Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO       

W BATORZU

 

 

 

 

  

opracowany na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),         

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)

5) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100 poz. 908).                                                                                                                                                                        

6) Uchwała Nr III/20)/2019 Rady Gminy Batorz

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Nazwa placówki brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Batorzu.
 2. Siedzibą Zespołu jest budynek szkoły w Batorzu.
 3. Adres Zespołu: Batorz 80, 23 – 320 Batorz.
 • 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marcina Borelowskiego - Lelewela,

2) Przedszkole Samorządowe.

 • 3.

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:                                                                                 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Batorzu,

2) Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Marcina Borelowskiego - Lelewela,                                                                                                                                                                                          

3) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Batorzu,                                                                        

4) Statucie Zespołu - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Batorzu                                 

5) Statucie Szkoły - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu,                                             

6) Statucie Przedszkola - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego w Batorzu                                   

7) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Batorzu,                                                                                                                                                             

8) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Batorzu,                                                 

9) Nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Batorzu.

 • 4.
 1. Organem prowadzącym dla Zespołu jest Gmina Batorz.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.                                                                              
 3. Zespół jest samorządową jednostką budżetową.                                                                                                                                      
 4. Pieczęcie urzędowe i tablica urzędowa na siedzibie Zespołu mają treść: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Batorzu.                                                                                                                                                                 
 5. Zespół używa pieczątki o treści: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Batorzu, 23 – 320 Batorz, NIP: 8621646576, Tel. 15 8745147.                                                                                                                                                          
 6. Jednostki wchodzące w skład Zespołu używają pieczątek o treści: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marcina Borelowskiego - Lelewela,                                                                                                                                               
 7. Jednostki wchodzące w skład Zespołu funkcjonują w oparciu o odrębne statuty, zgodne z zapisami niniejszego statutu.

 

 

Rozdział 2

Organy Zespołu

 • 5.
 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,                                                                                                                                                                              

2) Rada Pedagogiczna Zespołu,                                                                                                                                                          

3) Rada Rodziców Zespołu,                                                                                                                                                                        

4) Samorząd Uczniowski działający przy Publicznej Szkole Podstawowej w Batorzu.                                                            

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły i Przedszkola.                                                                              

3. W Zespole nie jest powołany zastępca dyrektora.

4. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni nauczyciel wskazany przez organ prowadzący.                                                                                                                                                                                          

5. Radę Pedagogiczną Zespołu stanowią wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Batorzu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez dyrektora nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.                                                                                                                                            

6. Radę Rodziców Zespołu stanowi demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców z wszystkich oddziałów Szkoły i Przedszkola.                                                                                                                                                   

7. Kompetencje organów Zespołu wymienionych w ust. 1 oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi określają statuty Szkoły i Przedszkola.

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu

 • 6.
 1. Cele i zadania Zespołu wynikają z celów i zadań jednostek wchodzących w jego skład i zostały ujęte w ich statutach.
 2. Dodatkowymi celami Zespołu są:                                                                                                                                       

1) zatrudnianie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta nauczyciela oraz Kodeksem pracy, 

2) zatrudnianie pracowników niepedagogicznych zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą o pracownikach samorządowych,               

3) koordynowanie zadań Szkoły i Przedszkola w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju uczniów i dzieci.

 • 7.
 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców uczniów oraz innych źródeł i przeznaczać je na wydatki zgodnie z zasadami, które określają odrębne przepisy.                                                   

 

 • 8.Współdziałanie organów Zespołu oraz rozwiązywanie sporów między nimi odbywa się poprzez:
 • 1) zapewnienie każdemu z nich możliwości podejmowania decyzji i swobodnego działania w ramach swoich kompetencji,
 • 2) rozwiązywanie sytuacji problematycznych wewnątrz Zespołu,
 • 3) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji o planowanych i podejmowanych działaniach pomiędzy organami Zespołu.
 • 2. Współdziałanie organów Zespołu realizuje się między innymi:
 • 1) podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej Zespołu,                                                                                                                            
 • 2) podczas wspólnych posiedzeń Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Zespołu,                                                                                                    
 • 3) podczas spotkań Dyrektora Zespołu z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców                                                                           
 • 4) poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicy ogłoszeń w Zespole.                                                          

 

Rozdział 4

Organizacja Zespołu

 • 9.
 1. Podstawę organizacji pracy w Zespole stanowi arkusz organizacyjny Zespołu określający: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych roczników, 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;     

3) dla poszczególnych oddziałów:                                                                                                                                                   

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,                                                            

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,                                                                

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,                                                                                                                             

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć dodatkowych,                                                                                                                       

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;                                                                                                                                                                                                                                                 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;                                                                                                                                                                  

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;                                                                 

dla przedszkola:                                                                                                                                                                                  

1) liczbę oddziałów;                                                                                                                                                                           

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;                                                                                                                                  

3) tygodniowy wymiar zajęć religii,                                                                                                                                                           

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;                                                                                                                                                         

5) liczbę pracowników ogółem;                                                                                                                                                         

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;                                                                                                                                           

2. Organizacja Zespołu odbywa się zgodnie z zapisami w statutach poszczególnych placówek wchodzących w jego skład.

3. Poszczególne placówki Zespołu mogą prowadzić zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców, nieujęte w statutach i arkuszach organizacyjnych.                                                                                                                     

 • 10.
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny.
 2. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się odpowiednio do potrzeb, zgodnie z ustaleniami w arkuszach organizacyjnych.                                                                                                                                     
 3. Zakresy zadań nauczycieli określają statuty Szkoły i Przedszkola.                                                                                          
 4. Zakresy czynności dla pracowników niebędących nauczycielami sporządza Dyrektor Zespołu.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 • 11.
 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie reguluje Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu i Statut Przedszkola Samorządowego w Batorzu.
 2. Wszelkie zmiany do Statutu Zespołu mogą być wprowadzone w drodze uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu.                                                                                                                                                                          
 3. Niniejszy statut Zespołu w chodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Uchwalony przez radę pedagogiczną 12 września 2019r. z mocą obowiązującą od 1 września 2019r.