Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych wynikających z realizowanego programu nauczania techniki w klasach IV, V i VI.

KLASA IV

Ocena dopuszczająca

• Potrafi wymienić elementy roweru.

• Miejsce pracy organizuje z pomocą nauczyciela.

• Rozpoznaje znaki powszechnej informacji.

• Nauczyciel przypomina mu o przestrzeganiu zasad BHP.

• Nie podejmuje się wykonywania prac.

• Nie zawsze stosuje znane zasady ruchu drogowego.

• Zna przepisy dotyczące pieszych.

• Rozpoznaje znaki komunikacji zbiorowej.

• Prawidłowo zachowuje się na przystankach i w środkach komunikacji.

 

Ocena dostateczna

• W rowerze wymienia główne elementy, słabiej rozróżnia układy i zespoły.

• W organizacji miejsca pracy pomaga mu nauczyciel.

• Zna ogólne zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

• Potrafi rozpoznać część znaków powszechnej informacji.

• Prace techniczne rozpoczyna, ale nie kończy.

• Przepisy ruchu drogowego opanował w stopniu zadowalającym.

• Pomyślnie zalicza egzamin na kartę rowerową.

• Nie wykazuje zachowań sprzecznych z zasadami BHP.

• Wymienia informacje zawarte na poznanych znakach drogowych.

 

Ocena dobra

• Przestrzega dobrej organizacji swojego miejsca pracy.

• Potrafi określić budowę roweru, wymienić wyposażenie konieczne w ruchu drogowym.

• Potrafi podać znaczenie używanych znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie wytworów technicznych.

• Zna przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów i pieszych.

• Wskazuje przyczyny powstawania wypadków drogowych.

• Przestrzega dobrej organizacji swojego miejsca pracy.

Ocena bardzo dobra

• Przestrzega przepisów ruchu drogowego.

• Rozumie budowę roweru: rozróżnia układy, zespoły i części.

• Prezentuje postawę świadomego unikania zagrożeń, przestrzega zasad BHP.

• Posiada informacje o właściwym zachowaniu w czasie alarmu.

• Zagadki, krzyżówki i testy rozwiązuje w 95%.

Ocena celująca

• Samodzielnie korzysta z źródeł informacji i wykazuje dużą znajomość przepisów ruchu drogowego.

• Rozróżnia układy, zespoły, podzespoły i części na przykładzie roweru oraz potrafi wymienić materiały z jakich są wykonane.

• Uczeń na każdą lekcję przychodzi przygotowany. Chętnie przynosi materiały dodatkowe, inne źródła informacji, poradniki, instrukcje obsługi, tabele itp. o tematyce technicznej, ruchu drogowego.

• Uczestniczy w konkursach o ruchu drogowym

Klasa V

Ocena dopuszczająca

• Nie podejmuje niektórych prac wytwórczych.

• Wie, co to jest wymiarowanie.

• Wymienia etapy budowy domu.

• Potrafi wymienić podstawowe materiały.

• Zna przyrządy pomiarowe.

• Potrafi wskazać przedmioty wykonane z tworzyw sztucznych.

• Zna znaczenie drewna i drzewa.•

Ocena dostateczna

• Zna etapy rzutowania

• Potrafi wymienić rodzaje linii rysunkowych.

• Wymienia podziałki rysunkowe.

• Potrafi zilustrować plac budowy.

• Zna etapu produkcji papieru.

• Zna podstawowe narzędzia warsztatowe.

• Potrafi posługiwać się niektórymi przyrządami.

• Zna rodzaje pisma technicznego.

• Wymienia rodzaje tworzyw sztucznych.

• Omawia podstawowe narzędzia do obróbki drewna.

• Wie co to są materiały drewnopochodne.

• Zna podstawowe elementy wiertarki.

• Wymienia rodzaje przekładni.

Ocena dobra

• Wykonuje rzutowanie prostokątne na podstawie prostych bryłach geometrycznych.

• Wykonuje rysunki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

• Zna zasady wymiarowania.

• Potrafi dopasować kolejność wykonywania prac budowlanych.

• Zna zastosowanie narzędzi.

• Z pomocą papieru milimetrowego potrafi pisać pismem technicznym.

• Zna zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle.

• Zna niektóre gatunki drewna i ich zastosowanie.

• Omawia przekrój pnia drzewa.

• Potrafi wykonać otwór za pomocą wiertarki.

• Potrafi narysować symbole graficzne przekładni.

Ocena bardzo dobra

• Bezbłędnie wykonuje rzutowanie przedmiotu.

• Zna zastosowanie linii w rysunku technicznym i potrafi je właściwie użyć.

• Potrafi przedstawiać przedmiot w określonych podziałkach.

• Potrafi zwymiarować przedmioty zgonie z zasadami wymiarowania.

• Zna i omawia dokumentację domu.

• Posiada informacje na temat poszczególnych etapów produkcji papieru oraz zna rodzaje papieru.

• Wymienia nowoczesne narzędzia (elektronarzędzia)

• Potrafi wykonywać pomiary na suwmiarce.

• Dokładnie omawia proces produkcyjny materiałów drewnopochodnych i podaje i zastosowanie.

• Posługuje się biegle pismem technicznym.

• Wymienia właściwości tworzyw sztucznych i zna ich skrótowe nazwy.

• Zna gatunki drewna i ich zastosowanie.

• Zna kilka rodzaje przekładni i wymienia ich zastosowanie.

Ocena celująca

• Potrafi zrzutować przedmiot o skąplikowanych kształtach.

• Samodzielnie wykonuje projekt własnego domu.

• Zna zastosowanie mikrometru i potrafi wykonywać nim pomiary.

• Wymienia zalety i wady przekładni zębatych, ciernych, łańcuchowych i pasowych.

 

 

Klasa VI

 

Ocena dopuszczająca

• Odczytuje przekaz informacyjny umieszczony na rysunku technicznym, w instrukcjach obsługi urządzeń i wyrobów technicznych oraz na tabliczkach znamionowych, piktogramach i znakach ostrzegających o zagrożeniu

• Zagadki, krzyżówki testy rozwiązuje z wynikiem 40%

• Potrafi wykonać pomiar.

Ocena dostateczna

• Wyróżnia tkaniny syntetyczne i naturalne, z pomocą nauczyciela analizuje ich właściwości i wpływ na środowisko.

• Stara się wykonywać prace wytwórcze, lecz ich nie kończy

• Wymienia główne instalacje.

• Zna obwód szeregowy i równoległy

• Potrafi odczytać wskazania liczników.

• Zna pojęcie ogniw elektrycznych.

Ocena dobra

• Dobrze określa rodzaj przekazu informacji technicznej

• Zna zasady zachowania się w sytuacjach alarmu, zagrożenia życia.

• Prace wytwórcze kończy we właściwym czasie, mogą nieznacznie odbiegać od dokumentacji.

• Potrafi wymienić instalacje domowe

• Zna metody robienia zapasów.

• Zna zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego.

• Potrafi dokonać analizy właściwości odzieży z włókien syntetycznych i naturalnych

 

Ocena bardzo dobra

• Zdobył wyczerpujące informacje o tworzywach sztucznych, tkaninach syntetycznych naturalnych, oraz ich wpływ na środowisko naturalne.

• Prace wytwórcze wykonuje zgodnie z dokumentacją.

• Potrafi prawidłowo zorganizować miejsce pracy, wykorzysta czas i lekcji oraz ukończyć pracę w przewidzianym czasie.

• Przestrzega zasad BHP.

• Potrafi wykonać i omówić zasadę działania domowego dzwonka.

• Samodzielnie rozwiązuje zadania problemowe.

• Testy, krzyżówki i zagadki rozwiązuje w 95%.

• Potrafi wymienić i omówić funkcjonowanie instalacji domowych.

• Potrafi bezbłędnie dobrać metodę konserwacji do określonego produktu.

• Wymienia rodzaje ogniw elektrycznych.

Ocena celująca

• Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, np. uczestniczy w konkursach technicznych.

• Wymienia i omawia zasadę działania instalacji alarmowej, wentylacyjnej (rekuperator), sieciowej.

• Samodzielnie buduje obwody elektryczne.

• Zna znaczenie recyklingu.