Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

Ocenianie z zakresu nauczania religii.

Katecheta: Zuzanna Małek

Na ocenę z religii składają się:

1. Postawa religijno-moralna

- kultura osobista i postawa szacunku wobec bliźniego (nauczyciela, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek)

- szacunek w odniesieniu do sacrum

- godna postawa w czasie modlitwy.

 

2. Zainteresowanie przedmiotem

- uczęszczanie na lekcje religii

- posiadanie podręcznika i zeszytu

- aktywność na zajęciach

- zaangażowanie w życie religijne parafii (uczęszczanie do kościoła, uczestnictwo w grupach religijnych)

- pilność i systematyczność (przygotowanie do zajęć).

 

3. Wiedza

- ilość i jakość prezentowanych wiadomości zawartych w programie nauczania

- posiadanie wiadomości wykraczających poza ramy programowe (np. z życia Kościoła powszechnego, z życia świętych)

- udział w konkursach i olimpiadach religijnych.

 

Skala ocen

Ocena końcowa jest oceną podsumowującą całoroczną pracę ucznia.

Ustala się następujące oceny semestralne i roczne:

- celujący (6)

- bardzo dobry (5)

- dobry (4)

- dostateczny (3)

- dopuszczający (2)

- niedostateczny (1)

Uczniowie powinni być poinformowani na bieżąco o wynikach nauczania, rodzice na każde życzenie lub w sytuacji gdy zaistnieje konieczność ich poinformowania w indywidualnych sytuacjach.

 

Wymagania programowe w określonych ocenach osiągnięć uczniów.

1. Wymagania ponadprogramowe - ocena celująca.

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej

- wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji

- angażuje się w prace pozalekcyjne, np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne

- uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej

- twórczo uczestniczy w życiu parafii, np. należy do organizacji i ruchów religijnych, uczestniczy w pielgrzymkach

- jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń

- poznane prawdy wiary stosuje w życiu

- posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę celującą.

2. Wymagania dopełniające - ocena bardzo dobra.

- spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej

- opanował pełny zakres, wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania religii

- posiada pełną znajomość pacierza

- wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe

- aktywnie uczestniczy w lekcji

- jego postępowanie nie budzi zastrzeżeń

- jest pilny ,systematyczny, zainteresowany przedmiotem

- chętnie i systematycznie uczestniczy w życiu parafii

- odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego

- stara się być świadkiem wyznawanej wiary

- wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą.

3. Wymagania rozszerzające - ocena dobra.

- uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej

- opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym

- wykazuje się dobrą znajomością pacierza

- w zeszycie posiada wszystkie notatki i prace domowe

- podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne)

- systematycznie uczestniczy w zajęciach religii

- jest zainteresowany przedmiotem

- włącza się w przeżycia i dynamikę roku liturgicznego

- wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości

- stara się być aktywnym podczas lekcji

- posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą.

4. Wymagania podstawowe - ocena dostateczna

- uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dopuszczającej

- uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności

- wykazuje się dostateczną znajomością pacierza

- w zeszycie ucznia występują sporadycznie braki notatek, prac domowych

- wykazuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem

- stara się uczestniczyć w życiu parafii

- inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące ocenę dostateczną.

5. Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca.

- uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne

- prezentuje mało zadowalający poziom wiadomości i umiejętności

- prowadzi zeszyt

- posiada problemy ze znajomością pacierza

- ma poprawny stosunek do religii

- uczestnictwo w celebracjach roku liturgicznego budzi zastrzeżenia

- inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą

6. Ocena niedostateczna

- uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych

- nie wykazuje się znajomością pacierza

- nie posiada zeszytu

- lekceważy przedmiot

- nieodpowiednio zachowuje się na lekcji

- wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych

- opuszcza lekcję religii

- nie przejawia religijnego wymiaru własnego życia

- inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności ucznia dokonywana jest systematycznie w następujących formach:

1. Odpowiedzi ustne - odpowiedzi obejmujące tematykę bieżącą obowiązującą w danej klasie oraz wiadomości związane z wydarzeniami roku liturgicznego.

2. Prace pisemne w klasie:

a) kartkówka-czas trwania 10-20 minut, bez zapowiedzi obejmująca treści z 3 ostatnich lekcji

b) sprawdzian-czas trwania 45 minut, zapowiedziany na tydzień wcześniej, potwierdzony wpisem w dzienniku obejmujący cały rozdział

3. Prace pisemne w domu.

4. Aktywność na lekcji (indywidualna, grupowa, udział w konkursach ogłaszanych przez katechetę na terenie szkoły).

5. Aktywność w życiu parafii-uczestnictwo w grupach religijnych, oprawa muzyczna i liturgiczna Mszy świętych).

Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru przynajmniej 4 oceny cząstkowe.