losowania.
 5. Czas trwania sprawdzianu nie powinien przekroczyć 120 minut.
 6. Warunkiem podwyższenia oceny w wyniku tego egzaminu jest uzyskanie przez ucznia minimum 85% punktów z każdej części egzaminu.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego komisja  sporządza  protokół zawierający:
 • skład komisji;
 • termin sprawdzianu;
 • zadania sprawdzające;
 • wynik sprawdzianu.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych,  teoretycznych i praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do

niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego   jest ostateczna

z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

                                             

Egzamin poprawkowy

 

 • 41
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  do zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim    tygodniu ferii letnich.     
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może  przystąpić do niego ponownie, w terminie ustalonym  przez dyrektora  szkoły.
 4. Egzamin poprawkowy  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w  składzie:
 • szkoły - jako  przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący zajęcia – jako egzaminator;
 • inny nauczyciel prowadzący  takie same lub pokrewne   zajęcia -  jako członek komisji.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania  fizycznego, których powinien mięć formę zajęć praktycznych.
 2. Czas trwania egzaminu poprawkowego nie powinien przekraczać 120 minut.
 3. Pytania na egzamin poprawkowy ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, opiniuje nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,   a zatwierdza przewodniczący komisji.
 4. Nauczyciel egzaminator danego  przedmiotu  może  być zwolniony z udziału

w pracy komisji na własną prośbę  lub  w innych   szczególnie   uzasadnionych  przypadkach. W takiej  sytuacji  dyrektor szkoły  powołuje jako osobę egzaminującą  innego  nauczyciela prowadzącego takie  same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,  z tym  że powołanie   nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem  tej   szkoły.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego  sporządza się protokół, który załącza się do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych.
 2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego  jest ostateczna,         

 z zastrzeżeniem ust 13

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                               w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu  danego  etapu  kształcenia  promować ucznia, który  nie zdał  egzaminu poprawkowego  z jednych zajęć   edukacyjnych, pod warunkiem,   że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 • 42
 1. Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego, poprawkowego jest udostępniania uczniowi i jego rodzicom na ich wniosek wyłącznie na terenie szkoły w terminie ustalonym z dyrektorem szkoły. Dokumentacji tej nie wolno kopiować lub utrwalać w jakiejkolwiek innej formie cyfrowej.

 

 • 43
 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody  rodziców (prawnych opiekunów)  rada pedagogiczna może postanowić  promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy  oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem zapisu w § 40  oraz § 41.
 5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną.

 

Rozdział 9

Uczniowie, ich prawa i obowiązki. Nagrody i kary

 

 • 44
  1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz Statut.
  2. Uczniowie mają prawo do:
 • poszanowania godności osobistej;
 • zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi im wymaganiami;
 • jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce;
 • takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 • redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 • organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami;
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
 • indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach;
 • swobodnego wyboru zajęć międzyklasowych i pozalekcyjnych w ramach oferty szkoły oraz wnioskowania o poszerzenie tej oferty;
 • korzystania z księgozbioru i urządzeń szkoły poza planowymi zajęciami w porozumieniu z Dyrektorem lub nauczycielem;
 • indywidualnej, doraźnej pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności z opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki,  jeśli wymaga tego sytuacja rodzinna, materialna lub losowa ucznia;
 • uzyskiwania nagród (wyróżnień) za swoje osiągnięcia.
  1. Uczniowie mają obowiązek:
 • systematycznego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych oraz pełnego wykorzystywania możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy;
 • takiego zachowania, które:
  1. nie narusza godności osobistej innych członków społeczności szkolnej,
  2. nie utrudnia innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy,
  3. nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa;
 • przestrzegania postanowień Statutu i Karty Reguł Życia oraz poleceń pracowników Szkoły;
 • szczególnej dbałości o dobre imię i honor Szkoły.
  1. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie od rodziców  swojej nieobecności na zajęciach. Usprawiedliwienie nieobecności może dokonać również rodzic osobiście lub telefonicznie   w terminie najpóźniej 7 dni.
  2. Na terenie szkoły (podczas lekcji i w czasie przerw) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego jedynie w uzasadnionych, ważnych przypadkach, pilnego kontaktu  z rodzicami. Uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody Dyrektora  lub wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

 

 • 45

 

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora                           za pośrednictwem wychowawcy.
 2. Dyrektor rozpatruje skargę ucznia w administracyjnym terminie i informuje o zajętym stanowisku.

 

 • 46
 1. Strój ucznia powinien być czysty, schludny, nie wyzywający, oraz adekwatny do zajęć w jakich uczeń uczestniczy, tak by to nie zagrażało bezpieczeństwu jego i innych uczniów.
 2. W Szkole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, na niskim obcasie, dobrze trzymające się nogi, przewiewne.
 3. Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności:

1) zajęcia wychowania fizycznego – obowiązuje bawełniana koszulka i krótkie  

                    spodenki lub  dres oraz sportowe obuwie;

 1. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składają się: u dziewcząt biała bluzka i ciemna – czarna lub granatowa spódnica,  u chłopców –  biała koszula i ciemne długie spodnie.

 

 • 47
  1. Za szczególne osiągnięcia, dokonania i wzorową postawę uczniowie mogą otrzymać, oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa, następujące nagrody:
 • pochwałę wychowawcy wobec uczniów danego oddziału;
 • pochwałę Dyrektora wobec danego oddziału lub całej społeczności uczniowskiej;
 • dyplom lub nagrodę rzeczową;
 • list gratulacyjny do rodziców.
  1. Uczeń, na wniosek organów Szkoły, może również otrzymywać inne nagrody niż wymienione w Statucie. Organ wnioskujący o nagrodę ustanawia tę nagrodę i określa regulamin jej przyznawania.
  2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor na umotywowany wniosek poszczególnych wychowawców i nauczycieli, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącego Rady Rodziców lub z własnej inicjatywy.
  3. Do przyznanej nagrody uczeń może wnieść uzasadnione zastrzeżenie do Dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.

 

 • 48
 1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia społecznego uczeń może być ukarany.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom:
 • uwaga nauczyciela;
 • nagana wychowawcy klasy, która skutkuje zakazem udziału w najbliższej imprezie szkolnej np. wycieczce, zawodach, dyskotece itp.
 • nagana dyrektora , która skutkuje zakazem uczestnictwa w imprezach szkolnych przez pół roku;
 • obniżenie oceny zachowania
 • naprawienie szkody materialnej na własny koszt;
  1. Nagana wychowawcy jest wpisana  czerwonym  kolorem do dziennika lekcyjnego. W treści zapisu podaje się nazwisko i imię ucznia, rodzaj przewinienia oraz konsekwencje, które uczeń ponosi.
  2. O udzielonej uczniowi naganie wychowawca informuje rodziców z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego  i fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
  3. Nagana Dyrektora udzielana jest w formie pisemnej i przesyłana pocztą do rodziców.
  4. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.
  5. Za dopuszczenia się chuligańskich wybryków ( rozboju, wandalizmu demoralizacji, posiadanie lub handel narkotykami itp. ) w szkole lub poza szkołą uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły. Przeniesienie do innej szkoły odbywa się na wniosek dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty.
  6. Postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów toczy się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
  7. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków uczniowskich, stopień winy i dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków.
  8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się pisemnie od kary do Dyrektora Szkoły  w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
  9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania decyduje dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, wychowawcy i zespołu klasowego. Decyzja dyrektora jest przekazywana rodzicom w formie pisemnej.
  10. W przypadku odrzucenia odwołania, o którym mowa w ust. 9 uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się do rzecznika praw uczniów przy Kuratorze Oświaty w Lublinie.

 

 • 49
  1. Za umyślne zniszczenie mienia szkolnego uczeń i jego rodzice ponoszą odpowiedzialność w postaci kosztów naprawy lub naprawy we własnym zakresie.
  2. Za zniszczone lub zagubione przez ucznia książki uczeń (rodzice) wpłaca na konto wskazane przez Dyrektora kwotę równą wartości utraconej książki lub przekazuje bibliotece inny egzemplarz tej samej książki.

 

 

                                       Rozdział 10

                                Oddział przedszkolny

                            

            uchylony

                                                    Rozdział 11

                                               Klasy gimnazjalne

           uchylony

 

 

                                                         Rozdział 12

                                                 Przepisy końcowe

 

 •    50

 

 1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w Szkole i poza nią, podczas reprezentowania Szkoły.
 2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny.
 3. Poczet sztandarowy obowiązuje odpowiedni strój:
 • czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie kostium, żakiet lub sweter   oraz biała bluzka – w przypadku dziewcząt;
 • czarne lub granatowe spodnie, ewentualnie sweter, kamizelka lub marynarka oraz biała koszula – w przypadku chłopców.
 1. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawuje nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 2. Szkoła prowadzi stronę internetową i może prowadzić swój profil na portalach społecznościowych.

 

 

 • 51

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową i może gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, utworzonym decyzją Organu Prowadzącego.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 52

 

 1. Zmiany w Statucie uchwala rada pedagogiczna, która może zasięgać przed ich uchwaleniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. W przypadku dokonania kilku zmian w statucie lub zmiany powodującej, że posługiwanie się tekstem statutu może być istotnie utrudnione, dyrektor jest zobowiązany do opracowania tekstu jednolitego i wydania zarządzenia uwzględniającego wszystkie dokonane zmiany zawierającego w załączniku jednolity tekst statutu.
 3. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

 

 

Tekst jednolity Statutu uchwalony przez radę pedagogiczną dniu 14 września 2022r. z mocą obowiązywania od 1 września 2022r.

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora

   Zenona Jakubaszek