Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

Wymagania edukacyjne klasa I

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA I MÓWIENIA

Znakomicie /6/

Bardzo dobrze /5/

Dobrze  /4/

Przeciętnie  /3/

Słabo   /2/

Niezadowalająco  /1/

Z uwagą i zrozumieniem słucha wypowiedzi innych osób.

 

Potrafi zachęcać innych do słuchania i ze szczegółami opowiedzieć o tym, czego wysłuchał.

 

Z uwagą i zrozumieniem słucha wypowiedzi i poleceń innych osób.

 

Wie, że nie należy przerywać wypowiedzi innych osób.

Słucha wypowiedzi i poleceń innych osób.

 

 

Rozumie usłyszany komunikat.

Najczęściej słucha wypowiedzi i poleceń innych osób.

 

Zazwyczaj rozumie usłyszany komunikat.

Stara się słuchać wypowiedzi i poleceń innych osób.

 

Prosi o wyjaśnienie niezrozumiałego komunikatu.

Nie słucha wypowiedzi i poleceń innych osób.

 

 

Nie rozumie wysłuchanych komunikatów.

Zawsze w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, odpowiada na pytania innych osób. Potrafi w kulturalny sposób zaprezentować odmienne zdanie niż zdanie kolegi.

 

Zawsze w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji.

W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, odpowiada na pytania innych osób.

W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Stara się w kulturalny sposób zwracać do rozmówcy.

Nie potrafi w kulturalny sposób zwracać się do rozmówcy.

W wypowiedziach stosuje zdania rozwinięte, bogate słownictwo i posiadaną wiedzę. Wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym i stylistycznym.

 

Pięknie i wyraziście, z ekspresją recytuje wiersze z pamięci.

Wypowiada się samodzielnie, używając zdań złożonych, poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym.

 

 

Z właściwą intonacją recytuje wiersze z pamięci.

Wypowiada się samodzielnie, używając prostych zdań.

 

 

 

 

 

Recytuje wiersze z pamięci.

Wypowiada się samodzielnie prostymi zdaniami. Niekiedy myli kolejność zdarzeń.

 

 

 

 

Popełnia drobne błędy w trakcie recytacji wierszy z pamięci, korzysta z pomocy nauczyciela.

Odpowiada wyrazami na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych treści.

 

 

 

 

Ma problem z recytacją wierszy z pamięci, nawet z pomocą nauczyciela.

Nie uczestniczy w rozmowie.

 

 

 

 

 

 

Nie potrafi recytować wierszy z pamięci nawet z pomocą nauczyciela.

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Czyta ze zrozumieniem proste, krótkie teksty.

Czyta płynnie proste, krótkie teksty.

Czyta poprawnie proste, krótkie teksty.

Zna wszystkie litery alfabetu. Czyta proste wyrazy.

Zna większość liter alfabetu.

 Nie zna liter alfabetu.

 

 

Interesuje się czytaniem. Samodzielnie czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

 

Wyodrębnia postacie i   wydarzenia w utworach literackich, ustala kolejność wydarzeń, odróżnia wydarzenia istotne od nieistotnych.

Samodzielnie czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

 

 

Wyodrębnia postacie i wydarzenia w utworach literackich, stara się ustalić kolejność wydarzeń, wskazuje najistotniejsze wydarzenia.

W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

 

Wyodrębnia postacie i wydarzenia w utworach literackich, z pomocą nauczyciela ustala kolejność wydarzeń, wskazuje najistotniejsze wydarzenia.

Czyta fragmenty lektur.

 

 

 

Z pomocą nauczyciela wyodrębnia postacie i wydarzenia w utworach literackich, stara się ustalić kolejność wydarzeń, wskazuje najistotniejsze wydarzenia.

Słucha czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy).

 

Nie zawsze, nawet z pomocą, wyodrębnia postacie, wydarzenia i najistotniejsze wydarzenia w utworach literackich.

Nie potrafi w skupieniu wysłuchać czytanych utworów.

 

Nawet z pomocą nauczyciela nie wyodrębnia postaci i wydarzeń w utworach literackich,  nie wskazuje najistotniejsze wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

W dobrym tempie pisze płynnie w jednej linii, właściwie łączy kształtnie zapisane  litery i poprawnie rozmieszcza wyrazy, oraz zdania.

 

Samodzielnie układa i poprawnie zapisuje dłuższe zdania z rozsypanki wyrazowej.

 

Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać trzy zdania na podany temat.

 

 

Pisze poprawnie z pamięci wyrazy i proste zdania. Zawsze dba o estetykę i graficzny poziom pisma.

 

Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

 

 

 

 

Pisze płynnie w jednej linii, właściwie łączy kształtnie zapisane  litery i poprawnie rozmieszcza wyrazy oraz zdania.

 

 

Samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej.

 

 

Potrafi samodzielnie ułożyć i napisać  zdanie na podany temat.

 

 

Pisze poprawnie z pamięci wyrazy i proste zdania.

 

 

 

Na ogół poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

 

Pisze   w jednej linii, właściwie łączy kształtnie zapisane  litery i poprawnie rozmieszcza wyrazy oraz zdania.

 

 

Układa i  z drobnymi błędami zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej.

 

 

Samodzielnie układa  i stara się poprawnie napisać zdanie na podany temat.

 

 

Pisząc z pamięci wyrazy i zdania, popełnia błędy.

 

 

 

 Stosuje  znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

 

Z pomocą nauczyciela pisze   w jednej linii,  łączy kształtnie   litery i   wyrazy oraz zdania.

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela układa i   zapisuje zdania z rozsypanki wyrazowej, popełnia przy tym  błędy.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi ułożyć i napisać  zdanie na podany temat.

 

 

Ma problem w pisaniu z  pamięci, nawet w napisaniu pojedynczych wyrazów.

 

 

Nie zawsze poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

 

Nawet z pomocą nauczyciela ma problem w pisaniu w jednej linii, niewłaściwie łączy   zapisane  litery i niepoprawnie  rozmieszcza wyrazy oraz zdania.

 

Mimo pomocy ma problem w  układaniu  i poprawnym zapisie  zdania z rozsypanki wyrazowej.

 

Nawet z pomocą nauczyciela ma problem z ułożeniem i napisaniem trzech zdań na podany temat.

 

Nie pisze z pamięci wyrazów, pisze tylko niektóre zapamiętane litery.

 

 

Na ogół nie stosuje   znaków  interpunkcyjnych na końcu zdania.

 

 

 

Nie potrafi pisać w jednej linii, niewłaściwie łączy  odwzorowywane litery.

 

 

 

 

Nawet z pomocą nauczyciela nie  układa i nie zapisuje zdań z rozsypanki wyrazowej.

 

 

Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi   ułożyć i napisać  zdania na podany temat.

 

 

Nie potrafi napisać z pamięci nawet poznanych liter.

 

 

 

Nie stosuje   znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

 

Rozpoznaje i nazywa zdania 

Pytające, oznajmujące i rozkazujące.

 

 

Bezbłędnie rozpoznaje i podaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

 

Samodzielnie i poprawnie  łączy wyrazy w zdania.

 

Samodzielnie posługuje się pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

 

 

Na ogół rozpoznaje i nazywa zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące.

 

 

Poprawnie rozpoznaje i podaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

 

Samodzielnie    łączy wyrazy w zdania.

 

Zazwyczaj poprawnie posługuje się pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

 

Rozpoznaje   zdania 

pytające, oznajmujące i rozkazujące.

 

 

Rozpoznaje i podaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

 

 

Potrafi  łączyć wyrazy w zdania.

 

Stara się samodzielnie posługiwać pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

 

Na ogół rozpoznaje  zdania

pytające, oznajmujące i rozkazujące.

 

 

Rozpoznaje i podaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

 

 

Stara się   łączyć  wyrazy w zdania.

 

Z pomocą nauczyciela posługuje się pojęciami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

 

Nie zawsze  rozpoznaje  zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące.

 

 

Z pomocą nauczyciela  rozpoznaje i podaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

 

Z pomocą nauczyciela łączy wyrazy w zdania.

 

Nie potrafi posługiwać się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

 

 

Nie  rozpoznaje i nie nazywa zdań  pytających, oznajmujących i rozkazujących.

 

 

Nie rozpoznaje i nie podaje   wyrazów o znaczeniu przeciwnym.

 

 Nawet z pomocą nauczyciela nie    łączy wyrazów w zdania.

 

                     

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

W pełni identyfikuje się z grupami społecznymi do których należy: rodzina, klasa szkolna.

 

 

Wymienia i respektuje własne prawa i obowiązki, zawsze przestrzega ich w życiu codziennym.

 

 

Zawsze przestrzega regulaminów klasy i szkoły.

Na ogół  identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa szkolna.

 

 

Wymienia i przeważnie respektuje własne prawa i obowiązki i na ogół przestrzega ich w życiu codziennym.

 

Zna i przestrzega regulaminy klasy i szkoły.

Identyfikuje się z grupą społeczną do której należy: rodzina, klasa szkolna.

 

 

Wymienia i stara się respektować własne prawa i obowiązki i stara się przestrzegać ich w życiu codziennym.

 

 

Zazwyczaj przestrzega regulaminy klasy i szkoły.

Stara się identyfikować z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa szkolna.

 

 

Wymienia swoje prawa i obowiązki, ale ma problem z   ich respektowaniem, jednak stara się przestrzegać ich w życiu codziennym.

 

Stara się przestrzegać regulaminy klasy i szkoły.

Ma problem z  identyfikowaniem się z grupą społeczną do której należy: rodzina, klasa szkolna.

 

Wymienia swoje prawa i obowiązki, ale nie zawsze je respektuje, nie potrafi przestrzegać ich w życiu codziennym.

 

Zna regulaminy klasy i szkoły, ale ma trudności z ich przestrzeganiem.

Nie identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa szkolna.

 

 

Nie wymienia  i nie    respektuje własnych praw i obowiązków, nie stara się przestrzegać ich w życiu codziennym.

 

 

Nie przestrzega regulaminów klasy i szkoły.

 

 

 

Zna zasady bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji i przerw, zawsze je przestrzega. Wie, gdzie i w jaki sposób można organizować bezpieczne zabawy.

 

Potrafi dokonać właściwej oceny swojego zachowania w odniesieniu do poznanych wartości.

 

W każdej sytuacji szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów.

 

 

Bardzo dobrze pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu, potrafi się podporządkować.

 

Dobrze zna i zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji i przerw.

 

 

 

 

Dokonuje  poprawnej oceny swojego zachowania, w odniesieniu do poznanych wartości.

 

Szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów.

 

 

Dobrze pracuje w zespole, przewodzi grupie, kieruje pracą zespołu, potrafi się podporządkować.

 

 

Zna i przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji i przerw.

 

 

 

 

 

Potrafi dokonać  oceny swojego zachowania, w odniesieniu do poznanych wartości.

 

Przeważnie szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów.

 

 

Pracuje w zespole,   potrafi się podporządkować i przyjąć przydzielone role i zadania.

 

Zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw.

 

 

 

 

 

Na ogół dokonuje  poprawnej oceny swojego zachowania w odniesieniu do poznanych wartości.

 

Stara się szanować zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów.

 

 

Na ogół pracuje w zespole,   stara  się podporządkować i przyjąć przydzielone role i zadania.

 

Wie, że należy stosować zasady bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw.

 

 

 

 

 

Ma problem z dokonaniem  poprawnej oceny swojego zachowania w odniesieniu  do poznanych wartości.

 

Nie zawsze stara się szanować zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów.

 

Ma problem z  pracą w zespole,    z podporządkowaniem się i   przyjmowaniem przydzielonych ról i zadań.

 

 

Nie stosuje się do zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji i przerw.

 

 

 

 

 

Nie potrafi dokonać poprawnej oceny swojego zachowania w odniesieniu  do poznanych wartości.

 

Nie  stara się szanować zwyczajów i tradycji różnych grup społecznych i narodów.

 

 

Nie potrafi pracować w zespole, nie umie podporządkować  się, nie przyjmuje przydzielonych ról  i zadań.

 

 

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ORIENTACJI HISTORYCZNEJ

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Zna i potrafi opowiedzieć legendy o powstaniu państwa polskiego, wyjaśnia związek legendy z symbolami narodowymi. Potrafi pięknie i bezbłędnie zaśpiewać hymn państwowy.

 

Zna i potrafi dokładnie  opisać symbole narodowe, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.

 

Zawsze zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

 

Rozpoznaje i nazywa patrona swojej szkoły.

 

 

 

Opowiada ze szczegółami historię swojej rodziny.

 

 

Zna i potrafi opisać symbole narodowe. Wie, jakiej jest narodowości. Potrafi pięknie zaśpiewać hymn państwowy.

 

 

 

 

Zna i potrafi opisać symbole narodowe, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.

 

 

Zachowuje się godnie i z szacunkiem podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

 

Rozpoznaje i nazywa patrona swojej szkoły.

 

 

 

Opowiada historię swojej rodziny.

 

Zna symbole narodowe. Wie, jakiej jest narodowości. Śpiewa hymn państwowy.

 

 

 

 

 

Zna i  stara się  opisać symbole narodowe, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.

 

Zachowuje się godnie   podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

 

 

Rozpoznaje i z pomocą nauczyciela nazywa patrona swojej szkoły.

 

 

Zna i wymienia imiona swoich dziadków i innych swoich przodków.

 

Rozpoznaje symbole narodowe, wie, jakiej jest narodowości.

 

 

 

 

 

Zna i  z pomocą nauczyciela  opisuje symbole narodowe, wymienia nazwę pierwszej stolicy Polski.

 

Na ogół zachowuje się godnie   podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

 

 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa patrona swojej szkoły.

 

 

Zna i stara się wymienić imiona swoich dziadków.

 

Rozpoznaje niektóre symbole narodowe.

 

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela wymienia    symbole narodowe i  nazwę pierwszej stolicy Polski.

 

 

Nie zawsze  zachowuje się godnie   podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

 

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje patrona swojej szkoły, ale ma problem z jego nazwaniem.

 

Ma problem z wymienieniem imion swoich dziadków.

 

Nie zna symboli narodowych.

 

 

 

 

 

 

 

Nie  wymienia    symboli narodowych i nie potrafi podać  nazwy pierwszej stolicy Polski.

 

Nie   zachowuje się godnie   podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

 

 

Nie  rozpoznaje patrona swojej szkoły i  ma problem    z jego nazwaniem.

 

 

Nie potrafi wymienić imion swoich dziadków.

 

                     

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA STOSUNKÓW PRZESTRZENNYCH

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Samodzielnie i sprawnie   klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje.

 

Samodzielnie i sprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, numeruje je, określa następne i poprzednie.

 

Samodzielnie i sprawnie wyprowadza kierunki od siebie i od innych osób, określa położenie obiektów względem danego obiektu, rysuje kierunki na kartce.

 

 

Potrafi samodzielnie odczytywać kody i kodować.

 

 

 

Samodzielnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje.

 

 

Samodzielnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, numeruje je, określa następne i poprzednie.

 

 

Samodzielnie wyprowadza kierunki od siebie i od innych osób, określa położenie obiektów względem danego obiektu, rysuje kierunki na kartce.

 

 

Potrafi kodować i odczytuje kody.

 

 

 

Zazwyczaj dobrze klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje.

 

 

Zazwyczaj dobrze układa obiekty w serie rosnące             i malejące, numeruje je, określa następne i poprzednie.

 

 

Zazwyczaj dobrze wyprowadza kierunki od siebie i od innych osób, określa położenie obiektów względem danego obiektu, rysuje kierunki na kartce.

 

 

Zazwyczaj potrafi kodować i odczytuje kody.

 

 

 

Potrafi klasyfikować obiekty, tworzyć kolekcje, popełnia przy tym błędy.

 

Potrafi układać obiekty w serie rosnące i malejące, numerując  je, określa następne                    i poprzednie, popełnia przy tym błędy.

 

Potrafi wyprowadzać kierunki od siebie i od innych osób, określać położenie obiektów względem danego obiektu, rysować kierunki na kartce, popełnia przy tym błędy.

 

 

Z pomocą nauczyciela koduje, dostrzega kody i  je odczytuje.

 

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela klasyfikować obiekty, tworzyć kolekcje.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela układać obiekty w serie rosnące i malejące, numerując  je, określa następne i poprzednie.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela wyprowadzać kierunki od siebie i od innych osób, określać położenia obiektów względem danego obiektu, rysować kierunki na kartce.

 

Z pomocą nauczyciela odczytuje kody i stara się kodować informacje.

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela klasyfikować obiektów, nie tworzy kolekcji.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela  układać obiektów  w serie rosnące i malejące, nie numeruje  ich, nie określa następnej i poprzedniej.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela wyprowadzać kierunków od siebie i od innych osób, określać położenia obiektów względem danego obiektu, rysować kierunki na kartce.

 

Nie dostrzega i nie odczytuje kodu nawet z pomocą nauczyciela, nie koduje.

 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA LICZB I ICH WARTOŚCI ORAZ POSŁUGIWANIA SIĘ LICZBAMI I CZYTANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów  w porównywanych zbiorach.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, liczy obiekty, dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia.

 

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak, do 100.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, sprawnie dodaje i odejmuje z przekraczaniem progu dziesiątkowego w zakresie 20 i bez przekraczania progu dziesiątkowego do 50, pełnymi dziesiątkami do 100 oraz samodzielnie zapisuje działania, zapisuje rozwiązania zadań z treścią, przedstawionych słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

 

 

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, samodzielnie układa treść zadania do podanej formuły matematycznej,

radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.

Pracuje samodzielnie,

ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

 

 

Pracuje samodzielnie

liczy obiekty, dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia.

 

 

 

Pracuje samodzielnie,

wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak do 100.

 

 

Pracuje samodzielnie,

sprawnie dodaje i odejmuje z przekraczaniem progu dziesiątkowego w zakresie 20 i bez przekraczania progu dziesiątkowego do 50, pełnymi dziesiątkami do 100 i  samodzielnie zapisuje działania, zapisuje rozwiązania zadań z treścią, przedstawionych słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

 

 

 

 

Pracuje samodzielnie,

radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.

Stara się pracować samodzielnie

ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

 

Stara się pracować samodzielnie, liczy obiekty, dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia, liczy tylko raz.

 

 

Stara się pracować samodzielnie, wymienia  kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak do 100.

 

 

Stara się pracować samodzielnie,

wyznacza  sumy i różnice, dodaje i odejmuje, manipulując obiektami z przekraczaniem progu dziesiątkowego w zakresie 20 i bez przekraczania progu dziesiątkowego do 50, pełnymi dziesiątkami do 100, potrafi poprawnie zapisywać te działania.

 

 

 

 

 

Stara się pracować samodzielnie,

przedstawia odwrotność odejmowania względem dodawania, zapisuje rozwiązania zadań z treścią, przedstawionych słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela  ustalać równoliczność  mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela: liczyć obiekty /dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia, liczy tylko raz.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela wymieniać kolejne liczebniki od wybranej liczby  w zakresie 100.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela: zapisywać liczby cyframi (zakres do 100),

wyznaczać sumy  i różnice, dodawać i odejmować, manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych (np. na palcach) z przekraczaniem progu dziesiątkowego w zakresie 20 i bez przekraczania progu dziesiątkowego do 50, pełnymi dziesiątkami do 100  i potrafi poprawnie zapisywać te działania.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela przedstawić odwrotność odejmowania względem dodawania

rozwiązać proste zadanie z treścią na dodawanie i odejmowanie.

Potrafi z pomocą nauczyciela

ustalać równoliczność  mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela

Przedstawić na konkretach aspekty liczby: kardynalny, porządkowy, miarowy.

 

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela

Liczyć na konkretach od początku do końca i odwrotnie, zaczynając od dowolnej liczby.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela: przeliczać na konkretach obiekty w zakresie 100,   wyznaczać sumy   i różnice,  dodawać i odejmować, manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych (np. na palcach) przekraczaniem progu  dziesiątkowego w zakresie 20 i bez przekraczania progu dziesiątkowego do 50, pełnymi dziesiątkami do 100.

 

 

 

 

Potrafi na konkretach, z pomocą nauczyciela,

zapisać formułę matematyczną.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela

ustalać równoliczność  mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela na konkretach

przedstawić aspektów liczby: kardynalnego, porządkowego,  miarowego.

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela na konkretach

liczyć od początku do końca i odwrotnie, zaczynając od dowolnej liczby.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela na konkretach

przeliczać obiekty w zakresie 100, wyznaczać sumy  i różnice, nie  potrafi dodawać  i odejmować, manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych (np. na palcach).

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie potrafi na konkretach, nawet z pomocą nauczyciela,

zapisać formuły matematycznej.

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA POJĘĆ GEOMETRYCZNYCH

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Samodzielnie i sprawnie dostrzega symetrię  i podobieństwa, kontynuuje regularny wzór.

 

 

Bezbłędnie  rozpoznaje i nazywa koła,   kwadraty, prostokąty i trójkąty.

 

 

 

Poprawnie rysuje prostą  figurę w pomniejszeniu i powiększeniu.

 

 

Poprawnie rysuje drugą połowę prostej  figury symetrycznej.

 

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, potrafi  mierzyć, posługując się linijką, porównywać długości obiektów.

 

Samodzielnie dostrzega symetrię  i podobieństwa, kontynuuje regularny wzór.

 

 

 

Rozpoznaje i nazywa koła, 

kwadraty, prostokąty i trójkąty.

 

 

 

W miarę poprawnie rysuje prostą figurę w pomniejszeniu i powiększeniu.

 

W miarę dokładnie rysuje drugą połowę prostej  figury symetrycznej.

 

 

Pracuje samodzielnie,

potrafi mierzyć, posługując się linijką, porównywać długości obiektów.

 

Zazwyczaj dobrze dostrzega symetrię  i podobieństwa, kontynuuje regularny wzór.

 

 

 

Z drobnymi wskazówkami        

rozpoznaje i nazywa koła, 

kwadraty, prostokąty i trójkąty

 

 

 

Niezbyt poprawnie rysuje figurę w pomniejszeniu i powiększeniu.

 

 

Niedokładnie rysuje drugą połowę prostej  figury symetrycznej.

 

Stara się pracować samodzielnie, potrafi

mierzyć, posługując się linijką, porównywać długości obiektów.

 

Potrafi dostrzec symetrię  i podobieństwa, kontynuować regularny wzór, popełnia przy tym błędy.

 

 

Z pomocą nauczyciela               rozpoznaje koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty.

 

 

 

Bardzo niedokładnie rysuje figurę w pomniejszeniu i w powiększeniu.

 

 

Bardzo niedokładnie rysuje drugą połowę figury symetrycznej.

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela  mierzyć posługując się linijką, porównywać długości obiektów.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela dostrzegać symetrię  i podobieństwa, kontynuować regularny wzór.

 

 

Pod kierunkiem nauczyciela słabo radzi sobie z rozpoznawaniem kół, kwadratów, prostokątów i  trójkątów.

 

Ma problem w narysowaniu prostej figury w pomniejszeniu i w powiększeniu.

 

Pod kierunkiem nauczyciela stara się narysować drugą połowę figury symetrycznej.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela mierzyć, posługując się linijką, porównywać długości obiektów.

Nie potrafi z pomocą nauczyciela dostrzegać symetrii  i podobieństwa ani kontynuować regularnego wzoru.

 

Nie rozpoznaje i nie nazywa kół, kwadratów, prostokątów i  trójkątów.

 

 

 

Nie rysuje figury w pomniejszeniu i w powiększeniu.

 

 

Nie potrafi narysować drugiej połowy figury symetrycznej.

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela mierzyć, posługując się linijką, porównywać długości obiektów.

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE STOSOWANIA MATEMATYKI W SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, potrafi  ważyć przedmioty, różnicować ja na cięższe, lżejsze, wie, że niektóre produkty mają swoją  masę.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, potrafi  odmierzać płyny kubkiem i miarką litrową, wnioskuje o stałości płynu mimo odwrócenia pojemnika.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie,   orientuje się w podanych ramach czasowych.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, potrafi

pokazać monety i banknoty będące obecnie w obiegu.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, potrafi

poradzić sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, zna wartość nabywczą monet.

 

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, potrafi

wykazać, że zna pojęcie długu i konieczności jego spłacenia, umiejętnie planuje zakupy.

 

Samodzielnie i sprawnie dąży do wykonania zadania w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego.

 

 

Pracuje samodzielnie,

potrafi ważyć przedmioty, różnicować je na cięższe, lżejsze, wie, że niektóre produkty mają swoją masę.

 

 

Pracuje samodzielnie,

potrafi odmierzać płyny kubkiem i miarką litrową, wnioskuje o stałości płynu mimo odwrócenia pojemnika.

 

Pracuje samodzielnie,

Orientuje się w podanych ramach czasowych.

 

 

Potrafi  samodzielnie 

pokazać monety i banknoty będące obecnie w obiegu.

 

 

Potrafi  samodzielnie 

poradzić sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, zna wartość nabywczą monet.

 

 

Potrafi  samodzielnie 

wykazać, że zna pojęcie długu i konieczności jego spłacenia, umiejętnie planuje zakupy.

 

 

Samodzielnie w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego dąży do wykonania zadania.

Stara się pracować samodzielnie, potrafi ważyć przedmioty, różnicować je na  cięższe, lżejsze, wie, że niektóre produkty mają swoją masę.

 

Stara się pracować samodzielnie, potrafi

odmierzać płyny kubkiem i miarką litrową, wnioskuje o stałości płynu mimo odwrócenia pojemnika.

 

Stara się pracować samodzielnie, orientuje się w podanych ramach czasowych.

 

 

Stara się pracować samodzielnie, potrafi pokazać monety i banknoty będące  obecnie w obiegu.

 

Stara się pracować samodzielnie, potrafi poradzić sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, zna wartość nabywczą monet.

 

Stara się pracować. samodzielnie, rozumie, co oznacza dług i konieczność jego spłacenia.

 

 

 

Zazwyczaj dobrze w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego dąży do wykonania zadania.

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela  ważyć przedmioty, różnicować je na cięższe, lżejsze, wie, że niektóre produkty mają swoją masę.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela  odmierzać płyny kubkiem i miarką litrową, wnioskować o stałości płynu, mimo odwrócenia pojemnika.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela  orientować się w podanych ramach czasowych.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela pokazać monety i banknoty będące obecnie w obiegu.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela poradzić sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, zna wartość nabywczą monet.

 

 

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela zrozumieć pojęcie długu, wie, że nie należy zaciągać długów.

 

 

 

W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego raczej dąży do wykonania zadania, popełnia przy tym błędy.

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela ważyć przedmioty, różnicować je na cięższe, lżejsze, wie, że niektóre produkty maja swoją masę.

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela odmierzać płyny kubkiem i miarką litrową,  wnioskować o stałości płynu mimo odwrócenia pojemnika.

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela orientować się w podanych ramach czasowych.

 

 

Potrafi  z pomocą nauczyciela pokazać monety i banknoty będące obecnie w obiegu.

 

 

Potrafi  z pomocą nauczyciela poradzić sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, zna wartość nabywczą monet.

 

 

Zna pojęcie długu, wie, że nie należy zaciągać długów, nie pożycza pieniędzy.

 

 

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela

w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego potrzebuje dodatkowe wsparcia.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela ważyć przedmioty, różnicować je na cięższe, lżejsze, nie wie, że niektóre produkty mają swoją masę.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela odmierzać płynów kubkiem i miarką litrową, nie wnioskuje o stałości płynu.

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela orientować się w podanych ramach czasowych.

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela pokazać monet i banknotów będących obecnie  w obiegu.

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela poradzić sobie w sytuacjach kupna i sprzedaży, nie zna wartości nabywczej monet.

 

Nie zna pojęcia długu, nie    zrozumie konsekwencji zaciągania długów.

 

 

 

 

Mimo dodatkowego wsparcia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego nie doprowadza pracy do końca.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA ŚRODOWISKA

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Pracuje samodzielnie w szybkim tempie, rozpoznaje i opisuje rośliny zielone, rozróżnia popularne drzewa i krzewy na podstawie ich cech szczegółowych, wykonuje zielnik.

 

Z łatwością  potrafi obserwować i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku oraz  warunki życia roślin i zwierząt w tych okresach.

 

 

Wymienia i opisuje sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie zwierząt w sen zimowy.

 

Opisuje  zagrożenia dla środowiska przyrodniczego,  ze strony człowieka i podaje przykłady zapobiegania im.

 

 

Zna i potrafi opisać zagrożenia dla człowieka ze strony zwierząt i roślin, objaśnia, jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

Samodzielnie i ze zrozumieniem

nazywa przebieg zjawisk atmosferycznych w kolejnych porach roku,

obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.

 

Rozumie i objaśnia,  że należy oszczędzać wodę, podaje przykłady  znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

 

Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

Samodzielnie rozpoznaje i opisuje rośliny zielone,

rozróżnia popularne drzewa i krzewy na podstawie ich cech szczegółowych.

 

 

 

Samodzielnie potrafi obserwować i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku oraz  warunki życia roślin i zwierząt w tych okresach.

 

 

Wymienia  sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie zwierząt w sen zimowy.

 

Zna  i wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i podaje przykłady zapobiegania im.

 

Zna i wymienia  zagrożenia dla człowieka ze strony zwierząt i roślin, wie, jak należy się zachować w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

 

Obserwuje pogodę, rozróżnia i nazywa zjawiska atmosferyczne w poszczególnych porach roku

wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach, prowadzi kalendarz pogody.

 

Samodzielnie potrafi podać kilka przykładów o znaczeniu wody  w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

 

 

Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

 

 

Stara się samodzielnie

rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów po ich liściach i owocach,

potrafi rozróżnić drzewo,  

krzew i roślinę zieloną, dba o 

przyrodę.

 

Stara się samodzielnie opisać zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku, wymienić, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku (np. ptaki niszczą szkodniki).

 

 

Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie zwierząt w sen zimowy.

 

 

Stara się samodzielnie

wymienić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i podać przykłady zapobiegania im.

 

Stara się samodzielnie wymienić zagrożenia dla człowieka ze strony zwierząt i potrafi je wymienić.

 

 

 

 

 

Stara się  samodzielnie

nazywać zjawiska atmosferyczne w poszczególnych porach roku

wie, co to burza, huragan, 

powódź, pożar, wysłuchuje komunikatów o pogodzie, prowadzi kalendarz pogody.

 

Potrafi samodzielnie dać 

odpowiedź na temat,  wody, 

wie, że należy ją 

oszczędzać.

 

 

Stara się samodzielnie

pamiętać o segregowaniu śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

 

 

Pod kierunkiem nauczyciela

potrafi wymienić niektóre nazwy drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

 

 

 

 

Pod kierunkiem nauczyciela

wymienia zmiany, jakie zachodzą w różnych porach roku i w życiu roślin i zwierząt,

wie, jaki pożytek ma środowisko ze zwierząt (np. z kreta, mrówki).

 

 

Zna niektóre sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie zwierząt w sen zimowy.

 

Pod kierunkiem nauczyciela

wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, jakie mogą wystąpić ze strony człowieka.

 

Potrafi odpowiednio zachować się w obecności zwierząt,

wie ,jak należy  traktowane zwierzęta i na co zwracać szczególną uwagę, potrafi wymienić skutki nie stosowania ostrożności wobec zwierząt.

 

Rozróżnia zjawiska atmosferyczne, potrafi pod kierunkiem nauczyciela prowadzić obrazkowy kalendarz pogody,

stara się słuchać komunikatów o pogodzie.

 

 

Potrafi przedstawić przykłady  sytuacji, gdy używa się wody, rozumie potrzebę oszczędzania wody.

 

 

Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych, ale robi to tylko pod  kierunkiem  nauczyciela.

 

 

Z pomocą nauczyciela

rozróżnia nazwy roślin ozdobnych, drzew, krzewów.

 

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela

opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, warunkach życia roślin i zwierząt,  orientuje się, że  zwierzęta przynoszą pożytek środowisku przyrodniczemu.

 

Podaje przykład sposobu przystosowania się wybranego zwierzęcia  do konkretnej pory roku.

 

 

 

Wie, że środowisku przyrodniczemu zagraża człowiek, podaje przykłady.

 

 

 

Wie, jak należy się zachowywać w obecności zwierząt i jakie mogą być zagrożenia z ich strony.

 

 

 

 

 

Potrafi  z pomocą nauczyciela prowadzić obrazkowy kalendarz pogody.

 

 

 

 

 

 

Potrafi z pomocą nauczyciela przedstawić przykłady sytuacji,  gdy używa się wody, rozumie potrzebę oszczędzania wody.

 

Wie, że należy segregować śmieci, nie do końca  rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

 

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela rozróżniać nazw roślin ozdobnych, drzew, krzewów.

 

 

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela opowiedzieć

o zmianach zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, warunkach życia roślin i zwierząt, nie wie, że zwierzęta   przynoszą pożytek środowisku.

 

Nie wie, jak zwierzęta  przystosowują  się  do poszczególnych pór roku.

 

 

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela  zrozumieć, że środowisku przyrodniczemu zagraża człowiek.

 

 

Nie potrafi bezpiecznie

zachowywać się w obecności zwierząt i przewidzieć, jakie mogą być zagrożenia.

 

 

 

 

 

Nie potrafi z pomocą nauczyciela prowadzić obrazkowego kalendarza pogody.

 

 

 

 

 

Nie potrafi podać przykładów sytuacji,  gdy używa się wody, nie zrozumie potrzeby oszczędzania wody.

 

 

Nie potrafi zrozumieć,  że należy segregować śmieci i nie zrozumie sensu stosowania opakowań ekologicznych.

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH CZŁOWIEKA, OCHRONY ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, ODPOCZYNKU

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Samodzielnie charakteryzuje poznane zawody i zajęcia ludzi z najbliższej okolicy oraz zawody  użyteczności publicznej.

 

 

Z łatwością posługuje się numerami telefonów alarmowych.

 

Zawsze dba o higienę własną i otoczenia.

 

Podaje rozsądne decyzje i nie naraża na niebezpieczeństwo  i utratę zdrowia siebie i inne osoby.

 

Potrafi samodzielnie wymienić składniki zdrowej żywności.

 

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach, wykorzystuje informację o pogodzie do wyboru odpowiedniego  ubrania i obuwia.

 

 

 

Rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe, zna  i objaśnia zasady poruszania się pieszych po drogach i stosuje się do nich.

 

 

Wymienia zagrożenia zachodzące podczas burzy, powodzi, suszy i wie, jak należy się zachować w czasie ich występowania.

 

 

 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

 

Wie i szczegółowo opowiada o tym, czym się zajmują służby ratunkowe, np. policja. Zawsze potrafi zwrócić się o pomoc w sytuacjach typowych i problemowych.

 

 

Charakteryzuje poznane zawody i zajęcia ludzi z  najbliższej okolicy oraz zawody użyteczności publicznej.

 

 

Bardzo dobrze posługuje się numerami telefonów alarmowych.

 

Zawsze stara się dbać o higienę własną i otoczenia.

 

Podaje właściwe decyzje i nie naraża na niebezpieczeństwo  i utratę zdrowia siebie i inne osoby.

 

Samodzielnie stara się  wymienić składniki zdrowej żywności.

 

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach, wykorzystuje informację o pogodzie do wyboru odpowiedniego  ubrania i obuwia.

 

 

 

Rozróżnia i nazywa podstawowe znaki drogowe, zna  zasady poruszania się pieszych po drogach i stosuje się do nich.

 

 

Zna zagrożenia związane ze zjawiskami atmosferycznymi i wie, jak należy się zachować w czasie ich występowania.

 

 

 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

 

Wie i poprawnie opowiada o tym, czym się zajmują służby ratunkowe. Zawsze potrafi zademonstrować typowe sposoby zwracania się o pomoc.

 

 

 

Wymienia  poznane zawody i zajęcia ludzi z najbliższej okolicy oraz zawody użyteczności publicznej.

 

 

 

Dobrze posługuje się numerami telefonów alarmowych.

 

Stara się dbać o higienę własną i otoczenia.

 

Nie naraża na niebezpieczeństwo  i utratę zdrowia siebie i inne osoby.

 

 

Potrafi podać kilka składników   zdrowej żywności.

 

 

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach,  stara się wykorzystać informację o pogodzie do wyboru odpowiedniego  ubrania i obuwia.

 

 

Rozróżnia i nazywa większość podstawowych znaków drogowych, zna  zasady poruszania się pieszych po drogach i na ogół  stosuje się do nich.

 

Zna zagrożenia związane ze zjawiskami atmosferycznymi i na ogół wie, jak należy się zachować w czasie ich występowania.

 

 

 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia, na ogół

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

Zazwyczaj poprawnie opowiada o tym, czym się zajmują służby ratunkowe. Demonstruje typowe sposoby zwracania się o pomoc.

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia.

Pod kierunkiem nauczyciela wymienia  poznane zawody i zajęcia ludzi z najbliższej okolicy oraz zawody użyteczności publicznej.

 

 

Posługuje się numerami telefonów alarmowych.

 

 

Na ogół stara się dbać o higienę własną i otoczenia.

 

Stara się nie narażać na niebezpieczeństwo i utratę zdrowia siebie i inne osoby.

 

 

Na ogół  potrafi podać kilka składników   zdrowej żywności.

 

 

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach, na ogół stara się wykorzystać informację o pogodzie do wyboru odpowiedniego  ubrania i obuwia.

 

 

Rozróżnia  większość podstawowych znaków drogowych, zna  zasady poruszania się pieszych po drogach i na ogół  stosuje się do nich.

 

Zna zagrożenia związane ze zjawiskami atmosferycznymi i z pomocą nauczyciela określa, jak się należy zachować w czasie ich występowania.

 

 

 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać swojego zdrowia, stara się stosować do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

Stara się opisać, czym się zajmują służby ratunkowe, i     zademonstrować, w jaki sposób można zwracać się o pomoc.

 

 

 

 

Z pomocą nauczyciela wymienia  poznane zawody i zajęcia ludzi z najbliższej okolicy oraz zawody użyteczności publicznej.

 

 

Myli numery  telefonów alarmowych.

 

 

Nie zawsze dba o higienę własną i otoczenia.

 

Nie zawsze stara się nie narażać na niebezpieczeństwo  i utratę zdrowia siebie i inne osoby.

 

Z pomocą nauczyciela potrafi podać kilka składników   zdrowej żywności.

 

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach, ale nie zawsze stara się wykorzystać informację o pogodzie do wyboru odpowiedniego  ubrania i obuwia.

 

 

Rozróżnia  niektóre z podstawowych znaków drogowych, zna  zasady poruszania się pieszych po drogach.

 

 

Zna zagrożenia ze strony zjawisk atmosferycznych,  ale nie umie określić, jak się należy zachować w czasie ich występowania.

 

 

 

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, ale nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

Próbuje opisać, czym się zajmują służby ratunkowe i zademonstrować, w jaki sposób zwrócić się o pomoc.

 

Nawet z pomocą nauczyciela nie wymienia  poznanych zawodów i zajęć ludzi z najbliższej okolicy oraz zawodów użyteczności publicznej.

 

Nie posługuje się numerami telefonów alarmowych.

 

 

Przeważnie  stara się dbać o higienę własną i otoczenia.

 

Często naraża na niebezpieczeństwo  i utratę zdrowia siebie i inne osoby.

 

 

Nie potrafi podać kilku składników   zdrowej żywności.

 

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w mediach, ale na ogół nie  stara się  wykorzystać informacji o pogodzie do wyboru odpowiedniego  ubrania i obuwia.

 

 

Nie rozróżnia  większości podstawowych znaków drogowych, nie zna  zasad poruszania się pieszych po drogach.

 

 

Nie zna zagrożeń ze strony zjawisk atmosferycznych i nie umie określić, jak się należy zachować w czasie ich występowania.

 

 

 

Nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia, nie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

 

 

Nie wie, czym się zajmują służby ratunkowe, nawet z  pomocą nie potrafi  zademonstrować typowych sposobów zwracania się o pomoc.

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Samodzielnie opisuje charakterystyczne miejsca w     najbliższej okolicy – punkty usługowe, zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne.

 

 

Nazywa i samodzielnie wskazuje na mapie fizycznej  Polski – Wisłę, stolicę Polski,  swoje miasto / swoją miejscowość.

 

 

Opisuje charakterystyczne miejsca w  najbliższej okolicy – punkty usługowe, zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne.

 

 

 

Nazywa i wskazuje na mapie fizycznej Polski – Wisłę, stolicę Polski, swoje miasto / swoją miejscowość.

 

Wymienia charakterystyczne miejsca w najbliższej okolicy – punkty usługowe, zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne.

 

 

 

Nazywa i z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie fizycznej Polski –  Wisłę, stolicę Polski, swoje miasto / swoją miejscowość.

 

 

Wymienia niektóre charakterystyczne miejsca w    najbliższej okolicy – punkty usługowe, zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne.

 

 

Nazywa i z pomocą nauczyciela stara się wskazać na mapie fizycznej Polski – Wisłę, stolicę Polski, swoje miasto / swoją miejscowość.

 

 

Z pomocą nauczyciela wymienia niektóre charakterystyczne miejsca w    najbliższej okolicy – punkty usługowe, zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne.

 

Z pomocą nauczyciela wskazuje na mapie fizycznej Polski – Wisłę, stolicę Polski, swoje miasto / swoją miejscowość.

 

Nie zna charakterystycznych miejsc w  najbliższej okolicy.

 

 

 

 

 

Nie zna nazwy stolicy Polski, nie wskazuje na mapie fizycznej Polski miasta (miejscowości), w którym (której) mieszka, stolicy państwa i Wisły.

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, indywidualny wysiłek.

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Bardzo dobrze posługuje się narzędziami i materiałami plastycznymi.

 

 

Wypowiada się w oryginalny i ciekawy sposób w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 

 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz fantastyczne, bogate w treści, w sposób oryginalny, z uwzględnieniem szczegółów.

 

Samodzielnie wykonuje rekwizyty według własnego pomysłu.

 

Wykonuje ciekawe, oryginalne prace, bogate w treści i szczegóły, estetyczne, z zachowaniem odpowiednich proporcji w stosunkach przestrzennych.

 

Rozpoznaje  i nazywa wybrane dziedziny sztuki – malarstwo, rzeźbę,  grafikę

Wypowiada się na ich temat. Interesuje się twórcami.

Bardzo dobrze posługuje się narzędziami i materiałami plastycznymi.

 

 

Wypowiada się w oryginalny i ciekawy sposób w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 

 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz fantastyczne, bogate w treści, w sposób oryginalny, z uwzględnieniem szczegółów.

 

Samodzielnie wykonuje rekwizyty według własnego pomysłu.

 

Wykonuje ciekawe, oryginalne prace, bogate w treści i szczegóły, estetyczne, z zachowaniem odpowiednich proporcji w stosunkach przestrzennych.

 

Rozpoznaje  i nazywa wybrane dziedziny sztuki – malarstwo, rzeźbę,  grafikę.

 

Dobrze posługuje się narzędziami i materiałami plastycznymi.

 

 

Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 

 

 

 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz fantastyczne, z uwzględnieniem szczegółów.

 

 

 

Samodzielnie wykonuje rekwizyty.

 

 

Wykonuje prace, estetyczne, z zachowaniem odpowiednich proporcji w stosunkach przestrzennych.

 

 

 

Rozpoznaje  i nazywa wybrane dziedziny sztuki – malarstwo, rzeźbę,  grafikę.

 

Właściwie posługuje się narzędziami i materiałami plastycznymi.

 

 

Wypowiada się w uproszczony sposób w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 

 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz fantastyczne, jego praca jest uboga w szczegóły.

 

 

Stara się  samodzielnie wykonać proste rekwizyty.

 

 

Wykonuje prace nie zawsze  bogate w treści i szczegóły, nie zawsze estetyczne, brak im odpowiednich proporcji w stosunkach przestrzennych.

 

 

Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje  i nazywa wybrane dziedziny sztuki – malarstwo, rzeźbę,  grafikę.

 

Z pomocą  nauczyciela stara się  posługiwać narzędziami i materiałami plastycznymi.

 

 

Korzystając z pomocy nauczyciela, wypowiada się w uproszczony sposób w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 

Ilustruje sceny i sytuacje realne oraz fantastyczne, jego praca jest bardzo uboga w  szczegółów.

 

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty.

 

 

Wykonuje  prace ubogie w treści i szczegóły, nieestetyczne, brak im odpowiednich proporcji w stosunkach przestrzennych.

 

 

Z pomocą nauczyciela stara się rozpoznawać i nazywać  wybrane dziedziny sztuki – malarstwo, rzeźbę,  grafikę.

 

Nawet z  pomocą  nauczyciela nie  posługuje się  narzędziami i materiałami plastycznymi.

 

Nie wypowiada się nawet w uproszczony sposób w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

 

 

Nie  ilustruje scen i sytuacji realnych oraz fantastycznych.

 

 

 

Nie wykonuje prostych rekwizytów.

 

 

Nie wykonuje prac plastycznych.

 

 

 

 

 

Nie rozpoznaje i nie nazywa wybranych dziedzin sztuki – malarstwa, rzeźby,  grafiki.

 

 

 

EDUKACJA TECHNICZNA

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, indywidualny wysiłek.

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

Przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody, potrafi podać przykłady.

 

Potrafi posługiwać się urządzeniami domowymi, nie niszczy ich.

 

Znakomicie  dobiera przybory i materiały do tematyki.

 

 

 

Wykonuje precyzyjnie oryginalne przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, zszywanie zszywkami; połączeń rozłącznych – korzysta ze spinaczy biurowych, sznurka.

 

 

Wykonuje ciekawe prace według własnego planu i opracowanego sposobu działania.

 

 

 

Zawsze sprawnie posługuje  się ostrymi i niebezpiecznymi narzędziami.

 

 

 

 

Zawsze dba o porządek i ład w miejscu pracy.

 

Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i wykorzystują dziś siły przyrody.

 

 

Potrafi posługiwać się urządzeniami domowymi.

 

 

Bardzo dobrze dobiera przybory i materiały do tematyki.

 

 

 

Wykonuje w miarę  precyzyjne, oryginalne przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, zszywanie zszywkami; połączeń rozłącznych – korzysta ze spinaczy biurowych, sznurka.

 

 

Wykonuje prace według własnego planu i opracowanego sposobu działania.

 

 

 

Sprawnie posługuje  się ostrymi i niebezpiecznymi narzędziami.

 

 

 

 

Dba o porządek i ład w miejscu pracy.

 

Potrafi wskazać zależności życia codziennego, dawniej i dziś, od przyrody.

 

 

 

Potrafi omówić  zastosowanie urządzeń domowych.

 

 

Zazwyczaj dobrze dobiera przybory i materiały do tematyki.

 

 

 

Wykonuje  przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, zszywanie zszywkami; połączeń rozłącznych – korzysta ze spinaczy biurowych, sznurka.

 

 

 

 

Wykonuje ciekawe prace według  podanych – planu i sposobu działania.

 

 

 

 

Wie, jak należy posługiwać się ostrymi i niebezpiecznymi narzędziami.

 

 

 

 

Zazwyczaj  dba o porządek i ład w miejscu pracy.

 

Wymienia, jak ludzie wykorzystywali siły przyrody.

 

 

 

 

Zna urządzenia domowe i wie, do czego służą.

 

 

Odpowiednio dobiera przybory i materiały do tematyki.

 

 

 

Wykonuje  niezbyt precyzyjnie przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, zszywanie zszywkami; połączeń rozłącznych – korzysta ze spinaczy biurowych, sznurka.

 

 

Pod kierunkiem nauczyciela wykonuje prace według podanego planu i  sposobu działania.

 

 

 

Zwraca uwagę na bezpieczne posługiwanie się ostrymi i niebezpiecznymi narzędziami.

 

 

 

 Stara się  dbać o porządek i ład w miejscu pracy.

 

Z pomocą nauczyciela wymienia, jak ludzie wykorzystywali siły przyrody.

 

 

 

Z pomocą nauczyciela potrafi wymienić urządzenia domowe.

 

Z pomocą nauczyciela poznaje właściwości materiałów i próbuje właściwie dobierać je do tematyki.

 

Z pomocą nauczyciela wykonuje  niezbyt precyzyjnie przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, zszywanie zszywkami; połączeń rozłącznych – korzysta ze spinaczy biurowych, sznurka.

 

Nawet pod kierunkiem nauczyciela ma problem w wykonaniu prac według podanego planu i  sposobu działania.

 

 

Z pomocą nauczyciela próbuje bezpiecznie posługiwać się ostrymi i niebezpiecznymi narzędziami.

 

 

Dba o porządek i ład w miejscu pracy tylko na prośbę nauczyciela.

Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi  wymienić, jak ludzie wykorzystali siły przyrody.

 

 

Z pomocą nauczyciela nie potrafi wymienić urządzeń domowych.

 

Nawet z pomocą nauczyciela nie poznaje właściwości materiałów i nie  próbuje dobierać ich odpowiednio  do tematyki.

 

Nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje    przedmiotów użytkowych, w tym dekoracyjnych, z zastosowaniem połączeń nierozłącznych – sklejanie, wiązanie, zszywanie zszywkami; połączeń rozłącznych – nie korzysta ze spinaczy biurowych, sznurka.

 

 

 

Mimo pomocy nauczyciela nie wykonuje prac według podanego planu i  sposobu działania.

 

 

Nawet z pomocą nauczyciela ma kłopot z bezpiecznym  posługiwaniem się ostrymi i niebezpiecznymi narzędziami.

 

 

 

Nie dba o porządek i ład w miejscu pracy.

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

 

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Z łatwością, samodzielnie układa w logicznym porządku obrazki składające się w pewną całość.

 

Sprawnie i szybko rozwiązuje zagadki, łamigłówki.

 

 

Samodzielnie i sprawnie programuje proste sytuacje  i polecenia.

 

Samodzielnie tworzy nie tylko proste rysunki, zmniejsza i zwiększa elementy graficzne.

 

 

Sprawnie zapisuje efekty swojej pracy na komputerze.

 

 

Zawsze sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Samodzielnie układa w logicznym porządku obrazki składające się w pewną całość.

 

Samodzielnie  rozwiązuje zagadki, łamigłówki.

 

 

Samodzielnie programuje proste sytuacje  i polecenia.

 

 

Samodzielnie tworzy proste rysunki, zmniejsza i zwiększa elementy graficzne.

 

 

Zapisuje efekty swojej pracy na komputerze.

 

 

Samodzielnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Układa w logicznym porządku obrazki składające się w pewną całość.

 

 

Rozwiązuje zagadki, łamigłówki.

 

 

Programuje proste sytuacje  i polecenia.

 

 

Tworzy proste rysunki, zmniejsza i zwiększa elementy graficzne.

 

 

Na ogół samodzielnie zapisuje efekty swojej pracy na komputerze.

 

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

 

Pod kierunkiem nauczyciela układa w logicznym porządku obrazki składające się w pewną całość.

 

Pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zagadki, łamigłówki.

 

Pod kierunkiem nauczyciela programuje proste sytuacje  i polecenia.

 

Pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste rysunki, zmniejsza i zwiększa elementy graficzne.

 

Pod kierunkiem nauczyciela zapisuje efekty swojej pracy na komputerze.

 

Zazwyczaj posługuje się komputerem w podstawowym zakresie uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Z pomocą nauczyciela układa w logicznym porządku obrazki składające się w pewną całość.

 

Z pomocą nauczyciela rozwiązuje zagadki, łamigłówki.

 

Z pomocą nauczyciela programuje proste sytuacje  i polecenia.

 

Z pomocą nauczyciela tworzy proste rysunki, zmniejsza i zwiększa elementy graficzne.

 

Z pomocą nauczyciela zapisuje efekty swojej pracy na komputerze.

 

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Nie potrafi  ułożyć  w logicznym porządku obrazków składających się w pewną całość.

 

Nie potrafi  rozwiązywać zagadek, łamigłówek.

 

 

Nie potrafi samodzielnie programować prostych sytuacji  i poleceń.

 

Nie tworzy prostych rysunków, nie zmniejsza i nie zwiększa elementów graficznych.

 

 

Nie zapisuje efektów swojej pracy na komputerze.

 

 

Nie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie nie uruchamia programu, korzystając z myszy i klawiatury.

 

 

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, indywidualny wysiłek.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE SŁUCHANIA, EKSPRESJI MUZYCZNEJ I IMPROWIZACJI RUCHOWEJ

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Słucha dźwięków, poszukuje ich źródeł i je identyfikuje.

 

 

 

Uważnie słucha muzyki, łączy to z aktywnością ruchową.

 

Bezbłędnie reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

 

Odróżnia i naśladuje dźwięki: wysokie, niskie, ciche, głośne.

 

 

Rozróżnia i nazywa utwory muzyczne wykonywane przez solistę, chór, orkiestrę.

 

 

 

Z łatwością określa nastrój w muzyce.

 

 

Ma bogaty repertuar piosenek dziecięcych i chętnie je śpiewa.

 

Słucha dźwięków, poszukuje ich źródeł i stara się je  identyfikować.

 

 

Stara się uważnie słuchać muzyki, łączy to z aktywnością ruchową.

 

Prawidłowo reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

 

Odróżnia   dźwięki: wysokie, niskie, ciche, głośne.

 

 

Rozróżnia utwory muzyczne wykonywane przez solistę, chór, orkiestrę.

 

 

 

Poprawnie określa nastrój w muzyce.

 

Bardzo dobrze powtarza proste melodie, chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Stara się słuchać i poszukiwać źródeł dźwięku oraz je  identyfikować.

 

 

Przeważnie  uważnie słucha muzyki, łączy to z aktywnością ruchową.

 

Reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

 

Na ogół odróżnia   dźwięki: wysokie, niskie, ciche, głośne.

 

 

Raczej poprawnie rozróżnia  utwory muzyczne wykonywane przez solistę, chór, orkiestrę.

 

 

Określa poprawnie nastrój w muzyce.

 

Poprawnie powtarza proste melodie, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Niezbyt uważnie  słucha i poszukuje źródeł dźwięku oraz je  identyfikuje.

 

 

Nie zawsze uważnie słucha muzyki, nie łączy tego z aktywnością ruchową.

 

Nie zawsze odpowiednio reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

Nie zawsze poprawnie  odróżnia   dźwięki: wysokie, niskie, ciche, głośne.

 

W miarę poprawnie rozróżnia utwory muzyczne wykonywane przez solistę, chór, orkiestrę.

 

 

Stara się poprawnie  określać nastrój w muzyce.

 

Zazwyczaj dobrze powtarza proste melodie, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Ma problem ze  słuchaniem i poszukiwaniem źródeł dźwięku oraz ich identyfikacją.

 

Przeważnie  nieuważnie słucha muzyki i nie łączy tego z aktywnością ruchową.

 

Przeważnie nie reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

 

Na ogół odróżnia   dźwięki: wysokie, niskie, ciche, głośne.

 

 

Niezbyt poprawnie rozróżnia  utwory muzyczne wykonywane przez solistę, chór, orkiestrę.

 

 

Niezbyt poprawnie  określa nastrój w muzyce.

 

Nie potrafi powtórzyć prostych melodii bez wsparcia nauczyciela.

Nie słucha i nie poszukuje źródeł dźwięku i nie stara się ich identyfikować.

 

 

Nie stara się uważnie słuchać muzyki, nie łączy tego z aktywnością ruchową.

 

Nie reaguje właściwie na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych.

 

 

Odróżnia, ale nie nazywa    dźwięków: wysokich, niskich, cichych, głośnych.

 

Rozróżnia utwory muzyczne wykonywane przez solistę, chór, orkiestrę.

 

 

 

Nie potrafi określić nastroju w muzyce.

 

Nie potrafi powtórzyć prostych melodii.

 

Potrafi bardzo ładnie odtworzyć rytm głosem.

 

 

Bardzo dobrze odtwarza rytm głosem.

 

Potrafi odtworzyć proste rytmy głosem.

 

W miarę dobrze odtwarza proste rytmy głosem .

 

Nie umie dobrze odtworzyć prostych rytmów głosem.

 

Nie umie odtworzyć rytmów głosem.

Ma talent do wyrażania nastroju i charakteru muzyki przez pląsy i taniec.

 

Potrafi pięknie wyrazić nastrój i charakter muzyki przez pląsy i taniec.

Wyraża nastrój i charakter muzyki przez pląsy i taniec.

Stara się wyrazić nastrój i charakter muzyki przez pląsy i taniec.

Często nie potrafi wyrazić nastroju i charakteru muzyki.

Nie potrafi wyrazić nastroju i charakteru muzyki.

Potrafi bardzo dobrze zapisać i odczytać muzykę.

Potrafi zapisać i odczytać muzykę.

Wie, że można zapisać i odczytać muzykę.

Próbuje zrozumieć, że muzykę można zapisać i odczytać.

Nie rozumie do końca, że muzykę można zapisać i odczytać.

 

Nie rozumie, że muzykę można zapisać i odczytać.

Jest miłośnikiem muzyki. Chętnie uczestniczy w koncertach muzycznych.

 

 

Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania kulturalne. Grzecznie zachowuje się na koncertach muzycznych.

Świadomie i aktywnie słucha muzyki. Kulturalnie zachowuje się na koncertach.

Stara się świadomie słuchać muzyki. Zazwyczaj zachowuje się odpowiednio na koncertach.

Często nie słucha świadomie muzyki, zachowuje się nieodpowiednio na koncertach.

Nie słucha świadomie muzyki, nie zachowuje się odpowiednio na koncertach.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Płynnie  gra schematy rytmiczne zadane przez nauczyciela.

 

Z łatwością realizuje schematy rytmiczne przy użyciu patyczków, liczmanów itp.

 

Potrafi bardzo ładnie odtworzyć rytm   na instrumentach perkusyjnych.

Odpowiednio gra schematy rytmiczne zadane przez nauczyciela.

 

Bardzo dobrze realizuje schematy rytmiczne przy użyciu patyczków, liczmanów itp.

 

Bardzo dobrze odtwarza rytm  na instrumentach perkusyjnych.

Gra schematy rytmiczne zadane przez nauczyciela.

 

 

Realizuje schematy rytmiczne przy użyciu patyczków, liczmanów itp.

 

 

Potrafi odtworzyć proste rytmy  na instrumentach perkusyjnych.

Pod kierunkiem nauczyciela gra schematy rytmiczne przez  niego zadane.

 

Pod kierunkiem nauczyciela realizuje schematy rytmiczne przy użyciu patyczków, liczmanów itp.

 

W miarę dobrze odtwarza proste rytmy  na instrumentach perkusyjnych.

Z pomocą nauczyciela gra schematy rytmiczne zadane przez nauczyciela.

 

Z pomocą nauczyciela realizuje schematy rytmiczne przy użyciu patyczków, liczmanów itp.

 

Potrafi z pomocą nauczyciela odtworzyć rytm   na instrumentach perkusyjnych.

Nie gra schematów rytmicznych zadanych przez nauczyciela.

 

Nie realizuje schematów rytmicznych przy użyciu patyczków, liczmanów itp.

 

 

Nie umie odtworzyć rytmu   na instrumentach perkusyjnych.

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, indywidualny wysiłek.

 

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I ZDROWIA

znakomicie

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

słabo

niezadowalająco

Zawsze utrzymuje w czystości swoje ciało, sprawnie i samodzielnie przebiera się przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 

Zawsze dostosowuje strój do rodzaju pogody w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu.

 

 

Wyjaśnia znaczenie ruchu dla utrzymania zdrowia.

 

 

Akceptuje sytuację dzieci mniej sprawnych ruchowo.

Utrzymuje w czystości swoje ciało,  samodzielnie przebiera się przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 

 

Dostosowuje strój do rodzaju pogody w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu.

 

 

Rozumie znaczenie ruchu dla utrzymania zdrowia.

 

 

Akceptuje sytuację dzieci mniej sprawnych ruchowo.

Na ogół utrzymuje w czystości swoje ciało,   przebiera się przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 

 

Stara się dostosować strój do rodzaju pogody w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu.

 

 

Na ogół rozumie znaczenie ruchu dla utrzymania zdrowia.

 

Przeważnie akceptuje sytuację dzieci mniej sprawnych ruchowo.

Stara się  utrzymywać w czystości swoje ręce, niezbyt sprawnie i samodzielnie przebiera się przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 

Nie zawsze potrafi dostosować strój do rodzaju pogody w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu.

 

Nie zawsze  rozumie znaczenie ruchu dla utrzymania zdrowia.

 

Stara się akceptować sytuację dzieci mniej sprawnych ruchowo.

Rzadko utrzymuje w czystości swoje ręce, ma problem z  przebieraniem  się przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 

 

Rzadko potrafi dostosować strój do rodzaju pogody w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu.

 

 

Stara się   zrozumieć znaczenie ruchu dla utrzymania zdrowia.

 

Nie zawsze stara się akceptować sytuację dzieci mniej sprawnych ruchowo.

Nie utrzymuje swoich rąk w czystości, ma duży problem  z przebieraniem się   przed zajęciami i po ich zakończeniu.

 

 

Nie  potrafi dostosować stroju do rodzaju pogody w trakcie zajęć ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu.

 

 

Nie  zrozumie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia.

 

Nie stara się akceptować sytuacji dzieci mniej sprawnych ruchowo.

Zawsze dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

Prawie zawsze dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

Zazwyczaj dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

Stara się prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

Zazwyczaj nie dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

Nie dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ I RÓŻNYCH FORM REKREACYJNO-SPORTOWYCH     

Przyjmuje prawidłowo podstawowe pozycje do ćwiczeń, nazywa je – postawa zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, siad skrzyżny.

 

 

Zawsze aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową.

 

Znakomicie potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na  odległość, toczyć ją, kozłować.

 

Znakomicie potrafi pokonywać przeszkody,

wykonywać ćwiczenia równoważne,

skakać przez skakankę.

 

Sprawnie wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: skłony, czołganie, przeciąganie, czworakowanie, wspinanie się.

 

Przyjmuje prawidłowo podstawowe pozycje do ćwiczeń – postawa zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, siad skrzyżny.

 

 

Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową.

 

 

Bardzo dobrze potrafi:

chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na  odległość, toczyć ją, kozłować.

 

Bardzo dobrze potrafi pokonywać przeszkody,

wykonywać ćwiczenia równoważne,

skakać przez skakankę.

 

Bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: skłony, czołganie, przeciąganie, czworakowanie, wspinanie się.

 

Przyjmuje prawidłowo  podstawowe pozycje do ćwiczeń – postawa zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, siad skrzyżny.

 

 

Zazwyczaj uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową.

 

 

 

Potrafi dobrze: chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na  odległość, toczyć ją i kozłować.

 

W miarę sprawnie potrafi pokonywać przeszkody,

wykonywać ćwiczenia równoważne,

skakać przez skakankę.

 

Dobrze wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: skłony, czołganie, przeciąganie, czworakowanie, wspinanie się.

 

Stara się prawidłowo  przyjąć  podstawowe pozycje do ćwiczeń – postawa zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, siad skrzyżny.

 

 

Czasami z trudnością uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową.

 

 

Potrafi: chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na  odległość, toczyć ją i kozłować.

 

Niezbyt sprawnie potrafi pokonywać przeszkody,

wykonywać ćwiczenia równoważne,

skakać przez skakankę.

 

Poprawnie wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: skłony, czołganie, przeciąganie, czworakowanie, wspinanie się.

 

Nie zawsze prawidłowo przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń – postawa zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, siad skrzyżny.

 

 

Z trudnością i niechęcią uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową.

 

 

Nie zawsze potrafi:

chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na   odległość, toczyć ją i kozłować.

 

Nie zawsze potrafi pokonywać przeszkody,

wykonywać ćwiczenia równoważne, skakać przez skakankę.

 

Stara się  wykonywać ćwiczenia zwinnościowe: skłony, czołganie, przeciąganie, czworakowanie, wspinanie się.

 

Nie  przyjmuje prawidłowo podstawowych pozycji do ćwiczeń- postawa zasadnicza, rozkrok wykrok, stanie jednonóż, klęk podparty, siad klęczny, skrzyżny.

 

 

Nie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność ruchową.

 

 

 

Nie potrafi: chwytać piłki, rzucać nią do celu i na   odległość, toczyć ją i kozłować.

 

Nie umie pokonywać przeszkód, wykonywać ćwiczeń równoważnych i

skakać przez skakankę.

 

 

Nie stara się wykonywać ćwiczeń zwinnościowych: skłonów, czołgania, przeciągania, czworakowania, wspinania się.

 

Zawsze potrafi sprawnie i samodzielnie wykonywać zaproponowane ćwiczenia.

 

 

Bardzo dobrze jeździ na rowerze, na łyżwach i sankach.

Potrafi sprawnie wykonywać zaproponowane ćwiczenia.

 

 

Bardzo dobrze jeździ na rowerze i na sankach.

Najczęściej poprawnie wykonuje zaproponowane ćwiczenia.

 

 

Dobrze jeździ na rowerze i na sankach.

Zdarza się, że potrafi wykonać zaproponowane ćwiczenia.

 

 

Jeździ na rowerze lub na sankach.

Z trudnością wykonuje zaproponowane ćwiczenia.

 

 

 

Radzi sobie z jazdą  na rowerze lub na sankach.

Odmawia wykonywania zaproponowanych ćwiczeń.

 

 

 

Nie  jeździ na rowerze i na sankach.