Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych:

 

Uczeń klasy IV otrzymuje ocenę:

 

a) niedostateczną jeśli: nie opanował podstawowych, najprostszych i najłatwiejszych

umiejętności i wiadomości, nie potrafi wykonać prostych zadań nawet z pomocą nauczyciela;

 

b) dopuszczającą jeśli: poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, wyodrębnia elementy

świata przedstawionego w utworze literackim teatralnym, filmowym, rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, zna treść lektur, w formie opowiadania przedstawia wybrany fragment lektury, odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej podejmuje próby opisania wyglądu np. kolegi, zna kompozycję i układ listu, na lekcji podejmuje próby zredagowania krótkiego i prostego tekstu użytkowego, opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, zna podstawowe części mowy – rzeczownik i czasownik, rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, rozpoznaje zdanie, rozpoznaje głoski, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń;

 

c) dostateczną jeśli spełnia wymagania oceny dopuszczającej oraz: rozróżnia elementy

realistyczne i fantastyczne, odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, rozumie pojęcia: opis, opowiadanie, zna pojęcia: bajka, baśń,- poprawnie wyszuka fragment lektury na określony temat, samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji, opanował w stopniu dostatecznym ortografię, samodzielnie rozpoznaje części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania (podmiot, orzeczenie), określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość, nazywa przypadki i ich pytania;

 

d) dobrą jeśli spełnia wymagania oceny dostatecznej oraz: odróżnia pojęcie fikcji literackiej

od rzeczywistości, wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, poprawnie redaguje dialog, w utworze poetyckim wyróżnia epitety i porównania, odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego, samodzielnie sporządza plan zdarzeń, formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, opanował w stopniu dobrym ortografię, rozpoznaje liczebnik, odmienia wyrazy przez przypadki;

 

e) bardzo dobrą jeśli spełnia wymagania oceny dobrej oraz: zna cechy gatunkowe baśni

i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat, samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów, umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, poprawnie samodzielnie redaguje opowiadanie i opis, opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania;

 

f) ocenę celującą jeśli spełnia wymagania oceny bardzo dobrej oraz: wykazuje

zainteresowanie przedmiotem, czyta i zna dodatkowe teksty, orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program, jest aktywny, bierze udział - z dobrymi wynikami - w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

NOWE Słowa na start! klasa 5

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Lidii Bancerz, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! w klasie 5. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2. Szukam przyjaciela na dobre i na złe

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wskazać postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• określić elementy statyczne i dynamiczne obrazu

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• wymienić wartości ważne w życiu człowieka na podstawie dzieła sztuki

• określić nastrój obrazu i uzasadnić swoją wypowiedź • opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi

• przedstawić własne zdanie na temat sytuacji sprzyjających nawiązywaniu przyjaźni

• nadać inny tytuł obrazowi i uzasadnić swoją opinię

3. Czy kumpel to już przyjaciel?

• przeczytać wiersz głośno

• wymienić bohaterów wiersza

• zdefiniować wers i strofę

• podać wyrazy bliskoznaczne do słowa kumpel

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać w tekście wiersza wers i strofę

• wyszukać w tekście elementy opisu bohatera utworu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• wskazać w tekście wiersza rymy

• określić 3–4 cechy bohatera utworu

• zastosować wyrazy bliskoznaczne do słowa kumpel

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić podmiot liryczny

• określić nastrój utworu

• wskazać w tekście wiersza porównania

• opisać uczucia wyrażone w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyjaśnić, w jakim celu zostały użyte w wierszu porównania

• sporządzić notatkę w formie schematu

• opisać wygląd i cechy swojego przyjaciela

4. Przyjaźń poddana próbie

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście utworu wersy, strofy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze z punktu widzenia bohatera utworu

• wskazać rymy w tekście utworu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyjaśnić, jak rozumie ostatnie wersy utworu

• stworzyć komiks

• zaprezentować informacje o autorze

• podać przykłady z życia codziennego przyjaźni wystawionej na próbę

• wyjaśnić, jak rozumie pojęcie prawdziwa przyjaźń

• ułożyć w grupie kodeks przyjaźni

• stworzyć spójne opowiadanie

5. i 6. Jak stać się prawdziwym przyjacielem?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać miejsce wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wykorzystać w praktyce poznane słownictwo

• czytać z podziałem na role, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić cechy bohaterów utworu

• odróżnić narrację pierwszoosobową od trzecioosobowej

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• określić uczucia bohaterów

• wziąć aktywny udział w rozmowie

• określić problematykę utworu

• wyjaśnić, jak rozumie słowa: Wielki ciężar spadł mu z serca

7. i 8. Piszemy opowiadanie z dialogiem

• wskazać elementy wyróżniające opowiadanie

• komponować początek opowiadania

• podejmować próby redagowania prostego opowiadania twórczego

• podejmować próby wprowadzania do opowiadania krótkiego dialogu

• wyszukać w tekście informacyjnym najważniejsze wiadomości

• ułożyć prosty plan wydarzeń

• zredagować proste opowiadanie twórcze

• wprowadzić do opowiadania dialog

• w wypowiedzi pisemnej podejmować próby wydzielania akapitów

• zredagować opowiadanie twórcze

• zredagować opowiadanie zgodnie z planem

• wprowadzić do opowiadania dialog, stosując poprawną interpunkcję

• w wypowiedzi pisemnej zastosować trójdzielną kompozycję

• w wypowiedzi pisemnej wydzielić akapity

• zredagować opowiadanie, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• wskazać, jaką funkcję może pełnić dialog w wypowiedzi

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne i wyczerpujące opowiadanie twórcze z dialogiem, unikając powtórzeń

9. O głoskach, literach i sylabach

• odróżnić głoskę od litery

• odróżnić literę od sylaby

• odróżnić samogłoskę od spółgłoski

• określić liczbę głosek w wyrazie

• dzielić wyrazy na sylaby

• wskazywać spółgłoski i samogłoski

• określać liczbę głosek, liter i sylab w wyrazie

• samodzielnie określać samogłoski i spółgłoski

• samodzielnie określać liczbę głosek, liter i sylab w każdym wskazanym wyrazie

• samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na sylaby, wskazując różne możliwości podziału

10. Odróżniam głoski miękkie od twardych

• podzielić wyraz na głoski, litery i sylaby

• zreferować informacje o głoskach miękkich i twardych

• wskazać spółgłoski miękkie i twarde

• odróżnić spółgłoski miękkie od twardych

• zapisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

• określić spółgłoski miękkie i twarde

• poprawnie zapisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

• samodzielnie określić spółgłoski miękkie i twarde

• wyjaśnić, do jakich nieporozumień może prowadzić niepoprawne zapisywanie wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

• bezbłędnie zapisać liczebniki ze spółgłoskami miękkimi

11. Z miłości do zwierząt

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• skorzystać ze słownika języka polskiego, aby odnaleźć potrzebne informacje

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• określić 3–4 cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić narratora w pierwszej i w drugiej części utworu

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• aktywnie uczestniczyć w rozmowie

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze, czyniąc narratorem zwierzę

• wyrazić swój sąd na temat trafności rysunku zamieszczonego na okładce książki

• sformułować wypowiedź argumentacyjną

12. i 13. Co znajdziemy w encyklopedii?

• rozpoznać tekst informacyjny

• wskazać elementy hasła encyklopedycznego

• odróżnić tekst informacyjny od tekstu literackiego

• określić elementy hasła encyklopedycznego

• odczytać skróty stosowane w encyklopedii

• określić cechy tekstu informacyjnego

• określić, pod jakimi hasłami należy szukać określonych informacji

• wyszukać wskazane hasła w encyklopedii tradycyjnej

• wyszukać wskazane hasła w encyklopedii on-line

• korzystać z encyklopedii tradycyjnej i on-line

• wyjaśnić, z jakiej encyklopedii lepiej korzystać i uzasadnić swoje zdanie

• zapisać pozyskane informacje na różne sposoby

• samodzielnie korzystać z encyklopedii tradycyjnej i on-line, wyszukując potrzebne informacje

• zebrać informacje na temat encyklopedii znajdujących się w bibliotece szkolnej

14. i 15. Dlaczego warto pomagać innym?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2–3 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 3–4 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• podjąć próbę zredagowania planu wydarzeń

• odróżniać pytania otwarte i zamknięte

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określić cechy bohatera

• zredagować plan wydarzeń

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić charakterystyczne cechy opowiadania

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• formułować do tekstu pytania otwarte i zamknięte

• podać przykłady działań wolontariuszy

• sformułować argumenty przemawiające za tym, że warto pomagać

• przedstawić pomysły na ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu

16. Kim jesteśmy w internecie?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2–3 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 3–4 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera

• wyjaśnić, z jakiego powodu bohater w e-mailach podaje się za inną osobę

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić charakterystyczne cechy opowiadania

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• zredagować rady dla osoby, która udaje kogoś innego

• analizować ilustrację do tekstu

• korzystając ze słownika, wyjaśnić znaczenie słów: pozer, szpan, trendy

• przedstawić pomysły na ciekawe spędzanie wolnego czasu bez komputera i smartfona

17. Porozmawiasz ze mną?

• wymienić różne sposoby komunikowania się w internecie

• wymienić zasady obowiązujące osoby korzystające z komunikowania się za pomocą internetu

• podjąć próbę zredagowania SMS-a do kolegi

• rozpoznać różne sposoby komunikowania się w internecie

• zredagować SMS-a do kolegi

• wypowiadzieć się na temat własnych sposobów komunikowania się z innymi

• podawać przykłady udogodnień i zagrożeń wynikających z komunikowania się w internecie

• wyjaśnić, dlaczego ludzie chętnie korzystają z internetu

• zredagować SMS-a do nauczyciela

• wskazać wady i zalety korzystania z komunikatorów

• określić udogodnienia i zagrożenia wynikające z komunikowania się w internecie

• włączyć się do dyskusji na forum

• sformułować zasady właściwego zachowania się w internecie

• podać różnice między językiem młodzieżowym a językiem literackim

• wyjaśnić znaczenie słów: hejter, trollowanie

• zredagować komentarz do podanego posta

• pracując w grupie, przygotować w formie makiety projekt klasowej strony internetowej

18. Jak napisać e-mail?

• odróżnić list elektroniczny od listu tradycyjnego

• wymienić zasady pisania listów elektronicznych

• podjąć próbę zredagowania e-maila do kolegi

• zredagować e-maila do kolegi

• stosować niektóre zasady pisania listów elektronicznych

• poprawnie zredagować e -maila do kolegi

• zapisać adres e-mailowy

• stosować zasady pisania listów elektronicznych

• określić temat wiadomości

• stosować zwroty do adresata i zwroty pożegnalne

• informować odbiorcę o przesyłaniu plików w załączniku

• uzupełnić list elektroniczny wskazanymi wyrazami w odpowiedniej formie

• podać zasady pisania listów zgodnie z etykietą językową

• poprawnie zapisać adres e-mailowy

• trafnie określić temat wiadomości

• stosować poprawne zwroty do adresata

• stosować pożegnalne zwroty grzecznościowe

• informować poprawnie odbiorcę o przesyłaniu plików w załączniku

• pisać poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym

• zredagować e-maila do osoby dorosłej lub instytucji

19. Czasownik we własnej osobie

• wskazywać czasowniki wśród innych części mowy

• wymienić osoby, liczby i rodzaje czasownika

• odróżniać czasowniki w czasach przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

• określać osobę i liczbę czasownika

• określać rodzaj czasownika • odmieniać czasowniki przez liczby i osoby

• stosować czasowniki w czasach przeszłym i teraźniejszym w odpowiednich formach

• rozpoznać autora wypowiedzi na podstawie formy czasownika

• określać osobę, liczbę i rodzaj czasownika

• stosować odpowiednie formy czasowników w czasie przyszłym

• określa, jaką funkcję w wypowiedzi pełni czasownik

• zredagować krótkie teksty, używając poprawnych form czasu przyszłego

• samodzielnie i bezbłędnie określać osobę, liczbę, rodzaj, czas czasownika

20. Wskazuję formy osobowe i nieosobowe czasownika

• wskazać bezokoliczniki

• wskazać czasowniki w formie osobowej

• uzupełnić tekst odpowiednimi formami czasowników

• odróżnić bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej

• wskazać nieosobowe formy czasownika

• przekształcić wypowiedzenie z nieosobowymi formami czasownika, tak aby wskazać wykonawcę czynności

• odróżnić nieosobowe formy czasownika od form osobowych

• zredagować opis ilustracji, używając form zakończonych na -no i -to

• zredagować przepis, używając bezokoliczników

• wyjaśnić cel stosowania form nieosobowych czasownika

• przekształcić tekst, używając osobowych form czasownika

• zgodnie z określonym celem wypowiedzenia stosować nieosobowe formy czasownika

• zredagować tekst, używając form zakończonych na -no i -to

21. Poprawnie stosuję czasowniki w różnych trybach

• wymienić tryby czasownika

• odmieniać czasownik przez osoby i liczby w trybie orzekającym

• wskazać czasowniki w trybach orzekającym, rozkazującym i przypuszczającym

• odmieniać czasownik przez osoby i liczby w trybach rozkazującym i przypuszczającym

• określić tryb czasownika występującego w zdaniu

• układać zdania z czasownikiem w trybach rozkazującym i przypuszczającym

• odróżnić czasowniki w trybie orzekającym od tych w trybie rozkazującym i przypuszczającym

• ułożyć zdania na określony temat, stosując określony tryb czasownika

• poprawnie odmienić czasowniki przez osoby w trybach orzekającym, przypuszczającym i rozkazującym

• przekształcić zdania z czasownikami w trybie orzekającym w formę poleceń

• zredagować krótki tekst o swoich planach lub marzeniach, używając trybu przypuszczającego

• wskazać intencję wypowiedzi

22. Piszemy poprawnie wyrazy z cząstką by

• wskazać formę osobową czasownika w trybie przypuszczającym

• wymienić zasady zapisywania cząstki by z czasownikami w formie osobowej i bezokolicznikami

• poprawnie zapisać cząstkę by z czasownikami w formie osobowej

• odróżnić formę osobową czasownika w trybie przypuszczającym od innych form czasownika

• wymienić zasady zapisywania cząstki by ze spójnikami

• zastosować zasady zapisywania cząstki by z czasownikami w formie osobowej i z bezokolicznikami

• stosować w zdaniach odpowiednie formy czasowników z cząstką by i poprawnie je zapisywać

• poprawnie zapisywać cząstkę by ze spójnikami

• bezbłędnie zapisać cząstkę by z czasownikami w formie osobowej, przed czasownikami, z bezokolicznikami i ze spójnikami

• przekształcać wypowiedzenia, stosując łączną lub rozdzielną pisownię cząstki by

23. Wikipedia od kuchni

• rozpoznać tekst informacyjny

• czytać głośno tekst informacyjny

• wskazać w tekście informacje na temat Wikipedii

• odróżnić tekst informacyjny od tekstu literackiego

• czytać głośno i cicho

• wynotowywać najważniejsze informacje

• objaśnić, czym jest Wikipedia

• określić różnice między encyklopedią PWN a wolną encyklopedią

• wyszukać określone hasła w Wikipedii

• sporządzić notatkę na temat Wikipedii

• wyszukać określone informacje w Wikipedii

• sporządzić notatkę w określonej formie na temat kryteriów, które musi spełniać artykuł w Wikipedii

• wyjaśnić, dlaczego warto korzystać z Wikipedii i uzasadnić swoje zdanie

• wyszukać w internecie informacje, jakie kryteria musi spełniać tekst oznaczony jako Artykuł na medal

• samodzielnie korzystać z Wikipedii

26. Powiedz mi, co czujesz

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• wymienić elementy pejzażu

• określić elementy statyczne i dynamiczne obrazu

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• ciekawie opowiedzieć o sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• opowiedzieć o sposobach spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• nadać inny tytuł obrazowi i uzasadnić swoją opinię

27. Mój klucz do szczęścia

• czytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny

• wskazać wersy, epitety • wskazać porównanie

• czytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazać porównanie

• rozpoznać w tekście epitety i wyjaśnić ich funkcję

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• czytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wymienić uczucia, jakie wyraża utwór

• wyszukać w tekście radę, jakiej udziela osoba mówiąca

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać w tekście porównania i wyjaśnić ich funkcję

• wskazać wartości w wierszu

• zaprezentować informacje o autorce wiersza

• wymyślić własne przykłady porównań

• wyjaśnić, jak rozumie sformułowanie klucz do szczęścia

28. Nie mówię tego dosłownie

• czytać utwór głośno

• zdefiniować podmiot liryczny

• wskazać wersy, strofy, rymy

• zdefiniować przenośnie

• odtworzyć wiersz z pamięci

• czytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazuje w tekście wiersza wersy, strofy, rymy

• odczytać znaczenie przenośnych zestawień słów

• wygłosić wiersz z pamięci

• czytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat utworu

• określić podmiot liryczny

• stosować przenośne zestawienia słów w zdaniach • wygłosić wiersz z pamięci w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać w tekście przenośnie i wyjaśnić ich funkcję

• deklamować wiersz, odpowiednio modulując głos

• zaprezentować informacje o autorze

• wymyślić własne przenośnie

• opisać w przenośny sposób przedmioty, obrazy

29. Nazywam uczucia i opisuję ich przejawy

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• określić 2 cechy bohatera

• wymienić wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• rozpoznać opowiadanie

• przedstawić bohaterów utworu

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wyjaśnić znaczenie powiedzenia czuć do kogoś miętę

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• określić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera

• wyjaśnić znaczenie wskazanych stałych związków wyrazowych

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze • wyrazić swój sąd o bohaterze utworu i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• wyjaśnić znaczenie wskazanych stałych związków wyrazowych i zastosować je w zdaniach

• przedstawić określone emocje za pomocą mimiki

• nazwać uczucia na podstawie obserwacji lub opisu zachowania

• odróżnić stopień intensywności określonych emocji

30. i 31. Piszemy sprawozdanie

• skomponować początek sprawozdania – okoliczności wydarzenia • podejmować próby redagowania sprawozdania z wydarzenia

• stworzyć plan sprawozdania

• odróżnia w planie sprawozdania z wycieczki informacje ważne od mniej istotnych

• zredagować sprawozdanie z wydarzenia zgodnie z planem

• skomponować zakończenie sprawozdania – opinię o wydarzeniu

• w wypowiedzi pisemnej podejmować próby wydzielania akapitów

• zredagować sprawozdanie z wycieczki do Krakowa na podstawie fotografii

• w wypowiedzi pisemnej zastosować trójdzielną kompozycję

• w wypowiedzi pisemnej wydzielić akapity

• wykorzystać wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania

• zredagować sprawozdanie z ostatniego wydarzenia, w którym uczestniczyła klasa, zachowując kolejność wydarzeń i trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• gromadzić informacje, korzystając z różnych źródeł

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne sprawozdanie z wydarzenia, unikając powtórzeń

32. Co dwie kropki, to nie jedna

• wskazać dwukropek w tekście

• wymienić zastosowanie dwukropka

• stosować dwukropek przed wyliczaniem

• stosować dwukropek przed wprowadzaniem dialogu

• stosować dwukropek przed wprowadzaniem cytatu

• stosować dwukropek zgodnie z zasadami interpunkcji

• bezbłędnie zapisać tekst, stosując w odpowiednich miejscach dwukropek

33. Zdobywamy szczyty wrażliwości

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• nazywać emocje bohaterki

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiedzieć ciekawie o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterki utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wziąć czynny udział w rozmowie

• przedstawić własne zdanie na temat tego, dlaczego trudno jest rozmawiać o śmierci

• porównać doświadczenia bohaterki z własnymi

34. Emocje w słowach

• wyjaśnić, czym są zdrobnienia i zgrubienia

• tworzyć zdrobnienia

• wskazać rzeczowniki wśród innych części mowy 

• wskazać zdrobnienia, zgrubienia i wyrazy neutralne

• tworzyć zdrobnienia i zgrubienia od wskazanego rzeczownika

• odróżniać nacechowanie emocjonalne wyrazów

• stosować w wypowiedzeniach zdrobnienia i zgrubienia

• odróżniać zgrubienia o charakterze żartobliwym od zgrubień pogardliwych

• zredagować kilkuzdaniowy tekst, celowo stosując zgrubienia i zdrobnienia

35., 36. i 37. Rzeczownik bez tajemnic

• wymienić liczby, rodzaje i przypadki rzeczownika

• zdefiniować rzeczowniki własne i pospolite

• przedstawić zasadę pisowni wielką literą rzeczowników własnych

• odmieniać rzeczowniki zakończone na -um

• określać rodzaj rzeczownika

• odmieniać rzeczownik przez liczby i przypadki

• wskazywać rzeczowniki własne i pospolite

• stosować zasadę pisowni wielką literą rzeczowników własnych

• odróżniać rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej od rzeczowników występujących tylko w liczbie mnogiej

• stosować rzeczowniki w odpowiednich formach

• określić rzeczowniki własne i pospolite

• przedstawiać własne przykłady rzeczowników własnych i pospolitych

• stosować w wypowiedzeniach poprawne formy rzeczowników występujących tylko w liczbie pojedynczej lub tylko w liczbie mnogiej

• określać przypadek i liczbę danego rzeczownika

• odróżniać rzeczowniki własne od pospolitych

• poprawnie zapisywać rzeczowniki własne i pospolite

• stosować w wypowiedzeniach poprawne formy rzeczowników o nieregularnej odmianie

• rozpoznać rodzaj rzeczowników sprawiających trudności i poprawnie używać różnych form tych wyrazów, a w przypadku wątpliwości korzystać ze słownika

• samodzielnie i bezbłędnie zapisać rzeczowniki własne

• opracować ilustrowany słowniczek rzeczowników o nietypowej odmianie

38. Kłopoty z dorosłymi

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównych bohaterów utworu

• nazwać emocje bohaterów

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiadać ciekawie o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• wyrazić swój sąd na temat postępowania dorosłych wobec dzieci

• zredagować list prywatny, w którym wyrazi określone emocje

• zredagować opowiadanie twórcze

39. Jak pokonać złość?

• przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohatera utworu

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać adresata utworu

• określić 2 cechy bohatera utworu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny w wierszu

• określić adresata utworu

• określić cechy bohatera utworu

• przeczytać wiersz tak, aby oddać emocje bohatera, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić sposoby radzenia sobie ze złością bohatera wiersza

• wyjaśnić sens sformułowań o znaczeniu przenośnym i poprawnie je zastosować

• wyrecytować wiersz

• zaprezentować własne sposoby radzenia sobie ze złością

40. i 41. Piszemy poprawnie ę lub ą w zakończeniu wyrazów

• przedstawić zasady pisowni ę i ą w zakończeniach wyrazów i w pisowni istot niedorosłych

• poprawnie zapisywać ę w zakończeniach 1. osoby liczby pojedynczej czasowników w czasach teraźniejszym i przyszłym

• poprawnie zapisywać ą w zakończeniach 3. osoby liczby mnogiej czasowników w czasach teraźniejszym i przyszłym

• poprawnie zapisywać ę w zakończeniach biernika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego

• poprawnie zapisywać ą w zakończeniach biernika i narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników

• poprawnie zapisać ę w nazwach istot niedorosłych

• poprawnie zapisać 1. osobę liczby pojedynczej czasów teraźniejszego i przyszłego czasowników: wiedzieć, powiedzieć, jeść, umieć, rozumieć

• bezbłędnie zapisywać ę i ą w zakończeniach wyrazów

42. Z jakich elementów jest zbudowany wyraz odmienny?

• odróżniać części mowy odmienne od nieodmiennych

• odmieniać rzeczownik przez przypadki

• oddzielać końcówki od tematu fleksyjnego

• samodzielnie oddzielać końcówki od tematu fleksyjnego

• zaznaczać końcówkę zerową

• wskazywać tematy oboczne

• określać oboczności

• samodzielnie zaznaczać końcówkę zerową

• samodzielnie wskazywać tematy oboczne

• samodzielnie określać oboczności

• korzystając ze słownika języka polskiego, samodzielnie ustalić rzeczowniki, które w dopełniaczu mają dwie poprawne formy

43. Uczymy się pięknie recytować teksty

• przedstawić zasady dobrej recytacji

• recytować tekst opanowany pamięciowo

• recytować głośno, wyraźnie

• analizować tekst przygotowany do recytacji

• wyraźnie wymawiać grupy spółgłoskowe i zakończenia wyrazów

• recytować w odpowiednim tempie

• dostosowywać oddech do recytowanego tekstu

• wygłaszać tekst z odpowiednim napięciem emocjonalnym

• samodzielnie przygotować piękną recytację wybranego utworu

• wziąć udział w konkursie recytatorskim

44. i 45. W zalewie reklam

• czytać tekst publicystyczny ze zrozumieniem

• odróżnić tekst reklamowy od innych rodzajów tekstów

• przedstawić znaczenie słowa reklama

• podać przykłady reklam

• omówić problem przedstawiony w tekście

• wyjaśnić pochodzenie słowa reklama

• podać cechy hasła reklamowego

• objaśnić sposób wpływania reklam na nasze życie

• układać własne hasła reklamowe wybranych przedmiotów

• opracować reklamę ulubionego przedmiotu

48. Wpływ obecności ludzi na nasze działania

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić dominujące na obrazie kolory

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• opisać w 2–3 zdaniach gesty i mimikę przedstawionych postaci

• nazwać 2–3 emocje wyrażone przez postacie ukazane na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie

• opisać gesty i mimikę przedstawionych postaci

• określić emocje wyrażone przez bohaterów

• nadać inny tytuł obrazowi

• określić nastrój obrazu i uzasadnić swoją wypowiedź

• wypowiedzieć własne zdanie na temat zachowania postaci przedstawionych na obrazie

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

49. Chłopięcy świat

• skorzystać ze słownika języka polskiego

• poszerzyć zasób słownictwa

• skorzystać z różnych źródeł informacji

• prowadzić rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce

• zaplanować szczegółowo uważny sposób poznania treści lektury

• wnioskować na podstawie tekstu

• zaprezentować informacje o autorze lektury

• samodzielnie realizować projekt

50. W świecie chłopców z Placu Broni

• określić, gdzie rozgrywają się wydarzenia

• wymienić głównych bohaterów i krótko ich charakteryzuje

• opisać miejsce zabaw chłopców i czynności, którymi się zajmowali

• podać cel założenia Związku Zbieraczy Kitu

• opisać procedury ustalone przez Związek Zbieraczy Kitu

• ocenić procedury ustalone przez Związek Zbieraczy Kitu

47. Jedni rozkazują, drudzy słuchają i wykonują

• czytać głośno

• wymienić bohaterów występujących we fragmencie utworu

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych we fragmencie w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów występujących we fragmencie utworu

• określić kilka cech głównego bohatera utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych we fragmencie utworu

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• wskazać elementy świata przedstawionego

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera utworu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawić bohaterów głównych i drugoplanowych we fragmencie utworu

• ciekawie opowiedzieć o przedstawionych wydarzeniach

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• określić wątek główny i wątki poboczne utworu

• identyfikować utwór jako powieść

• zredagować wypowiedź na temat ulubionej książki, używając słów: wątek, akcja, bohater główny, bohaterowie drugoplanowi

• wyczerpująco wypowiadać się na temat wydarzeń przedstawionych w tekście, odwołując się do znajomości całej lektury

52. Przyjaciele i wrogowie – chłopcy z Placu Broni i czerwone koszule

• wypisać imiona bohaterów należących do grupy chłopców z Placu Broni i do grupy czerwonych koszul

• opisać przebieg bitwy o Plac Broni

• wskazać chłopca, którego uważa za najważniejszą postać w powieści

• wymienić sposoby walki z przeciwnikiem akceptowane przez przywódców oraz przez nich odrzucane

• omówić postępowania Feriego Acza wobec z grupy oraz Nemeczka

• ocenić postępowanie Feriego Acza wobec z grupy oraz Nemeczka

• uzasadnić wybór bohatera, którego uważa za najważniejszą postać w powieści

53. Okropna zdrada – o Gerebie

• wymienić cechy charakteru Gereba

• wyjaśnić, jaki był powód zdrady chłopca

• określić, w jaki sposób Boka zareagował na zdradę kolegi

• wytłumaczyć, dlaczego Feri Acz nie zgodził się na nieuczciwą propozycję rozwiązania konfliktu

• podać powody, które skłoniły Deża do powrotu do drużyny chłopców z Placu Broni

• wziąć udział w dyskusji na dany temat

• ocenić postępowanie Gereba

• formułować kontrargumenty podważające stanowisko przeciwników w dyskusji

54. Niepozorny bohater – Nemeczek

• wyjaśnić, czym Erno Nemeczek wyróżniał się spośród rówieśników

• wymienić zachowania kolegów, które sprawiały chłopcu największą przykrość

• określić sposób traktowania Nemeczka przez Bokę

• wytłumaczyć, co Nemeczek chciał udowodnić chłopcom

• wskazać, w jaki sposób bohaterskie zachowanie Nemeczka wpłynęło na postawę innych chłopców

• opisać reakcje Feriego Acza i Boki związane ze śmiercią Erna

• sformułować opinię o książce i ją uzasadnia

55. Autorytet czy idol?

• czytać głośno

• zdefiniować autorytet

• wyjaśnić, kim jest idol

• zredagować 1–2 zdania notatki

• czytać głośno i cicho

• odróżnić autorytet od idola

• zredagować prostą notatkę

• czyta ze zrozumieniem tekst publicystyczny

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• podać przykłady autorytetów

• zredagować notatkę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wyjaśnić, kto jest autorytetem i uzasadnić swój wybór

• zredagować notatkę w określonej formie

• wypowiada się na temat roli autorytetów w życiu codziennym

• przygotować plakat przedstawiający znaną osobę

• wyjaśnić znaczenie słów: kultura masowa, popkultura, fascynacja

56. Kto jest pierwszym wzorem dla dziecka?

• przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohaterkę utworu

• wskazać w tekście wiersza epitet

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać adresata utworu

• określić 2 cechy bohaterki utworu

• wskazać w tekście wiersza epitety i porównanie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny w wierszu

• określić adresata utworu

• określić cechy bohaterki utworu

• wskazać w tekście wiersza porównania

• przeczytać wiersz tak, aby oddać wyrażone emocje, stosując odpowiednie tempo i intonację

• przedstawić bohaterkę utworu

• określić funkcję epitetów i porównań w wierszu

• wypowiedzieć się na temat uczuć przedstawionych w wierszu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• wymyślić własne przykłady epitetów

• narysować ilustrację do wybranego fragmentu wiersza (przekład intersemiotyczny)

• wyjaśnić, jak rozumie ostatnie dwa wersy wiersza

57. Wiersz o pewnym czarodzieju

• przeczytać utwór głośno

• określić podmiot liryczny w utworze

• wskazać bohatera utworu

• wskazać w wierszu wersy, strofy, rymy

• wskazać w tekście wiersza epitet

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• określić 2–3 cechy bohatera utworu

• wskazać w tekście wiersza porównanie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• określić adresata utworu

• określić cechy bohatera utworu

• wskazać przenośnię

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić funkcję środków stylistycznych

• wyjaśnić, jak rozumie porównanie ojca do czarodzieja

• określić nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

58. Droga Lewego do sławy

• czytać głośno

• nazwać bohatera tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować dedykację

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohatera tekstu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w tekście

• wyjaśnić tekst dedykacji

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera tekstu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• określić funkcję dedykacji

• przedstawić funkcję wyrazów zdrobniałych

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić cechy bohatera

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• wyszukać w internecie informacje o Robercie Lewandowskim i sporządzić na ten temat notatkę

59. i 60. Zasady pisania tekstów publicystycznych

• czytać głośno

• wskazać bohaterów tekstu

• zdefiniować tekst publicystyczny

• wymienić swoje zainteresowania

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów tekstu

• wskazać tekst publicystyczny

• przedstawić w 2–3 zdaniach swoje zainteresowania

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić cechy bohaterów tekstu

• odróżnić tekst publicystyczny od tekstu literackiego

• przedstawić swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• określić cechy tekstu publicystycznego

• ciekawie zaprezentować swoje zainteresowania, osiągnięcia i sukcesy

• przedstawić zalety i wady popularności kanałów YouTube

61. O przymiotniku słów parę

• wskazać przymiotniki wśród innych części mowy

• odmieniać przymiotniki przez liczby i przypadki

• określić rodzaj przymiotnika w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej

• zastosować przymiotnik w odpowiednich formach

• stosować poprawne formy przymiotników zakończonych na -cy, -dzy, -czy, -ży w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej

• zredagować opis ilustracji, używając jak najwięcej przymiotników w poprawnej formie

62. i 63. Wyższy i najwyższy – o stopniowaniu przymiotników

• wymienić stopnie przymiotnika

• rozpoznać stopień przymiotnika

• stopniować przymiotniki w sposób prosty regularny

• odróżnić stopniowanie proste od opisowego

• stopniować przymiotniki w sposób prosty nieregularny

• stopniować przymiotniki w sposób opisowy

• rozpoznać przymiotniki, które się nie stopniują

• tworzyć formy stopnia wyższego i najwyższego wskazanych przymiotników

• zredagować tekst, stosując jak najwięcej przymiotników w różnych stopniach w poprawnej formie

64. W jaki sposób realizować swoje marzenia?

• czytać głośno

• wskazać bohaterkę tekstu

• wskazać najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście • wskazać swoje ulubione postacie filmowe

• czytać głośno i cicho

• wskazać miejsce i czas wydarzeń

• przedstawić bohaterkę tekstu

• przedstawić w 2–3 zdaniach wydarzenia

• przedstawić swoją ulubioną postać filmową

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy bohaterki tekstu

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• przedstawić swoje ulubione postacie filmowe

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• wyrazić swój sąd o bohaterce i jej zachowaniu

• ciekawie zaprezentować swoje ulubione postacie filmowe

• opisać bohatera filmowego, którego zachowanie jest godne naśladowania i uzasadnić swoje zdanie

65. Zgłębiamy tajniki pracy filmowców

• wymienić osoby tworzące film

• wskazać swój ulubiony film

• opowiedzieć w kilku zdaniach swój ulubiony film

• poszerzyć zakres słownictwa związanego z kinematografią

• przedstawić osoby tworzące film i opisać ich pracę

• określić 1–2 cechy osób wykonujących zawody związane z filmem

• opowiedzieć o swoim ulubionym filmie

• określić cechy osób, wykonujących zawody związane z filmem

• wynotować twórców swojego ulubionego filmu

• ciekawie opowiedzieć o swoim ulubionym filmie

• wymienić kilka nazwisk współczesnych twórców filmowych

66. Co w filmie piszczy?

• czytać głośno

• wskazać bohatera w tekście

• powiedzieć 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w tekście

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohatera występującego w tekście

• określić kilka cechy głównego bohatera

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• wskazać elementy świata przedstawionego

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• określić cechy głównego bohatera

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o przedstawionych wydarzeniach

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• wyjaśnić, na czym polega przygotowanie oprawy dźwiękowej do filmu

• podaje własne pomysły zaprezentowania określonych dźwięków w szkolnym przedstawieniu

67. Zdobywamy wiedzę o gatunkach filmowych

• zdefiniować gatunki filmowe

• wskazać przykłady filmów danego gatunku filmowego

• wskazać swój ulubiony film

• rozróżnić gatunki filmowe • przedstawić swój ulubiony film lub gatunek filmowy

• wskazać przykłady filmów z każdego gatunku filmowego

• zaprezentować swój ulubiony gatunek filmowy

• określić charakterystyczne cechy poszczególnych gatunków filmowych

• zaprezentować swój ulubiony gatunek filmowy i uzasadnić swoje zdanie

• opowiedzieć o swojej wizycie w kinie

• przedstawić zasady kulturalnego zachowania się w kinie

• zredagować wypowiedź na temat swojego ulubionego gatunku filmowego

68. Byliśmy w kinie i teatrze

• wymienić elementy sprawozdania z filmu lub ze spektaklu

• zebrać najważniejsze informacje o wybranym filmie

• skomponować początek sprawozdania – okoliczności zapoznania się z dziełem

• zebrać informacje o wybranym filmie

• skomponować zakończenie sprawozdania – opinię o dziele

• zredagować sprawozdanie z filmu lub spektaklu

• stosować trójdzielną kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• wydzielać akapity w wypowiedzi pisemnej

• zredagować sprawozdanie z filmu lub spektaklu, zachowując odpowiednią kompozycję wypowiedzi

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne sprawozdanie z filmu, unikając powtórzeń

69. i 70. Liczymy na języku polskim

• wskazać liczebniki wśród innych części mowy

• zdefiniować liczebniki główne i porządkowe

• odróżnić liczebniki główne od porządkowych

• wskazać liczebniki zbiorowe

• stosować poprawne formy liczebników głównych i porządkowych

• stosować poprawne formy liczebników zbiorowych

• stosować poprawne formy liczebników wielowyrazowych

• zredagować informację o wycieczce klasowej, używając liczebników w odpowiednich formach

• samodzielnie korzystać ze słownika języka polskiego lub poprawnej polszczyzny

71. Kropka czy bez kropki?

• podać zasady stawiania kropki po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy

• podać zasady stawiania kropki w zapisie dat

• przedstawić zasady stawiania kropki po cyfrze arabskiej oznaczającej liczebnik porządkowy

• stosować kropkę w zapisie dat cyframi rzymskimi i arabskimi

• stosować kropkę po liczebnikach porządkowych

• zawsze poprawnie zastosować kropkę w zapisie dat cyframi rzymskimi i arabskimi

• zawsze poprawnie zastosować kropkę po liczebnikach porządkowych

• bezbłędnie pod względem interpunkcji zapisać tekst zawierający daty i liczebniki porządkowe

72. Ortograficzne potyczki – pisownia wyrazów z ó i u

• wymienić zasady ortograficzne pisowni ó i u

• poprawnie zapisać wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna

• zastosować zasady ortograficzne pisowni ó i u

• tworzyć formy pokrewne i poprawnie zapisywać wyrazy z ó wymiennym

• poprawnie zapisywać wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us, -usz, -uch, -ura, -ulec

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisywać zdrobnienia

• poprawnie zapisywać wyrazy z ó niewymiennym

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisać wszystkie wyrazy z trudnością ortograficzną (pisownia ó i u)

75. Historia malowana pędzlem

• wymienić kolory występujące na obrazie

• nazwać postać przedstawioną na obrazie

• zdefiniować portret

• przedstawić elementy przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• odróżnić portret od pejzażu i martwej natury

• określić kolory dominujące na obrazie

• określić źródło światła

• opisać elementy stroju postaci przedstawionej na obrazie

• zaprezentować bohatera przedstawionego na obrazie

• opisać gesty i mimikę postaci

• określić emocje wyrażone przez bohatera

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• zaprezentować inne dzieła malarskie o tematyce historycznej

• wypowiedzieć własne zdanie na temat postaci przedstawionej na obrazie

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

76. i 77.

Poznajemy Wandę, co nie chciała Niemca

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować legendę

• zdefiniować wyrazy wieloznaczne

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy legendy

• wskazać wyrazy wieloznaczne

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy legendy

• objaśnić znacznie słów, które mają wiele znaczeń

• ułożyć pytania i odpowiedzi do tekstu

• objaśnić sens wyrazów wieloznacznych

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać czytany utwór jako legendę i wskazać charakterystyczne cechy legendy

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterki utworu i wyjaśnić, dlaczego księżniczka nie przyjęła oświadczyn Rytgiera

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wskazać własne przykłady wyrazów wieloznacznych

• zebrać argumenty potwierdzające słuszność decyzji podjętej przez Wandę lub argumenty przemawiające za tym, że bohaterka mogła podjąć inną decyzję

• samodzielnie korzystać ze słownika języka polskiego

78. Spotkanie z królewną Wandą, która ma sekrety

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować legendę

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• wskazać bohaterów realistycznych i fantastycznych

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy legendy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• przedstawić realistycznych i fantastycznych bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić po 2–3 cechy bohaterów utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy legendy

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• rozpoznać czytany utwór jako legendę i wskazać charakterystyczne cechy legendy

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wskazać fragmenty tekstu, które mogą wywołać rozbawienie czytelnika

• zredagować opowiadanie twórcze, w którym przedstawi zakończenie historii Wandy, Rydygiera i smoka

79. i 80. Niespodziewana lekcja historii

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze • zdefiniować legendę

• wymienić zasady zachowania się w muzeum

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze • przedstawić 2–3 zasady zachowania się w muzeum

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić po 2–3 cechy bohaterów utworu

• wymienić poznane na wycieczkach szkolnych muzea

• przedstawić zasady zachowania się w muzeum

• czytać głośno i cicho, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wymienić znane lub znajdujące się w pobliżu muzea

• wyjaśnić zasady zachowania się w muzeum

• wyszukać w bibliotece lub internecie informacje o faktach historycznych przedstawionych w utworze i sporządzić na ten temat krótką notatkę

• wyszukać w bibliotece lub internecie informacje o muzeach znajdujących się w pobliżu miejscowości, w której mieszka

• pracując w grupie, zaplanować wycieczkę do wybranego muzeum

81. Co słychać i widać w Żelazowej Woli?

• przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać wers, strofę i rym

• określić adresata utworu

• zdefiniować uosobienie

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy i rymy

• wskazać adresata utworu

• wskazać uosobienie w wierszu

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować adresata utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wskazać uosobienia w wierszu

• określić nastrój utworu

• przeczytać wiersz, oddając nastrój utworu i stosując odpowiednie tempo i intonację

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• wskazać uosobienia i określić ich funkcję w wierszu

• zaprezentować informacje o Fryderyku Chopinie

• wymyślić własne przykłady uosobień

82. i 83. O lirycznym wpisie do pamiętnika

• przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• rozpoznać wers, strofę i rym

• wskazać adresata utworu

• zdefiniować uosobienie, epitet, zdrobnienie

• odtworzyć wiersz z pamięci

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy i rymy

• wskazać adresata utworu

• wskazać uosobienie, epitet, zdrobnienie w wierszu

• wygłosić wiersz z pamięci

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• określić adresata utworu

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wskazać uosobienia, epitety, zdrobnienia w wierszu

• określić nastrój utworu

• recytować wiersz w odpowiednim tempie, z prawidłową dykcją

• przeczytać wiersz, oddając nastrój utworu i stosując odpowiednie tempo i intonację

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• wskazać uosobienia, epitety, zdrobnienia i określić ich funkcje w wierszu

• recytować wiersz głośno, wyraźnie, oddając nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• w wybranej formie (plakat, film, prezentacja) przedstawić to, za czym najbardziej by tęsknił, gdyby opuścił swój kraj

84. Grzeczność zawsze w cenie!

• przeczytać utwór głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wskazać wersy i rymy

• przeczytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście wiersza wersy i rymy

• przeczytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• określić osobę mówiącą w utworze

• określić temat utworu

• zaprezentować bohaterów utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• przedstawić zwyczaje szlacheckie ukazane w utworze

• przeczytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• opisać zwyczaje szlacheckie ukazane w utworze

• zaprezentować informacje o autorze utworu

• napisać do gazetki szkolnej artykuł pod tytułem: „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”

85. Grzybobranie jako ważny obyczaj szlachecki

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienić grzyby ukazane w utworze

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze • przedstawić grzyby ukazane w utworze

• czytać głośno, wyraźnie

• określić temat utworu

• określić osobę mówiącą

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić grzyby ukazane w utworze

• wskazać epitety i porównania

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• opisać grzyby ukazane w utworze

• określić funkcję epitetów i porównań

• na podstawie informacji uzyskanych od osób starszych przygotować notatkę o zwyczajach związanych z posiłkami

86. Opisujemy krajobraz

• wymienić najważniejsze elementy opisu krajobrazu

• wymieniać wyrazy opisujące wygląd krajobrazu

• opisać ustnie krajobraz w 2–3 zdaniach

• dobierać wyrazy bliskoznaczne

• dobierać przymiotniki określające kolory, kształty

• zredagować opis krajobrazu według wzoru

• wydzielać akapity w wypowiedzi pisemnej

• zredagować opis krajobrazu

• stosować sformułowania określające położenie i ukształtowanie terenu oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu

• stosować odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• zredagować opis krajobrazu, zachowując poszczególne elementy: informacje ogólne, rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu, emocje wywołane widokiem

• wyrazić emocje wywołane widokiem

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opis krajobrazu, unikając powtórzeń i zachęcając innych do odwiedzenia opisywanego miejsca

87. Jak tu teraz nie wspomnieć o przysłówku?

 

• wskazać przysłówki wśród innych części mowy

• wymienić stopnie przysłówka

• wskazać przysłówki w stopniu równym, wyższym i najwyższym

• wyszukać przysłówki w tekście

• rozpoznać przysłówki pochodzące od przymiotników

• tworzyć stopień wyższy i najwyższy wskazanych przysłówków

• tworzyć przysłówki od przymiotników

• posługiwać się przysłówkami w zdaniu

• stopniować przysłówki w sposób prosty i opisowy

• określić znaczenie przysłówków w zdaniu

• stopniować przysłówki w sposób prosty regularny i nieregularny

• zredagować tekst z wykorzystaniem celowo dobranych przysłówków w różnych stopniach

88. Nad i ale – znam te słowa doskonale

• wskazać spójniki wśród innych części mowy

• wskazać przyimki wśród innych części mowy

• zdefiniować wyrażenia przyimkowe

• rozpoznać spójniki i przyimki wśród innych części mowy

• rozpoznać wyrażenia przyimkowe

• rozróżniać wyrażenia przyimkowe wskazujące na miejsce i wskazujące na czas

• określić znaczenie przyimków w zdaniu

• określić funkcję spójnika w wypowiedzi

• zredagować tekst z wykorzystaniem wyrażeń przyimkowych

• poprawnie używać przyimka na przed nazwami niektórych państw w bierniku i miejscowniku, np. na Węgry, na Cypr, na Kubę, na Litwę, na Łotwę, na Słowację

89. i 90. Jakie więzi łączyły synów Bolesława Chrobrego?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić po 2–3 cechy bohaterów utworu

• czytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyszukać w bibliotece lub w internecie informacje o synach Bolesława Chrobrego i sporządzić na ich temat notatkę

• wyjaśnić, czym charakteryzuje się język utworu

91. Ojczyzna w sercu Marcina Kozery

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• czytać głośno utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohatera utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterze i jego zachowaniu

• zaprezentować informacje o autorce utworu

• zredagować kilkuzdaniową wypowiedź, w której przedstawi swoje zdanie na temat tego, co to znaczy czuć się Polakiem

• stworzyć rebusy do podanych wyrazów z trudnością ortograficzną

92. i 93. Wspomnienie czasów wojny

• czytać głośno

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać głośno i cicho

• wskazać narratora

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• podać skojarzenia związane z wojną

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy głównej bohaterki utworu

• określić sposób rozmowy ojca z córką

• wyjaśnić określenia przypisane matce

• czytać głośno utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• opisać narratora

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• pracując w grupie, przygotować spis książek opowiadających o II wojnie światowej z perspektywy dziecka

• przeanalizować styl tekstu

94. Ile prawdy jest w przysłowiach?

• czytać głośno

• zdefiniować przysłowie

• wskazać przysłowia w tekście

• czytać głośno i cicho

• odczytać znaczenie przysłów

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• dobrać odpowiednie przysłowie do określonej sytuacji

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wyjaśnić wartość przysłów

• przedstawić treść wybranych przysłów w formie rysunków i rebusów

• omówić znaczenie przysłów w kulturze narodu

95. Wiem o wypowiedzeniach, że...

• zdefiniować zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

• wskazać zdania i równoważniki zdań

• wskazać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

• konstruować zdania pytające

• wskazać zdania i równoważniki zdań

• konstruować równoważniki zdań

• odróżnić zdania oznajmujące od pytających i rozkazujących

• przekształcić zdania oznajmujące na rozkazujące

• podać różnice między zdaniami a równoważnikami zdań

• przekształcać równoważniki zdań na zdania

• stosować odpowiednie znaki interpunkcyjne

• przekształcać zdania na równoważniki zdań

 

• zredagować dialog, w którym zastosuje różne rodzaje wypowiedzeń

 

96. Wykrzyknik – znak pełen emocji!

• wymienić zasady użycia wykrzyknika

• stawiać wykrzyknik po okrzykach, zawołaniach, rozkazach

• stawiać wykrzyknik po wypowiedzeniach wyrażających silne uczucia

• stosować wykrzyknik zgodnie z zasadami interpunkcji

• bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (wykrzyknik)

• werbalnie wyrazić swoje intencje

• przekazać zamierzony cel tekstu

97. Ortograficzne przygody z rz i ż

• wymienić zasady ortograficzne pisowni rz i ż

• poprawnie zapisać wyrazy zakończone na -arz, -erz, -mistrz, -mierz

• zastosować zasady ortograficzne pisowni rz i ż

• poprawnie zapisywać wyrazy z ż po l, ł, r, n

• tworzyć formy pokrewne i poprawnie zapisywać wyrazy z rz i ż wymiennym

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisywać wyrazy z rz i ż niewymiennym

• poprawnie zapisywać rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -eż, -, -erz, -arz

• zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia rz i ż)

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

100. Wyobraźnia artystki – Herkules i złota łania

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• przedstawić elementy realistyczne i fantastyczne występujące na obrazie

• określić czas i miejsce sytuacji przedstawionej na obrazie

• określić dominujące na obrazie kolory i źródło światła

• opisać postacie przedstawione na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• opisać sposób przedstawienia ruchu

• opisać umieszczone na obrazie elementy realistyczne i fantastyczne

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• ułożyć krótkie opowiadanie o wydarzeniach rozgrywających się w miejscu przedstawionym na obrazie

101. Atlantyda, czyli „tam albo nie tam”

• przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• zdefiniować wers, strofę

• zdefiniować pytanie retoryczne

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy

• wskazać pytanie retoryczne

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wskazać pytania retoryczne

• określić nastrój utworu

• przeczytać wiersz, oddając nastrój utworu i stosując odpowiednie tempo i intonację

• nazwać uczucia, jakie wyraża utwór

• określić funkcję pytań retorycznych w wierszu

• zaprezentować informacje o autorce wiersza

• w wybranej formie plastycznej (plakat, obraz, rysunek) przedstawić Atlantydę

102. i 103. Początki świata według Greków

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• korzystając z różnych źródeł, wyszukać informacje o historii powstania świata według mitologii słowiańskiej lub chińskiej

• zredagować opowiadanie twórcze o tym, skąd się wziął np. śnieg, grad, huragan

104. Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów

• wymienić bogów greckich

• wymienić atrybuty bogów greckich

• wskazać bogów greckich i ich atrybuty

• łączyć bogów greckich z ich atrybutami

• przedstawić bogów greckich i wymienić ich atrybuty

• opisać Olimp i jego mieszkańców

• określić cechy mieszkańców Olimpu i przedstawić ich relacje

• zaprojektować i narysować atrybuty dla siebie i kilku najbliższych osób

• wyszukać w Słowniku mitów i tradycji kultury Władysława Kopalińskiego informacje o Olimpie i Hadesie

105. Po stracie córki – porozmawiajmy o uczuciach matki

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wymienić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• zredagować opowiadanie twórcze, w którym przedstawi własne wyjaśnienie zmian pór roku

106. i 107. Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• zdefiniować mit

• zdefiniować związek frazeologiczny

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• wskazać związek frazeologiczny

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• objaśniać znaczenie związków frazeologicznych

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• stosować w wypowiedziach związki frazeologiczne

• wyjaśnić przenośne znaczenie wyrażenia syzyfowa praca

108. Frazeologizm poprawny czy błędny

• wyszukać związki frazeologiczne w słowniku frazeologicznym

• odczytać znaczenia związków frazeologicznych i podać przykłady ich zastosowania

• zastąpić wskazane sformułowania związkami frazeologicznymi

• odczytać skróty i oznaczenia słownikowe

• korzystać ze słownika frazeologicznego

• podjąć próby korzystania z internetowych wersji słownika

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika frazeologicznego

• korzystać z internetowych wersji słownika

• ukazać dosłowne znaczenie wskazanych związków frazeologicznych, ilustrując je w humorystyczny sposób

109. Krótko i zwięźle lub dłużej i ciekawiej

• zdefiniować główne części zdania – podmiot i orzeczenie

• zdefiniować zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

• wskazać główne części zdania – podmiot i orzeczenie

• wskazać zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

• wskazać określenia należące do grupy podmiotu i do grupy orzeczenia

• odróżnić zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego

• ustalić, które określenia należą do grupy podmiotu, a które – do grupy orzeczenia

• uzupełnić określeniami wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych

• sporządzić wykresy zdań pojedynczych rozwiniętych

• samodzielnie wykonać wykresy wskazanych zdań pojedynczych rozwiniętych

110. Pan przecinek przychodzi z wizytą

• czytać ze zrozumieniem teksty informacyjne

• podać zasady użycia przecinka w zdaniu pojedynczym

• wskazać spójniki, przed którymi należy postawić przecinek

• wskazać spójniki, przed którymi nie należy stawiać przecinka

• stosować przecinek przed określonymi spójnikami

• nie stosować przecinka przed określonymi spójnikami

• stosować przecinek po okrzykach i rzeczownikach w wołaczu

• stosować przecinek zgodnie z zasadami interpunkcji

• bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (przecinek)

111. i 112. Wyczyny Heraklesa

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować, czym są wydarzenia i postacie realistyczne oraz fantastyczne

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• zredagować plan wydarzeń

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyjaśniać, co łączy Heraklesa z Supermanem i Spider-Manem

• wyjaśnić znaczenie wyrażenia stajnia Augiasza

113. Opowiem, jak było

• wyjaśnić, czym jest opowiadanie odtwórcze

• ustnie opowiadać, zachowując kolejność wydarzeń

• zredagować początek opowiadania

• ustnie opowiadać, zachowując trójdzielną kompozycję wypowiedzi

• zredagować opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej

• zredagować opowiadanie zgodnie z planem

• zredagować opowiadanie odtwórcze

• stosować odpowiednią kompozycję w wypowiedzi pisemnej

• wydzielać akapity w wypowiedzi pisemnej

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować poprawne i wyczerpujące opowiadanie odtwórcze, unikając powtórzeń

114. Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi?

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wyjaśnić, czym różnią się wydarzenia i postacie realistyczne od fantastycznych

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• sporządzić notatkę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyjaśnić przenośne znaczenie wyrażenia nić Ariadny

115. Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury

• wskazać związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii

• wyjaśnić pochodzenie wskazanych związków frazeologicznych

• stosować związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii

• wskazać nawiązania do mitologii, np. w hasłach reklamowych

• przygotować pytania i zadania na konkurs „Znawca mitologii greckiej”

116. Dramat w przestworzach

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wyjaśnić, czym różnią się wydarzenia i postacie realistyczne od fantastycznych

• zdefiniować mit

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, wyraźnie

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy mitu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako mit i wskazać w nim charakterystyczne cechy

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• narysować ilustrację do mitu

• wyjaśnić znaczenie związku frazeologicznego ikarowe loty

• zredagować kilkuzdaniową wypowiedź, w której wyjaśni, dlaczego artyści częściej czynią bohaterem swoich dzieł Ikara, a nie Dedala

117. i 118. Spotkanie z podmiotami szeregowym i domyślnym

• zdefiniować podmiot szeregowy

• zdefiniować podmiot domyślny

• wskazać podmiot szeregowy

• wskazać podmiot domyślny

• określić rodzaj podmiotu we wskazanym zdaniu

• przekształcać tekst, unikając powtórzeń poprzez wprowadzenie podmiotu domyślnego

• bezbłędnie rozpoznawać podmiot szeregowy i podmiot domyślny

119. Praktyka czyni mistrza – ćwiczymy pisownię wyrazów z ch i h

• wymienić zasady ortograficzne pisowni ch i h

• poprawnie zapisać wyrazy z ch na końcu wyrazu

• zastosować zasady ortograficzne pisowni ch i h

• poprawnie zapisywać wyrazy z h w środku wyrazu

• tworzyć formy pokrewne i poprawnie zapisywać wyrazy z h wymieniającym się na g, z, ż

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisać wyrazy z h niewymiennym

• zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia ch i h)

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

122. Jakie drogowskazy odnajdziemy w książkach?

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić miejsce przedstawione na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie i źródło światła

• opisać miejsce przedstawione na obrazie

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• opisać pierwszy i drugi plan obrazu

• nadać inny tytuł obrazowi

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• wyjaśnić związek tematyki obrazu z tytułem rozdziału

• omawiać elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

123. i 124. Zbójca o wrażliwym sercu

• czytać głośno, z podziałem na role

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować wersy, strofy, rymy

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać w tekście wiersza wersy, strofy, rymy

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy zbójcy

• określić w tekście wiersza rytm

• czytać cicho, głośno i z podziałem na role

• określić cechy bohaterów utworu i ich relacje

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określić nastrój utworu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• zaprezentować mową ciała emocje dzieci

125. i 126. Co jest w życiu najważniejsze?

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• wyjaśnić, czym różnią się wydarzenia i postacie realistyczne od fantastycznych

• zdefiniować baśń

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy baśni

• czytać głośno, wyraźnie i cicho oraz z podziałem na role

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić wydarzenia i postacie realistyczne i fantastyczne

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy baśni

• przedstawić fragmenty tekstu w pracy plastycznej

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako baśń i wskazać w nim charakterystyczne cechy baśni

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• wyjaśnić, co według autora utworu jest najwyższą wartością

127. Katarynka – spotkanie z lekturą i jej autorem

• określić czas i miejsce wydarzeń w utworze

• wymienić bohaterów i krótko o nich opowiedzieć

• scharakteryzować bohaterów utworu

• skorzystać z różnych źródeł informacji

• selekcjonować informacje na temat pisarza

• zredagować notatkę na temat życia i twórczości Bolesława Prusa

128. Z wizytą u pana mecenasa

• określić, gdzie rozgrywają się wydarzenia opisane w utworze i jakie postacie w nim występują

• zaprezentować pana Tomasza i opracowuje notatkę o tym bohaterze w formie mapy myśli

• opisać stosunek pana Tomasza do katarynek

• scharakteryzować usposobienie pana Tomasza

• wyjaśnić, jak pan Tomasz czuł się w domu przy ulicy Miodowej

• opisać mieszkanie bohatera

• przedstawić okoliczności, w jakich bohater odkrył, że mała sąsiadka jest niewidoma

• przedstawić swoje zdanie o tym, czy pan Tomasz w mieszkaniu na Miodowej był szczęśliwy i uzasadnić opinię

129. Nowe mieszkanki ulicy Miodowej

• wyjaśnić, kim były nowe sąsiadki pana Tomasza i czym się zajmowały

• opisać warunki, w jakich mieszkały sąsiadki

• wypowiedzieć się na temat dziewczynki, utraty przez nią wzroku i odbioru świata po chorobie

 

• przedstawić, jak mała bohaterka spędzała czas i czym próbowała się cieszyć

•wytłumaczyć, dlaczego w nowym domu dziewczynka nie czuła się dobrze

• określić, w jaki sposób matka dziewczynki okazywała córce uczucia i dlaczego wobec choroby córki była bezradna

• scharakteryzować relacje między matką i córką

130. Historia niezwykłej przemiany

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze • zdefiniować nowelę

• zdefiniować punkt kulminacyjny

• określić, czym jest puenta

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy noweli

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównej bohaterki utworu

• wskazać w tekście 2 charakterystyczne cechy noweli

• wskazać w utworze punkt kulminacyjny

• wskazać w utworze puentę

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• rozpoznać czytany utwór jako nowelę i wskazać w nim charakterystyczne cechy noweli

• wyjaśnić, jak rozumie puentę utworu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• zaproponować inny tytuł dla fragmentu tekstu

• zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach bohaterów

131. Jak ciekawie opowiadać?

• zredagować opowiadanie twórcze

• wprowadzać dialogi

• planować przebieg wydarzeń, sporządzając plan

• wprowadzać dialogi

• zredagować opowiadanie twórcze

• zachować trójdzielność kompozycji opowiadania

• określić wydarzenie będące punktem kulminacyjnym opowiadania

• planować zaskakujące zakończenie (puentę)

• stosować sformułowania nadające wydarzeniom dynamiczny charakter

• wprowadzić wydarzenie będące punktem kulminacyjnym opowiadania

• wprowadzić zaskakujące zakończenie (puentę)

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze, np. dotyczące dalszych losów wybranego bohatera literackiego

• świadomie i celowo stosować odpowiednie sposoby urozmaicenia swojego opowiadania

132. Po co nam przydawki?

• zdefiniować przydawkę

• wymienić pytania, na które odpowiada przydawka

• stosować przydawki w zdaniu

• wskazać przydawkę w zdaniu

• rozpoznać części mowy, którymi jest wyrażona przydawka

• ustalić pytania, na które odpowiada przydawka

• zaznaczać przydawki na wykresach zdań pojedynczych

• wyjaśnić znaczenie przydawek w zdaniu

• ułożyć hasła reklamujące wybrane produkty i wyjaśnić znaczenie występujących w nich przydawek

• bezbłędnie sporządzać wykresy zdań pojedynczych i zaznaczać w nich przydawki

133. Jak rozjaśnić obraz świata?

• przeczytać wiersz głośno

• określić podmiot liryczny w wierszu

• zdefiniować przenośnię

• przeczytać wiersz głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny w wierszu

• wskazać w tekście wiersza przenośnie

• przeczytać wiersz, podkreślając głosem ważne słowa

• określić temat wiersza

• scharakteryzować podmiot liryczny

• wyjaśnić, co oznaczają przenośnie: otchłań ulicy, przepaść krawężnika

• wymienić 2 uczucia, które wyraża utwór

• zinterpretować ostatnią zwrotkę utworu przez przekład intersemiotyczny

• przeczytać wiersz, stosując odpowiednie tempo i intonację

• wskazać przenośnie i określić ich funkcję

• wyrazić swój sąd o bohaterze wiersza

• porównać doświadczenia bohatera z własnymi

• określa uczucia wyrażone w wierszu

• zaprezentować informacje o autorze wiersza

• opowiadać o swojej działalności w szkolnym wolontariacie

134. i 135. Jacy jesteśmy?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić po 2–3 cechy opisujące bohaterów

• czytać głośno, wyraźnie

• określić narratora

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• przedstawić temat rozmowy prowadzonej przez bohaterów

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• zastosować słownictwo określające przeżycia bohaterów i oceniające ich postawy

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi, zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach bohatera

• wyjaśnić, co sądzi o zasadzie nauczyciela: Nigdy nie rezygnuj, jeśli uważasz, że słuszność leży po twojej stronie i uzasadnić swoje zdanie

136. Czy można żyć bez mediów?

• czytać głośno

• wymienić bohaterów tekstu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w tekście

• czytać głośno i cicho

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• określić zasady panujące w rodzinie Zwarowców

• czytać głośno, wyraźnie

• określić narratora

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić zasady panujące w domu narratorki

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiedzieć o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• wyrazić swój sąd o bohaterach

• określić zasady panujące w jego domu

• wyjaśnić, co sądzi o słowach mamy: Rozrywka jest z ludźmi, a nie z urządzeniami i uzasadnić swoje zdanie

• pracując w grupie, ustalić wady i zalety wpływu mediów na życie współczesnych rodzin

137. i 138. Prasa w naszym życiu

• zdefiniować gazetę i czasopismo

• wymienić swoje ulubione czasopismo

• odczytać tytuł, numer i datę wydania

• wymienić osoby tworzące gazety i czasopisma

• określić, czym są nagłówek, lid

• wskazać gazety i czasopisma

• wskazywać rodzaje prasy ze względu na częstotliwość ukazywania się

• poprawnie zapisywać tytuły czasopism

• przedstawić swoje ulubione czasopismo

• wymienić osoby tworzące gazety i czasopisma i określić ich pracę

• wynotować twórców swojego ulubionego czasopisma

• wskazać w wybranym artykule nagłówek, lid, fakty, opinie

• wymienić etapy przygotowania gazety lub czasopisma

• odróżniać gazety i czasopisma

• rozróżniać rodzaje prasy ze względu na częstotliwość ukazywania się

• zaprezentować swoje ulubione czasopismo

• opisać pracę osób tworzących gazety i czasopisma

• określić cechy osób, wykonujących zawody związane z prasą

• odróżniać fakty od opinii

• określić etapy przygotowania gazety lub czasopisma

• rozróżniać rodzaje prasy ze względu na tematykę

• rozróżniać rodzaje prasy ze względu na odbiorcę

• ciekawie zaprezentować swoje ulubione czasopismo

• ciekawie opowiedzieć o etapach przygotowania gazety lub czasopisma

• pracując w grupie, przygotować wystawę ulubionych czasopism

• zaprezentować zawartość wybranego czasopisma, np. Victor Junior

• przygotować artykuł do gazetki szkolnej

• określić wady i zalety czasopism drukowanych i w wersji on-line

139. i 140. Czym dopełnić zdanie?

• zdefiniować dopełnienie

• zdefiniować okolicznik

• stosować dopełnienie i okolicznik w zdaniu

• wskazać dopełnienie w zdaniu

• wskazać okolicznik w zdaniu

• rozpoznać części mowy, którymi jest wyrażone dopełnienie

• rozpoznać części mowy, którymi jest wyrażony okolicznik

• ustalić, na jakie pytania odpowiada dopełnienie

• ustalić, na jakie pytania odpowiada okolicznik

• zaznaczać dopełnienie i okolicznik na wykresach zdań pojedynczych

• wyjaśnić znaczenie dopełnienia i okolicznika w zdaniu

• bezbłędnie sporządzać wykresy zdań pojedynczych i zaznaczać dopełnienia i okoliczniki

141. Kiedy używamy wielokropka?

• podać zasady użycia wielokropka

• stawiać wielokropek w nawiasie kwadratowym, zaznaczając opuszczony fragment cytowanego tekstu

• stawiać wielokropek po wypowiedzeniach niedokończonych z powodu emocji

• stosować wielokropek zgodnie z zasadami interpunkcji

• bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (wielokropek)

142. Nie, nie i jeszcze raz nie

• podać zasady ortograficzne pisowni nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami

• stosować zasady ortograficzne pisowni nie z czasownikami i przymiotnikami

• stosować zasady ortograficzne pisowni nie z rzeczownikami i przysłówkami

• poprawnie zapisać wyrazy z przeczeniem nie

• zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia nie z różnymi częściami mowy)

• samodzielnie i sprawnie korzystać ze słownika ortograficznego

145. Z kim wyruszyć w nieznane?

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• określić miejsce przedstawione na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce przedstawione na obrazie

• opisać miejsce przedstawione na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie i źródło światła

• opisać sytuację przedstawioną na obrazie

• objaśnić rolę przedstawionych przedmiotów

• ułożyć dialog osób przedstawionych na obrazie

• opisać postacie ukazane na obrazie

• określić, czy obraz jest realistyczny, czy fantastyczny, uzasadnić swoje zdanie

• opisać dominujące na obrazie kolory, kształty, źródło światła

• opisać kompozycję obrazu

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• ciekawie opowiedzieć o sytuacji przedstawionej na obrazie

• wymyślić własny tytuł dla obrazu

• wyjaśnić związek tematyki obrazu z tytułem rozdziału

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

146. Smak przygody

• przeczytać utwór głośno

• wskazać podmiot liryczny

• zdefiniować wers i strofy

• podać definicje rymów dokładnych i niedokładnych

• zdefiniować refren

• zdefiniować przenośnie i epitety

• zdefiniować piosenkę

• przeczytać utwór głośno, wyraźnie

• przedstawić podmiot liryczny

• wskazać w tekście wersy i strofy

• wskazać rymy dokładne i niedokładne

• wskazać w utworze refren

• wskazać w tekście epitety

• wskazać cechy piosenki

• przeczytać utwór, podkreślając głosem ważne słowa

• odróżniać rymy dokładne od niedokładnych

• określić temat utworu

• określić podmiot liryczny

• wskazać w tekście przenośnie

• wymienić 2 uczucia, jakie wyraża utwór

• określić cechy piosenki

• przeczytać utwór, stosując odpowiednie tempo i intonację

• określić funkcję epitetów i przenośni w utworze

• wyjaśnić, jaką rolę odgrywa w życiu wyobraźnia

• narysować krainę fantazji

147. i 148. Dlaczego warto czytać książki?

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować adaptację

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać postacie realistyczne i fantastyczne

• wymienić charakterystyczne cechy adaptacji

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy głównego bohatera utworu

• wyjaśnić pojęcie adaptacja

• przedstawić fragmenty tekstu w pracy plastycznej

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• określić postacie realistyczne i fantastyczne

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• podać przykłady innych adaptacji

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach bohatera

• pracując w grupie, sporządzić listę książek zasługujących na uwagę młodego czytelnika

149. Witajcie w Narnii – w krainie po drugiej stronie... szafy

• prowadzić rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce

• korzystać ze słownika języka polskiego

• poszerzyć zasób słownictwa

• wnioskować na podstawie tekstu

• odczytać tekst za pomocą przekładu intersemiotycznego

• zaplanować szczegółowo uważny sposób poznania treści lektury

• skorzystać z różnych źródeł informacji

• przybliżyć życie i twórczość Clive’a Staplesa Lewisa

• samodzielnie zrealizaować projekt

150. Światy po jednej i po drugiej stronie szafy

• określić, kiedy i gdzie toczyła się akcja powieści, zanim Łucja odkryła tajemnicze przejście w szafie

• wskazać, który świat przedstawiony w utworze można uznać za realistyczny, a który – za fantastyczny

• opisać, jak wyglądała Narnia

• wymienić przykłady postaci realistycznych i fantastycznych występujących w lekturze

• wypowiedzieć się na temat tego, jak długo trwały wydarzenia w Narnii, a ile czasu zajmowały w świecie, z którego pochodzą dzieci

• wytłumaczyć, dlaczego rodzeństwo początkowo nie wierzyło w opowieści Łucji

• porówanać życie rodzeństwa przed odkryciem Narnii i po nim

• opisać wygląd postaci, którą mógłby spotkać w Narnii

• wymyślić nazwę dla mieszkańca Narnii na podstawie opisu koleżanki lub kolegi

151. Bohaterowie opowieści

• wziąć udział w pracy grupy nad stworzeniem plakatu obrazującego wybraną osobę spośród rodzeństwa

• przedstawić Białą Czarownicę

• wymienić cechy charakteru Aslana

• scharakteryzować Edmunda i wyjaśnić, co sprawiło, że stał on się podatny na słowa Czarownicy

• wymienić wartości, którymi kierowało się rodzeństwo, pomagając mieszkańcom Narnii

• przeanalizować przemianę Edmunda

• porównać Narnię pod rządzami Czarownicy i po ich upadku

• wybierać swoją ulubioną postać i uzasadnić jej wybór

152. Walka dobra ze złem

• przestawić dwa obozy, na jakie byli podzieleni mieszkańcy królestwa Narnii i wyjaśnić, z czego to wynikało

• objaśnić, o co Piotr, Edmund, Zuzanna i Łucja walczyli z Białą Czarownicą

• wyjaśnić, kto w Narnii był uosobieniem zła i uzasadnia swoją odpowiedź

• wymienić przedstawione w utworze przedmioty, postacie lub wydarzenia, które wywołują skojarzenia ze znanymi baśniami

• wytłumaczyć przesłanie utworu

• określić, dlaczego w baśniach pojawiają się nierzeczywiste postacie, przedmioty, wydarzenia

153. W Narnii przygody nigdy się nie kończą!

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać postacie realistyczne i fantastyczne

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów utworu

• określić postacie realistyczne i fantastyczne

• wyrazić swój sąd o bohaterach i ich zachowaniu

• porównać doświadczenia bohaterów z własnymi

• przedstawić inne powieści fantasy

• wyjaśnić, dlaczego powieści fantasy znajdują wielu czytelników

154. Jak napisać dedykację?

• zredagować dedykację według wzoru

• zredagować dedykację, uwzględniając konieczne elementy

• pisać krótko, zwięźle i konkretnie

• stosować zwroty grzecznościowe

• stosować odpowiednią kompozycję i układ graficzny

• zredagować dedykację odpowiednią do sytuacji i adresata

• uzasadnić, że dedykacja to tekst użytkowy przydatny w podtrzymywaniu więzi społecznych

• samodzielnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi tej formy wypowiedzi zredagować oryginalną dedykację

155. Jak są powiązane wyrazy w zdaniu?

• zdefiniować związek główny i związki poboczne

• wskazać w zdaniu związek główny

• wskazywać związki wyrazowe

• wskazać w związkach wyrazowych wyrazy określane i określające

• wskazać w zdaniu związki poboczne

• tworzyć związki wyrazowe

• wypisać ze zdania związki poboczne

• rozwijać zdania pojedyncze nierozwinięte w zdania pojedyncze rozwinięte

• wskazywać w utworzonym zdaniu związek główny i związki poboczne

• pracując w grupie, ułożyć dialog tematycznie związany z kinematografią i wykorzystać w nim czasowniki, o których mowa w tekście Gramatyka w praktyce, s. 301

156. Martyna na dachu świata!

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterkę utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wskazać postacie realistyczne i fantastyczne

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• określa temat tekstu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohaterki utworu

• wskazuje zastosowane w tekście porównania i epitety

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w tekście

• określić cechy bohaterki

• wyrazić swój sąd o bohaterce i jej zachowaniu

• określić uczucia bohaterki

• określa funkcje wskazanych w tekście porównań i epitetów

• zaprezentować informacje o autorce dziennika

• zredagować wypowiedź zatytułowaną „Kartka z mojego dziennika”

157. Wyprawa pełna emocji, czyli Tomek i Huck na tropie skarbu

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować powieść przygodową

• zdefiniować nadawcę i odbiorcę komunikatu

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy powieści przygodowej

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohaterów utworu

• określić tekst jako powieść przygodową

• określić nadawcę i odbiorcę komunikatu na skale

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze • określa cechy bohaterów

• opisać uczucia bohaterów

• podać inne przykłady powieści przygodowej

• zaprezentować informacje o autorze książki

• zachęcić rówieśników do przeczytania całej lektury, prezentując inne przygody Tomka Sawyera

158. i 159. Niezwykła tajemnica zamku

• czytać głośno i cicho

• wymienić bohaterów utworu

• wymienić najważniejsze wydarzenia przedstawione w utworze

• zdefiniować powieść przygodową

• czytać z odpowiednią artykulacją i uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

• przedstawić bohaterów utworu

• przedstawić miejsce i czas wydarzeń

• sformułować 2–3 zdania na temat wydarzeń przedstawionych w utworze

• wymienić charakterystyczne cechy powieści przygodowej

• czytać głośno, wyraźnie i cicho

• określić narratora utworu

• opowiedzieć w kilku zdaniach o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić 2–3 cechy bohatera utworu

• określić tekst jako powieść przygodową

• czytać głośno, stosując odpowiednie tempo i intonację

• ciekawie opowiadać o wydarzeniach przedstawionych w utworze

• określić cechy bohaterów

• opisać uczucia Paragona w czasie nocnej wyprawy na zamek

• podać inne przykłady powieści przygodowej

• zredagować opowiadanie twórcze o dalszych losach Paragona lub wykonać ćwiczenie 8, s. 311

• wyczerpująco wypowiedzieć się na temat wydarzeń przedstawionych w utworze, odwołując się do znajomości całej lektury

160. Zgłębiamy tajniki pracy radiowców

• wymienić osoby tworzące audycje radiowe

• wyjaśnić pojęcia: emisja, ramówka, program cykliczny

• wymienić osoby tworzące audycje radiowe i określić ich pracę

• używać w zdaniach pojęć: emisja, ramówka, program cykliczny

• opisać pracę osób tworzących audycje radiowe

• określić cechy osób wykonujących zawody związane z radiem

• odróżniać rodzaje audycji radiowych

• wypowiadać się na temat swojej ulubionej audycji radiowej

• w wypowiedzi posługiwać się pojęciami: emisja, ramówka, program cykliczny

• wymienić osoby tworzące audycje radiowe i opisać ich pracę

• określić cechy osób wykonujących zawody związane z radiem

• ciekawie opowiadać o swojej ulubionej audycji radiowej

• wskazać podobieństwa i różnice między radiem a telewizją

• korzystając z internetu, ustalić dni i godziny nadawania audycji radiowych dla dzieci i młodzieży w dowolnej stacji radiowej

161. i 162. Tworzymy zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

• zdefiniować zdania złożone współrzędnie

• zdefiniować zdania złożone podrzędnie

• zdefiniować zdania składowe w zdaniu złożonym

• układać zdania złożone ze zdań składowych

• wskazać zdanie złożone współrzędnie

• wskazać zdanie złożone podrzędnie

• wskazać zdania składowe w zdaniu złożonym

• wskazać zdanie nadrzędne i zdanie podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie

• odróżniać zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie

• wskazać zdanie nadrzędne i zdanie podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie

• stosować odpowiednie spójniki, łącząc zdania pojedyncze w złożone

• odróżnić wykres zdania złożonego współrzędnie od wykresu zdania złożonego podrzędnie

• wykonywać wykresy zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie

• odróżniać zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie i samodzielnie wykonywać ich wykresy

163. Gdzie postawić przecinek w zdaniu złożonym?

• wymienić zasady użycia przecinka w zdaniu

• wymienić spójniki, przed którymi należy postawić przecinek

• wymienić spójniki, przed którymi nie należy stawiać przecinka

• zastosować zasady użycia przecinka w zdaniu

• skorzystać ze słownika

 

• poprawnie oddzielać przecinkiem zdania składowe

• stosować przecinek zgodnie z zasadami interpunkcji

• bezbłędnie zapisać tekst z trudnościami interpunkcyjnymi (przecinek)

164. Kiedy mała, a kiedy wielka litera?

• wymienić zasady ortograficzne pisowni wielką literą imion, nazwisk, pseudonimów, przezwisk, tytułów, nazw świąt i dni świątecznych

• wymienić zasady pisowni małą literą nazw obrzędów i zwyczajów

• wymienić zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet

• zastosować zasady ortograficzne pisowni wielką literą imion, nazwisk, pseudonimów, przezwisk, tytułów, nazw świąt i dni świątecznych

• stosować zasady pisowni małą literą nazw obrzędów i zwyczajów

• stosować zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet

• wymienić zasady pisowni wielką literą nazw gwiazd, planet i ich mieszkańców

• wymienić zasady pisowni małą literą spójników i przyimków występujących wewnątrz tytułów

• wyszukiwać podane hasła w słowniku ortograficznym

• poprawnie zapisywać imiona, nazwiska, pseudonimy, przezwiska, tytuły, nazwy świąt i dni świątecznych

• poprawnie zapisywać wielką literą nazwy państw, miast, dzielnic, regionów, mieszkańców państw, regionów, kontynentów i planet

• stosować zasady pisowni wielką literą nazw gwiazd, planet i ich mieszkańców

• stosować zasady pisowni małą literą spójników i przyimków występujących wewnątrz tytułów

• korzystać ze słownika ortograficznego

• poprawnie zapisywać małą literą przymiotniki utworzone od nazw własnych

• poprawnie zapisywać wielką literą nazwy gwiazd, planet i ich mieszkańców

• samodzielnie korzystać ze słownika ortograficznego

• zapisać poprawnie wszystkie podane wyrazy z trudnościami ortograficznymi (pisownia wielką i małą literą)

• wyjaśnić, z czego wynika pisownia małą literą wyrazów ocean spokojny, japonka, węgierka

167. Jak artysta przedstawił pogodne życie?

• wymienić kolory występujące na obrazie

• wymienić postacie występujące na obrazie

• określić miejsce przedstawione na obrazie

• zaprezentować postacie przedstawione na obrazie

• określić czas i miejsce przedstawione na obrazie

• określić kolory dominujące na obrazie i źródło światła

• opisać miejsce przedstawione na obrazie

• opisać sytuacje przedstawione na obrazie

• opisać pejzaż i ukazane na obrazie postacie

• określić, czy obraz jest realistyczny, czy fantastyczny, uzasadnić swoje zdanie

• opisać dominujące na obrazie kolory, kształty, źródło światła

• opisać kompozycję obrazu

• określić nastrój, jaki wywołuje obraz

• określić nastrój obrazu i uczucia, jakie wywołuje, uzasadnić swoją wypowiedź

• omówić elementy sztuki plastycznej: plan, barwy, kompozycję, światło, ruch

• namalować własny obraz zatytułowany „Pogodne życie”

168. Zawód nauczyciel

• opowiedzieć o swoich emocjach i refleksjach związanych z piosenką Dzień jeden w roku

• określić nastrój panujący w utworze

 

• wskazać wartości związane z Wigilią Bożego Narodzenia

• objaśnić zastosowane w tekście przenośnie

• określić funkcję powtarzanych w utworze wersów i zwrotek

 

• odnaleźć nagranie piosenki w wykonaniu Czerwonych Gitar i opowiedzieć o swoich wrażeniach związanych z tym utworem

170. Czego dziadkowi do szczęścia potrzeba?

• wymienić bohaterów tekstu i krótko się o nich wypowiedzieć

• określić potrzeby oraz doświadczenia bohaterów tekstu i łączącą ich relację

 

• odczytać znaczenie frazeologizmu poczuć się jak w niebie

 

• w identyfikacji problematyki utworu odwołać się do własnych doświadczeń

• uczestniczyć w rozmowie na temat roli dziadków w życiu uczniów oraz sytuacji starszych osób we współczesnym świecie

171. Wielkanoc – święta pełne radości

• przedstawić tematykę utworu

• określić nastrój panujący w utworze

• zredagować świąteczne życzenia

• wskazać zastosowane w utworze środki stylistyczne: epitety, zdrobnienie, uosobienie

• określić funkcję środków stylistycznych w utworze

• wypowiada się na temat wielkanocnych zwyczajów i symboli

172. Jakie święto obchodzimy 3 maja?

• wskazać temat utworu i

• określić nastrój panujący w utworze

• odwołać się do własnych doświadczeń oraz wiedzy związanych ze świętem Konstytucji 3 maja

• objaśnić przenośnię

• uczestniczy w rozmowie na temat patriotyzmu

173. Mama – najpiękniejsza istota na świecie

• wymienić bohaterów tekstu

• określić stosunek narratora do jego mamy

• wskazać zastosowane w tekście sformułowania – bezpośredniego zwrotu do adresata i zwrotów charakterystycznych dla języka potocznego

• zredagować opis twarzy bliskiej mu osoby

• wyjaśnić funkcję zastosowanych w tekście sformułowań – bezpośredniego zwrotu do adresata i zwrotów charakterystycznych dla języka potocznego

• uczestniczyć w rozmowie na temat potrzeb i marzeń mam

Opracowała: Lidia Bancerz

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – NOWE Słowa na start! dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! do klasy 6. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz:

2. Inni, obcy, tacy sami?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• wypowiada się na temat specyfiki komiksu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• bierze udział w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

3. i 4. Wyobcowanie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, fabuła wielowątkowa, narrator

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• omawia problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat wyobcowania i tolerancji

5. Zmartwienia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: związek frazeologiczny

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat sposobu traktowania osób z niepełnosprawnością

 

6. Czym jest starość?

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie puenty utworu

• podejmuje dyskusję na temat sposobu postrzegania ludzi starych

7. Tolerancja religijna

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• omawia specyfikę miejsca akcji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• przedstawia informacje na temat jednej z religii wymienionych we fragmencie

• podejmuje dyskusję na temat tolerancji religijnej

8. i 9. Co już wiemy o odmiennych częściach mowy?

• rozpoznaje i wskazuje odmienne części mowy

• odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych

• wymienia kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy

• rozpoznaje formę wskazanej części mowy

 

• stosuje właściwe formy odmiennych części mowy w kontekście

 

 

10., 11., 12., 13. i 14.

Rafał Kosik,

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantastycznonaukowa (science fiction)

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

• wypowiada się na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie codzienne, wskazuje wady i zalety

• podejmuje dyskusję na temat sztucznej inteligencji

• tworzy opowiadanie w konwencji science-fiction

15. i 16. Jak redaguje charakterystykę?

• wskazuje różnice pomiędzy charakterystyką a opisem postaci

• odnajduje w tekście przykłady ilustrujące wskazane cechy charakteru

• przygotowuje materiały do napisania charakterystyki

• tworzy plan charakterystyki wskazanego bohatera literackiego

• tworzy charakterystykę wskazanego bohatera literackiego

• stosuje zasady budowania akapitów

 

 

17. Wpływ otoczenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: stereotyp

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• uczestniczy w dyskusji na temat stereotypowego postrzegania innych ludzi

• przedstawia wybrany stereotyp

18. Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?

• odnajduje hasło w słowniku poprawnej polszczyzny

• wyszukuje w słowniku potrzebne informacje

 

• wykorzystuje słownik poprawnej polszczyzny przy tworzeniu tekstów

 

• przygotowuje wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć przyczynę danej formy zapisu

 

19. Wykluczenie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę fragmentu do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• bierze udział w dyskusji na temat przyczyn wykluczania niektórych osób

20. Człowiek wobec świata

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje wiersz

• uczestniczy w dyskusji na temat zagrożeń, jakie dla relacji międzyludzkich niesie ze sobą rozwój technologii

21. Tęsknota

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: uchodźca

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których bohaterowie musieli opuścić swój dom

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

• omawia funkcję specyficznego języka, którym posługuje się narrator

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• interpretuje metaforyczne wypowiedzi babci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat priorytetów, którymi kieruje się człowiek, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia

22. Pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników

• relacjonuje zasady pisowni zakończeń -dztwo, -dzki oraz -ctwo, -cki

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

 

 

• wskazuje właściwe formy wyrazów

• tworzy poprawne przymiotniki od podanych rzeczowników

 

23. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: narrator, powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, powieść fantastycznonaukowa, charakterystyka, pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników, odmienne części mowy, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, słownik poprawnej polszczyzny

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

25. Trudne sprawy

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przedstawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• interpretuje funkcję barw

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury podejmującymi podobną problematykę

26. Ważne pytania

• relacjonuje treść fragmentu

• przytacza pytania zadane w tekście

• wyjaśnia, na czym polega pytanie filozoficzne

 

• definiuje pojęcie szczęścia

 

• wyraża własną opinię na temat zagadnień poruszonych w tekście

 

• formułuje inne pytania filozoficzne

27. Poetycki obraz jesieni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne tekstu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przywołuje i interpretuje inne teksty przedstawiające jesień

28. Grypa duszy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których dziadek podjął decyzję o przeprowadzce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat przyczyn melancholii

• omawia obraz Fredericka Cayley Robinsona

29. Dzieciństwo wobec dorosłości

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego i adresata lirycznego

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje i omawia różnice pomiędzy dorosłością a dzieciństwem

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia inne teksty kultury prezentujące obraz dzieciństwa

30. Strata bliskiej osoby

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przywołuje i interpretuje inne teksty kultury poruszające temat śmierci

31. Jak opisuje przeżycia wewnętrzne?

• wymienia cechy opisu przeżyć wewnętrznych

• przygotowuje materiały do opisu przeżyć wewnętrznych

 

• redaguje plan opisu przeżyć wewnętrznych

• redaguje pełny, spójny i poprawny opis przeżyć wewnętrznych

• stosuje zasady budowania akapitów

 

32. Pierwsza miłość

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat zachowań osób zakochanych

• redaguje opis przeżyć wewnętrznych Kaśki

33. Czym różnią się czasowniki dokonane od niedokonanych?

• wyjaśnia pojęcia: czasowniki dokonane, czasowniki niedokonane

• uzupełnia zdania właściwymi formami czasowników

• wskazuje formy dokonane w tekście

• tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych

 

• stosuje czasowniki dokonane i niedokonane w odpowiednim kontekście

 

34. Jaką funkcję pełnią czasowniki w stronie czynnej i biernej?

• wyjaśnia pojęcia: strona czynna, strona bierna, czasowniki przechodnie, czasowniki nieprzechodnie

 

• wskazuje zdania, w których podmiot nie jest wykonawcą czynności

• przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną i z biernej na czynną

• wskazuje czasowniki nieprzechodnie

• wymienia sytuacje, w których używa się strony biernej i wyjaśnia dlaczego

 

35. Pisownia trudnych form czasowników

• wyjaśnia pojęcie: bezokolicznik

• wskazuje różnice w wymowie i pisowni podanych bezokoliczników

• wyjaśnia zasady pisowni końcówek bezokoliczników

• tworzy formy osobowe do podanych bezokoliczników

• zapisuje bezokoliczniki od podanych form osobowych

 

• używa trudnych form czasowników w dłuższym tekście

 

38., 39.

Opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych i dzieła sztuki

• wyjaśnia pojęcia: opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, opis dzieła sztuki

• wymienia elementy składające się na opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych i opis dzieła sztuki

 

• omawia sytuacje przedstawione na ilustracjach

• opisuje emocje postaci, przedstawionych na ilustracjach

 

• redaguje opis sytuacji na podstawie podanego planu

• opisuje uczucia i stany wewnętrzne bohaterów podanej sytuacji

• odnajduje w dowolnych źródłach symboliczne znaczenia wskazanych elementów, występujących na obrazach

 

• redaguje dobrze zorganizowany, jasny i zrozumiały opis sytuacji

• tworzy pogłębiony opis przeżyć wewnętrznych, trafnie nazywając uczucia oraz stany psychiczne, posługując się bogatym słownictwem

• przy opisie dzieła sztuki wnikliwie przedstawia elementy charakterystyczne, w sposób kompetentny omawia cechy artyzmu, ocenia i interpretuje dzieło sztuki, ujawniając wrażliwość

 

36. i 37. Samotność

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wyjaśnia pojęcie: anafora

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• opowiada o problematyce utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa problematykę fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne i określa ich funkcję

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje przenośnię użytą we fragmencie

 

• omawia kontekst historyczny fragmentu książki Joanny Fabickiej

38. Jaką funkcję pełnią zaimki?

• wymienia rodzaje zaimków

• podaje zasady używania dłuższych i krótszych form zaimków

• używa zaimków w odpowiednim kontekście

• zastępuje różne wyrazy zaimkami

 

• tworzy odpowiednie formy zaimków

• wskazuje jakie części mowy zastępują podane zaimki

 

• używa dłuższych i krótszych form zaimków w odpowiednich kontekstach

 

39. Rodzinny kryzys

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: powieść detektywistyczna, szyfr

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wymienia cechy powieści detektywistycznej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przedstawia wybraną powieść detektywistyczną

• redaguje opowiadanie z wątkiem detektywistycznym

40. Ludzie telewizji

• wymienia profesje związane z telewizją

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu programów telewizyjnych

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

• omawia specyfikę telewizji jako medium

 

41. Niewidzialne sprawy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: teatr, fikcja literacka

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wypowiada się na temat specyfiki teatru

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• określa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat niewidzialnych ludzi i niewidzialnych spraw

 

42. Programy telewizyjne

• wymienia programy telewizyjne

• podaje przykłady programów telewizyjnych i klasyfikuje je do właściwych kategorii

• wymienia cechy programów telewizyjnych

 

• redaguje tekst informacyjny

• redaguje reklamę

43. Korzystanie z telefonu

• relacjonuje treść artykułu

• wyjaśnia pojęcia: e-higienia, fonoholizm

• określa temat i główną myśl tekstu

• wskazuje cechy artykułu prasowego we fragmencie

• odróżnia informacje o faktach od opinii

 

44. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść detektywistyczna (kryminalna), narracja pierwszoosobowa, anafora, fikcja literacka, opis przeżyć wewnętrznych, pisownia trudnych czasowników, zaimki, czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasowników, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, ludzie telewizji, programy telewizyjne

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

46. Jacy jesteśmy?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• omawia funkcję tła

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• interpretuje fakt umieszczenia na obrazie rzeźby Rodina

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

47. i 48. Bajki Ignacego Krasickiego

• wypowiada się na temat Ignacego Krasickiego

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, epika, uosobienie

• relacjonuje treść bajek

• wskazuje uosobienia w bajkach i określa ich funkcję

• wskazuje w utworach cechy gatunkowe

 

• wskazuje i omawia morał w bajkach

• wskazuje wartości o których mowa w utworach 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajek do własnych doświadczeń

 

• omawia kontekst historyczny twórczości Ignacego Krasickiego

49. Prawda o ludziach zapisana w bajkach – Aleksander Fredro

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

• podaje różnice pomiędzy bajką a baśnią

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu zaprezentowanego w bajce

50. Relacje międzyludzkie w krzywym zwierciadle

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

 

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• redaguje bajkę

51. Jak korzystać ze słownika terminów literackich?

• odnajduje żądane hasło w słowniku terminów literackich

• przy redagowaniu tekstów korzystać ze słownika terminów literackich

 

• określa swoistość definicji słownikowych

 

• krytycznie ocenia pozyskane informacje

 

52. Kompleksy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje zakończenie fragmentu

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problematyki poruszonej we fragmencie

53. Jak dyskutować?

• wyjaśnia pojęcia: dyskusja, teza, hipoteza, argument, przykład

• podaje różnice pomiędzy tezą a hipotezą, argumentem a przykładem

 

• formułuje tezę bądź hipotezę do podanego problemu

• formułuje argumentację do podanej tezy

 

• rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji

• aktywnie uczestniczyć w dyskusji

 

54. Jak przygotowuje wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?

• wyjaśnia pojęcia: teza, argumenty

 

 

• formułuje tezę do podanych argumentów

• wyjaśnia różnice pomiędzy argumentami odwołującymi się do faktów i logiki a argumentami emocjonalnymi

• wskazuje w podanym tekście argumenty oraz przykłady

• formułuje argumentację do podanej tezy

• wskazuje w podanym tekście argumenty odwołujące się do faktów i logiki oraz argumenty emocjonalne

 

• tworzy argumentację potwierdzającą podaną tezę oraz zaprzeczającą jej

 

 

55. Jak nas widzą inni?

• relacjonuje treść fragmentu

 

 

• rozpoznaje wypowiedź jako tekst nieliteracki

• charakteryzuje bohaterkę fragmentu

• określa temat i główną myśl tekstu

 

• odnosi doświadczenia bohaterki fragmentu do swoich

 

56. Refleksja o sobie samym

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• interpretuje obraz w kontekście wiersza

57. Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy?

• wymienia nieodmienne części mowy

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• tworzy przysłówki od podanych przymiotników

• rozpoznaje nieodmienne części mowy w tekście

• używa przysłówków w tekście

• posługuje się przyimkami i spójnikami w tekście

 

58. Jaką funkcję pełnią wykrzyknik i partykuła?

• wyjaśnia pojęcia: wykrzyknik i partykuła

 

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy: wykrzyknika i partykuły

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• wskazuje w tekście partykuły i wykrzykniki

• używa partykuł i wykrzykników w tekście

 

59. Pisownia nie z różnymi częściami mowy

• relacjonuje zasady łącznej i rozdzielnej pisowni partykuły nie

• odnajduje w tekście błędne zapisy nie z różnymi częściami mowy

• uzasadnia pisownię nie z różnymi częściami mowy w podanych przykładach

 

• stosuje zasady poprawnej pisowni nie  z różnymi częściami mowy we własnym tekście

 

60. Użycie dwukropka

• relacjonuje zasady używania dwukropka

• wskazuje w tekście, gdzie należy postawić dwukropek

• uzasadnia użycie dwukropka w podanych przykładach

 

• stosuje dwukropek we własnych tekstach

 

61. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: motto, apostrofa, bajka, morał, wypowiedź argumentacyjna, zasady dyskusji, nieodmienne części mowy, pisownia wyrazów z nie, dwukropek

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

63. Odkrywanie świata

• opisuje obraz

• określa miejsce, w którym znajdują się przedstawione postacie

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

64., 65., 66., 67. i 68. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza

• wypowiada się na temat Henryka Sienkiewicza

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść przygodowa

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych oraz drugoplanowych

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

 

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści przygodowej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• przedstawia tło historyczne powieści

• wskazuje elementy zgodne z prawdą historyczną oraz te, które jej przeczą

69. Postrzeganie Afryki

• wyjaśnia pojęcia: mit, fakt, stereotyp

• relacjonuje treść artykułu

• określa temat i główną myśl tekstu

• przedstawia stereotypowy obraz Afryki

• konfrontuje przeczytane informacje z własnymi wyobrażeniami

• wyjaśnia przyczyny zakorzenienia stereotypów na temat Afryki

• przygotowuje prezentację o wybranym państwie afrykańskim

70. Kodeks turysty

• relacjonuje treść fragmentu

 

• określa temat tekstu

 

• dzieli tekst na części tematyczne

• wypowiada swoją opinię na temat zasad przedstawionych w tekście

• przygotowuje prezentację na temat wybranego kraju i jego specyfiki

71. Podróż oczami poety

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wyjaśnia przyczynę zastosowania cudzysłowu

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• sporządza notatkę na temat jednego z miast przedstawionych w wierszu

72. Różne rodzaje muzeów

• wymienia rodzaje muzeów

• opisuje specyfikę poszczególnych muzeów

 

• wymienia znane sobie muzea i przypisuje je do podanych kategorii

• opisuje wybrane muzeum

• przygotowuje prezentację o różnych rodzajach muzeów

73. i 74. Co już wiemy o częściach zdania?

• wymienia części zdania

• charakteryzuje poszczególne części zdania

• wskazuje w podanych zdaniach poszczególne części

• przekształca zdania tak, aby zastosuje inny rodzaj podmiotu

 

75. Jak wyrażamy oczekiwania?

• wylicza rodzaje perswazji

• definiuje perswazję

• charakteryzuje poszczególne rodzaje perswazji

• przyporządkowuje sposób wyrażania oczekiwań do sytuacji oraz osoby

• formułuje różne sposoby wyrażania oczekiwań

 

76. Znaki interpunkcyjne w dialogach

• wymienia zasady stosowania interpunkcji w dialogach

• wskazuje miejsca, w których należy postawić myślnik

• rozpoznaje, jakich znaków brakuje w podanym tekście

• tworzy dialog stosując zasady interpunkcyjne

 

 

77. Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?

• definiuje wypowiedź twórczą

• wymienia elementy urozmaicające wypowiedź twórczą

• redaguje dialog urozmaicający akcję podanego tekstu

 

• wzbogaca podany tekst o elementy urozmaicające

• redaguje wypowiedź twórczą zawierającą elementy urozmaicające

 

 

78. Wspomnienia z podróży

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• ocenia relację państwa Bongrain z ich wakacyjnego wyjazdu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobów relacjonowania swoich przeżyć

79. Pisownia wyrazów wielką i małą literą

• wymienia zasady pisowni wielką i małą literą

• zapisuje prawnie podane wyrazy

• uzasadnia pisownię podanych słów

 

• tworzy tekst, w którym stosuje pisownię wyrazów wielką i małą literą

 

80. i 81. Znajomość języków

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: scenariusz filmowy

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje elementy komizmu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• redaguje scenariusz filmowy na podstawie podanego tekstu

• redaguje oryginalny scenariusz filmowy na podstawie własnego pomysłu

82. Człowiek wobec przestrzeni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia obraz Bernta Groenvolda w odniesieniu do omawianego wiersza

83. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść przygodowa, wyrażanie oczekiwań (perswazja), scenariusz filmowy, wypowiedź twórcza, pisownia wielką i małą literą, znaki interpunkcyjne w dialogach, części zdania

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

85. Na skrzydłach fantazji

• opisuje obraz

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postać przestawioną na obrazie

• omawia funkcję namalowanej przestrzeni

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

86. Widzenie świata

• relacjonuje treść fragmentu

• określa tezę postawioną przez autora

• wymienia argumenty, którymi posłużył się autor

• wskazuje zabiegi, za pomocą których autor nawiązuje kontakt z czytelnikiem

• odnosi się do pytania postawionego na końcu tekstu

• podaje przykłady indywidualnego widzenia świata

87. Mowa muzyki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: wyrazy dźwiękonaśladowcze

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne we fragmencie

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• omawia obraz Mary DeLave w kontekście fragmentu

88. Ludzie muzyki

• wymienia profesje związane z muzyką

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu muzyki

 

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

 

• omawia specyfikę muzyki jako dziedziny sztuki

 

89. Koncert Wojskiego

• streszcza fragment

• omawia świat przedstawiony fragmentu

• wymienia etapy, na które można podzielić Koncert Wojskiego

• wskazuje środki stylistyczne

• charakteryzuje język fragmentu

• omawia funkcję środków stylistycznych

• wymienia cechy wpływające na melodyjność fragmentu

• wyraża własną opinię o fragmencie

• wskazuje teksty kultury, w których muzyka pełni istotną rolę

90. Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

• wymienia zasady pisowni ą, ę oraz om, on, em, en

• uzupełnia wypowiedź podanymi czasownikami w odpowiednich formach

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

• tworzy tekst z użyciem poprawnych form

 

 

91., 92., 93., 94. i 95. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantasy

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści fantasy w utworze

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• omawia inny tekst kultury w konwencji fantasy

• porównuje książkę z filmem Petera Jacksona

96. Jak redaguje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?

• definiuje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

• proponuje alternatywne zakończenie wybranej legendy lub baśni

• tworzy plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• tworzy opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

 

97. Wyobraźnia

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• charakteryzuje problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat funkcji wyobraźni w życiu

98. Pamiętny dzień

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wyjaśnia funkcję rodzaju narracji

• wskazuje elementy fantastyczne

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje uosobienie oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze i określa ich funkcje

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat powodów czytania książek

99. Zagadka Mony Lisy

• relacjonuje treść fragmentu

• opisuje obraz Leonarda da Vinci

• wymienia propozycje interpretacji obrazu Leonarda da Vinci

• określa główną myśl tekstu

• interpretuje ostatnie zdanie tekstu

• wypowiada się na temat zaprezentowanych wariacji na temat obrazu Mona Lisa

 

100. Co już wiemy o wypowiedzeniach?

• przedstawia podział wypowiedzeń

• wskazuje typy wypowiedzeń w tekstach

• przekształca równoważniki zdań w zdania

• łączy wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone

 

• zdania pojedyncze nierozwinięte przekształca w zdanie pojedyncze rozwinięte

 

101. Jak łączą się wyrazy w zdaniu

• wymienia rodzaje związków wyrazowych

 

• definiuje rodzaje związków wyrazowych

• w zdaniu wskazuje wyrazy, które tworzą związki wyrazowe

• wskazuje wyrazy poza związkami w zdaniu

• klasyfikuje związki wyrazowe

 

102. Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości

• wymienia zasady stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym

• w zdaniu wskazuje miejsca, w których powinien być przecinek

• koryguje zdania pojedyncze pod kątem interpunkcji

• tworzy teksty poprawnie stosując przecinki

 

103. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: podtytuł, wyrazy dźwiękonaśladowcze, środki stylistyczne (poetyckie), opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy, pisownia ą, ę oraz

en, em, on, om, przecinek w zdaniu pojedynczym, różne rodzaje wypowiedzeń, związki wyrazowe, wyrazy poza związkami

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

105. A było to dobre

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• interpretuje funkcję użytych barw

• przedstawia skojarzenia związane z obrazem

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje wymowę obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury przedstawiającymi podobną problematykę

106. i 107. Co było na początku?

• relacjonuje treść fragmentu

• porządkuje informacje zaprezentowane w tekście

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, Księga Rodzaju

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje podmiot liryczny

• omawia relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem we fragmencie

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego w wierszu

• wskazuje środki stylistyczne w wierszu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia Boga

• wyjaśnia funkcję powtórzeń w tekście

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• omawia sposób przedstawienia Boga w wierszu

• określa problematykę utworu

• omawia funkcję środków stylistycznych w wierszu

• wyraża własny sąd na temat fragmentu

• interpretuje wiersz

• wyraża własny pogląd na temat wiersza

• porównuje sposób ukazania stworzenia świata w Biblii i w mitologii

108. Pierwsi ludzie

• relacjonuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, raj, Eden, związek frazeologiczny

• określa temat i główną myśl fragmentu

• odnosi opis Anny Kamieńskiej do pierwowzoru biblijnego

• omawia sposób przedstawienia Boga we fragmencie

 

• interpretuje znaczenie wyrażeń niedosłownych

 

• w kontekście przeczytanego fragmentu omawia obraz Erastusa Salisbury Fielda

109. Punkt widzenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• omawia sposób w jaki fragmenty odnoszą się do Biblii

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa temat fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi sposób przedstawienia Adama i Ewy do stereotypów dotyczących płci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat: Skąd się biorą różnice w naszym

postrzeganiu rzeczywistości?

110. Motywy biblijne

• wymienia motywy biblijne obecne w kulturze

• omawia pochodzenie wskazanych motywów biblijnych

• wymienia związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

• wyjaśnia znaczenie oraz pochodzenie oraz znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z Biblii

 

• odnajduje motywy biblijne w tekstach kultury

• przygotowuje prezentację na temat wybranego motywu biblijnego

111. Czy ziarno wyda plon?

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn dla których Jezus z Nazaretu posługiwał się przypowieściami

• omawia obraz Vincenta van Gogha w kontekście omawianej przypowieści

112. Ludzka dobroć

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• określa tematykę przypowieści

• omawia zachowanie bohaterów fragmentu

• formułuje przesłanie przypowieści

• odnosi wydarzenie opisane we fragmencie do własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat okazywania współczucia i pomocy w codziennym życiu

113. Korzystanie z talentu

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat wykorzystywania swoich możliwości

114. Wartość przygotowań

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat okoliczności, w których należy zachować przezorność

115. Dobroczyńca ludzkości

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Olimp, Prometeusz, Zeus

 

• charakteryzuje bohatera fragmentu

• określa tematykę fragmentu

• podaje cechy mitu w podanym fragmencie

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• porównuje początki ludzkości przedstawione w Biblii i w mitologii

• wypowiada się na temat najważniejszych bogów greckich

116. i 117. Siła miłości

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Tartar

 

Leopold Staff, Odys

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje adresata lirycznego

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa tematykę mitu

• wskazuje cechy mitu w podanym fragmencie

 

Leopold Staff, Odys

• określa temat wiersza

• wskazuje środki stylistyczne

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• określa problematykę mitu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

 

Leopold Staff, Odys

• określa problematykę wiersza

• omawia funkcję środków stylistycznych

• określa nastrój wiersza

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

 

Leopold Staff, Odys

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• wypowiada się na temat Odyseusza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat tez postawionych w wierszu Leopolda Staffa

118. W świecie mitów

• wymienia najważniejsze postacie z mitologii

• opisuje najważniejsze postacie z mitologii

 

• wskazuje teksty kultury współczesnej, w której obecne są motywy biblijne

• omawia przyczyny wpływu mitologii na kulturę wieków późniejszych

• przedstawia wybrany tekst kultury zawierający odwołania do mitologii

119. Jan redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

• zdefiniuje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

• proponuje alternatywne zakończenie wybranego mitu lub przypowieści

• redaguje plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

 

120. Zasady postępowania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów utworu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat konieczności przestrzegania zasad

121. Tolerancja

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat wartości nadających życiu sens

122. Użycie nawiasu

• relacjonuje zasady używania nawiasu

 

• wyjaśnia, dlaczego w podanym tekście zastosowano nawiasy

 

• uzupełnia podany tekst o nawiasy

• redaguje tekst z użyciem nawiasów

 

123. Radość obdarowywania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść obyczajowa

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu poruszonego we fragmencie

124. Pisownia wyrazów obcych

• wymienia sposoby zapisywania wyrazów obcego pochodzenia

 

• uzupełnia podany tekst odpowiednią formą wyrazu obcego

• uzupełnia podany tekst właściwie zapisanymi słowami obcego pochodzenia

• stosuje oryginalną oraz spolszczoną wersję zapisu wyrazów obcych

 

125. Jak rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

• definiuje zdanie złożone

• wymienia cechy zdań złożonych współrzędnie i zdań złożonych podrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• nazywa rodzaje zdań złożonych

• wykonuje wykresy zdań złożonych

 

126. Jak rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie?

• wymienia cechy różnych typów zdań współrzędnych

 

• rozpoznaje poszczególne typy zdań złożonych współrzędnie

 

• tworzy i zapisuje zdania złożone współrzędnie

• wykonuje wykresy zdań

 

127. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść obyczajowa, pamiętnik, przypowieść, powtórzenie, opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści, pisownia wyrazów obcych, użycie nawiasu, zdanie złożone, zdanie złożone podrzędnie, zdania złożone współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

129. Spotkania z naturą

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia zwierząt

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury poruszającymi podobną problematykę

130. Zdziwienie światem

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• wymienia zaobserwowane przez siebie cuda natury

131. Uczucia zwierząt

• referuje treść artykułu

 

• wskazuje cechy artykułu prasowego w tekście

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• odróżnia informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

 

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wypowiada się na temat ostatniego zdania w artykule

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobu traktowania zwierząt przez ludzi

132. Człowiek w cywilizowanym świecie

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• charakteryzuje nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na człowieka

133. Co dziedziczymy?

• referuje treść komiksu

• wyjaśnia pojęcie: komiks

• omawia świat przedstawiony

 

• określa temat utworu

• charakteryzuje bohaterów komiksu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie budzi w nim komiks

• wskazuje wartości zaprezentowane w komiksie

• interpretuje zakończenie komiksu

• charakteryzuje komiks jako tekst kultury, wskazuje charakterystyczne dla niego cechy

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na życie człowieka

134. Jak redaguje list oficjalny?

• definiuje list oficjalny

• wymienia części, z których składa się list oficjalny

• wybiera argumenty adekwatne do określonego listu oficjalnego

• przekształca podaną wiadomość w list oficjalny

• koryguje podany przykład listu oficjalnego

 

• redaguje list oficjalny

 

135. Jak kulturalnie się porozumiewać?

• wymienia cechy języka potocznego

• wymienia elementy składające się na etykietę językową

• wyjaśnia, w jakich sytuacjach używa się oficjalnej a w jakich – nieoficjalnej odmiany języka

• wskazuje różnice pomiędzy językiem mówionym a językiem pisanym

• posługuje się różnymi odmianami języka stosownie do sytuacji

 

136. Co już wiemy o głoskach i sylabach?

• odróżnia głoski od liter

• dzieli głoski na samogłoski i spółgłoski

 

• definiuje głoski, sylaby i litery

• odróżnia spółgłoski miękkie od twardych

• wskazuje słowa, w których litera i oznacza tylko miękkość głoski, w których – tworzy sylabę

 

137. Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe?

• wymienia cechy głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

• wymienia cechy głosek ustnych i nosowych

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne w podanych wyrazach

• wskazuje głoski ustne i nosowe w podanych wyrazach

• odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych oraz ustne od nosowych

 

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe w tekście

 

 

138. Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania?

• wymienia sytuacje, kiedy akcentujemy wyrazy na trzecią i na czwartą sylabę od końca

• definiuje słowo: intonacja

• identyfikować akcent paroksytoniczny jako dominujący w języku polskim

• wskazuje akcent w podanych wyrazach

 

• czyta podany tekst poprawnie akcentując wszystkie wyrazy

 

 

139. i 140. Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

• wymienia zasady pisowni ó i u, rz i ż oraz ch i h

 

• uzupełnia podane słowa odpowiednimi literami

 

• podaje wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię

• poprawnie zapisuje podane słowa

• tworzy tekst, w którym stosuje poprawną pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

 

141. Człowiek i natura

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• omawia sytuację liryczną

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• wskazuje inne teksty kultury mówiące o sposobie postrzegania natury przez człowieka

142. Jak poprawnie używa średnika?

• wyjaśnia, do czego służy średnik w wypowiedziach

• wyjaśnia, w jakim celu został użyty średnik we wskazanym tekście

• uzupełnia podany tekst średnikami

• układa tekst  z zastosowaniem średników

 

143. Walka z plastikiem

• referuje treść fragmentu

• wskazuje we fragmencie cechy artykułu prasowego

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• omawia funkcję śródtytułów

• odróżnić informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wyjaśnia, w jakim celu autor przywołuje dane wyrażone liczebnikami

 

• omawia fotografię umieszczoną w podręczniku w kontekście przeczytanego artykułu

144. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: list oficjalny, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, średnik, głoski (spółgłoski miękkie i twarde, funkcje litery i, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, głoski ustne i nosowe), wymowa (zasady akcentowania, zasady intonacji)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

146. Kartki z kalendarza

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• wskazuje problem przedstawiony na obrazie

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat sztuki w przestrzeni publicznej

147. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

• referuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcie: patriotyzm

• określa temat fragmentu

• formułuje w punktach, na czym polega współczesny patriotyzm

• określa główną myśl tekstu

• wskazuje i nazywa wartości opisane w tekście

• omawia funkcję porównania do ogrodnika

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów postrzegania słowa: patriotyzm

148. 24 grudnia – Wigilia świąt Bożego Narodzenia

• referuje treść wiersza

• określa temat utworu

• wypowiada się na temat specyfiki wiersza Ludwika Jerzego Kerna

• omawia funkcję epitetów

 

• wyraża swoją opinię na temat wiersza

• omawia symbolikę ozdób choinkowych

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów świętowania Bożego Narodzenia

149. 14 lutego – walentynki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• nazywa emocje, których doświadcza bohater

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn negatywnego nastawienia do walentynek

150, 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

• referuje treść listu

• określa temat listu

• wylicza, z czego składa się wyobraźnia według autorki listu

• wyjaśnia sformułowania metaforyczne użyte w liście

 

• omawia problematykę listu

• wyraża własny sąd o treści listu

• omawia książki, które najintensywniej zapadły mu w pamięć

151. Wielkanoc

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przedstawia różne sposoby świętowania Wielkanocy

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – NOWE Słowa na start! dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! do klasy 6. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz:

2. Inni, obcy, tacy sami?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• wypowiada się na temat specyfiki komiksu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• bierze udział w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

3. i 4. Wyobcowanie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, fabuła wielowątkowa, narrator

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• omawia problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat wyobcowania i tolerancji

5. Zmartwienia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: związek frazeologiczny

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat sposobu traktowania osób z niepełnosprawnością

 

6. Czym jest starość?

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie puenty utworu

• podejmuje dyskusję na temat sposobu postrzegania ludzi starych

7. Tolerancja religijna

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• omawia specyfikę miejsca akcji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• przedstawia informacje na temat jednej z religii wymienionych we fragmencie

• podejmuje dyskusję na temat tolerancji religijnej

8. i 9. Co już wiemy o odmiennych częściach mowy?

• rozpoznaje i wskazuje odmienne części mowy

• odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych

• wymienia kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy

• rozpoznaje formę wskazanej części mowy

 

• stosuje właściwe formy odmiennych części mowy w kontekście

 

 

10., 11., 12., 13. i 14.

Rafał Kosik,

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantastycznonaukowa (science fiction)

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

• wypowiada się na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie codzienne, wskazuje wady i zalety

• podejmuje dyskusję na temat sztucznej inteligencji

• tworzy opowiadanie w konwencji science-fiction

15. i 16. Jak redaguje charakterystykę?

• wskazuje różnice pomiędzy charakterystyką a opisem postaci

• odnajduje w tekście przykłady ilustrujące wskazane cechy charakteru

• przygotowuje materiały do napisania charakterystyki

• tworzy plan charakterystyki wskazanego bohatera literackiego

• tworzy charakterystykę wskazanego bohatera literackiego

• stosuje zasady budowania akapitów

 

 

17. Wpływ otoczenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: stereotyp

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• uczestniczy w dyskusji na temat stereotypowego postrzegania innych ludzi

• przedstawia wybrany stereotyp

18. Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?

• odnajduje hasło w słowniku poprawnej polszczyzny

• wyszukuje w słowniku potrzebne informacje

 

• wykorzystuje słownik poprawnej polszczyzny przy tworzeniu tekstów

 

• przygotowuje wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć przyczynę danej formy zapisu

 

19. Wykluczenie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę fragmentu do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• bierze udział w dyskusji na temat przyczyn wykluczania niektórych osób

20. Człowiek wobec świata

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje wiersz

• uczestniczy w dyskusji na temat zagrożeń, jakie dla relacji międzyludzkich niesie ze sobą rozwój technologii

21. Tęsknota

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: uchodźca

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których bohaterowie musieli opuścić swój dom

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

• omawia funkcję specyficznego języka, którym posługuje się narrator

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• interpretuje metaforyczne wypowiedzi babci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat priorytetów, którymi kieruje się człowiek, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia

22. Pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników

• relacjonuje zasady pisowni zakończeń -dztwo, -dzki oraz -ctwo, -cki

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

 

 

• wskazuje właściwe formy wyrazów

• tworzy poprawne przymiotniki od podanych rzeczowników

 

23. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: narrator, powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, powieść fantastycznonaukowa, charakterystyka, pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników, odmienne części mowy, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, słownik poprawnej polszczyzny

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

25. Trudne sprawy

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przedstawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• interpretuje funkcję barw

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury podejmującymi podobną problematykę

26. Ważne pytania

• relacjonuje treść fragmentu

• przytacza pytania zadane w tekście

• wyjaśnia, na czym polega pytanie filozoficzne

 

• definiuje pojęcie szczęścia

 

• wyraża własną opinię na temat zagadnień poruszonych w tekście

 

• formułuje inne pytania filozoficzne

27. Poetycki obraz jesieni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne tekstu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przywołuje i interpretuje inne teksty przedstawiające jesień

28. Grypa duszy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których dziadek podjął decyzję o przeprowadzce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat przyczyn melancholii

• omawia obraz Fredericka Cayley Robinsona

29. Dzieciństwo wobec dorosłości

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego i adresata lirycznego

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje i omawia różnice pomiędzy dorosłością a dzieciństwem

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia inne teksty kultury prezentujące obraz dzieciństwa

30. Strata bliskiej osoby

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przywołuje i interpretuje inne teksty kultury poruszające temat śmierci

31. Jak opisuje przeżycia wewnętrzne?

• wymienia cechy opisu przeżyć wewnętrznych

• przygotowuje materiały do opisu przeżyć wewnętrznych

 

• redaguje plan opisu przeżyć wewnętrznych

• redaguje pełny, spójny i poprawny opis przeżyć wewnętrznych

• stosuje zasady budowania akapitów

 

32. Pierwsza miłość

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat zachowań osób zakochanych

• redaguje opis przeżyć wewnętrznych Kaśki

33. Czym różnią się czasowniki dokonane od niedokonanych?

• wyjaśnia pojęcia: czasowniki dokonane, czasowniki niedokonane

• uzupełnia zdania właściwymi formami czasowników

• wskazuje formy dokonane w tekście

• tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych

 

• stosuje czasowniki dokonane i niedokonane w odpowiednim kontekście

 

34. Jaką funkcję pełnią czasowniki w stronie czynnej i biernej?

• wyjaśnia pojęcia: strona czynna, strona bierna, czasowniki przechodnie, czasowniki nieprzechodnie

 

• wskazuje zdania, w których podmiot nie jest wykonawcą czynności

• przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną i z biernej na czynną

• wskazuje czasowniki nieprzechodnie

• wymienia sytuacje, w których używa się strony biernej i wyjaśnia dlaczego

 

35. Pisownia trudnych form czasowników

• wyjaśnia pojęcie: bezokolicznik

• wskazuje różnice w wymowie i pisowni podanych bezokoliczników

• wyjaśnia zasady pisowni końcówek bezokoliczników

• tworzy formy osobowe do podanych bezokoliczników

• zapisuje bezokoliczniki od podanych form osobowych

 

• używa trudnych form czasowników w dłuższym tekście

 

38., 39.

Opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych i dzieła sztuki

• wyjaśnia pojęcia: opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, opis dzieła sztuki

• wymienia elementy składające się na opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych i opis dzieła sztuki

 

• omawia sytuacje przedstawione na ilustracjach

• opisuje emocje postaci, przedstawionych na ilustracjach

 

• redaguje opis sytuacji na podstawie podanego planu

• opisuje uczucia i stany wewnętrzne bohaterów podanej sytuacji

• odnajduje w dowolnych źródłach symboliczne znaczenia wskazanych elementów, występujących na obrazach

 

• redaguje dobrze zorganizowany, jasny i zrozumiały opis sytuacji

• tworzy pogłębiony opis przeżyć wewnętrznych, trafnie nazywając uczucia oraz stany psychiczne, posługując się bogatym słownictwem

• przy opisie dzieła sztuki wnikliwie przedstawia elementy charakterystyczne, w sposób kompetentny omawia cechy artyzmu, ocenia i interpretuje dzieło sztuki, ujawniając wrażliwość

 

36. i 37. Samotność

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wyjaśnia pojęcie: anafora

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• opowiada o problematyce utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa problematykę fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne i określa ich funkcję

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje przenośnię użytą we fragmencie

 

• omawia kontekst historyczny fragmentu książki Joanny Fabickiej

38. Jaką funkcję pełnią zaimki?

• wymienia rodzaje zaimków

• podaje zasady używania dłuższych i krótszych form zaimków

• używa zaimków w odpowiednim kontekście

• zastępuje różne wyrazy zaimkami

 

• tworzy odpowiednie formy zaimków

• wskazuje jakie części mowy zastępują podane zaimki

 

• używa dłuższych i krótszych form zaimków w odpowiednich kontekstach

 

39. Rodzinny kryzys

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: powieść detektywistyczna, szyfr

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wymienia cechy powieści detektywistycznej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przedstawia wybraną powieść detektywistyczną

• redaguje opowiadanie z wątkiem detektywistycznym

40. Ludzie telewizji

• wymienia profesje związane z telewizją

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu programów telewizyjnych

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

• omawia specyfikę telewizji jako medium

 

41. Niewidzialne sprawy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: teatr, fikcja literacka

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wypowiada się na temat specyfiki teatru

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• określa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat niewidzialnych ludzi i niewidzialnych spraw

 

42. Programy telewizyjne

• wymienia programy telewizyjne

• podaje przykłady programów telewizyjnych i klasyfikuje je do właściwych kategorii

• wymienia cechy programów telewizyjnych

 

• redaguje tekst informacyjny

• redaguje reklamę

43. Korzystanie z telefonu

• relacjonuje treść artykułu

• wyjaśnia pojęcia: e-higienia, fonoholizm

• określa temat i główną myśl tekstu

• wskazuje cechy artykułu prasowego we fragmencie

• odróżnia informacje o faktach od opinii

 

44. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść detektywistyczna (kryminalna), narracja pierwszoosobowa, anafora, fikcja literacka, opis przeżyć wewnętrznych, pisownia trudnych czasowników, zaimki, czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasowników, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, ludzie telewizji, programy telewizyjne

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

46. Jacy jesteśmy?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• omawia funkcję tła

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• interpretuje fakt umieszczenia na obrazie rzeźby Rodina

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

47. i 48. Bajki Ignacego Krasickiego

• wypowiada się na temat Ignacego Krasickiego

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, epika, uosobienie

• relacjonuje treść bajek

• wskazuje uosobienia w bajkach i określa ich funkcję

• wskazuje w utworach cechy gatunkowe

 

• wskazuje i omawia morał w bajkach

• wskazuje wartości o których mowa w utworach 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajek do własnych doświadczeń

 

• omawia kontekst historyczny twórczości Ignacego Krasickiego

49. Prawda o ludziach zapisana w bajkach – Aleksander Fredro

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

• podaje różnice pomiędzy bajką a baśnią

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu zaprezentowanego w bajce

50. Relacje międzyludzkie w krzywym zwierciadle

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

 

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• redaguje bajkę

51. Jak korzystać ze słownika terminów literackich?

• odnajduje żądane hasło w słowniku terminów literackich

• przy redagowaniu tekstów korzystać ze słownika terminów literackich

 

• określa swoistość definicji słownikowych

 

• krytycznie ocenia pozyskane informacje

 

52. Kompleksy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje zakończenie fragmentu

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problematyki poruszonej we fragmencie

53. Jak dyskutować?

• wyjaśnia pojęcia: dyskusja, teza, hipoteza, argument, przykład

• podaje różnice pomiędzy tezą a hipotezą, argumentem a przykładem

 

• formułuje tezę bądź hipotezę do podanego problemu

• formułuje argumentację do podanej tezy

 

• rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji

• aktywnie uczestniczyć w dyskusji

 

54. Jak przygotowuje wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?

• wyjaśnia pojęcia: teza, argumenty

 

 

• formułuje tezę do podanych argumentów

• wyjaśnia różnice pomiędzy argumentami odwołującymi się do faktów i logiki a argumentami emocjonalnymi

• wskazuje w podanym tekście argumenty oraz przykłady

• formułuje argumentację do podanej tezy

• wskazuje w podanym tekście argumenty odwołujące się do faktów i logiki oraz argumenty emocjonalne

 

• tworzy argumentację potwierdzającą podaną tezę oraz zaprzeczającą jej

 

 

55. Jak nas widzą inni?

• relacjonuje treść fragmentu

 

 

• rozpoznaje wypowiedź jako tekst nieliteracki

• charakteryzuje bohaterkę fragmentu

• określa temat i główną myśl tekstu

 

• odnosi doświadczenia bohaterki fragmentu do swoich

 

56. Refleksja o sobie samym

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• interpretuje obraz w kontekście wiersza

57. Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy?

• wymienia nieodmienne części mowy

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• tworzy przysłówki od podanych przymiotników

• rozpoznaje nieodmienne części mowy w tekście

• używa przysłówków w tekście

• posługuje się przyimkami i spójnikami w tekście

 

58. Jaką funkcję pełnią wykrzyknik i partykuła?

• wyjaśnia pojęcia: wykrzyknik i partykuła

 

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy: wykrzyknika i partykuły

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• wskazuje w tekście partykuły i wykrzykniki

• używa partykuł i wykrzykników w tekście

 

59. Pisownia nie z różnymi częściami mowy

• relacjonuje zasady łącznej i rozdzielnej pisowni partykuły nie

• odnajduje w tekście błędne zapisy nie z różnymi częściami mowy

• uzasadnia pisownię nie z różnymi częściami mowy w podanych przykładach

 

• stosuje zasady poprawnej pisowni nie  z różnymi częściami mowy we własnym tekście

 

60. Użycie dwukropka

• relacjonuje zasady używania dwukropka

• wskazuje w tekście, gdzie należy postawić dwukropek

• uzasadnia użycie dwukropka w podanych przykładach

 

• stosuje dwukropek we własnych tekstach

 

61. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: motto, apostrofa, bajka, morał, wypowiedź argumentacyjna, zasady dyskusji, nieodmienne części mowy, pisownia wyrazów z nie, dwukropek

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

63. Odkrywanie świata

• opisuje obraz

• określa miejsce, w którym znajdują się przedstawione postacie

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

64., 65., 66., 67. i 68. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza

• wypowiada się na temat Henryka Sienkiewicza

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść przygodowa

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych oraz drugoplanowych

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

 

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści przygodowej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• przedstawia tło historyczne powieści

• wskazuje elementy zgodne z prawdą historyczną oraz te, które jej przeczą

69. Postrzeganie Afryki

• wyjaśnia pojęcia: mit, fakt, stereotyp

• relacjonuje treść artykułu

• określa temat i główną myśl tekstu

• przedstawia stereotypowy obraz Afryki

• konfrontuje przeczytane informacje z własnymi wyobrażeniami

• wyjaśnia przyczyny zakorzenienia stereotypów na temat Afryki

• przygotowuje prezentację o wybranym państwie afrykańskim

70. Kodeks turysty

• relacjonuje treść fragmentu

 

• określa temat tekstu

 

• dzieli tekst na części tematyczne

• wypowiada swoją opinię na temat zasad przedstawionych w tekście

• przygotowuje prezentację na temat wybranego kraju i jego specyfiki

71. Podróż oczami poety

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wyjaśnia przyczynę zastosowania cudzysłowu

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• sporządza notatkę na temat jednego z miast przedstawionych w wierszu

72. Różne rodzaje muzeów

• wymienia rodzaje muzeów

• opisuje specyfikę poszczególnych muzeów

 

• wymienia znane sobie muzea i przypisuje je do podanych kategorii

• opisuje wybrane muzeum

• przygotowuje prezentację o różnych rodzajach muzeów

73. i 74. Co już wiemy o częściach zdania?

• wymienia części zdania

• charakteryzuje poszczególne części zdania

• wskazuje w podanych zdaniach poszczególne części

• przekształca zdania tak, aby zastosuje inny rodzaj podmiotu

 

75. Jak wyrażamy oczekiwania?

• wylicza rodzaje perswazji

• definiuje perswazję

• charakteryzuje poszczególne rodzaje perswazji

• przyporządkowuje sposób wyrażania oczekiwań do sytuacji oraz osoby

• formułuje różne sposoby wyrażania oczekiwań

 

76. Znaki interpunkcyjne w dialogach

• wymienia zasady stosowania interpunkcji w dialogach

• wskazuje miejsca, w których należy postawić myślnik

• rozpoznaje, jakich znaków brakuje w podanym tekście

• tworzy dialog stosując zasady interpunkcyjne

 

 

77. Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?

• definiuje wypowiedź twórczą

• wymienia elementy urozmaicające wypowiedź twórczą

• redaguje dialog urozmaicający akcję podanego tekstu

 

• wzbogaca podany tekst o elementy urozmaicające

• redaguje wypowiedź twórczą zawierającą elementy urozmaicające

 

 

78. Wspomnienia z podróży

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• ocenia relację państwa Bongrain z ich wakacyjnego wyjazdu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobów relacjonowania swoich przeżyć

79. Pisownia wyrazów wielką i małą literą

• wymienia zasady pisowni wielką i małą literą

• zapisuje prawnie podane wyrazy

• uzasadnia pisownię podanych słów

 

• tworzy tekst, w którym stosuje pisownię wyrazów wielką i małą literą

 

80. i 81. Znajomość języków

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: scenariusz filmowy

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje elementy komizmu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• redaguje scenariusz filmowy na podstawie podanego tekstu

• redaguje oryginalny scenariusz filmowy na podstawie własnego pomysłu

82. Człowiek wobec przestrzeni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia obraz Bernta Groenvolda w odniesieniu do omawianego wiersza

83. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść przygodowa, wyrażanie oczekiwań (perswazja), scenariusz filmowy, wypowiedź twórcza, pisownia wielką i małą literą, znaki interpunkcyjne w dialogach, części zdania

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

85. Na skrzydłach fantazji

• opisuje obraz

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postać przestawioną na obrazie

• omawia funkcję namalowanej przestrzeni

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

86. Widzenie świata

• relacjonuje treść fragmentu

• określa tezę postawioną przez autora

• wymienia argumenty, którymi posłużył się autor

• wskazuje zabiegi, za pomocą których autor nawiązuje kontakt z czytelnikiem

• odnosi się do pytania postawionego na końcu tekstu

• podaje przykłady indywidualnego widzenia świata

87. Mowa muzyki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: wyrazy dźwiękonaśladowcze

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne we fragmencie

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• omawia obraz Mary DeLave w kontekście fragmentu

88. Ludzie muzyki

• wymienia profesje związane z muzyką

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu muzyki

 

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

 

• omawia specyfikę muzyki jako dziedziny sztuki

 

89. Koncert Wojskiego

• streszcza fragment

• omawia świat przedstawiony fragmentu

• wymienia etapy, na które można podzielić Koncert Wojskiego

• wskazuje środki stylistyczne

• charakteryzuje język fragmentu

• omawia funkcję środków stylistycznych

• wymienia cechy wpływające na melodyjność fragmentu

• wyraża własną opinię o fragmencie

• wskazuje teksty kultury, w których muzyka pełni istotną rolę

90. Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

• wymienia zasady pisowni ą, ę oraz om, on, em, en

• uzupełnia wypowiedź podanymi czasownikami w odpowiednich formach

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

• tworzy tekst z użyciem poprawnych form

 

 

91., 92., 93., 94. i 95. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantasy

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści fantasy w utworze

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• omawia inny tekst kultury w konwencji fantasy

• porównuje książkę z filmem Petera Jacksona

96. Jak redaguje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?

• definiuje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

• proponuje alternatywne zakończenie wybranej legendy lub baśni

• tworzy plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• tworzy opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

 

97. Wyobraźnia

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• charakteryzuje problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat funkcji wyobraźni w życiu

98. Pamiętny dzień

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wyjaśnia funkcję rodzaju narracji

• wskazuje elementy fantastyczne

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje uosobienie oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze i określa ich funkcje

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat powodów czytania książek

99. Zagadka Mony Lisy

• relacjonuje treść fragmentu

• opisuje obraz Leonarda da Vinci

• wymienia propozycje interpretacji obrazu Leonarda da Vinci

• określa główną myśl tekstu

• interpretuje ostatnie zdanie tekstu

• wypowiada się na temat zaprezentowanych wariacji na temat obrazu Mona Lisa

 

100. Co już wiemy o wypowiedzeniach?

• przedstawia podział wypowiedzeń

• wskazuje typy wypowiedzeń w tekstach

• przekształca równoważniki zdań w zdania

• łączy wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone

 

• zdania pojedyncze nierozwinięte przekształca w zdanie pojedyncze rozwinięte

 

101. Jak łączą się wyrazy w zdaniu

• wymienia rodzaje związków wyrazowych

 

• definiuje rodzaje związków wyrazowych

• w zdaniu wskazuje wyrazy, które tworzą związki wyrazowe

• wskazuje wyrazy poza związkami w zdaniu

• klasyfikuje związki wyrazowe

 

102. Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości

• wymienia zasady stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym

• w zdaniu wskazuje miejsca, w których powinien być przecinek

• koryguje zdania pojedyncze pod kątem interpunkcji

• tworzy teksty poprawnie stosując przecinki

 

103. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: podtytuł, wyrazy dźwiękonaśladowcze, środki stylistyczne (poetyckie), opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy, pisownia ą, ę oraz

en, em, on, om, przecinek w zdaniu pojedynczym, różne rodzaje wypowiedzeń, związki wyrazowe, wyrazy poza związkami

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

105. A było to dobre

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• interpretuje funkcję użytych barw

• przedstawia skojarzenia związane z obrazem

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje wymowę obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury przedstawiającymi podobną problematykę

106. i 107. Co było na początku?

• relacjonuje treść fragmentu

• porządkuje informacje zaprezentowane w tekście

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, Księga Rodzaju

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje podmiot liryczny

• omawia relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem we fragmencie

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego w wierszu

• wskazuje środki stylistyczne w wierszu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia Boga

• wyjaśnia funkcję powtórzeń w tekście

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• omawia sposób przedstawienia Boga w wierszu

• określa problematykę utworu

• omawia funkcję środków stylistycznych w wierszu

• wyraża własny sąd na temat fragmentu

• interpretuje wiersz

• wyraża własny pogląd na temat wiersza

• porównuje sposób ukazania stworzenia świata w Biblii i w mitologii

108. Pierwsi ludzie

• relacjonuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, raj, Eden, związek frazeologiczny

• określa temat i główną myśl fragmentu

• odnosi opis Anny Kamieńskiej do pierwowzoru biblijnego

• omawia sposób przedstawienia Boga we fragmencie

 

• interpretuje znaczenie wyrażeń niedosłownych

 

• w kontekście przeczytanego fragmentu omawia obraz Erastusa Salisbury Fielda

109. Punkt widzenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• omawia sposób w jaki fragmenty odnoszą się do Biblii

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa temat fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi sposób przedstawienia Adama i Ewy do stereotypów dotyczących płci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat: Skąd się biorą różnice w naszym

postrzeganiu rzeczywistości?

110. Motywy biblijne

• wymienia motywy biblijne obecne w kulturze

• omawia pochodzenie wskazanych motywów biblijnych

• wymienia związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

• wyjaśnia znaczenie oraz pochodzenie oraz znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z Biblii

 

• odnajduje motywy biblijne w tekstach kultury

• przygotowuje prezentację na temat wybranego motywu biblijnego

111. Czy ziarno wyda plon?

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn dla których Jezus z Nazaretu posługiwał się przypowieściami

• omawia obraz Vincenta van Gogha w kontekście omawianej przypowieści

112. Ludzka dobroć

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• określa tematykę przypowieści

• omawia zachowanie bohaterów fragmentu

• formułuje przesłanie przypowieści

• odnosi wydarzenie opisane we fragmencie do własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat okazywania współczucia i pomocy w codziennym życiu

113. Korzystanie z talentu

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat wykorzystywania swoich możliwości

114. Wartość przygotowań

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat okoliczności, w których należy zachować przezorność

115. Dobroczyńca ludzkości

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Olimp, Prometeusz, Zeus

 

• charakteryzuje bohatera fragmentu

• określa tematykę fragmentu

• podaje cechy mitu w podanym fragmencie

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• porównuje początki ludzkości przedstawione w Biblii i w mitologii

• wypowiada się na temat najważniejszych bogów greckich

116. i 117. Siła miłości

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Tartar

 

Leopold Staff, Odys

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje adresata lirycznego

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa tematykę mitu

• wskazuje cechy mitu w podanym fragmencie

 

Leopold Staff, Odys

• określa temat wiersza

• wskazuje środki stylistyczne

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• określa problematykę mitu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

 

Leopold Staff, Odys

• określa problematykę wiersza

• omawia funkcję środków stylistycznych

• określa nastrój wiersza

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

 

Leopold Staff, Odys

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• wypowiada się na temat Odyseusza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat tez postawionych w wierszu Leopolda Staffa

118. W świecie mitów

• wymienia najważniejsze postacie z mitologii

• opisuje najważniejsze postacie z mitologii

 

• wskazuje teksty kultury współczesnej, w której obecne są motywy biblijne

• omawia przyczyny wpływu mitologii na kulturę wieków późniejszych

• przedstawia wybrany tekst kultury zawierający odwołania do mitologii

119. Jan redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

• zdefiniuje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

• proponuje alternatywne zakończenie wybranego mitu lub przypowieści

• redaguje plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

 

120. Zasady postępowania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów utworu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat konieczności przestrzegania zasad

121. Tolerancja

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat wartości nadających życiu sens

122. Użycie nawiasu

• relacjonuje zasady używania nawiasu

 

• wyjaśnia, dlaczego w podanym tekście zastosowano nawiasy

 

• uzupełnia podany tekst o nawiasy

• redaguje tekst z użyciem nawiasów

 

123. Radość obdarowywania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść obyczajowa

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu poruszonego we fragmencie

124. Pisownia wyrazów obcych

• wymienia sposoby zapisywania wyrazów obcego pochodzenia

 

• uzupełnia podany tekst odpowiednią formą wyrazu obcego

• uzupełnia podany tekst właściwie zapisanymi słowami obcego pochodzenia

• stosuje oryginalną oraz spolszczoną wersję zapisu wyrazów obcych

 

125. Jak rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

• definiuje zdanie złożone

• wymienia cechy zdań złożonych współrzędnie i zdań złożonych podrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• nazywa rodzaje zdań złożonych

• wykonuje wykresy zdań złożonych

 

126. Jak rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie?

• wymienia cechy różnych typów zdań współrzędnych

 

• rozpoznaje poszczególne typy zdań złożonych współrzędnie

 

• tworzy i zapisuje zdania złożone współrzędnie

• wykonuje wykresy zdań

 

127. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść obyczajowa, pamiętnik, przypowieść, powtórzenie, opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści, pisownia wyrazów obcych, użycie nawiasu, zdanie złożone, zdanie złożone podrzędnie, zdania złożone współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

129. Spotkania z naturą

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia zwierząt

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury poruszającymi podobną problematykę

130. Zdziwienie światem

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• wymienia zaobserwowane przez siebie cuda natury

131. Uczucia zwierząt

• referuje treść artykułu

 

• wskazuje cechy artykułu prasowego w tekście

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• odróżnia informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

 

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wypowiada się na temat ostatniego zdania w artykule

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobu traktowania zwierząt przez ludzi

132. Człowiek w cywilizowanym świecie

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• charakteryzuje nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na człowieka

133. Co dziedziczymy?

• referuje treść komiksu

• wyjaśnia pojęcie: komiks

• omawia świat przedstawiony

 

• określa temat utworu

• charakteryzuje bohaterów komiksu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie budzi w nim komiks

• wskazuje wartości zaprezentowane w komiksie

• interpretuje zakończenie komiksu

• charakteryzuje komiks jako tekst kultury, wskazuje charakterystyczne dla niego cechy

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na życie człowieka

134. Jak redaguje list oficjalny?

• definiuje list oficjalny

• wymienia części, z których składa się list oficjalny

• wybiera argumenty adekwatne do określonego listu oficjalnego

• przekształca podaną wiadomość w list oficjalny

• koryguje podany przykład listu oficjalnego

 

• redaguje list oficjalny

 

135. Jak kulturalnie się porozumiewać?

• wymienia cechy języka potocznego

• wymienia elementy składające się na etykietę językową

• wyjaśnia, w jakich sytuacjach używa się oficjalnej a w jakich – nieoficjalnej odmiany języka

• wskazuje różnice pomiędzy językiem mówionym a językiem pisanym

• posługuje się różnymi odmianami języka stosownie do sytuacji

 

136. Co już wiemy o głoskach i sylabach?

• odróżnia głoski od liter

• dzieli głoski na samogłoski i spółgłoski

 

• definiuje głoski, sylaby i litery

• odróżnia spółgłoski miękkie od twardych

• wskazuje słowa, w których litera i oznacza tylko miękkość głoski, w których – tworzy sylabę

 

137. Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe?

• wymienia cechy głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

• wymienia cechy głosek ustnych i nosowych

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne w podanych wyrazach

• wskazuje głoski ustne i nosowe w podanych wyrazach

• odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych oraz ustne od nosowych

 

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe w tekście

 

 

138. Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania?

• wymienia sytuacje, kiedy akcentujemy wyrazy na trzecią i na czwartą sylabę od końca

• definiuje słowo: intonacja

• identyfikować akcent paroksytoniczny jako dominujący w języku polskim

• wskazuje akcent w podanych wyrazach

 

• czyta podany tekst poprawnie akcentując wszystkie wyrazy

 

 

139. i 140. Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

• wymienia zasady pisowni ó i u, rz i ż oraz ch i h

 

• uzupełnia podane słowa odpowiednimi literami

 

• podaje wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię

• poprawnie zapisuje podane słowa

• tworzy tekst, w którym stosuje poprawną pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

 

141. Człowiek i natura

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• omawia sytuację liryczną

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• wskazuje inne teksty kultury mówiące o sposobie postrzegania natury przez człowieka

142. Jak poprawnie używa średnika?

• wyjaśnia, do czego służy średnik w wypowiedziach

• wyjaśnia, w jakim celu został użyty średnik we wskazanym tekście

• uzupełnia podany tekst średnikami

• układa tekst  z zastosowaniem średników

 

143. Walka z plastikiem

• referuje treść fragmentu

• wskazuje we fragmencie cechy artykułu prasowego

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• omawia funkcję śródtytułów

• odróżnić informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wyjaśnia, w jakim celu autor przywołuje dane wyrażone liczebnikami

 

• omawia fotografię umieszczoną w podręczniku w kontekście przeczytanego artykułu

144. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: list oficjalny, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, średnik, głoski (spółgłoski miękkie i twarde, funkcje litery i, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, głoski ustne i nosowe), wymowa (zasady akcentowania, zasady intonacji)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

146. Kartki z kalendarza

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• wskazuje problem przedstawiony na obrazie

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat sztuki w przestrzeni publicznej

147. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

• referuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcie: patriotyzm

• określa temat fragmentu

• formułuje w punktach, na czym polega współczesny patriotyzm

• określa główną myśl tekstu

• wskazuje i nazywa wartości opisane w tekście

• omawia funkcję porównania do ogrodnika

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów postrzegania słowa: patriotyzm

148. 24 grudnia – Wigilia świąt Bożego Narodzenia

• referuje treść wiersza

• określa temat utworu

• wypowiada się na temat specyfiki wiersza Ludwika Jerzego Kerna

• omawia funkcję epitetów

 

• wyraża swoją opinię na temat wiersza

• omawia symbolikę ozdób choinkowych

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów świętowania Bożego Narodzenia

149. 14 lutego – walentynki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• nazywa emocje, których doświadcza bohater

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn negatywnego nastawienia do walentynek

150, 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

• referuje treść listu

• określa temat listu

• wylicza, z czego składa się wyobraźnia według autorki listu

• wyjaśnia sformułowania metaforyczne użyte w liście

 

• omawia problematykę listu

• wyraża własny sąd o treści listu

• omawia książki, które najintensywniej zapadły mu w pamięć

151. Wielkanoc

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przedstawia różne sposoby świętowania Wielkanocy

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – NOWE Słowa na start! dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! do klasy 6. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz:

2. Inni, obcy, tacy sami?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• wypowiada się na temat specyfiki komiksu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• bierze udział w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

3. i 4. Wyobcowanie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, fabuła wielowątkowa, narrator

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• omawia problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat wyobcowania i tolerancji

5. Zmartwienia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: związek frazeologiczny

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat sposobu traktowania osób z niepełnosprawnością

 

6. Czym jest starość?

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie puenty utworu

• podejmuje dyskusję na temat sposobu postrzegania ludzi starych

7. Tolerancja religijna

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• omawia specyfikę miejsca akcji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• przedstawia informacje na temat jednej z religii wymienionych we fragmencie

• podejmuje dyskusję na temat tolerancji religijnej

8. i 9. Co już wiemy o odmiennych częściach mowy?

• rozpoznaje i wskazuje odmienne części mowy

• odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych

• wymienia kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy

• rozpoznaje formę wskazanej części mowy

 

• stosuje właściwe formy odmiennych części mowy w kontekście

 

 

10., 11., 12., 13. i 14.

Rafał Kosik,

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantastycznonaukowa (science fiction)

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

• wypowiada się na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie codzienne, wskazuje wady i zalety

• podejmuje dyskusję na temat sztucznej inteligencji

• tworzy opowiadanie w konwencji science-fiction

15. i 16. Jak redaguje charakterystykę?

• wskazuje różnice pomiędzy charakterystyką a opisem postaci

• odnajduje w tekście przykłady ilustrujące wskazane cechy charakteru

• przygotowuje materiały do napisania charakterystyki

• tworzy plan charakterystyki wskazanego bohatera literackiego

• tworzy charakterystykę wskazanego bohatera literackiego

• stosuje zasady budowania akapitów

 

 

17. Wpływ otoczenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: stereotyp

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• uczestniczy w dyskusji na temat stereotypowego postrzegania innych ludzi

• przedstawia wybrany stereotyp

18. Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?

• odnajduje hasło w słowniku poprawnej polszczyzny

• wyszukuje w słowniku potrzebne informacje

 

• wykorzystuje słownik poprawnej polszczyzny przy tworzeniu tekstów

 

• przygotowuje wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć przyczynę danej formy zapisu

 

19. Wykluczenie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę fragmentu do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• bierze udział w dyskusji na temat przyczyn wykluczania niektórych osób

20. Człowiek wobec świata

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje wiersz

• uczestniczy w dyskusji na temat zagrożeń, jakie dla relacji międzyludzkich niesie ze sobą rozwój technologii

21. Tęsknota

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: uchodźca

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których bohaterowie musieli opuścić swój dom

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

• omawia funkcję specyficznego języka, którym posługuje się narrator

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• interpretuje metaforyczne wypowiedzi babci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat priorytetów, którymi kieruje się człowiek, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia

22. Pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników

• relacjonuje zasady pisowni zakończeń -dztwo, -dzki oraz -ctwo, -cki

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

 

 

• wskazuje właściwe formy wyrazów

• tworzy poprawne przymiotniki od podanych rzeczowników

 

23. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: narrator, powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, powieść fantastycznonaukowa, charakterystyka, pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników, odmienne części mowy, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, słownik poprawnej polszczyzny

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

25. Trudne sprawy

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przedstawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• interpretuje funkcję barw

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury podejmującymi podobną problematykę

26. Ważne pytania

• relacjonuje treść fragmentu

• przytacza pytania zadane w tekście

• wyjaśnia, na czym polega pytanie filozoficzne

 

• definiuje pojęcie szczęścia

 

• wyraża własną opinię na temat zagadnień poruszonych w tekście

 

• formułuje inne pytania filozoficzne

27. Poetycki obraz jesieni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne tekstu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przywołuje i interpretuje inne teksty przedstawiające jesień

28. Grypa duszy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których dziadek podjął decyzję o przeprowadzce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat przyczyn melancholii

• omawia obraz Fredericka Cayley Robinsona

29. Dzieciństwo wobec dorosłości

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego i adresata lirycznego

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje i omawia różnice pomiędzy dorosłością a dzieciństwem

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia inne teksty kultury prezentujące obraz dzieciństwa

30. Strata bliskiej osoby

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przywołuje i interpretuje inne teksty kultury poruszające temat śmierci

31. Jak opisuje przeżycia wewnętrzne?

• wymienia cechy opisu przeżyć wewnętrznych

• przygotowuje materiały do opisu przeżyć wewnętrznych

 

• redaguje plan opisu przeżyć wewnętrznych

• redaguje pełny, spójny i poprawny opis przeżyć wewnętrznych

• stosuje zasady budowania akapitów

 

32. Pierwsza miłość

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat zachowań osób zakochanych

• redaguje opis przeżyć wewnętrznych Kaśki

33. Czym różnią się czasowniki dokonane od niedokonanych?

• wyjaśnia pojęcia: czasowniki dokonane, czasowniki niedokonane

• uzupełnia zdania właściwymi formami czasowników

• wskazuje formy dokonane w tekście

• tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych

 

• stosuje czasowniki dokonane i niedokonane w odpowiednim kontekście

 

34. Jaką funkcję pełnią czasowniki w stronie czynnej i biernej?

• wyjaśnia pojęcia: strona czynna, strona bierna, czasowniki przechodnie, czasowniki nieprzechodnie

 

• wskazuje zdania, w których podmiot nie jest wykonawcą czynności

• przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną i z biernej na czynną

• wskazuje czasowniki nieprzechodnie

• wymienia sytuacje, w których używa się strony biernej i wyjaśnia dlaczego

 

35. Pisownia trudnych form czasowników

• wyjaśnia pojęcie: bezokolicznik

• wskazuje różnice w wymowie i pisowni podanych bezokoliczników

• wyjaśnia zasady pisowni końcówek bezokoliczników

• tworzy formy osobowe do podanych bezokoliczników

• zapisuje bezokoliczniki od podanych form osobowych

 

• używa trudnych form czasowników w dłuższym tekście

 

38., 39.

Opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych i dzieła sztuki

• wyjaśnia pojęcia: opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, opis dzieła sztuki

• wymienia elementy składające się na opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych i opis dzieła sztuki

 

• omawia sytuacje przedstawione na ilustracjach

• opisuje emocje postaci, przedstawionych na ilustracjach

 

• redaguje opis sytuacji na podstawie podanego planu

• opisuje uczucia i stany wewnętrzne bohaterów podanej sytuacji

• odnajduje w dowolnych źródłach symboliczne znaczenia wskazanych elementów, występujących na obrazach

 

• redaguje dobrze zorganizowany, jasny i zrozumiały opis sytuacji

• tworzy pogłębiony opis przeżyć wewnętrznych, trafnie nazywając uczucia oraz stany psychiczne, posługując się bogatym słownictwem

• przy opisie dzieła sztuki wnikliwie przedstawia elementy charakterystyczne, w sposób kompetentny omawia cechy artyzmu, ocenia i interpretuje dzieło sztuki, ujawniając wrażliwość

 

36. i 37. Samotność

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wyjaśnia pojęcie: anafora

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• opowiada o problematyce utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa problematykę fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne i określa ich funkcję

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje przenośnię użytą we fragmencie

 

• omawia kontekst historyczny fragmentu książki Joanny Fabickiej

38. Jaką funkcję pełnią zaimki?

• wymienia rodzaje zaimków

• podaje zasady używania dłuższych i krótszych form zaimków

• używa zaimków w odpowiednim kontekście

• zastępuje różne wyrazy zaimkami

 

• tworzy odpowiednie formy zaimków

• wskazuje jakie części mowy zastępują podane zaimki

 

• używa dłuższych i krótszych form zaimków w odpowiednich kontekstach

 

39. Rodzinny kryzys

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: powieść detektywistyczna, szyfr

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wymienia cechy powieści detektywistycznej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przedstawia wybraną powieść detektywistyczną

• redaguje opowiadanie z wątkiem detektywistycznym

40. Ludzie telewizji

• wymienia profesje związane z telewizją

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu programów telewizyjnych

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

• omawia specyfikę telewizji jako medium

 

41. Niewidzialne sprawy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: teatr, fikcja literacka

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wypowiada się na temat specyfiki teatru

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• określa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat niewidzialnych ludzi i niewidzialnych spraw

 

42. Programy telewizyjne

• wymienia programy telewizyjne

• podaje przykłady programów telewizyjnych i klasyfikuje je do właściwych kategorii

• wymienia cechy programów telewizyjnych

 

• redaguje tekst informacyjny

• redaguje reklamę

43. Korzystanie z telefonu

• relacjonuje treść artykułu

• wyjaśnia pojęcia: e-higienia, fonoholizm

• określa temat i główną myśl tekstu

• wskazuje cechy artykułu prasowego we fragmencie

• odróżnia informacje o faktach od opinii

 

44. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść detektywistyczna (kryminalna), narracja pierwszoosobowa, anafora, fikcja literacka, opis przeżyć wewnętrznych, pisownia trudnych czasowników, zaimki, czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasowników, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, ludzie telewizji, programy telewizyjne

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

46. Jacy jesteśmy?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• omawia funkcję tła

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• interpretuje fakt umieszczenia na obrazie rzeźby Rodina

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

47. i 48. Bajki Ignacego Krasickiego

• wypowiada się na temat Ignacego Krasickiego

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, epika, uosobienie

• relacjonuje treść bajek

• wskazuje uosobienia w bajkach i określa ich funkcję

• wskazuje w utworach cechy gatunkowe

 

• wskazuje i omawia morał w bajkach

• wskazuje wartości o których mowa w utworach 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajek do własnych doświadczeń

 

• omawia kontekst historyczny twórczości Ignacego Krasickiego

49. Prawda o ludziach zapisana w bajkach – Aleksander Fredro

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

• podaje różnice pomiędzy bajką a baśnią

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu zaprezentowanego w bajce

50. Relacje międzyludzkie w krzywym zwierciadle

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

 

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• redaguje bajkę

51. Jak korzystać ze słownika terminów literackich?

• odnajduje żądane hasło w słowniku terminów literackich

• przy redagowaniu tekstów korzystać ze słownika terminów literackich

 

• określa swoistość definicji słownikowych

 

• krytycznie ocenia pozyskane informacje

 

52. Kompleksy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje zakończenie fragmentu

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problematyki poruszonej we fragmencie

53. Jak dyskutować?

• wyjaśnia pojęcia: dyskusja, teza, hipoteza, argument, przykład

• podaje różnice pomiędzy tezą a hipotezą, argumentem a przykładem

 

• formułuje tezę bądź hipotezę do podanego problemu

• formułuje argumentację do podanej tezy

 

• rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji

• aktywnie uczestniczyć w dyskusji

 

54. Jak przygotowuje wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?

• wyjaśnia pojęcia: teza, argumenty

 

 

• formułuje tezę do podanych argumentów

• wyjaśnia różnice pomiędzy argumentami odwołującymi się do faktów i logiki a argumentami emocjonalnymi

• wskazuje w podanym tekście argumenty oraz przykłady

• formułuje argumentację do podanej tezy

• wskazuje w podanym tekście argumenty odwołujące się do faktów i logiki oraz argumenty emocjonalne

 

• tworzy argumentację potwierdzającą podaną tezę oraz zaprzeczającą jej

 

 

55. Jak nas widzą inni?

• relacjonuje treść fragmentu

 

 

• rozpoznaje wypowiedź jako tekst nieliteracki

• charakteryzuje bohaterkę fragmentu

• określa temat i główną myśl tekstu

 

• odnosi doświadczenia bohaterki fragmentu do swoich

 

56. Refleksja o sobie samym

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• interpretuje obraz w kontekście wiersza

57. Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy?

• wymienia nieodmienne części mowy

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• tworzy przysłówki od podanych przymiotników

• rozpoznaje nieodmienne części mowy w tekście

• używa przysłówków w tekście

• posługuje się przyimkami i spójnikami w tekście

 

58. Jaką funkcję pełnią wykrzyknik i partykuła?

• wyjaśnia pojęcia: wykrzyknik i partykuła

 

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy: wykrzyknika i partykuły

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• wskazuje w tekście partykuły i wykrzykniki

• używa partykuł i wykrzykników w tekście

 

59. Pisownia nie z różnymi częściami mowy

• relacjonuje zasady łącznej i rozdzielnej pisowni partykuły nie

• odnajduje w tekście błędne zapisy nie z różnymi częściami mowy

• uzasadnia pisownię nie z różnymi częściami mowy w podanych przykładach

 

• stosuje zasady poprawnej pisowni nie  z różnymi częściami mowy we własnym tekście

 

60. Użycie dwukropka

• relacjonuje zasady używania dwukropka

• wskazuje w tekście, gdzie należy postawić dwukropek

• uzasadnia użycie dwukropka w podanych przykładach

 

• stosuje dwukropek we własnych tekstach

 

61. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: motto, apostrofa, bajka, morał, wypowiedź argumentacyjna, zasady dyskusji, nieodmienne części mowy, pisownia wyrazów z nie, dwukropek

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

63. Odkrywanie świata

• opisuje obraz

• określa miejsce, w którym znajdują się przedstawione postacie

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

64., 65., 66., 67. i 68. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza

• wypowiada się na temat Henryka Sienkiewicza

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść przygodowa

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych oraz drugoplanowych

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

 

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści przygodowej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• przedstawia tło historyczne powieści

• wskazuje elementy zgodne z prawdą historyczną oraz te, które jej przeczą

69. Postrzeganie Afryki

• wyjaśnia pojęcia: mit, fakt, stereotyp

• relacjonuje treść artykułu

• określa temat i główną myśl tekstu

• przedstawia stereotypowy obraz Afryki

• konfrontuje przeczytane informacje z własnymi wyobrażeniami

• wyjaśnia przyczyny zakorzenienia stereotypów na temat Afryki

• przygotowuje prezentację o wybranym państwie afrykańskim

70. Kodeks turysty

• relacjonuje treść fragmentu

 

• określa temat tekstu

 

• dzieli tekst na części tematyczne

• wypowiada swoją opinię na temat zasad przedstawionych w tekście

• przygotowuje prezentację na temat wybranego kraju i jego specyfiki

71. Podróż oczami poety

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wyjaśnia przyczynę zastosowania cudzysłowu

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• sporządza notatkę na temat jednego z miast przedstawionych w wierszu

72. Różne rodzaje muzeów

• wymienia rodzaje muzeów

• opisuje specyfikę poszczególnych muzeów

 

• wymienia znane sobie muzea i przypisuje je do podanych kategorii

• opisuje wybrane muzeum

• przygotowuje prezentację o różnych rodzajach muzeów

73. i 74. Co już wiemy o częściach zdania?

• wymienia części zdania

• charakteryzuje poszczególne części zdania

• wskazuje w podanych zdaniach poszczególne części

• przekształca zdania tak, aby zastosuje inny rodzaj podmiotu

 

75. Jak wyrażamy oczekiwania?

• wylicza rodzaje perswazji

• definiuje perswazję

• charakteryzuje poszczególne rodzaje perswazji

• przyporządkowuje sposób wyrażania oczekiwań do sytuacji oraz osoby

• formułuje różne sposoby wyrażania oczekiwań

 

76. Znaki interpunkcyjne w dialogach

• wymienia zasady stosowania interpunkcji w dialogach

• wskazuje miejsca, w których należy postawić myślnik

• rozpoznaje, jakich znaków brakuje w podanym tekście

• tworzy dialog stosując zasady interpunkcyjne

 

 

77. Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?

• definiuje wypowiedź twórczą

• wymienia elementy urozmaicające wypowiedź twórczą

• redaguje dialog urozmaicający akcję podanego tekstu

 

• wzbogaca podany tekst o elementy urozmaicające

• redaguje wypowiedź twórczą zawierającą elementy urozmaicające

 

 

78. Wspomnienia z podróży

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• ocenia relację państwa Bongrain z ich wakacyjnego wyjazdu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobów relacjonowania swoich przeżyć

79. Pisownia wyrazów wielką i małą literą

• wymienia zasady pisowni wielką i małą literą

• zapisuje prawnie podane wyrazy

• uzasadnia pisownię podanych słów

 

• tworzy tekst, w którym stosuje pisownię wyrazów wielką i małą literą

 

80. i 81. Znajomość języków

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: scenariusz filmowy

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje elementy komizmu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• redaguje scenariusz filmowy na podstawie podanego tekstu

• redaguje oryginalny scenariusz filmowy na podstawie własnego pomysłu

82. Człowiek wobec przestrzeni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia obraz Bernta Groenvolda w odniesieniu do omawianego wiersza

83. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść przygodowa, wyrażanie oczekiwań (perswazja), scenariusz filmowy, wypowiedź twórcza, pisownia wielką i małą literą, znaki interpunkcyjne w dialogach, części zdania

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

85. Na skrzydłach fantazji

• opisuje obraz

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postać przestawioną na obrazie

• omawia funkcję namalowanej przestrzeni

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

86. Widzenie świata

• relacjonuje treść fragmentu

• określa tezę postawioną przez autora

• wymienia argumenty, którymi posłużył się autor

• wskazuje zabiegi, za pomocą których autor nawiązuje kontakt z czytelnikiem

• odnosi się do pytania postawionego na końcu tekstu

• podaje przykłady indywidualnego widzenia świata

87. Mowa muzyki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: wyrazy dźwiękonaśladowcze

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne we fragmencie

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• omawia obraz Mary DeLave w kontekście fragmentu

88. Ludzie muzyki

• wymienia profesje związane z muzyką

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu muzyki

 

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

 

• omawia specyfikę muzyki jako dziedziny sztuki

 

89. Koncert Wojskiego

• streszcza fragment

• omawia świat przedstawiony fragmentu

• wymienia etapy, na które można podzielić Koncert Wojskiego

• wskazuje środki stylistyczne

• charakteryzuje język fragmentu

• omawia funkcję środków stylistycznych

• wymienia cechy wpływające na melodyjność fragmentu

• wyraża własną opinię o fragmencie

• wskazuje teksty kultury, w których muzyka pełni istotną rolę

90. Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

• wymienia zasady pisowni ą, ę oraz om, on, em, en

• uzupełnia wypowiedź podanymi czasownikami w odpowiednich formach

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

• tworzy tekst z użyciem poprawnych form

 

 

91., 92., 93., 94. i 95. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantasy

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści fantasy w utworze

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• omawia inny tekst kultury w konwencji fantasy

• porównuje książkę z filmem Petera Jacksona

96. Jak redaguje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?

• definiuje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

• proponuje alternatywne zakończenie wybranej legendy lub baśni

• tworzy plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• tworzy opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

 

97. Wyobraźnia

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• charakteryzuje problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat funkcji wyobraźni w życiu

98. Pamiętny dzień

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wyjaśnia funkcję rodzaju narracji

• wskazuje elementy fantastyczne

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje uosobienie oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze i określa ich funkcje

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat powodów czytania książek

99. Zagadka Mony Lisy

• relacjonuje treść fragmentu

• opisuje obraz Leonarda da Vinci

• wymienia propozycje interpretacji obrazu Leonarda da Vinci

• określa główną myśl tekstu

• interpretuje ostatnie zdanie tekstu

• wypowiada się na temat zaprezentowanych wariacji na temat obrazu Mona Lisa

 

100. Co już wiemy o wypowiedzeniach?

• przedstawia podział wypowiedzeń

• wskazuje typy wypowiedzeń w tekstach

• przekształca równoważniki zdań w zdania

• łączy wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone

 

• zdania pojedyncze nierozwinięte przekształca w zdanie pojedyncze rozwinięte

 

101. Jak łączą się wyrazy w zdaniu

• wymienia rodzaje związków wyrazowych

 

• definiuje rodzaje związków wyrazowych

• w zdaniu wskazuje wyrazy, które tworzą związki wyrazowe

• wskazuje wyrazy poza związkami w zdaniu

• klasyfikuje związki wyrazowe

 

102. Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości

• wymienia zasady stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym

• w zdaniu wskazuje miejsca, w których powinien być przecinek

• koryguje zdania pojedyncze pod kątem interpunkcji

• tworzy teksty poprawnie stosując przecinki

 

103. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: podtytuł, wyrazy dźwiękonaśladowcze, środki stylistyczne (poetyckie), opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy, pisownia ą, ę oraz

en, em, on, om, przecinek w zdaniu pojedynczym, różne rodzaje wypowiedzeń, związki wyrazowe, wyrazy poza związkami

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

105. A było to dobre

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• interpretuje funkcję użytych barw

• przedstawia skojarzenia związane z obrazem

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje wymowę obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury przedstawiającymi podobną problematykę

106. i 107. Co było na początku?

• relacjonuje treść fragmentu

• porządkuje informacje zaprezentowane w tekście

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, Księga Rodzaju

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje podmiot liryczny

• omawia relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem we fragmencie

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego w wierszu

• wskazuje środki stylistyczne w wierszu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia Boga

• wyjaśnia funkcję powtórzeń w tekście

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• omawia sposób przedstawienia Boga w wierszu

• określa problematykę utworu

• omawia funkcję środków stylistycznych w wierszu

• wyraża własny sąd na temat fragmentu

• interpretuje wiersz

• wyraża własny pogląd na temat wiersza

• porównuje sposób ukazania stworzenia świata w Biblii i w mitologii

108. Pierwsi ludzie

• relacjonuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, raj, Eden, związek frazeologiczny

• określa temat i główną myśl fragmentu

• odnosi opis Anny Kamieńskiej do pierwowzoru biblijnego

• omawia sposób przedstawienia Boga we fragmencie

 

• interpretuje znaczenie wyrażeń niedosłownych

 

• w kontekście przeczytanego fragmentu omawia obraz Erastusa Salisbury Fielda

109. Punkt widzenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• omawia sposób w jaki fragmenty odnoszą się do Biblii

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa temat fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi sposób przedstawienia Adama i Ewy do stereotypów dotyczących płci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat: Skąd się biorą różnice w naszym

postrzeganiu rzeczywistości?

110. Motywy biblijne

• wymienia motywy biblijne obecne w kulturze

• omawia pochodzenie wskazanych motywów biblijnych

• wymienia związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

• wyjaśnia znaczenie oraz pochodzenie oraz znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z Biblii

 

• odnajduje motywy biblijne w tekstach kultury

• przygotowuje prezentację na temat wybranego motywu biblijnego

111. Czy ziarno wyda plon?

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn dla których Jezus z Nazaretu posługiwał się przypowieściami

• omawia obraz Vincenta van Gogha w kontekście omawianej przypowieści

112. Ludzka dobroć

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• określa tematykę przypowieści

• omawia zachowanie bohaterów fragmentu

• formułuje przesłanie przypowieści

• odnosi wydarzenie opisane we fragmencie do własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat okazywania współczucia i pomocy w codziennym życiu

113. Korzystanie z talentu

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat wykorzystywania swoich możliwości

114. Wartość przygotowań

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat okoliczności, w których należy zachować przezorność

115. Dobroczyńca ludzkości

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Olimp, Prometeusz, Zeus

 

• charakteryzuje bohatera fragmentu

• określa tematykę fragmentu

• podaje cechy mitu w podanym fragmencie

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• porównuje początki ludzkości przedstawione w Biblii i w mitologii

• wypowiada się na temat najważniejszych bogów greckich

116. i 117. Siła miłości

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Tartar

 

Leopold Staff, Odys

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje adresata lirycznego

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa tematykę mitu

• wskazuje cechy mitu w podanym fragmencie

 

Leopold Staff, Odys

• określa temat wiersza

• wskazuje środki stylistyczne

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• określa problematykę mitu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

 

Leopold Staff, Odys

• określa problematykę wiersza

• omawia funkcję środków stylistycznych

• określa nastrój wiersza

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

 

Leopold Staff, Odys

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• wypowiada się na temat Odyseusza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat tez postawionych w wierszu Leopolda Staffa

118. W świecie mitów

• wymienia najważniejsze postacie z mitologii

• opisuje najważniejsze postacie z mitologii

 

• wskazuje teksty kultury współczesnej, w której obecne są motywy biblijne

• omawia przyczyny wpływu mitologii na kulturę wieków późniejszych

• przedstawia wybrany tekst kultury zawierający odwołania do mitologii

119. Jan redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

• zdefiniuje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

• proponuje alternatywne zakończenie wybranego mitu lub przypowieści

• redaguje plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

 

120. Zasady postępowania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów utworu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat konieczności przestrzegania zasad

121. Tolerancja

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat wartości nadających życiu sens

122. Użycie nawiasu

• relacjonuje zasady używania nawiasu

 

• wyjaśnia, dlaczego w podanym tekście zastosowano nawiasy

 

• uzupełnia podany tekst o nawiasy

• redaguje tekst z użyciem nawiasów

 

123. Radość obdarowywania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść obyczajowa

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu poruszonego we fragmencie

124. Pisownia wyrazów obcych

• wymienia sposoby zapisywania wyrazów obcego pochodzenia

 

• uzupełnia podany tekst odpowiednią formą wyrazu obcego

• uzupełnia podany tekst właściwie zapisanymi słowami obcego pochodzenia

• stosuje oryginalną oraz spolszczoną wersję zapisu wyrazów obcych

 

125. Jak rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

• definiuje zdanie złożone

• wymienia cechy zdań złożonych współrzędnie i zdań złożonych podrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• nazywa rodzaje zdań złożonych

• wykonuje wykresy zdań złożonych

 

126. Jak rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie?

• wymienia cechy różnych typów zdań współrzędnych

 

• rozpoznaje poszczególne typy zdań złożonych współrzędnie

 

• tworzy i zapisuje zdania złożone współrzędnie

• wykonuje wykresy zdań

 

127. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść obyczajowa, pamiętnik, przypowieść, powtórzenie, opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści, pisownia wyrazów obcych, użycie nawiasu, zdanie złożone, zdanie złożone podrzędnie, zdania złożone współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

129. Spotkania z naturą

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia zwierząt

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury poruszającymi podobną problematykę

130. Zdziwienie światem

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• wymienia zaobserwowane przez siebie cuda natury

131. Uczucia zwierząt

• referuje treść artykułu

 

• wskazuje cechy artykułu prasowego w tekście

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• odróżnia informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

 

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wypowiada się na temat ostatniego zdania w artykule

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobu traktowania zwierząt przez ludzi

132. Człowiek w cywilizowanym świecie

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• charakteryzuje nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na człowieka

133. Co dziedziczymy?

• referuje treść komiksu

• wyjaśnia pojęcie: komiks

• omawia świat przedstawiony

 

• określa temat utworu

• charakteryzuje bohaterów komiksu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie budzi w nim komiks

• wskazuje wartości zaprezentowane w komiksie

• interpretuje zakończenie komiksu

• charakteryzuje komiks jako tekst kultury, wskazuje charakterystyczne dla niego cechy

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na życie człowieka

134. Jak redaguje list oficjalny?

• definiuje list oficjalny

• wymienia części, z których składa się list oficjalny

• wybiera argumenty adekwatne do określonego listu oficjalnego

• przekształca podaną wiadomość w list oficjalny

• koryguje podany przykład listu oficjalnego

 

• redaguje list oficjalny

 

135. Jak kulturalnie się porozumiewać?

• wymienia cechy języka potocznego

• wymienia elementy składające się na etykietę językową

• wyjaśnia, w jakich sytuacjach używa się oficjalnej a w jakich – nieoficjalnej odmiany języka

• wskazuje różnice pomiędzy językiem mówionym a językiem pisanym

• posługuje się różnymi odmianami języka stosownie do sytuacji

 

136. Co już wiemy o głoskach i sylabach?

• odróżnia głoski od liter

• dzieli głoski na samogłoski i spółgłoski

 

• definiuje głoski, sylaby i litery

• odróżnia spółgłoski miękkie od twardych

• wskazuje słowa, w których litera i oznacza tylko miękkość głoski, w których – tworzy sylabę

 

137. Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe?

• wymienia cechy głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

• wymienia cechy głosek ustnych i nosowych

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne w podanych wyrazach

• wskazuje głoski ustne i nosowe w podanych wyrazach

• odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych oraz ustne od nosowych

 

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe w tekście

 

 

138. Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania?

• wymienia sytuacje, kiedy akcentujemy wyrazy na trzecią i na czwartą sylabę od końca

• definiuje słowo: intonacja

• identyfikować akcent paroksytoniczny jako dominujący w języku polskim

• wskazuje akcent w podanych wyrazach

 

• czyta podany tekst poprawnie akcentując wszystkie wyrazy

 

 

139. i 140. Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

• wymienia zasady pisowni ó i u, rz i ż oraz ch i h

 

• uzupełnia podane słowa odpowiednimi literami

 

• podaje wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię

• poprawnie zapisuje podane słowa

• tworzy tekst, w którym stosuje poprawną pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

 

141. Człowiek i natura

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• omawia sytuację liryczną

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• wskazuje inne teksty kultury mówiące o sposobie postrzegania natury przez człowieka

142. Jak poprawnie używa średnika?

• wyjaśnia, do czego służy średnik w wypowiedziach

• wyjaśnia, w jakim celu został użyty średnik we wskazanym tekście

• uzupełnia podany tekst średnikami

• układa tekst  z zastosowaniem średników

 

143. Walka z plastikiem

• referuje treść fragmentu

• wskazuje we fragmencie cechy artykułu prasowego

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• omawia funkcję śródtytułów

• odróżnić informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wyjaśnia, w jakim celu autor przywołuje dane wyrażone liczebnikami

 

• omawia fotografię umieszczoną w podręczniku w kontekście przeczytanego artykułu

144. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: list oficjalny, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, średnik, głoski (spółgłoski miękkie i twarde, funkcje litery i, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, głoski ustne i nosowe), wymowa (zasady akcentowania, zasady intonacji)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

146. Kartki z kalendarza

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• wskazuje problem przedstawiony na obrazie

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat sztuki w przestrzeni publicznej

147. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

• referuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcie: patriotyzm

• określa temat fragmentu

• formułuje w punktach, na czym polega współczesny patriotyzm

• określa główną myśl tekstu

• wskazuje i nazywa wartości opisane w tekście

• omawia funkcję porównania do ogrodnika

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów postrzegania słowa: patriotyzm

148. 24 grudnia – Wigilia świąt Bożego Narodzenia

• referuje treść wiersza

• określa temat utworu

• wypowiada się na temat specyfiki wiersza Ludwika Jerzego Kerna

• omawia funkcję epitetów

 

• wyraża swoją opinię na temat wiersza

• omawia symbolikę ozdób choinkowych

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów świętowania Bożego Narodzenia

149. 14 lutego – walentynki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• nazywa emocje, których doświadcza bohater

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn negatywnego nastawienia do walentynek

150, 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

• referuje treść listu

• określa temat listu

• wylicza, z czego składa się wyobraźnia według autorki listu

• wyjaśnia sformułowania metaforyczne użyte w liście

 

• omawia problematykę listu

• wyraża własny sąd o treści listu

• omawia książki, które najintensywniej zapadły mu w pamięć

151. Wielkanoc

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przedstawia różne sposoby świętowania Wielkanocy

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny – NOWE Słowa na start! dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącego propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! do klasy 6. Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

Numer i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń: potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą oraz:

2. Inni, obcy, tacy sami?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• wypowiada się na temat specyfiki komiksu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• bierze udział w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

3. i 4. Wyobcowanie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, fabuła wielowątkowa, narrator

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• omawia problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat wyobcowania i tolerancji

5. Zmartwienia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcia: związek frazeologiczny

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• podejmuje dyskusję na temat sposobu traktowania osób z niepełnosprawnością

 

6. Czym jest starość?

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie puenty utworu

• podejmuje dyskusję na temat sposobu postrzegania ludzi starych

7. Tolerancja religijna

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• omawia specyfikę miejsca akcji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• nazywa uczucia, których doświadcza bohaterka

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• przedstawia informacje na temat jednej z religii wymienionych we fragmencie

• podejmuje dyskusję na temat tolerancji religijnej

8. i 9. Co już wiemy o odmiennych częściach mowy?

• rozpoznaje i wskazuje odmienne części mowy

• odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych

• wymienia kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy

• rozpoznaje formę wskazanej części mowy

 

• stosuje właściwe formy odmiennych części mowy w kontekście

 

 

10., 11., 12., 13. i 14.

Rafał Kosik,

Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych ludzi

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantastycznonaukowa (science fiction)

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

• wypowiada się na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie codzienne, wskazuje wady i zalety

• podejmuje dyskusję na temat sztucznej inteligencji

• tworzy opowiadanie w konwencji science-fiction

15. i 16. Jak redaguje charakterystykę?

• wskazuje różnice pomiędzy charakterystyką a opisem postaci

• odnajduje w tekście przykłady ilustrujące wskazane cechy charakteru

• przygotowuje materiały do napisania charakterystyki

• tworzy plan charakterystyki wskazanego bohatera literackiego

• tworzy charakterystykę wskazanego bohatera literackiego

• stosuje zasady budowania akapitów

 

 

17. Wpływ otoczenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: stereotyp

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• uczestniczy w dyskusji na temat stereotypowego postrzegania innych ludzi

• przedstawia wybrany stereotyp

18. Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?

• odnajduje hasło w słowniku poprawnej polszczyzny

• wyszukuje w słowniku potrzebne informacje

 

• wykorzystuje słownik poprawnej polszczyzny przy tworzeniu tekstów

 

• przygotowuje wyjaśnienia, które pomagają zrozumieć przyczynę danej formy zapisu

 

19. Wykluczenie

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• odnosi problematykę fragmentu do swoich własnych doświadczeń

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• bierze udział w dyskusji na temat przyczyn wykluczania niektórych osób

20. Człowiek wobec świata

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje wiersz

• uczestniczy w dyskusji na temat zagrożeń, jakie dla relacji międzyludzkich niesie ze sobą rozwój technologii

21. Tęsknota

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wyjaśnia pojęcie: uchodźca

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których bohaterowie musieli opuścić swój dom

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa doświadczenia bohaterów i porównuje je z własnymi

• omawia funkcję specyficznego języka, którym posługuje się narrator

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• interpretuje metaforyczne wypowiedzi babci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat priorytetów, którymi kieruje się człowiek, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia

22. Pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników

• relacjonuje zasady pisowni zakończeń -dztwo, -dzki oraz -ctwo, -cki

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

 

 

• wskazuje właściwe formy wyrazów

• tworzy poprawne przymiotniki od podanych rzeczowników

 

23. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: narrator, powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek, fabuła jednowątkowa, powieść fantastycznonaukowa, charakterystyka, pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników, odmienne części mowy, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, słownik poprawnej polszczyzny

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

25. Trudne sprawy

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przedstawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• interpretuje funkcję barw

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury podejmującymi podobną problematykę

26. Ważne pytania

• relacjonuje treść fragmentu

• przytacza pytania zadane w tekście

• wyjaśnia, na czym polega pytanie filozoficzne

 

• definiuje pojęcie szczęścia

 

• wyraża własną opinię na temat zagadnień poruszonych w tekście

 

• formułuje inne pytania filozoficzne

27. Poetycki obraz jesieni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne tekstu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przywołuje i interpretuje inne teksty przedstawiające jesień

28. Grypa duszy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

 

• określa tematykę fragmentu

• wyjaśnia przyczyny, dla których dziadek podjął decyzję o przeprowadzce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• podejmuje dyskusję na temat przyczyn melancholii

• omawia obraz Fredericka Cayley Robinsona

29. Dzieciństwo wobec dorosłości

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego i adresata lirycznego

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje i omawia różnice pomiędzy dorosłością a dzieciństwem

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia inne teksty kultury prezentujące obraz dzieciństwa

30. Strata bliskiej osoby

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przywołuje i interpretuje inne teksty kultury poruszające temat śmierci

31. Jak opisuje przeżycia wewnętrzne?

• wymienia cechy opisu przeżyć wewnętrznych

• przygotowuje materiały do opisu przeżyć wewnętrznych

 

• redaguje plan opisu przeżyć wewnętrznych

• redaguje pełny, spójny i poprawny opis przeżyć wewnętrznych

• stosuje zasady budowania akapitów

 

32. Pierwsza miłość

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: narracja pierwszoosobowa, narracja trzecioosobowa, pytanie retoryczne

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat zachowań osób zakochanych

• redaguje opis przeżyć wewnętrznych Kaśki

33. Czym różnią się czasowniki dokonane od niedokonanych?

• wyjaśnia pojęcia: czasowniki dokonane, czasowniki niedokonane

• uzupełnia zdania właściwymi formami czasowników

• wskazuje formy dokonane w tekście

• tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych

 

• stosuje czasowniki dokonane i niedokonane w odpowiednim kontekście

 

34. Jaką funkcję pełnią czasowniki w stronie czynnej i biernej?

• wyjaśnia pojęcia: strona czynna, strona bierna, czasowniki przechodnie, czasowniki nieprzechodnie

 

• wskazuje zdania, w których podmiot nie jest wykonawcą czynności

• przekształca czasowniki ze strony czynnej na bierną i z biernej na czynną

• wskazuje czasowniki nieprzechodnie

• wymienia sytuacje, w których używa się strony biernej i wyjaśnia dlaczego

 

35. Pisownia trudnych form czasowników

• wyjaśnia pojęcie: bezokolicznik

• wskazuje różnice w wymowie i pisowni podanych bezokoliczników

• wyjaśnia zasady pisowni końcówek bezokoliczników

• tworzy formy osobowe do podanych bezokoliczników

• zapisuje bezokoliczniki od podanych form osobowych

 

• używa trudnych form czasowników w dłuższym tekście

 

38., 39.

Opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych i dzieła sztuki

• wyjaśnia pojęcia: opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych, opis dzieła sztuki

• wymienia elementy składające się na opis sytuacji, opis przeżyć wewnętrznych i opis dzieła sztuki

 

• omawia sytuacje przedstawione na ilustracjach

• opisuje emocje postaci, przedstawionych na ilustracjach

 

• redaguje opis sytuacji na podstawie podanego planu

• opisuje uczucia i stany wewnętrzne bohaterów podanej sytuacji

• odnajduje w dowolnych źródłach symboliczne znaczenia wskazanych elementów, występujących na obrazach

 

• redaguje dobrze zorganizowany, jasny i zrozumiały opis sytuacji

• tworzy pogłębiony opis przeżyć wewnętrznych, trafnie nazywając uczucia oraz stany psychiczne, posługując się bogatym słownictwem

• przy opisie dzieła sztuki wnikliwie przedstawia elementy charakterystyczne, w sposób kompetentny omawia cechy artyzmu, ocenia i interpretuje dzieło sztuki, ujawniając wrażliwość

 

36. i 37. Samotność

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wyjaśnia pojęcie: anafora

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

 

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• opowiada o problematyce utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• określa problematykę fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne i określa ich funkcję

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

Wieczór Anny Kamieńskiej:

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

 

Rutka Joanny Fabickiej:

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje przenośnię użytą we fragmencie

 

• omawia kontekst historyczny fragmentu książki Joanny Fabickiej

38. Jaką funkcję pełnią zaimki?

• wymienia rodzaje zaimków

• podaje zasady używania dłuższych i krótszych form zaimków

• używa zaimków w odpowiednim kontekście

• zastępuje różne wyrazy zaimkami

 

• tworzy odpowiednie formy zaimków

• wskazuje jakie części mowy zastępują podane zaimki

 

• używa dłuższych i krótszych form zaimków w odpowiednich kontekstach

 

39. Rodzinny kryzys

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: powieść detektywistyczna, szyfr

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wymienia cechy powieści detektywistycznej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• przedstawia wybraną powieść detektywistyczną

• redaguje opowiadanie z wątkiem detektywistycznym

40. Ludzie telewizji

• wymienia profesje związane z telewizją

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu programów telewizyjnych

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

• omawia specyfikę telewizji jako medium

 

41. Niewidzialne sprawy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: teatr, fikcja literacka

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• wypowiada się na temat specyfiki teatru

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• określa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat niewidzialnych ludzi i niewidzialnych spraw

 

42. Programy telewizyjne

• wymienia programy telewizyjne

• podaje przykłady programów telewizyjnych i klasyfikuje je do właściwych kategorii

• wymienia cechy programów telewizyjnych

 

• redaguje tekst informacyjny

• redaguje reklamę

43. Korzystanie z telefonu

• relacjonuje treść artykułu

• wyjaśnia pojęcia: e-higienia, fonoholizm

• określa temat i główną myśl tekstu

• wskazuje cechy artykułu prasowego we fragmencie

• odróżnia informacje o faktach od opinii

 

44. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść detektywistyczna (kryminalna), narracja pierwszoosobowa, anafora, fikcja literacka, opis przeżyć wewnętrznych, pisownia trudnych czasowników, zaimki, czasowniki dokonane i niedokonane, strona czynna i bierna czasowników, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, ludzie telewizji, programy telewizyjne

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

46. Jacy jesteśmy?

• opisuje obraz

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• omawia funkcję tła

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• interpretuje fakt umieszczenia na obrazie rzeźby Rodina

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

47. i 48. Bajki Ignacego Krasickiego

• wypowiada się na temat Ignacego Krasickiego

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, epika, uosobienie

• relacjonuje treść bajek

• wskazuje uosobienia w bajkach i określa ich funkcję

• wskazuje w utworach cechy gatunkowe

 

• wskazuje i omawia morał w bajkach

• wskazuje wartości o których mowa w utworach 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajek do własnych doświadczeń

 

• omawia kontekst historyczny twórczości Ignacego Krasickiego

49. Prawda o ludziach zapisana w bajkach – Aleksander Fredro

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

• podaje różnice pomiędzy bajką a baśnią

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu zaprezentowanego w bajce

50. Relacje międzyludzkie w krzywym zwierciadle

• wyjaśnia pojęcia: bajka, morał, uosobienie

• relacjonuje treść bajki

• wskazuje uosobienie w bajce i określa jego funkcję

• wymienia cechy bajki

 

• wskazuje i omawia morał w baje

• wymienia wartości, o których mowa w utworze

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę bajki do własnych doświadczeń

 

• redaguje bajkę

51. Jak korzystać ze słownika terminów literackich?

• odnajduje żądane hasło w słowniku terminów literackich

• przy redagowaniu tekstów korzystać ze słownika terminów literackich

 

• określa swoistość definicji słownikowych

 

• krytycznie ocenia pozyskane informacje

 

52. Kompleksy

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• określa tematykę fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• interpretuje zakończenie fragmentu

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problematyki poruszonej we fragmencie

53. Jak dyskutować?

• wyjaśnia pojęcia: dyskusja, teza, hipoteza, argument, przykład

• podaje różnice pomiędzy tezą a hipotezą, argumentem a przykładem

 

• formułuje tezę bądź hipotezę do podanego problemu

• formułuje argumentację do podanej tezy

 

• rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji

• aktywnie uczestniczyć w dyskusji

 

54. Jak przygotowuje wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?

• wyjaśnia pojęcia: teza, argumenty

 

 

• formułuje tezę do podanych argumentów

• wyjaśnia różnice pomiędzy argumentami odwołującymi się do faktów i logiki a argumentami emocjonalnymi

• wskazuje w podanym tekście argumenty oraz przykłady

• formułuje argumentację do podanej tezy

• wskazuje w podanym tekście argumenty odwołujące się do faktów i logiki oraz argumenty emocjonalne

 

• tworzy argumentację potwierdzającą podaną tezę oraz zaprzeczającą jej

 

 

55. Jak nas widzą inni?

• relacjonuje treść fragmentu

 

 

• rozpoznaje wypowiedź jako tekst nieliteracki

• charakteryzuje bohaterkę fragmentu

• określa temat i główną myśl tekstu

 

• odnosi doświadczenia bohaterki fragmentu do swoich

 

56. Refleksja o sobie samym

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

 

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• interpretuje obraz w kontekście wiersza

57. Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy?

• wymienia nieodmienne części mowy

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• tworzy przysłówki od podanych przymiotników

• rozpoznaje nieodmienne części mowy w tekście

• używa przysłówków w tekście

• posługuje się przyimkami i spójnikami w tekście

 

58. Jaką funkcję pełnią wykrzyknik i partykuła?

• wyjaśnia pojęcia: wykrzyknik i partykuła

 

• wymienia cechy nieodmiennych części mowy: wykrzyknika i partykuły

• odróżnia nieodmienne części mowy od odmiennych

• wskazuje w tekście partykuły i wykrzykniki

• używa partykuł i wykrzykników w tekście

 

59. Pisownia nie z różnymi częściami mowy

• relacjonuje zasady łącznej i rozdzielnej pisowni partykuły nie

• odnajduje w tekście błędne zapisy nie z różnymi częściami mowy

• uzasadnia pisownię nie z różnymi częściami mowy w podanych przykładach

 

• stosuje zasady poprawnej pisowni nie  z różnymi częściami mowy we własnym tekście

 

60. Użycie dwukropka

• relacjonuje zasady używania dwukropka

• wskazuje w tekście, gdzie należy postawić dwukropek

• uzasadnia użycie dwukropka w podanych przykładach

 

• stosuje dwukropek we własnych tekstach

 

61. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: motto, apostrofa, bajka, morał, wypowiedź argumentacyjna, zasady dyskusji, nieodmienne części mowy, pisownia wyrazów z nie, dwukropek

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

63. Odkrywanie świata

• opisuje obraz

• określa miejsce, w którym znajdują się przedstawione postacie

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

64., 65., 66., 67. i 68. W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza

• wypowiada się na temat Henryka Sienkiewicza

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść przygodowa

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych oraz drugoplanowych

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

 

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści przygodowej w utworze

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• przedstawia tło historyczne powieści

• wskazuje elementy zgodne z prawdą historyczną oraz te, które jej przeczą

69. Postrzeganie Afryki

• wyjaśnia pojęcia: mit, fakt, stereotyp

• relacjonuje treść artykułu

• określa temat i główną myśl tekstu

• przedstawia stereotypowy obraz Afryki

• konfrontuje przeczytane informacje z własnymi wyobrażeniami

• wyjaśnia przyczyny zakorzenienia stereotypów na temat Afryki

• przygotowuje prezentację o wybranym państwie afrykańskim

70. Kodeks turysty

• relacjonuje treść fragmentu

 

• określa temat tekstu

 

• dzieli tekst na części tematyczne

• wypowiada swoją opinię na temat zasad przedstawionych w tekście

• przygotowuje prezentację na temat wybranego kraju i jego specyfiki

71. Podróż oczami poety

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• wyjaśnia przyczynę zastosowania cudzysłowu

• określa nastrój utworu

• określa problematykę utworu

• określa znaczenia dosłowne i przenośne w wierszu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• sporządza notatkę na temat jednego z miast przedstawionych w wierszu

72. Różne rodzaje muzeów

• wymienia rodzaje muzeów

• opisuje specyfikę poszczególnych muzeów

 

• wymienia znane sobie muzea i przypisuje je do podanych kategorii

• opisuje wybrane muzeum

• przygotowuje prezentację o różnych rodzajach muzeów

73. i 74. Co już wiemy o częściach zdania?

• wymienia części zdania

• charakteryzuje poszczególne części zdania

• wskazuje w podanych zdaniach poszczególne części

• przekształca zdania tak, aby zastosuje inny rodzaj podmiotu

 

75. Jak wyrażamy oczekiwania?

• wylicza rodzaje perswazji

• definiuje perswazję

• charakteryzuje poszczególne rodzaje perswazji

• przyporządkowuje sposób wyrażania oczekiwań do sytuacji oraz osoby

• formułuje różne sposoby wyrażania oczekiwań

 

76. Znaki interpunkcyjne w dialogach

• wymienia zasady stosowania interpunkcji w dialogach

• wskazuje miejsca, w których należy postawić myślnik

• rozpoznaje, jakich znaków brakuje w podanym tekście

• tworzy dialog stosując zasady interpunkcyjne

 

 

77. Jak urozmaicić wypowiedź twórczą?

• definiuje wypowiedź twórczą

• wymienia elementy urozmaicające wypowiedź twórczą

• redaguje dialog urozmaicający akcję podanego tekstu

 

• wzbogaca podany tekst o elementy urozmaicające

• redaguje wypowiedź twórczą zawierającą elementy urozmaicające

 

 

78. Wspomnienia z podróży

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• ocenia relację państwa Bongrain z ich wakacyjnego wyjazdu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobów relacjonowania swoich przeżyć

79. Pisownia wyrazów wielką i małą literą

• wymienia zasady pisowni wielką i małą literą

• zapisuje prawnie podane wyrazy

• uzasadnia pisownię podanych słów

 

• tworzy tekst, w którym stosuje pisownię wyrazów wielką i małą literą

 

80. i 81. Znajomość języków

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: scenariusz filmowy

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• wskazuje funkcję rodzaju narracji

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje elementy komizmu

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• redaguje scenariusz filmowy na podstawie podanego tekstu

• redaguje oryginalny scenariusz filmowy na podstawie własnego pomysłu

82. Człowiek wobec przestrzeni

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne i określa ich funkcję

• określa nastrój utworu

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• omawia obraz Bernta Groenvolda w odniesieniu do omawianego wiersza

83. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść przygodowa, wyrażanie oczekiwań (perswazja), scenariusz filmowy, wypowiedź twórcza, pisownia wielką i małą literą, znaki interpunkcyjne w dialogach, części zdania

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

85. Na skrzydłach fantazji

• opisuje obraz

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

 

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postać przestawioną na obrazie

• omawia funkcję namalowanej przestrzeni

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu przedstawionego na obrazie

86. Widzenie świata

• relacjonuje treść fragmentu

• określa tezę postawioną przez autora

• wymienia argumenty, którymi posłużył się autor

• wskazuje zabiegi, za pomocą których autor nawiązuje kontakt z czytelnikiem

• odnosi się do pytania postawionego na końcu tekstu

• podaje przykłady indywidualnego widzenia świata

87. Mowa muzyki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: wyrazy dźwiękonaśladowcze

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wskazuje elementy fantastyczne we fragmencie

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• omawia obraz Mary DeLave w kontekście fragmentu

88. Ludzie muzyki

• wymienia profesje związane z muzyką

• opisuje zadania osób zaangażowanych przy tworzeniu muzyki

 

• nazywa cechy, którymi powinni się charakteryzować przedstawiciele poszczególnych profesji

 

• omawia specyfikę muzyki jako dziedziny sztuki

 

89. Koncert Wojskiego

• streszcza fragment

• omawia świat przedstawiony fragmentu

• wymienia etapy, na które można podzielić Koncert Wojskiego

• wskazuje środki stylistyczne

• charakteryzuje język fragmentu

• omawia funkcję środków stylistycznych

• wymienia cechy wpływające na melodyjność fragmentu

• wyraża własną opinię o fragmencie

• wskazuje teksty kultury, w których muzyka pełni istotną rolę

90. Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

• wymienia zasady pisowni ą, ę oraz om, on, em, en

• uzupełnia wypowiedź podanymi czasownikami w odpowiednich formach

• wyjaśnia przyczyny zapisu podanych wyrazów

• tworzy tekst z użyciem poprawnych form

 

 

91., 92., 93., 94. i 95. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem

• relacjonuje treść lektury, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• charakteryzuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść fantasy

 

• wskazuje wątek główny i wątki poboczne

• rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych

• określa tematykę utworu

• nazywa wrażenia, które wzbudza w nim czytany tekst

• określa problematykę utworu

• wskazuje cechy powieści fantasy w utworze

• nazywa uczucia, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze i określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• określa doświadczenia głównych bohaterów i porównuje je z własnymi 

• omawia inny tekst kultury w konwencji fantasy

• porównuje książkę z filmem Petera Jacksona

96. Jak redaguje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy?

• definiuje opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

• proponuje alternatywne zakończenie wybranej legendy lub baśni

• tworzy plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• tworzy opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy

 

97. Wyobraźnia

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• charakteryzuje problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat funkcji wyobraźni w życiu

98. Pamiętny dzień

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

• wyjaśnia funkcję rodzaju narracji

• wskazuje elementy fantastyczne

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje uosobienie oraz wyrazy dźwiękonaśladowcze i określa ich funkcje

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat powodów czytania książek

99. Zagadka Mony Lisy

• relacjonuje treść fragmentu

• opisuje obraz Leonarda da Vinci

• wymienia propozycje interpretacji obrazu Leonarda da Vinci

• określa główną myśl tekstu

• interpretuje ostatnie zdanie tekstu

• wypowiada się na temat zaprezentowanych wariacji na temat obrazu Mona Lisa

 

100. Co już wiemy o wypowiedzeniach?

• przedstawia podział wypowiedzeń

• wskazuje typy wypowiedzeń w tekstach

• przekształca równoważniki zdań w zdania

• łączy wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone

 

• zdania pojedyncze nierozwinięte przekształca w zdanie pojedyncze rozwinięte

 

101. Jak łączą się wyrazy w zdaniu

• wymienia rodzaje związków wyrazowych

 

• definiuje rodzaje związków wyrazowych

• w zdaniu wskazuje wyrazy, które tworzą związki wyrazowe

• wskazuje wyrazy poza związkami w zdaniu

• klasyfikuje związki wyrazowe

 

102. Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości

• wymienia zasady stosowania przecinka w zdaniu pojedynczym

• w zdaniu wskazuje miejsca, w których powinien być przecinek

• koryguje zdania pojedyncze pod kątem interpunkcji

• tworzy teksty poprawnie stosując przecinki

 

103. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: podtytuł, wyrazy dźwiękonaśladowcze, środki stylistyczne (poetyckie), opowiadanie twórcze na podstawie baśni czy legendy, pisownia ą, ę oraz

en, em, on, om, przecinek w zdaniu pojedynczym, różne rodzaje wypowiedzeń, związki wyrazowe, wyrazy poza związkami

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

105. A było to dobre

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

 

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• interpretuje funkcję użytych barw

• przedstawia skojarzenia związane z obrazem

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje wymowę obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury przedstawiającymi podobną problematykę

106. i 107. Co było na początku?

• relacjonuje treść fragmentu

• porządkuje informacje zaprezentowane w tekście

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, Księga Rodzaju

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje podmiot liryczny

• omawia relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem we fragmencie

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego w wierszu

• wskazuje środki stylistyczne w wierszu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia Boga

• wyjaśnia funkcję powtórzeń w tekście

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• omawia sposób przedstawienia Boga w wierszu

• określa problematykę utworu

• omawia funkcję środków stylistycznych w wierszu

• wyraża własny sąd na temat fragmentu

• interpretuje wiersz

• wyraża własny pogląd na temat wiersza

• porównuje sposób ukazania stworzenia świata w Biblii i w mitologii

108. Pierwsi ludzie

• relacjonuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, raj, Eden, związek frazeologiczny

• określa temat i główną myśl fragmentu

• odnosi opis Anny Kamieńskiej do pierwowzoru biblijnego

• omawia sposób przedstawienia Boga we fragmencie

 

• interpretuje znaczenie wyrażeń niedosłownych

 

• w kontekście przeczytanego fragmentu omawia obraz Erastusa Salisbury Fielda

109. Punkt widzenia

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcia: wyrazy neutralne, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zdrobnienia, zgrubienia

• omawia sposób w jaki fragmenty odnoszą się do Biblii

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa temat fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi sposób przedstawienia Adama i Ewy do stereotypów dotyczących płci

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat: Skąd się biorą różnice w naszym

postrzeganiu rzeczywistości?

110. Motywy biblijne

• wymienia motywy biblijne obecne w kulturze

• omawia pochodzenie wskazanych motywów biblijnych

• wymienia związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

• wyjaśnia znaczenie oraz pochodzenie oraz znaczenie związków frazeologicznych pochodzących z Biblii

 

• odnajduje motywy biblijne w tekstach kultury

• przygotowuje prezentację na temat wybranego motywu biblijnego

111. Czy ziarno wyda plon?

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn dla których Jezus z Nazaretu posługiwał się przypowieściami

• omawia obraz Vincenta van Gogha w kontekście omawianej przypowieści

112. Ludzka dobroć

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść

• określa tematykę przypowieści

• omawia zachowanie bohaterów fragmentu

• formułuje przesłanie przypowieści

• odnosi wydarzenie opisane we fragmencie do własnych doświadczeń

• uczestniczy w dyskusji na temat okazywania współczucia i pomocy w codziennym życiu

113. Korzystanie z talentu

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat wykorzystywania swoich możliwości

114. Wartość przygotowań

• relacjonuje treść przypowieści

• wyjaśnia pojęcia: Biblia, przypowieść, talent

• wskazuje w tekście cechy gatunkowe

 

• wyjaśnia metaforyczne znaczenie przypowieści

• wskazuje wartości zaprezentowane w przypowieści

• wyraża własny sąd o tekście

 

• uczestniczy w dyskusji na temat okoliczności, w których należy zachować przezorność

115. Dobroczyńca ludzkości

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Olimp, Prometeusz, Zeus

 

• charakteryzuje bohatera fragmentu

• określa tematykę fragmentu

• podaje cechy mitu w podanym fragmencie

• wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• porównuje początki ludzkości przedstawione w Biblii i w mitologii

• wypowiada się na temat najważniejszych bogów greckich

116. i 117. Siła miłości

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• relacjonuje treść mitu

• wyjaśnia pojęcia: mit, mitologia, Tartar

 

Leopold Staff, Odys

• relacjonuje treść wiersza

• wskazuje adresata lirycznego

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• charakteryzuje bohaterów fragmentu

• określa tematykę mitu

• wskazuje cechy mitu w podanym fragmencie

 

Leopold Staff, Odys

• określa temat wiersza

• wskazuje środki stylistyczne

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• określa problematykę mitu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim tekst

 

Leopold Staff, Odys

• określa problematykę wiersza

• omawia funkcję środków stylistycznych

• określa nastrój wiersza

Mit o Orfeuszu i Eurydyce

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

 

Leopold Staff, Odys

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• wypowiada się na temat Odyseusza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat tez postawionych w wierszu Leopolda Staffa

118. W świecie mitów

• wymienia najważniejsze postacie z mitologii

• opisuje najważniejsze postacie z mitologii

 

• wskazuje teksty kultury współczesnej, w której obecne są motywy biblijne

• omawia przyczyny wpływu mitologii na kulturę wieków późniejszych

• przedstawia wybrany tekst kultury zawierający odwołania do mitologii

119. Jan redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

• zdefiniuje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

• proponuje alternatywne zakończenie wybranego mitu lub przypowieści

• redaguje plan wydarzeń opowiadania twórczego

 

• redaguje opowiadanie twórcze na podstawie mitu czy przypowieści

 

120. Zasady postępowania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów utworu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

• uczestniczy w dyskusji na temat konieczności przestrzegania zasad

121. Tolerancja

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny i adresata lirycznego

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• uczestniczy w dyskusji na temat wartości nadających życiu sens

122. Użycie nawiasu

• relacjonuje zasady używania nawiasu

 

• wyjaśnia, dlaczego w podanym tekście zastosowano nawiasy

 

• uzupełnia podany tekst o nawiasy

• redaguje tekst z użyciem nawiasów

 

123. Radość obdarowywania

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

• wyjaśnia pojęcie: powieść obyczajowa

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohaterów fragmentu

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa emocje, których doświadczają bohaterowie

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

 

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat problemu poruszonego we fragmencie

124. Pisownia wyrazów obcych

• wymienia sposoby zapisywania wyrazów obcego pochodzenia

 

• uzupełnia podany tekst odpowiednią formą wyrazu obcego

• uzupełnia podany tekst właściwie zapisanymi słowami obcego pochodzenia

• stosuje oryginalną oraz spolszczoną wersję zapisu wyrazów obcych

 

125. Jak rozpoznaje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

• definiuje zdanie złożone

• wymienia cechy zdań złożonych współrzędnie i zdań złożonych podrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• rozpoznaje zdania złożone współrzędnie

• nazywa rodzaje zdań złożonych

• wykonuje wykresy zdań złożonych

 

126. Jak rozpoznaje typy zdań złożonych współrzędnie?

• wymienia cechy różnych typów zdań współrzędnych

 

• rozpoznaje poszczególne typy zdań złożonych współrzędnie

 

• tworzy i zapisuje zdania złożone współrzędnie

• wykonuje wykresy zdań

 

127. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: powieść obyczajowa, pamiętnik, przypowieść, powtórzenie, opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści, pisownia wyrazów obcych, użycie nawiasu, zdanie złożone, zdanie złożone podrzędnie, zdania złożone współrzędnie (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

129. Spotkania z naturą

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• charakteryzuje postacie przestawione na obrazie

 

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia zwierząt

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• porównuje obraz z innymi tekstami kultury poruszającymi podobną problematykę

130. Zdziwienie światem

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje znaczenie tytułu

• wymienia zaobserwowane przez siebie cuda natury

131. Uczucia zwierząt

• referuje treść artykułu

 

• wskazuje cechy artykułu prasowego w tekście

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• odróżnia informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

 

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wypowiada się na temat ostatniego zdania w artykule

• uczestniczy w dyskusji na temat sposobu traktowania zwierząt przez ludzi

132. Człowiek w cywilizowanym świecie

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• charakteryzuje nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na człowieka

133. Co dziedziczymy?

• referuje treść komiksu

• wyjaśnia pojęcie: komiks

• omawia świat przedstawiony

 

• określa temat utworu

• charakteryzuje bohaterów komiksu

• określa problematykę utworu

• nazywa wrażenia, jakie budzi w nim komiks

• wskazuje wartości zaprezentowane w komiksie

• interpretuje zakończenie komiksu

• charakteryzuje komiks jako tekst kultury, wskazuje charakterystyczne dla niego cechy

• uczestniczy w dyskusji na temat wpływu przemian cywilizacyjnych na życie człowieka

134. Jak redaguje list oficjalny?

• definiuje list oficjalny

• wymienia części, z których składa się list oficjalny

• wybiera argumenty adekwatne do określonego listu oficjalnego

• przekształca podaną wiadomość w list oficjalny

• koryguje podany przykład listu oficjalnego

 

• redaguje list oficjalny

 

135. Jak kulturalnie się porozumiewać?

• wymienia cechy języka potocznego

• wymienia elementy składające się na etykietę językową

• wyjaśnia, w jakich sytuacjach używa się oficjalnej a w jakich – nieoficjalnej odmiany języka

• wskazuje różnice pomiędzy językiem mówionym a językiem pisanym

• posługuje się różnymi odmianami języka stosownie do sytuacji

 

136. Co już wiemy o głoskach i sylabach?

• odróżnia głoski od liter

• dzieli głoski na samogłoski i spółgłoski

 

• definiuje głoski, sylaby i litery

• odróżnia spółgłoski miękkie od twardych

• wskazuje słowa, w których litera i oznacza tylko miękkość głoski, w których – tworzy sylabę

 

137. Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne oraz ustne i nosowe?

• wymienia cechy głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych

• wymienia cechy głosek ustnych i nosowych

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne w podanych wyrazach

• wskazuje głoski ustne i nosowe w podanych wyrazach

• odróżnia głoski dźwięczne od bezdźwięcznych oraz ustne od nosowych

 

• wskazuje głoski dźwięczne i bezdźwięczne, ustne i nosowe w tekście

 

 

138. Jak akcentować wyrazy? Jak intonować zdania?

• wymienia sytuacje, kiedy akcentujemy wyrazy na trzecią i na czwartą sylabę od końca

• definiuje słowo: intonacja

• identyfikować akcent paroksytoniczny jako dominujący w języku polskim

• wskazuje akcent w podanych wyrazach

 

• czyta podany tekst poprawnie akcentując wszystkie wyrazy

 

 

139. i 140. Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

• wymienia zasady pisowni ó i u, rz i ż oraz ch i h

 

• uzupełnia podane słowa odpowiednimi literami

 

• podaje wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię

• poprawnie zapisuje podane słowa

• tworzy tekst, w którym stosuje poprawną pisownię wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h

 

141. Człowiek i natura

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• omawia sytuację liryczną

• określa problematykę utworu

• określa funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• wskazuje inne teksty kultury mówiące o sposobie postrzegania natury przez człowieka

142. Jak poprawnie używa średnika?

• wyjaśnia, do czego służy średnik w wypowiedziach

• wyjaśnia, w jakim celu został użyty średnik we wskazanym tekście

• uzupełnia podany tekst średnikami

• układa tekst  z zastosowaniem średników

 

143. Walka z plastikiem

• referuje treść fragmentu

• wskazuje we fragmencie cechy artykułu prasowego

• określa temat tekstu

• określa główną myśl tekstu

• omawia funkcję śródtytułów

• odróżnić informacje o faktach od opinii

• wskazuje i nazywa wartości opisane w artykule

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• wyjaśnia, w jakim celu autor przywołuje dane wyrażone liczebnikami

 

• omawia fotografię umieszczoną w podręczniku w kontekście przeczytanego artykułu

144. Podsumowanie i powtórzenie

• odtwarza najważniejsze fakty, sądy i opinie

• posługuje się terminami i pojęciami: list oficjalny, pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h, średnik, głoski (spółgłoski miękkie i twarde, funkcje litery i, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, głoski ustne i nosowe), wymowa (zasady akcentowania, zasady intonacji)

• wykorzystuje najważniejsze konteksty

• wyciąga wnioski

• określa własne stanowisko

• poprawnie interpretuje wymagany materiał

• właściwie argumentuje

• uogólnia, podsumowuje i porównuje

• wykorzystuje bogate konteksty

• formułuje i rozwiązuje problemy badawcze

146. Kartki z kalendarza

• opisuje obraz

• nazywa barwy użyte przez malarza

• omawia kompozycję obrazu

• wypowiada się na temat sposobu przedstawienia postaci

 

• wskazuje problem przedstawiony na obrazie

• nazywa wrażenia oraz skojarzenia, jakie wzbudza w nim obraz

 

• formułuje problem przedstawiony na obrazie

• interpretuje funkcję barw

• interpretuje tytuł obrazu

• wyraża własny sąd o obrazie

• uczestniczy w dyskusji na temat sztuki w przestrzeni publicznej

147. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

• referuje treść fragmentu

• wyjaśnia pojęcie: patriotyzm

• określa temat fragmentu

• formułuje w punktach, na czym polega współczesny patriotyzm

• określa główną myśl tekstu

• wskazuje i nazywa wartości opisane w tekście

• omawia funkcję porównania do ogrodnika

• wyraża własny sąd o temacie artykułu

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów postrzegania słowa: patriotyzm

148. 24 grudnia – Wigilia świąt Bożego Narodzenia

• referuje treść wiersza

• określa temat utworu

• wypowiada się na temat specyfiki wiersza Ludwika Jerzego Kerna

• omawia funkcję epitetów

 

• wyraża swoją opinię na temat wiersza

• omawia symbolikę ozdób choinkowych

• uczestniczy w dyskusji na temat różnych sposobów świętowania Bożego Narodzenia

149. 14 lutego – walentynki

• relacjonuje treść fragmentu, ustala kolejność zdarzeń

• omawia elementy świata przedstawionego

• wskazuje narratora

 

• określa tematykę fragmentu

• charakteryzuje narratora oraz bohatera fragmentu

• nazywa emocje, których doświadcza bohater

 

• określa problematykę fragmentu

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohaterów

• wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach

• odnosi problematykę poruszoną we fragmencie do swoich własnych doświadczeń

 

 

• uczestniczy w dyskusji na temat przyczyn negatywnego nastawienia do walentynek

150, 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

• referuje treść listu

• określa temat listu

• wylicza, z czego składa się wyobraźnia według autorki listu

• wyjaśnia sformułowania metaforyczne użyte w liście

 

• omawia problematykę listu

• wyraża własny sąd o treści listu

• omawia książki, które najintensywniej zapadły mu w pamięć

151. Wielkanoc

• referuje treść wiersza

• określa rodzaj literacki

• wskazuje podmiot liryczny

• wskazuje środki stylistyczne

• wypowiada się na temat podmiotu lirycznego

• określa problematykę utworu

• wyjaśnia funkcję środków stylistycznych

• nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst

• określa nastrój utworu

• wyraża własny sąd na temat wiersza

• interpretuje utwór

• przedstawia różne sposoby świętowania Wielkanocy

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

NOWE Słowa na start!, klasa 7 (NOWA EDYCJA 2020–2022)

 

Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Magdaleny Lotterhoff, będącym propozycją realizacji materiału zawartego w podręczniku NOWE Słowa na start! w klasie 7 (NOWA EDYCJA 2020–2022). Wymagania dostosowano do sześciostopniowej skali ocen.

 

 

Numer

i temat lekcji

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

 

 

Uczeń potrafi:

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, oraz:

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

 

Uczeń potrafi to, co na ocenę bardzo dobrą, oraz:

2.

Charaktery

• opisać obraz

• nazwać barwy użyte przez artystę

• przedstawić skojarzenia związane z obrazem

• wyrazić swoją opinię na temat obrazu

• zinterpretować znaczenie barw

• wyjaśnić, dlaczego na obrazie są dwa wizerunki tego samego mężczyzny

• zinterpretować tytuł obrazu

• zinterpretować przesłanie obrazu w kontekście prawdy o człowieku

 

• podjąć dyskusję na temat przyczyn postrzegania tej samej osoby na różne sposoby

• porównać obraz z innymi tekstami kultury podejmującymi temat postrzegania człowieka z różnych perspektyw

3.

Wytrzymałość

• omówić treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj literacki utworu

• określić rodzaj narracji

• scharakteryzować główną bohaterkę utworu

• omówić postawy pozostałych bohaterów utworu

• omówić sposób przedstawienia opisanej historii w artykułach prasowych

• omówić wpływ narracji na odbiór utworu

• na podstawie wywiadu z autorką wypowiedzieć się na temat funkcji humoru w tekstach literackich

4.

Podróż w czasy starożytne

• określić ramy czasowe starożytności

• wypowiedzieć się na temat wierzeń ludzi żyjących w starożytności

• wymienić najważniejsze cechy antycznej sztuki

• wypowiedzieć się na temat dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z religii

• wymienić osiągnięcia cywilizacyjne, które zawdzięczamy ludziom żyjącym w starożytności

• wypowiedzieć się na temat dziedzictwa cywilizacyjnego starożytności, wartościując je

• omówić wybrane dzieła antycznej sztuki

5.

Niezłomność

• omówić treść fragmentów tekstu

• wymienić przydomki Ateny i przypisywane jej atrybuty

• wymienić cechy charakteru Ateny i zilustrować je przykładami

• określić temat mitu i wyjaśnić jego funkcję

 

• ocenić postępowanie bogini

• podjąć dyskusję na temat wpływu emocji na postępowanie

6.

Pokora

• omówić treść fragmentu tekstu

• ułożyć plan wydarzeń przedstawionych w przypowieści

• wymienić cechy bohaterów przypowieści i zilustrować je przykładami

• ocenić zachowanie ojca

• wypowiedzieć się na temat emocji towarzyszących starszemu synowi

 

• sformułować morał przypowieści

• wyjaśnić znaczenie frazeologizmu syn marnotrawny

• podjąć dyskusję na temat sensu dawania komuś drugiej szansy

• omówić obraz Keitha Vaughana Powrót syna marnotrawnego

• odnaleźć w różnych źródłach inne realizacje motywu syna marnotrawnego

7.

Silny charakter

 

(lektura uzupełniająca)

• omówić treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

• scharakteryzować bohatera utworu

• omówić sposób przedstawienia przeżyć wewnętrznych bohatera

• zinterpretować wskazanecsłowa

• dokonać analizy sposobu przedstawienia rekinów

 

• podjąć dyskusję na temat sentencji i odnieść te słowa do wybranych tekstów kultury

8.

Czarny charakter

• omówić treść fragmentów tekstu

• wymienić cechy Lorda Voldemorta

• omówić metody działania Lorda Voldemorta

• wskazać cele Lorda Voldemorta

• wymienić przeciwników Lorda Voldemorta

• omówić działania podejmowane przez Zakon Feniksa po to, aby unieszkodliwić Lorda Voldemorta

• odnieść określenie czarny charakter do Lorda Voldemorta

• ocenić postawę Korneliusza Knota

• omówić postać będącą antywzorem z innego tekstu kultury

9.

Jak komponować tekst i budować akapity?

• wymienić cechy dobrze skomponowanego tekstu

• wskazać w podanym tekście główne zdanie akapitu

• sformułować plan wypowiedzi argumentacyjnej

• uporządkować wskazaną wypowiedź

• poprawić wskazane wypracowanie

• sformułować wstęp do wypracowania

• wskazać wyrazy i wyrażenia sygnalizujące powiązania między zdaniami

• stworzyć wewnętrznie uporządkowane, spójne wypracowanie

`

10. i 11.

Jak napisać opowiadanie inspirowane mitem lub przypowieścią?

• wymienić cechy mitu i przypowieści

• zgromadzić informacje na temat symbolicznego znaczenia postaci mitologicznych

• zgromadzić informacje na temat metaforycznej wymowy przypowieści

• dokonać analizy tekstu współczesnej wersji mitu

• dokonać analizy tekstu współczesnej wersji przypowieści

• zredagować opis przeżyć wewnętrznych postaci mitologicznej i/lub biblijnej

• stworzyć opowiadanie inspirowane mitem i/lub przypowieścią

`

12. i 13.

Odmienne i nieodmienne części mowy

• wymienić odmienne i nieodmienne części mowy

• scharakteryzować odmienne i nieodmienne części mowy

• nazwać części mowy występujące w tekście

• określić formy odmiennych części mowy

• uzupełnić tekst właściwymi przyimkami

• przekształcić formy czasowników

• użyć czasowników we właściwych formach

• przeredagować zdania, używając właściwych zaimków

• użyć w zdaniach właściwych spójników

 

14.

Pisownia nie z różnymi częściami mowy – przypomnienie

i uzupełnienie wiadomości

• wymienić części mowy, z którymi nie piszemy łącznie i rozdzielnie

• wymienić wyjątki od obowiązujących reguł

• uzupełnić tekst poprawnie zapisanymi wyrazami z nie

• wskazać regułę ortograficzną właściwą dla podanych przykładów

• zredagować tekst, w którym występują poprawnie zapisane wyrazy z nie

 

15.

Imiesłowy przymiotnikowe

• zdefiniować imiesłowy

• zdefiniować imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne

• omówić regułę tworzenia imiesłowów przymiotnikowych

• wskazać imiesłowy przymiotnikowe w podanym tekście

• wskazać imiesłowy przymiotnikowe w tekście i podzielić je na kategorie

• uzupełnić tekst właściwymi imiesłowami przymiotnikowymi

• przekształcić formy czasowników w imiesłowy przymiotnikowe

• utworzyć i nazwać imiesłowy przymiotnikowe

 

16.

Imiesłowy przysłówkowe

• zdefiniować imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie

• omówić regułę tworzenia imiesłowów przysłówkowych

• wskazać imiesłowy przysłówkowe w podanym tekście

• wskazać imiesłowy przysłówkowe w tekście i podzielić je na kategorie

• uzupełnić tekst właściwymi imiesłowami przysłówkowymi

• przekształcić formy czasowników w imiesłowy przysłówkowe

• utworzyć i nazwać imiesłowy przysłówkowe

 

17.

Pisownia nie z imiesłowami

• wymienić zasady pisowni nie z imiesłowami

• zastąpić określenia oznaczające cechy imiesłowami z przeczeniem nie

• utworzyć imiesłowy z przeczeniem nie

 

• zredagować tekst, w którym występują imiesłowy z przeczeniem nie

 

18.

Podsumowanie. Sprawdź, czy potrafisz

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• posługiwać się pojęciami: starożytność, sztuka antyczna, mit, przypowieść (parabola), symbol, epika, odmienne i nieodmienne części mowy, imiesłowy przymiotnikowe czynne i bierne, imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie, kompozycja tekstu, opowiadanie inspirowane mitem lub przypowieścią

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

19.

Cienie i blaski życia

• opisać obraz

• opisać postacie przedstawione na obrazie

• omówić kolorystykę dzieła

• odnieść sytuację przedstawioną na obrazie do jego tytułu

• omówić kompozycję dzieła

• wypowiedzieć się na temat roli gry światła

• omówić wybrany tekst kultury tematycznie zbliżony do dzieła Auguste’a Renoira

20.

Szczęście w nieszczęściu

• omówić treść fragmentów tekstu

• opisać reakcje mędrca na poszczególne okoliczności

• określić myśl przewodnią poznanej bajki filozoficznej

• omówić funkcję pytań retorycznych w tekście

• zinterpretować funkcję odniesień do zjawisk przyrody w tekście

• zinterpretować obraz Olega Kharkhana Tragiczny list w kontekście poznanej bajki filozoficznej

21.

Podróż w czasy renesansu

• określić ramy czasowe renesansu

• wyjaśnić pochodzenie nazwy epoki

• zdefiniować humanizm

• wymienić najważniejsze dokonania renesansowe i określić ich funkcję

• wymienić najważniejszych twórców epoki

• omówić specyfikę sztuki renesansowej

• omówić dzieło renesansowe

• omówić wybrane dzieło lub wynalazek Leonarda da Vinci

• opisać renesansowe miasto idealne

22.

Twórca i jego dzieło – Jan Kochanowski

• wymienić najważniejsze etapy życia Jana Kochanowskiego

• scharakteryzować twórczość poety

• wskazać elementy renesansowe w twórczości Jana Kochanowskiego

• przedstawić funkcję Czarnolasu w twórczości poety

 

23.

Pół żartem, pół serio

 

(lektura obowiązkowa)

• omówić treść utworów

• określić charakter fraszek

• wskazać elementy humoru we fraszkach

• omówić sposób obrazowania w utworach

• wskazać konteksty utworów i nawiązania do nich

24.

Na scenie życia

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić znaczenie pojęć: fraszka, wiersz sylabiczny, rym, powtórzenie

• omówić treść fraszki

• wskazać środki stylistyczne użyte przez Jana Kochanowskiego

• przedstawić układ rymów we fraszce

• wyjaśnić znaczenie pojęcia fraszka w różnych kontekstach

• omówić funkcję powtórzenia na początku fraszki

• omówić funkcję środków stylistycznych użytych w utworze

• omówić funkcję wyliczenia wartości ważnych dla człowieka

• zinterpretować dwa ostatnie wersy utworu w odniesieniu do toposu świata jako teatru

• omówić cechy wspólne poznanych fraszek

25.

Wartość zdrowia

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić znaczenie pojęcia apostrofa

• omówić treść fraszki

• wskazać środki stylistyczne użyte przez poetę

• określić funkcję apostrofy rozpoczynającej utwór

• określić funkcję wyliczenia

• sformułować główną myśl fraszki

• zinterpretować funkcję uosobienia w tekście

• podjąć dyskusję na temat aktualności poznanej fraszki

26. i 27.

Przepis na szczęście

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić znaczenie pojęcia archaizm

• omówić treść utworów

• wskazać podmiot liryczny każdej z fraszek

• wskazać adresata lirycznego fraszki Na dom w Czarnolesie

• wskazać archaizmy w utworach

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego każdej z fraszek

• wskazać apostrofę we fraszce Na lipę i wyjaśnić jej funkcję

• przedstawić współczesne formy wskazanych archaizmów

• przedstawić stosunek Jana Kochanowskiego do natury na podstawie fraszki Na lipę

• określić kontekst biograficzny fraszki Na dom w Czarnolesie

• omówić renesansowy charakter fraszek

• podjąć dyskusję na temat najważniejszych aspektów życia

28.

Wśród ludzi

 

(lektura obowiązkowa)

• określić temat każdego z utworów

• wskazać cechy gatunkowe w utworach

• omówić sposób wykorzystania frazeologizmów

• wskazać związki frazeologiczne, do których nawiązał Jan Sztaudynger w utworach Głos w telefonie i Lustro

• wypowiedzieć się na temat prawd życiowych przywołanych w utworach

• omówić podobieństwa i różnice pomiędzy utworami Jana Sztaudyngera oraz Jana Kochanowskiego w kontekście historycznym

29.

Być szczęśliwym

• omówić treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego utworu

• podzielić wiersz na części tematyczne

• omówić symbolikę ogrodu, przywołując kontekst biblijny

• określić funkcję środków stylistycznych użytych przez poetę

• zinterpretować tytuł utworu

• zinterpretować przyjęcie przez podmiot liryczny postawy wyprostowanej

• omówić postrzeganie szczęścia przez podmiot liryczny

• omówić język utworu Czesława Miłosza

• wypowiedzieć się na temat życia i twórczości poety

30.

Wiejska sielanka

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić znaczenie pojęcia pieśń

• omówić treść pieśni

• wskazać podmiot liryczny i adresata lirycznego utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego i adresata lirycznego utworu

• wymienić obowiązki gospodarza i gospodyni

• wskazać środki stylistyczne użyte w utworze

• omówić przedstawiony w wierszu kontrast pomiędzy życiem na wsi a życiem w mieście i określić jego funkcję

• omówić funkcję środków stylistycznych użytych w utworze

• omówić koncepcję życia na wsi przedstawioną w wierszu

• odnieść utwór do renesansowego humanizmu

31.

Radość życia

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić znaczenie pojęć: rym gramatyczny, apostrofa, uosobienie

• omówić treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego utworu

• określić rodzaje rymów występujących w wierszu

• zinterpretować metafory użyte w wierszu

• omówić funkcję personifikacji

• wyjaśnić przesłanie wiersza

• nazwać adresata apostrofy zawartej w ostatniej zwrotce utworu i podać jego określenia bliskoznaczne

• odnaleźć w dowolnych źródłach informacje na temat filozofii epikurejskiej

32.

Stara bieda

• sformułować główne myśli tekstu

• omówić na podstawie tekstu różnice pomiędzy Polakami a reprezentantami innych nacji

• wymienić funkcje narzekania

• przedstawić zalety narzekania wymienione w tekście

• wyjaśnić znaczenie rysunku umieszczonego w podręczniku w odniesieniu do treści tekstu

• podjąć dyskusję na temat funkcji narzekania

• wymienić inne stereotypy dotyczące Polaków

33., 34. i 35.

Wobec śmierci

 

(lektura obowiązkowa)

• omówić treść trenów

• określić rodzaj liryki, który reprezentują treny

Tren I:

• wskazać adresatów, wymienionych na początku utworu i wyjaśnić funkcję apostrofy

 

Tren V:

• wskazać w wierszu porównanie homeryckie i określić jego funkcję

 

Tren VII:

• wskazać adresatów utworu

 

Tren VIII:

• wskazać adresata utworu

• wymienić cechy Urszulki przywołane przez podmiot liryczny

Tren I:

• zinterpretować metaforyczne znaczenie smoka w wierszu

• omówić funkcję pytania retorycznego użytego w zakończeniu trenu

 

Tren V:

• zinterpretować metaforyczne znaczenie oliwki i sadownika w utworze

• omówić funkcję pytania retorycznego użytego w puencie utworu

 

Tren VII:

• omówić funkcję zdrobnień w wierszu

• wyjaśnić dwojakie znaczenie wyrazu skrzynka użytego w utworze

 

Tren VIII:

• wyjaśnić funkcję kontrastu pomiędzy ukazaniem domu przed śmiercią Urszulki i po tym wydarzeniu

Tren I:

• zinterpretować znaczenie puenty utworu

 

Tren V:

• wyjaśnić przyczynę przywołania Persefony w trenie

 

Tren VII:

• omówić funkcję wykrzyknienia użytego w puencie utworu

• omówić funkcję odwołania do ubioru dziecka

 

wszystkie poznane treny:

• porównać poznane utwory i wyrazić swoją opinię na temat zawartego w nich ładunku emocjonalnego

• wskazać cechy wspólne poznanych trenów

• omówić wybrany tekst kultury, w którym została przedstawiona strata bliskiej osoby, i porównać go z utworami Jana Kochanowskiego

36.

Co już wiemy o twórczości Jana Kochanowskiego?

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

37.

Przeżywanie straty

• omówić treść fragmentów tekstu

• wskazać narratora tekstu

• scharakteryzować narratora tekstu

• opisać sposób przeżywania żałoby przez narratora i jego mamę

• omówić relacje pomiędzy bohaterami

• zinterpretować sens zakończenia przywołanych fragmentów tekstu

• porównać sposoby przeżywania żałoby przez bohaterów książki z tym przedstawionym w trenach Jana Kochanowskiego

• wypowiedzieć się na temat przeżywania żałoby i sposobów kultywowania pamięci o zmarłych w innych kulturach

38.

Jak opisywać dzieła sztuki?

• wymienić elementy, które powinien zawierać opis dzieła sztuki

• zgromadzić informacje na temat opisywanego dzieła sztuki

• określić temat obrazu

• określić kompozycję dzieła

• opisać kolorystykę i nastrój obrazu

• wypowiedzieć się na temat proporcji dzieła

• zredagować opis wskazanego obrazu

 

39.

Malarstwo

• wymienić typy dzieł malarskich

• rozróżnić najważniejsze typy dzieł malarskich

• wymienić główne środki wyrazu dzieła malarskiego

• wskazać główne środki wyrazu dzieła malarskiego na konkretnym przykładzie

• wymienić kryteria, według których ocenia się obraz

• ocenić obraz według podanych kryteriów

• zrelacjonować wizytę w galerii lub muzeum

40.

Archaizmy

• wymienić rodzaje archaizmów

• zastąpić archaizmy wyrazami współczesnymi

• wskazać archaizmy w podanych zdaniach

• określić rodzaje podanych archaizmów

• określić funkcję archaizmów w tekście stylizowanym

• stworzyć tekst z archaizmami

 

41.

Części zdania i związki wyrazowe w zdaniu – przypomnienie wiadomości

• wymienić części zdania

• nazwać związki wyrazowe

• wskazać główne części zdania i je nazwać

• wskazać zdania bezpodmiotowe

• wskazać w zdaniach określenia i je nazwać

• wypisać związki wyrazowe występujące w podanych zdaniach

• ułożyć wypowiedzenia z różnymi częściami zdania

 

42.

Wypowiedzenia – przypomnienie wiadomości

• wymienić rodzaje wypowiedzeń w zależności od celu wypowiedzi

• wymienić rodzaje zdań w zależności od liczby orzeczeń

• rozpoznać rodzaje wypowiedzeń w zależności od celu wypowiedzi

• odróżnić zdanie od równoważnika zdania

• rozpoznać rodzaje zdań w zależności od liczby orzeczeń

• wskazać w tekście zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

• wskazać w tekście zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

• przekształcić zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie

• utworzyć zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

 

43.

Zdania złożone współrzędnie – przypomnienie wiadomości

• wymienić rodzaje zdań złożonych współrzędnie

• rozpoznać rodzaje zdań złożonych współrzędnie

• stosować poprawną interpunkcję w zdaniach złożonych współrzędnie

• tworzyć wykresy zdań złożonych współrzędnie

• tworzyć zdania złożone współrzędnie różnych typów

 

44.

Pisownia wyrazów wielką i małą literą – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości

• wymienić zasady pisowni wyrazów wielką literą

• wymienić zasady pisowni wyrazów małą literą

• uzupełnić tekst wyrazami zapisanymi od wielkiej i małej litery

• wyjaśnić zasady pisowni wyrazów wielką i małą literą, odnosząc się do podanych przykładów

• wyjaśnić zasadę pisowni wielką literą wyrazów w zwrotach grzecznościowych

• zastosować zasadę pisowni wielką literą wyrazów w zwrotach grzecznościowych w samodzielnie zredagowanym tekście

 

45.

Podsumowanie. Sprawdź, czy potrafisz

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• posługiwać się pojęciami: renesans, sztuka renesansu, fraszka, tren, pieśń, wiersz sylabiczny, porównanie homeryckie, malarstwo, opis dzieła sztuki, archaizmy, wypowiedzenia, zdanie pojedyncze, zdanie złożone współrzędnie, zdanie złożone podrzędnie, równoważnik zdania, części zdania i związki wyrazowe w zdaniu

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

46.

Relacje międzyludzkie

• opisać obraz

• wypowiedzieć się na temat postaci przedstawionych na obrazie

• określić sytuację, w jakiej zostały przedstawione postaci

• omówić kompozycję dzieła

• nazwać typ autoportretu, który naśladuje artystka

• wypowiedzieć się na temat funkcji mediów społecznościowych

• podjąć dyskusję na temat estetyki selfie

47.

Porozumienie

• omówić treść fragmentów tekstu

• określić rodzaje narracji

• scharakteryzować głównego bohatera tekstu

• przedstawić opinie Marka o rodzicach

• porównać pierwszy i drugi wpis Marka oraz określić funkcję różnic między nimi

• wskazać elementy stylu potocznego i języka młodzieży w treści bloga Marka

• dokonać analizy rozmowy ojca z synem

• dokonać analizy drugiego wpisu na blogu i wskazać środki, za pomocą których bohater buduje swój wizerunek

• podjąć dyskusję na temat blogów młodzieżowych

48.

Trudy wychowania

 

(lektura uzupełniająca)

 

UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie zmiany w liście lektur obowiązującym od 1.09.2021 pozycja Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza została przesunięta z listy lektur obowiązkowych na listę lektur uzupełniających.

• omówić treść fragmentów tekstu

• omówić świat przedstawiony w dziele

• scharakteryzować bohaterów fragmentów utworu

• przedstawić rodzinę opisaną we fragmentach utworu

• przedstawić opinie bohaterów na temat wychowywania dzieci

• zinterpretować tytuł utworu

• zinterpretować tytuł utworu w kontekście historycznym

49.

Każdy może być dobry – sens życia według Ebenezera Scrooge’a

 

(lektura obowiązkowa)

• określić rodzaj literacki utworu

• wskazać w słowach Scrooge’a kierowanych do siostrzeńca wypowiedź ironiczną

• wyjaśnić, kim jest główny bohater utworu i jak jego charakter uwidacznia się w wyglądzie

• określić stosunek narratora do głównego bohatera tekstu

• przedstawić wartości, którymi kierował się w życiu Scrooge, i wskazać te, których początkowo mu zabrakło

• porównać Scrooge’a z jego siostrzeńcem na podstawie ich wypowiedzi

• zinterpretować wskazany fragment utworu

• opisać uczucia Scrooge’a w chwili, gdy odeszła od niego ukochana kobieta

• napisać ogłoszenie, które zawiera informacje o wyglądzie postaci

• zacytować sformułowania, dzięki którym narrator nawiązuje kontakt z czytelnikiem, i wyjaśnić, czemu służy taki zabieg

• omówić sposób spotęgowania przez narratora wrażenia tajemnicy i niesamowitości w opisie wydarzeń przy drzwiach domu Scrooge’a

50.

Przemiana bohatera pod wpływem świąt

 

(lektura obowiązkowa)

• wypowiedzieć się na temat symbolicznego przesłania, jakie dla ludzi wierzących niosą święta Bożego Narodzenia

• opisać wybrane święta z przeszłości głównego bohatera

 

• opisać, w jaki sposób w Opowieści wigilijnej zostało przedstawione Boże Narodzenie

• określić stosunek Ebenezera Scrooge’a do świąt Bożego Narodzenia opisany na początku utworu

• nazwać emocje towarzyszące Scrooge’owi w trakcie kolejnych podróży w czasie i przestrzeni

• określić, co uświadomił sobie bohater podczas wizyty ostatniego ducha

• przedstawić wcześniejsze relacje Ebenezera Scrooge’a z ludźmi i wyjaśnić, co stało się z osobami, które kochał

• opisać realia społeczne, w których dorastała główna postać utworu

• podać przykłady zachowań i decyzji bohatera, które pokazują jego wewnętrzną przemianę

• wyjaśnić, do jakich powszechnych skojarzeń związanych z Bożym Narodzeniem odwołał się Charles Dickens

• napisać wypracowanie na temat: „Czy – Twoim zdaniem – Ebenezer Scrooge wykorzystał swoją szansę, czy też jego przemiana była chwilowa?”

• przygotować prezentację na temat symboliki świąt w kulturze popularnej

51. i 52.

Realizm i fantastyka w opowiadaniu Charlesa Dickensa

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić, w jaki sposób – oprócz bezpośrednich ocen i opisów – narrator charakteryzuje głównego bohatera opowiadania

• opisać sposób przedstawienia duchów w utworze

• udowodnić, że Scrooge jest typowym przykładem filistra

• wyjaśnić, czemu miało służyć wprowadzenie do utworu elementów fantastycznych

• omówić relacje między sferami realistyczną i fantastyczną w opowiadaniu

• sporządzić spis problemów społecznych, które zostały zaprezentowane w Opowieści wigilijnej

• przygotować mowę dla adwokata broniącego Ebenezera Scrooge’a, w której przekonuje on duchy świąt, by podjęły walkę o duszę tej postaci

• wskazać różnice między światem współczesnym a tym przedstawionym w lekturze z uwzględnieniem warunków pracy, sytuacji dzieci i kobiet oraz problemu ubóstwa

• przedstawić wiadomości o życiu w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii zdobyte dzięki lekturze Opowieści wigilijnej

53.

Podróż w czasy oświecenia

• określić ramy czasowe oświecenia

• wyjaśnić etymologię nazwy epoki

• wymienić priorytety oświeceniowe

• wyjaśnić, co służyło rozpowszechnianiu idei oświecenia w Europie

• wymienić dzieła sztuki oświeceniowej

• omówić specyfikę polskiego oświecenia

• scharakteryzować sztukę oświecenia

• omówić wybrane dzieło oświeceniowe

• zaprezentować wybraną postać oświecenia

54. i 55.

Twórca i jego dzieło – Ignacy Krasicki

• wymienić najważniejsze etapy życia Ignacego Krasickiego

• omówić treść poznanych bajek

• scharakteryzować twórczość poety

• wskazać cechy gatunkowe w poznanych utworach

• wyjaśnić sens alegorii użytych w bajkach

• przedstawić morały poznanych bajek

• wypowiedzieć się na temat udziału Ignacego Krasickiego w inicjatywach oświeceniowych

• wypowiedzieć się na temat aktualności bajek poety

• wskazać elementy światopoglądu oświeceniowego w bajkach Ignacego Krasickiego

56. i 57.

W krzywym zwierciadle

 

(lektura obowiązkowa)

 

• wyjaśnić znaczenie pojęcia satyra

• omówić treść satyry

• określić rodzaj literacki utworu

• wskazać narratora utworu

• podzielić utwór na części tematyczne i nadać im tytuły

• scharakteryzować szlachcica i jego żonę

• wskazać na podstawie tekstu cechy gatunkowe satyry

• omówić problem poruszony w satyrze

• omówić związek satyry ze światopoglądem epoki

 

• podjąć dyskusję na temat celowości ośmieszania postaw i zachowań w procesie dydaktycznym

• podjąć dyskusję na temat zalet i wad obcych wpływów kulturowych

58.

Co już wiemy o twórczości Ignacego Krasickiego?

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

59.

Przemijanie

 

(lektura obowiązkowa)

• omówić treść wiersza

• wskazać podmiot liryczny utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego utworu

• omówić postawę podmiotu lirycznego wobec otaczającej go rzeczywistości

• nazwać rodzaje rymów występujące w utworze

• zinterpretować funkcję środków stylistycznych użytych w wierszu

• zinterpretować sposób ukazania przemijania w wierszu

• wskazać stały związek frazeologiczny użyty w wierszu i omówić jego funkcję

• postawić tezę interpretacyjną

• dokonać analizy obrazu miłości przedstawionego w utworze

• omówić różne sposoby przedstawienia motywu przemijania w tekstach kultury

60.

Zrozumieć miłość

 

(lektura obowiązkowa)

• omówić treść fragmentu utworu

• zapisać w punktach historię Małego Księcia i róży

• wyjaśnić, jakie uczucia towarzyszyły Małemu Księciu w kontakcie z różą i jak one ewoluowały

• wymienić konsekwencje oswojenia i wyjaśnić, co można dzięki niemu zyskać

• wytłumaczyć, jak lis i Mały Książę rozumieli odpowiedzialność

• wytłumaczyć, czym było motywowane zachowanie róży i co chciała ona dzięki niemu zyskać

• opisać dwa rodzaje miłości: Małego Księcia do róży i róży do Małego Księcia

• wyjaśnić, co według lisa oznacza słowo oswoić i dlaczego używa on tego określenia zamiast słów zaprzyjaźnić się, pokochać

• wyjaśnić, jak Mały Książę dzięki naukom lisa zaczął postrzegać swoją relację z różą

• wyjaśnić metaforyczne znaczenie ogrodu pełnego róż i scharakteryzować stosunek głównego bohatera do tych kwiatów przed rozmową z lisem oraz po niej

• przedstawić swoje stanowisko na temat tego, w czym odpowiedzialność za drugiego człowieka przejawia się w codziennym życiu

• napisać pracę popartą przykładami z utworów literackich i innych tekstów kultury na temat: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że miłość to uczucie paradoksalne, które przynosi szczęście i cierpienie?”

• odszukać w podanych fragmentach tekstu zdania o charakterze sentencji i wskazać to, które najbardziej do niego przemawia

61. i 62.

Mały Książę jako baśń i przypowieść

 

(lektura obowiązkowa)

• omówić treść utworu

• zapisać w punktach wydarzenia przedstawione w tekście

• określić rodzaj literacki utworu

• wypowiedzieć się na temat narracji w utworze i jej wpływu na sposób przedstawienia świata

• wskazać wydarzenia i sytuacje o charakterze baśniowym i realistycznym

• wskazać w utworze cechy przypowieści

• scharakteryzować tytułowego bohatera na podstawie opisu jego planety i reakcji na różne doświadczenia

• przedstawić sytuację, w której znalazł się pilot krótko przed spotkaniem z Małym Księciem, i wyjaśnić, co ona może symbolizować

• opisać przemianę wewnętrzną pilota

• wyszukać w tekście fragmenty o charakterze aforyzmów

• sformułować pytania, na które można odpowiedzieć aforyzmami z Małego Księcia

• wskazać adresata książki Mały Książę i uzasadnić swoje zdanie

• zinterpretować decyzję Małego Księcia o odejściu w kontekście rozważań nad wymową utworu

• odczytać znaczenie motywu wody w Małym Księciu

• wyjaśnić, dlaczego pilot wybrał się na poszukiwanie studni, choć ten pomysł wydawał mu się absurdalny

• podjąć dyskusję na temat obecności zachowań, przedstawionych w utworze w świecie współczesnym

63. Podróż Małego Księcia w poszukiwaniu...

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić, dlaczego Mały Książę wyruszył w podróż

• omówić relację pomiędzy Małym Księciem a różą i przedstawić stan emocjonalny głównego bohatera w momencie rozstania

• scharakteryzować mieszkańców poszczególnych planet

• opisać sytuację, w której Mały Książę zaczyna rozumieć sens swojej wędrówki i relacji z różą

• wyjaśnić, co symbolizują mieszkańcy poszczególnych planet

• wytłumaczyć, czego Mały Książę dowiedział się o świecie dorosłych

• wytłumaczyć, czym była podróż dla Małego Księcia i czego tak naprawdę poszukiwał bohater

• sformułować listę przestróg, które należy mieć na uwadze, by nie podzielić losu mieszkańców przedstawionych planet

• wyjaśnić, w jakim świetle zostały przedstawione wartości rządzące światem dorosłych i co o nich myśli główny bohater książki

• zinterpretować symbolikę podróży w odniesieniu do poznanego utworu i w sensie ogólnym

• zredagować subiektywny opis Ziemi

• omówić sposoby przedstawienia relacji międzyludzkich w innych tekstach kultury

• porównać utwór z jego ekranizacją w reżyserii Marka Osborne’a

64.

Wyobcowanie

• omówić treść wiersza

• scharakteryzować tytułową bohaterkę utworu

• określić nastrój utworu

• omówić stan psychiczny bohaterki

• zinterpretować wskazany fragment

• podjąć dyskusję na temat możliwości poznania samego siebie

65.

Jak przygotować wypowiedź argumentacyjną?

• wymienić etapy przygotowywania wypowiedzi argumentacyjnej

• odnaleźć tezę i argumenty w zaprezentowanym tekście

• wskazać różne typy argumentów w podanym tekście

• sformułować argumenty potwierdzające podaną tezę

• stworzyć wypowiedź argumentacyjną

 

66.

Rzeźba

• wymienić etapy rozwoju rzeźby

• wskazać najważniejsze cechy rzeźby na poszczególnych etapach jej rozwoju

• rozróżniać najważniejsze typy dzieł rzeźbiarskich ze względu na temat

• omówić elementy języka rzeźby na przykładzie wybranego dzieła

• ocenić dzieło sztuki według podanych kryteriów

• wypowiedzieć swoją opinię na temat rzeźby abstrakcyjnej

• przygotować prezentację na temat wybranego artysty

• stworzyć pisemną recenzję wybranego dzieła sztuki

67. i 68.

Typy zdań złożonych podrzędnie

• wymienić typy zdań złożonych podrzędnie

• wskazać w wypowiedzeniu orzeczenia i rozdzielić zdania składowe

• wskazać zdanie nadrzędne

• sformułować pytania do zdań podrzędnych

• określić typy zdań podrzędnych

• przedstawić relację zdań na wykresie

 

69.

Zdania złożone podrzędnie z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• zdefiniować imiesłowowy równoważnik zdania

• uzupełnić podane wypowiedzenia imiesłowowymi równoważnikami zdania

• poprawić wypowiedzenia z błędnym użyciem imiesłowowych równoważników zdania

• wymienić pytania, na jakie odpowiadają zdania podrzędne w podanych przykładach

• wymienić warunki, jakie musi spełniać poprawnie skonstruowane wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania

• przedstawić relację zdań na wykresie

• przekształcić podane wypowiedzenia tak, aby powstały imiesłowowe równoważniki zdania

 

70.

Mowa niezależna i mowa zależna

• wyjaśnić różnice pomiędzy mową niezależną a mową zależną

• wskazać w podanym tekście mowę niezależną i mowę zależną

• przekształcić wypowiedzi w mowie zależnej na mowę niezależną i odwrotnie

• przekształcić dowolny dialog na mowę zależną

• zastosować w zapisie dialogu poprawną interpunkcję

• zredagować tekst, w którym wypowiedzi bohaterów mają formę mowy zależnej

 

71.

Jak napisać streszczenie?

• wymienić etapy pisania streszczenia

 

• zastosować słownictwo przydatne przy pisaniu streszczenia

• wskazać usterki w podanym streszczeniu

• poprawić błędy w podanym streszczeniu

• przygotować w punktach streszczenie ostatnio widzianego filmu

• stworzyć streszczenie wybranego tekstu narracyjnego

 

72.

Zasady cytowania tekstów

• przedstawić zasady cytowania tekstów

• przedstawić zasady cytowania poezji

• wymienić zasady tworzenia opisu bibliograficznego

• uzupełnić podany tekst zawierający cytat odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi

• stworzyć tekst zawierający cytaty

• stworzyć opisy bibliograficzne cytowanych przez siebie źródeł

 

73.

Podsumowanie. Sprawdź, czy potrafisz

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• posługiwać się pojęciami: oświecenie, sztuka oświecenia, rzeźba, rymy męskie i żeńskie, alegoria, bohater dynamiczny, zdania złożone podrzędnie, zdania złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, mowa zależna i niezależna, wypowiedź o charakterze argumentacyjnym

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

74.

Człowieczeństwo

• opisać, co widzi na obrazie

• nazwać gesty namalowanych postaci

• omówić kompozycję obrazu

• zinterpretować funkcję gestów namalowanych postaci

• zinterpretować przenikanie się kolorów i kształtów

• zinterpretować tytuł dzieła w odniesieniu do źródła cytatu

• podjąć dyskusję na temat sposobów przeciwdziałania dyskryminacji

75.

Odmienność

• omówić treść fragmentów tekstu

• zaprezentować elementy świata przedstawionego

• wskazać fantastyczne i realistyczne elementy świata przedstawionego

• scharakteryzować bohaterów fragmentów tekstu

• porównać postawy rodziców i rodzeństwa w stosunku do Barnaby’ego

• wypowiedzieć się na temat ciężaru emocjonalnego słów matki

• sformułować problem przedstawiony we fragmentach tekstu

• wymienić przyczyny lęku przed innością

• podjąć dyskusję na temat przyczyn spełniania oczekiwań innych ludzi

• podjąć dyskusję na temat zalet i wad inności

76.

Podróż w czasy romantyzmu

• określić ramy czasowe romantyzmu

• przedstawić etymologię nazwy epoki

• wymienić najważniejsze elementy światopoglądu romantycznego

• wymienić cechy bohatera romantycznego

• omówić najważniejsze cechy sztuki romantycznej

• wymienić najważniejsze dzieła sztuki romantycznej

• omówić wybrane dzieło sztuki w odniesieniu do światopoglądu romantycznego

• przedstawić i omówić inne dzieła sztuki romantycznej

77.

Twórca i jego dzieło – Adam Mickiewicz

• wymienić najważniejsze etapy życia Adama Mickiewicza

• scharakteryzować twórczość poety

• wskazać elementy romantyczne w twórczości Adama Mickiewicza

• przedstawić informacje na temat życia społecznego poety

 

78.

Wina i kara

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić, do jakiej kategorii duchów należy Widmo

• omówić sposób wywołania zjawy

• ustalić, czego Widmo żąda od zgromadzonych wieśniaków

• opisać reakcję Guślarza na widok upiora

• wytłumaczyć, jaką rolę odgrywają i co symbolizują w utworze towarzyszące zjawie ptaki

• wymienić cechy charakteru złego pana i zilustrować każdą z nich odpowiednim przykładem z opowieści ptaków

• nazwać środki stylistyczne, dzięki którym zostały uwidocznione emocje Guślarza

• wskazać w podanym fragmencie utworu wyrazy, które nie są używane we współczesnym języku polskim, i podać ich aktualne odpowiedniki

• zinterpretować nauki moralne przekazane przez duchy

• zabrać głos w dyskusji na temat: „Czy nauki moralne zawarte w utworze mają charakter uniwersalny?”

• stworzyć uniwersalny kodeks postępowania

• napisać opowiadanie z elementami opisu przeżyć wewnętrznych, w którym przedstawia (w trzeciej osobie) historię jednego z ptaków – kruka lub sowy

• podać propozycje, kim mógłby być współcześnie zły pan

• uzasadnić na podstawie dramatu Adama Mickiewicza i innych tekstów literackich słuszność stwierdzenia, że wina nie pozostaje bez kary

79. i 80.

Obrzęd dziadów w dramacie

 

(lektura obowiązkowa)

• określić czas akcji utworu

• zapisać w punktach plan wydarzeń przedstawionych w dramacie Adama Mickiewicza

• określić funkcję dziadów w życiu przedstawionej społeczności

• scharakteryzować relację między światem żywych a światem zmarłych nawiązaną dzięki dziadom

• wyjaśnić, jaką rolę w życiu gromady odgrywa Guślarz oraz co może oznaczać rozpalany przy nim ogień

• wskazać elementy obyczajów ludowych w utworze

• wyjaśnić, w jakim celu poeta wprowadził do dramatu duchy, które pojawiają się w czasie obrzędu

• omówić światopogląd ludzi uczestniczących w dziadach

• stworzyć notatkę na temat przyczyn fascynacji romantyków obrzędami ludowymi

• porównać dziady z innymi znanymi obrzędami religijnymi

81.

Romantyczny dramat pełen zagadek

 

(lektura obowiązkowa)

• wskazać wydarzenie, które zburzyło przewidziany porządek dziadów, i wyjaśnić, jak zareagowali na nie Guślarz oraz zebrany lud

• wytłumaczyć, kim jest milcząca postać z zakończenia dramatu – zjawą czy żywym człowiekiem

• opisać milczącego bohatera z zakończenia utworu i wyjaśnić, do którego świata należy ta postać – rzeczywistego czy nadprzyrodzonego

• przedstawić genezę poszczególnych części Dziadów

• zinterpretować motto utworu pochodzące z dramatu Williama Szekspira

• wyjaśnić, jak rozumie zakończenie Dziadów cz. II

• opracować własny pomysł na wystawienie wybranego fragmentu Dziadów cz. II na scenie i oddanie atmosfery dramatu

• wyjaśnić, w jaki sposób dzięki dziadom teraźniejszość łączy się z przeszłością i przyszłością uczestników obrzędu

• wskazać związki dramatu Adama Mickiewicza z obrazem Caspara Davida Friedricha Cmentarz w śniegu

82. i 83.

Wyobraźnia

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić znaczenie pojęć: ballada, realizm, fantastyka, punkt kulminacyjny, nauka moralna

• omówić treść utworu

• określić rodzaj literacki utworu

• ustalić, jaką wiedzę na temat świata przedstawionego ma narrator

• wskazać elementy realistyczne i fantastyczne w utworze

• wskazać punkt kulminacyjny utworu

• scharakteryzować bohaterów utworu

• omówić stosunek narratora do przedstawionych zdarzeń

• wyjaśnić sens nauki moralnej zawartej w utworze

• wskazać cechy gatunkowe w utworze

• podjąć dyskusję na temat nauki moralnej zawartej w balladzie

• wypowiedzieć się na temat adaptacji filmowej Świtezianki

84.

Co już wiemy o twórczości Adama Mickiewicza?

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

85.

Miłość w obliczu śmierci

• omówić treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj literacki utworu

• wypowiedzieć się na temat narracji w utworze

• scharakteryzować uczucie łączące bohaterów

• omówić emocje bohaterów

• zinterpretować tytuł książki

• dokonać analizy sposobu, w jaki bohaterowie mówią o chorobie

• podjąć dyskusję na temat sensu zaangażowania emocjonalnego w sytuacji, kiedy istnieje ryzyko utraty kochanej osoby

86.

Wyzwania

 

(lektura obowiązkowa)

• wyrazić swoimi słowami sens każdego poznanego aforyzmu

• wskazać tematy, do których odnoszą się podane aforyzmy

• omówić grę słów w poszczególnych aforyzmach

• zinterpretować tytuł zbioru

• ocenić aktualność aforyzmów Stanisława Jerzego Leca

• omówić twórczość Małgorzaty Koniecznej

87.

Natura ludzka

 

(lektura obowiązkowa)

• omówić treść wiersza

• wskazać adresata lirycznego utworu

• wypowiedzieć się na temat podmiotu lirycznego wiersza

• wskazać emocje wyrażone przez podmiot liryczny i wyjaśnić, z czego one wynikają

• omówić proces przedstawiony w wierszu

• wskazać środki stylistyczne wykorzystane przez poetę i omówić ich funkcję

• zinterpretować dwa ostatnie wersy utworu

• odnieść wiersz Jerzego Lieberta do wymowy Małego Księcia

88. i 89.

Jak napisać rozprawkę?

• wymienić etapy pisania rozprawki

• przedstawić schematy pisania rozprawki

• zastosować słownictwo przydatne przy pisaniu rozprawek

• dopisać wstęp i zakończenie do podanego fragmentu rozprawki

• wybrać spośród podanych argumentów te, które można wykorzystać do uzasadnienia wskazanej tezy

• sformułować argumenty do podanego zagadnienia

• sformułować argumenty i kontrargumenty do podanej tezy

• stworzyć plan rozprawki na podstawie zaprezentowanej dyskusji

• napisać rozprawkę

• samodzielnie sformułować temat rozprawki

• zgromadzić argumenty, korzystając z różnych źródeł

90.

Budowa słowotwórcza wyrazów

• wskazać wyrazy podstawowe i pochodne

• utworzyć wyrazy pochodne od podanych wyrazów podstawowych

• wskazać wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów pochodnych

• wskazać formant w wyrazie pochodnym

• wyjaśnić znaczenie podanych wyrazów pochodnych

• wskazać oboczności w wyrazach

 

91.

Rodzaje formantów i ich funkcje

• wskazać w podanych wyrazach formanty i nazwać ich typy

• zbudować wyrazy z podanych par wyrazowych i wskazać wrostki

• wymienić funkcje formantów

• podzielić podane wyrazy na grupy na podstawie ich znaczenia

• utworzyć wyrazy o różnych kategoriach znaczeniowych

 

92.

Przedrostki i przyrostki o kłopotliwej pisowni

• omówić zasady pisowni przedrostków: z-, s-, ś-, wz-, bez-, nad-, ob-, od-, pod-, przed-, roz-, w-

• omówić zasady pisowni przyrostków: -dzki, -dztwo, -cki, -ctwo

• omówić zasady pisowni przyrostka -stwo

• uzupełnić wyrazy odpowiednimi przedrostkami

• uzupełnić tekst wyrazami z kłopotliwymi przedrostkami

• utworzyć przymiotniki od podanych nazw miejscowości

• uzupełnić podane wyrazy odpowiednimi przyrostkami

• uzupełnić tekst wyrazami z kłopotliwymi przyrostkami

• przekształcić podane wypowiedzi tak, aby użyć wyrazu z przyrostkiem o kłopotliwej pisowni

 

93.

Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo. Wyrazy pokrewne

• zdefiniować wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo

• wskazać wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo

• wskazać wyrazy należące do jednej rodziny

• wskazać rdzenie w podanych grupach wyrazów

• utworzyć rodzinę wyrazów

 

94.

Pisownia wyrazów z ó, u, rz, ż, ch, h – przypomnienie

wiadomości

• omówić zasady pisowni wyrazów z literami: ó, u, rz, ż, ch, h

• uzupełnić tekst wyrazami z kłopotliwymi literami

• wyjaśnić pisownię kłopotliwych liter w podanych wyrazach

• wskazać nieporozumienia, do których może dojść w razie niepoprawnego zapisu kłopotliwych liter

• stworzyć tekst z kłopotliwymi literami

 

95.

Złożenia, zrosty i zestawienia – czyli wyrazy złożone

• zdefiniować złożenia, zrosty i zestawienia

• wskazać wśród podanych przykładów złożenia, zrosty i zestawienia

• utworzyć złożenia, zrosty i zestawienia z podanych wyrazów

• wypisać zrosty, złożenia i zestawienia z mapy Polski

• poprawnie wymówić i odmienić podane zrosty

• stworzyć tekst ze zrostami, złożeniami i z zestawieniami

 

96.

Pisownia przymiotników złożonych

• przedstawić zasady tworzenia przymiotników złożonych

• przyporządkować przymiotniki złożone do odpowiednich ilustracji

• wyjaśnić znaczenie podanych przymiotników złożonych

• przekształcić zdania tak, aby zawierały przymiotniki złożone

• utworzyć przymiotniki złożone od podanych nazw własnych

 

97.

Tworzenie i zapisywanie skrótów i skrótowców

• zdefiniować skróty

• omówić zasady skracania wyrazów

• wyliczyć rodzaje skrótowców

• zreferować zasady zapisu skrótowców

• zreferować zasady odmiany skrótowców i używania ich w zdaniach

• omówić zasady stosowania skróconego zapisu

• rozszyfrować podane skróty

• zamienić w podanym tekście podkreślone wyrazy na skróty

• odnaleźć skrótowce w tekście

• poprawnie zastosować skrótowce w zdaniu

• wyjaśnić, kiedy należy odmieniać skrótowce, a kiedy nie należy tego robić

• wyjaśnić znaczenie skrótowców

• zastąpić podane nazwy właściwymi skrótowcami

• poprawnie zapisać skróty podanych wyrażeń

 

98.

Podsumowanie. Sprawdź, czy potrafisz

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• posługiwać się pojęciami: romantyzm, sztuka romantyzmu, dramat, ballada, aforyzm, ironia, wyraz podstawowy, wyraz pochodny, parafraza słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo, zrosty, złożenia, zestawienia, skróty i skrótowce, przedrostki i przyrostki o trudnej pisowni, rozprawka

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

99.

Dobro i zło

• opisać, co widzi na obrazie

• opisać kompozycję dzieła

• wypowiedzieć się na temat sposobu ukazania postaci na obrazie

• odnieść scenę na obrazie do opowieści biblijnej

• omówić funkcję kolorystyki dzieła

• odnieść wizerunek kobiety do tradycji biblijnej

• odnaleźć konteksty i nawiązania do zaprezentowanego obrazu

100.

Pokusa

• omówić treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

• scharakteryzować bohaterów tekstu

• omówić rolę Iana w grze

• opisać świat wirtualny z punktu widzenia Miki

• wypowiedzieć się na temat popełniania zła na niby w świecie nierzeczywistym

• podjąć dyskusję na temat zalet i wad gier komputerowych

101.

Altruizm

• omówić treść fragmentów tekstu

 

• wyliczyć fakty przedstawione przez Hannę Wieczorek

• wskazać fragmenty tekstu, w których autorka zaprezentowała swoje zdanie bądź opinię innych

• przedstawić kompozycję tekstu

• wyjaśnić, czemu służy przedstawianie faktów i opinii

 

• omówić funkcję tytułu tekstu

• wskazać słowa klucze w tekście

 

• podjąć dyskusję na temat przedstawiony we fragmentach artykułu

102.

Fatalna siła miłości

 

(lektura obowiązkowa)

• zapisać w punktach plan wydarzeń przedstawionych we wskazanym fragmencie dramatu Juliusza Słowackiego

• określić sytuację życiową bohaterów realistycznych sceny 3 aktu I: Kirkora, Wdowy i jej córek

• podać różne określenia charakteryzujące Alinę i Balladynę oraz przytoczyć fragmenty utworu potwierdzające ten wybór

• wytłumaczyć, czym dla każdej z sióstr jest miłość

• wyjaśnić rolę sił nadprzyrodzonych w wydarzeniach przedstawionych w dramacie

• wyjaśnić, o czym świadczą odpowiedzi na pytania Kirkora udzielane przez Alinę i Balladynę

• wskazać zabiegi artystyczne w scenie 1 aktu II, za pomocą których zostały uwidocznione silne emocje bohaterek

• wymienić wątki miłosne zaprezentowane w utworze i nadać im tytuły

• przedstawić wnioski na temat roli miłości w życiu człowieka, które można wysnuć na podstawie lektury Balladyny

• dokonać analizy słów i postępowania obu sióstr

• dokonać analizy losów wszystkich zakochanych bohaterów dramatu Juliusza Słowackiego i wyjaśnić, jaką cenę płaci każdy z nich za swoje zaangażowanie uczuciowe

• napisać wypracowanie na temat: „Miłość – siła fatalna czy uczucie nadające sens życiu?”, w którym odwołuje się do różnych tekstów kultury

• dokonać analizy plakatu zapowiadającego inscenizację Balladyny w reżyserii Artura Tyszkiewicza

• sformułować na podstawie dramatu uniwersalne prawdy na temat ludzkiej psychiki

• omówić nawiązania kulturowe obecne w utworze

103.

Fantastyka, ironia i tragizm w dramacie Juliusza Słowackiego

 

(lektura obowiązkowa)

• opisać świat fantastyczny przedstawiony w dramacie

• wskazać sceny, w których przenikają się światy ziemski i nadprzyrodzony

• wymienić cechy dramatu, które wpłynęły na to, że autor użył w jego podtytule pojęcia tragedia

• zgromadzić informacje na temat dramatu romantycznego

• udowodnić, że Balladyna ma cechy typowe dla gatunku literackiego, który reprezentuje

• wyjaśnić, jakie znaczenie dla rozwoju akcji dramatu Juliusza Słowackiego ma ingerencja bohaterów fantastycznych

• określić funkcję baśni i legend w dramacie

• wskazać po jednym przykładzie sceny komicznej i tragicznej w utworze i wyjaśnić, jaki efekt wywołuje połączenie tych kategorii

• wyjaśnić, na czym polega tragizm losów tytułowej bohaterki utworu

• ustosunkować się do stwierdzenia, że w dramacie pojawia się ironia

• wymyślić alternatywny rozwój akcji dramatu i zapisać przykładowy plan tych wydarzeń

104. i 105.

Dramat o władzy, winie i karze

 

(lektura obowiązkowa)

• wyjaśnić, kiedy rozgrywa się akcja dramatu i co o tym świadczy

• przedstawić w punktach etapy dochodzenia Balladyny do władzy

• omówić sposoby sprawowania władzy przez czterech królów wspomnianych w utworze Juliusza Słowackiego

• wytłumaczyć, jaką królową chciała być Balladyna, i uzasadnić swoją odpowiedź odpowiednimi cytatami z ostatniej sceny dramatu

• podać przykłady z dramatu ilustrujące wyrachowanie i niemoralne postępowanie tytułowej bohaterki

• omówić zmiany, które zaszły w psychice Balladyny po dokonaniu pierwszej zbrodni

• sformułować na podstawie losów Balladyny przestrogi, o których powinno się pamiętać w życiu

• zestawić biblijną opowieść o Kainie i Ablu z historią przedstawioną w dramacie Juliusza Słowackiego

• wyjaśnić, dlaczego Balladyna, mimo że uczciwie osądziła swoje zbrodnie, musiała zginąć

• przedstawić na podstawie lektury Balladyny kilka uniwersalnych prawd o ludzkiej psychice

• wyjaśnić, jaką rolę w utrzymywaniu ładu moralnego odgrywa w dramacie rzeczywistość nadprzyrodzona

• zinterpretować sens słów Goplany o zemście natury

106.

Co już wiemy o twórczości Juliusza Słowackiego?

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

107.

Mowa nienawiści

• omówić treść fragmentów artykułu

• opracować profil hejtera na podstawie tekstu

• wskazać cechy świadczące o popularnonaukowym charakterze tekstu

• dokonać analizy kompozycji tekstu, uwzględniając funkcję śródtytułów

• wskazać na podstawie tekstu przyczyny zachowań mających u podstaw nietolerancję i ksenofobię

• podjąć dyskusję na temat możliwości przeciwdziałania mowie nienawiści

108.

Etyka wypowiedzi, perswazja, manipulacja

• wymienić zasady etyki językowej

• omówić sposoby naruszania etyki językowej

• wymienić cechy wypowiedzi perswazyjnej

• wymienić cechy wypowiedzi manipulacyjnej

• wskazać wypowiedzi zgodne i niezgodne z zasadami etyki słowa

• wyjaśnić, na czym polega perswazyjny charakter wypowiedzi

• wyjaśnić, na czym polega manipulacyjny charakter wypowiedzi

• podać przykłady wypowiedzi perswazyjnych i manipulacyjnych

• sformułować wypowiedź o wydźwięku negatywnym zgodną z zasadami etyki słowa

• sformułować tekst perswazyjny i tekst manipulacyjny

 

109.

Środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych

• wymienić sposoby nakłaniania wykorzystywane w reklamach

• podać przykłady sloganów reklamowych

• dokonać analizy skuteczności wybranego sloganu reklamowego

• dokonać analizy funkcji gry słów w podanych sloganach

• dokonać analizy zabiegów perswazyjnych i manipulacyjnych zastosowanych w podanych reklamach

• sformułować slogany reklamowe

• podjąć dyskusję na temat funkcji fake newsów

110.

Jak przygotować przemówienie?

• przedstawić etapy przygotowywania przemówienia

• wymienić środki retoryczne

• podać przykłady użycia środków retorycznych

• dokonać analizy podanego przemówienia

• porównać podane przemówienia i ocenić ich skuteczność

• dokonać analizy niewerbalnych środków komunikacji

• przygotować przemówienie

• wygłosić przemówienie

 

111.

Treść i zakres znaczeniowy wyrazu

• zdefiniować pojęcia: treść i zakres znaczeniowy wyrazu

• podać definicje wyrazów uwzględniające elementy ich treści

• uporządkować wyrazy od tego o najszerszym zakresie znaczeniowym do tego o zakresie najwęższym

• skorygować wypowiedzi za pomocą wyrazów o szerszym zakresie znaczeniowym

• dopisać do podanych wyrazów te o szerszym i węższym zakresie znaczeniowym

 

112.

Synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne i homonimy

• wyjaśnić znaczenie pojęć: synonim, antonim, wyraz wieloznaczny, homonim

• wyjaśnić różnice pomiędzy wyrazami wieloznacznymi a homonimami

• zastąpić podane wyrazy ich synonimami

• podać antonimy do podanych wyrazów

• wyjaśnić, na czym polega wieloznaczność podanych wyrazów

• odróżnić homonimy od wyrazów wieloznacznych

• podać różne znaczenia wskazanych wyrazów

 

113.

Fonetyka – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości

• przedstawić podział głosek

• wymienić funkcje głoski i

• przedstawić zasady akcentowania w języku polskim

• podzielić słowa na głoski i sylaby

• podać przykłady głosek miękkich, twardych, dźwięcznych, bezdźwięcznych, ustnych i nosowych

• wskazać funkcje głoski i na podanych przykładach

 

• odpowiednio akcentować wyrazy

 

114.

Rozbieżności między mową a pismem

• przedstawić zasady, na jakich zachodzą upodobnienia fonetyczne

• wskazać upodobnienia fonetyczne

• wskazać różnice pomiędzy mową a pismem, odwołując się do przykładów

• zaznaczyć strzałką kierunek upodobnienia

• uzasadnić różnice pomiędzy mową a pismem, odwołując się do przykładów

• wskazać uproszczenia grup spółgłoskowych

 

115.

Pisownia wyrazów z ą, ę, om, em, on, en – przypomnienie

i uzupełnienie wiadomości

• wymienić zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om, em, on, en

• uzupełnić podane zdania odpowiednimi formami wyrazów

• wyjaśnić zasady zapisu podanych wyrazów

• poprawić błędy w podanym tekście

• skorzystać ze słownika w razie wątpliwości związanych z poprawnym zapisem wyrazów

• stworzyć tekst z poprawnie zapisanymi wyrazami z ą, ę, om, em, on, en

 

116.

Podsumowanie. Sprawdź, czy potrafisz

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• posługiwać się pojęciami: tragedia, tekst popularnonaukowy, tekst naukowy, artykuł, etyka wypowiedzi, perswazja, manipulacja, środki perswazji i manipulacji w reklamie, fonetyka, głoska, samogłoska, spółgłoska (miękka, twarda, dźwięczna, bezdźwięczna), głoska ustna i nosowa, uproszczenie grupy spółgłoskowej, upodobnienia pod względem dźwięczności (wsteczne, postępowe, międzywyrazowe, udźwięcznienie, ubezdźwięcznienie, utrata dźwięczności w wygłosie), sylaba, akcent i intonacja, synonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, homonimy, przemówienie

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

117.

Konflikty

• opisać, co widzi na obrazie

• omówić gesty osób przedstawionych na obrazie i ich usytuowanie względem siebie

• zinterpretować funkcję kolorystyki zastosowanej przez artystkę

• zinterpretować funkcję rekwizytu, który trzyma w ręku jedna z namalowanych postaci

• zinterpretować funkcję zegarka widocznego na obrazie

• przedstawić i omówić inne teksty kultury podejmujące temat konfliktów

118.

Sens wojny

• omówić treść fragmentów tekstu

• określić rodzaj narracji

• wypowiedzieć się na temat bohaterów fragmentów tekstu

• omówić dwa sposoby mówienia o wojnie: Ruperta Brooke’a i pana Gaydona

• odnieść temat wojny do sytuacji bohaterki utworu

• wypowiedzieć się na temat opinii pana Gaydona na temat wojny

• wyjaśnić znaczenie sformułowania o własnej wojnie użytego przez pana Gaydona

• przedstawić różne sposoby zaprezentowania wojny w wybranych tekstach kultury

119.

Komizm charakterów

 

(lektura obowiązkowa)

• opisać sytuację przedstawioną we fragmentach aktu I utworu

• podać przykłady dosadnych sformułowań użytych przez Cześnika w czasie kłótni z Rejentem

 

 

• omówić zachowanie Rejenta podczas sprzeczki z Cześnikiem i wyjaśnić, o czym ono świadczy

• uzasadnić stwierdzenie, że Raptusiewicz i Milczek to nazwiska znaczące, odwołując się do fragmentów aktu I

• wymienić cechy Rejenta ujawnione w scenie rozmowy z mularzami (murarzami)

• zgromadzić informacje o Cześniku i Rejencie oraz uporządkować je od najogólniejszych do najbardziej szczegółowych

• wyjaśnić, w jaki sposób Milczek traktuje prawo i innych ludzi

• opisać i zinterpretować zachowanie Cześnika i Rejenta przedstawione w didaskaliach do sceny 11 aktu IV oraz wyjaśnić znaczenie tego fragmentu utworu dla zrozumienia postaw bohaterów w kolejnych scenach

• scharakteryzować stryja Klary na podstawie jego wypowiedzi

• porównać Cześnika i Rejenta

• rozważyć, czy zgoda Cześnika i Rejenta będzie trwała

• wyjaśnić, w jaki sposób Rejent i Cześnik pokrzyżowali sobie nawzajem plany i co byli w stanie poświęcić dla zemsty

• podać przykłady przedstawienia motywu zemsty w innych tekstach kultury

120.

Komizm i humor w Zemście

 

(lektura obowiązkowa)

• podać przykłady sprzeczności między tym, co mówią postacie utworu, a tym, co robią lub sądzą o innych, i wyjaśnić, czemu służy ukazanie tych sprzeczności

• wymienić cechy bohaterów wyśmiane w Zemście

• wyjaśnić, na czym polega komizm sytuacyjny w utworze Aleksandra Fredry

• wyjaśnić, co to jest karykatura oraz na czym polega karykaturalne przedstawienie Cześnika i Rejenta

• ocenić, czy w scenie, w której Papkin pragnie złożyć śluby wierności Klarze, styl jego wypowiedzi pasuje do sytuacji

• wyjaśnić, na czym polega komizm językowy w scenie pisania listu miłosnego przez Cześnika

• wyjaśnić, jaką rolę w życiu społecznym mogą odgrywać komik, komediopisarz i satyryk

• wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy poczuciem humoru w czasach Aleksandra Fredry i współcześnie

• napisać wypracowanie na temat: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wśród bohaterów Zemsty nie ma postaci jednoznacznie złych ani jednoznacznie pozytywnych?”

• wyjaśnić, czym skutkuje wyśmianie pewnych cech

121. i 122.

Zemsta – komedia o polskim społeczeństwie

 

(lektura obowiązkowa)

• odnaleźć w utworze informacje dotyczące czasu i miejsca akcji oraz ocenić, czy mają one znaczenie dla jego wymowy i interpretacji

• wskazać wątek główny i wątki poboczne

• podzielić bohaterów utworu na pierwszoplanowych, drugoplanowych i epizodycznych

• wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w utworze bohaterowie epizodyczni

• zinterpretować tytuł utworu w kontekście całej lektury i wyjaśnić, do czego doprowadziła tytułowa zemsta

• sporządzić katalog głównych wad Polaków na podstawie zachowań wszystkich bohaterów utworu

• wyjaśnić sens motta utworu

• dokonać analizy zakończenia Zemsty i wyjaśnić, jakie przesłanie ono niesie

• wytłumaczyć, do jakich postaw Aleksander Fredro chciał nakłonić Polaków

• wskazać zjawiska krytykowane we współczesnych komediach filmowych o polskim społeczeństwie i wyjaśnić, na czym polega zawarty w nich humor

• wytłumaczyć, w jaki sposób plakaty zamieszczone w podręczniku nawiązują do wymowy Zemsty

• ocenić, czy diagnoza społeczna Aleksandra Fredry jest ponadczasowa

 

 

• wskazać w utworze elementy kultury sarmackiej

• porównać treść utworu z jego ekranizacją w reżyserii Andrzeja Wajdy

123.

Co wiemy o twórczości Aleksandra Fredry?

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

124.

Konfrontacja

 

(lektura uzupełniająca)

• omówić treść fragmentów tekstu

• scharakteryzować Alicję

• omówić relacje pomiędzy Alicją a Klaudią

• porównać reakcje bohaterów tekstu na zaistniałą sytuację

• wyjaśnić przyczyny buntu Alicji wobec zaistniałej sytuacji

 

• podjąć dyskusję na temat reakcji na niezależne od nas sytuacje

125.

Prostota

• omówić treść wiersza

• przedstawić relacje międzyludzkie i zasady obowiązujące w tytułowych prostych krajach

• omówić stosunek podmiotu lirycznego do opisywanej rzeczywistości

• zinterpretować metafory zawierające przymiotnik prosty

• omówić funkcję pytań w poznanym wierszu

• sformułować przesłanie wiersza

• podjąć dyskusję na temat znaczenia i funkcji prostoty

126.

Jak napisać recenzję?

• wymienić elementy recenzji

• odróżnić recenzję od sprawozdania

• selekcjonować informacje przydatne przy pisaniu recenzji

• stworzyć plan recenzji

• ocenić poszczególne elementy recenzji

• napisać recenzję wybranego filmu

 

127.

Różne odmiany polszczyzny

• wymienić odmiany polszczyzny zależne od odbiorcy i sytuacji

• przedstawić cechy odmian języka: oficjalnej i nieoficjalnej

• wymienić odmiany polszczyzny zależne od zasięgu słownictwa

• przedstawić cechy języka ogólnego i języka o ograniczonym zasięgu

• uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami w zależności od kontekstu

• wskazać wyrazy należące do polszczyzny oficjalnej i polszczyzny nieoficjalnej

• wskazać słownictwo należące do języka ogólnego oraz języka o ograniczonym zasięgu

• dostosować tekst do sytuacji komunikacyjnej

 

128.

Słownictwo o ograniczonym zasięgu

• wymienić odmiany języka o ograniczonym zasięgu

• scharakteryzować odmiany języka o ograniczonym zasięgu

• rozpoznać na podstawie słownictwa odmiany języka o ograniczonym zasięgu

• wskazać w tekście elementy gwarowe

• przekształcić tekst napisany w środowiskowej odmianie języka w tekst napisany językiem ogólnonarodowym

 

129.

Podsumowanie. Sprawdź, czy potrafisz

 

(lektura uzupełniająca)

• odtworzyć najważniejsze fakty i opinie

• posługiwać się pojęciami: komedia, komizm (sytuacyjny, postaci, językowy), różne odmiany polszczyzny, oficjalna odmiana języka, nieoficjalna odmiana języka, kolokwializmy, język ogólnonarodowy, słownictwo o ograniczonym zasięgu, środowiskowe odmiany języka, terytorialne odmiany języka, języki zawodowe, recenzja

• wykorzystywać najważniejsze konteksty

• wyciągać wnioski

• przedstawiać własne stanowisko

• poprawnie interpretować wymagany materiał

• właściwie argumentować

• uogólniać, podsumowywać i porównywać

• wykorzystywać bogate konteksty

• formułować i rozwiązywać problemy badawcze

 

 

Kryteria oceniania uczniów z j .polskiego w kl.VIII

 

 
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie

 • Postawa: aktywność, zaangażowanie twórcze, współpraca w grupie, terminowość wykonywanych zadań;
 • Słuchanie: odtwarzanie, zapamiętywanie, rozumienie tekstu, koncentracja;
 • Mówienie: odpowiedzi na pytania w czasie lekcji (także tych zdalnych), kilkuzdaniowa wypowiedź, np. na tematy związane z życiem ucznia lub lekturą, opowiadanie, prezentacja, recytacja wierszy i fragmentów prozy;
 • Czytanie: głośne (także bez przygotowania), ciche (rozumienie czytanego tekstu), znajomość lektur;
 • Pisanie: odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań, wykonywanie ćwiczeń, redagowanie tekstu użytkowego (notatka, przepis, instrukcja, reklama, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie), redagowanie dłuższych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list prywatny i oficjalny [również w wersji elektronicznej], kartka pocztowa, streszczenie, pamiętnik i dziennik, przemówienie, rozprawka), sprawdziany, testy (diagnozujące, sumujące, czytania ze zrozumieniem), kartkówki, dyktanda, prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytów ćwiczeń;
 • Zadania praktyczne:  plakat, prezentacja multimedialna
 • Metody i narzędzia oceniania

Na każdym poziomie zarówno w wersji tradycyjnej jak i on –line oceniane będą:

 • sprawdziany, sprawdziany z lektury, pisemne dłuższe wypowiedzi
 • dyktanda lub testy ortograficzne
 • kartkówki z 1-3 ostatnich tematów lekcji
 • prace domowe w zeszycie lub na kartce
 • czytanie
 • wypowiedzi ustne
 • recytacja
 • udział i osiągnięcia w konkursach związanych z przedmiotem.
 • Trzy razy w półroczu uczeń może zgłosić brak zadania domowego, brak podręcznika, zeszytu lub zeszytu ćwiczeń.
 • Dwa razy w półroczu uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej.
 • Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
 • Sprawdziany, testy, prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Kartkówkę sprawdzającą wiedzę z 1-3 ostatnich jednostek lekcyjnych lub pracę domową nauczyciel może przeprowadzić bez zapowiedzenia. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, nauczyciel ustala nowy termin pisania (w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły).
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od otrzymania oceny lub w szczególnych sytuacjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny i ustala termin poprawy.
 • Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika bez względu na jej wartość.
 • Uczeń jest zobowiązany do odrabiania wszystkich zadanych ćwiczeń w ustalonym terminie; pominięcie części pracy domowej równoznaczne jest z brakiem zadania.
 • Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie z zajęć, na których był nieobecny.
 • Przybliżony terminarz omawiania lektur ustala się na początku roku szkolnego, szczegółowe terminy na tydzień przed kartkówką z lektury.

 

 • Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych
 • Przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę poziom merytoryczny, kompozycję i poprawność językową.
 • Zadania otwarte na testach ocenia się według ustalonych kryteriów punktowych.
 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, nauczyciel ustala nowy termin pisania (w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia do szkoły).
 • Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu tygodnia od otrzymania oceny lub w szczególnych sytuacjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń zgłasza nauczycielowi chęć poprawy oceny i ustala termin poprawy.
 • Ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika bez względu na jej wartość.
 • Uczeń jest zobowiązany do odrabiania wszystkich zadanych ćwiczeń w ustalonym terminie.


Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych

 • Przy ocenie prac pisemnych bierze się pod uwagę poziom merytoryczny, kompozycję i poprawność językową.
 • Zadania otwarte na testach ocenia się według ustalonych kryteriów punktowych.
 • Uczeń jest zobowiązany do poprawy błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych we wskazanych przez nauczyciela wypowiedziach pisemnych.
 • Testy, sprawdziany, kartkówki: szczegółowe kryteria ustalane są przy każdym sprawdzianie, ocena wg skali:

100%                            celujący

99% - 90%                    bardzo dobry

89% - 75%                    dobry

74%  - 50%                   dostateczny

49%  - 30%                   dopuszczający

29%   -  0%                   niedostateczny

Ocenianie dyktand:

praca bezbłędna  - celujący

0 błędów 1 kategorii - bardzo dobry (5)

1  błąd - dobry (4)

2 błędy   -dostateczny (3)

3 błędy  -dopuszczający plus (2+)

4  błędy- dopuszczający(2)       

5 i więcej błędów -  niedostateczny (1)

 

 • Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie zadań domowych w całości.
 • Pracą domową mogą być dłuższe wypracowania, krótkie wypowiedzi pisemne, zadania związane z przygotowaniem do kolejnej lekcji, ćwiczenia, zaznaczanie cytatów, gromadzenie materiałów, prace plastyczne.

 

 • Ocenianie uczniów z dysleksją
 • Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wobec ucznia z dysleksją zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu.
 • Stwierdzenie dysfunkcji nie zwalnia ucznia z obowiązków szkolnych. Przeciwnie: uczeń powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, które pomogą mu w przezwyciężaniu trudności.
 • Sposoby oceniania:
 • dyktanda – jeżeli dyktando dotyczy kilku zasad ortograficznych, nauczyciel wcześniej podaje uczniowi do opracowania listę trudnych wyrazów, które występują w dyktandzie. Przy ocenie nauczyciel bierze pod uwagę tylko te wyrazy. Dyktanda mogą być zastępowane tekstami z miejscami do uzupełnienia lub sprawdzianami ze znajomości zasad ortograficznych;
 • prace klasowe z literatury (pisemne formy wypowiedzi) – w czasie pracy uczeń ma możliwość korzystania ze słownika ortograficznego. Nauczyciel wystawia ocenę z pracy pisemnej bez uwzględnienia błędów ortograficznych, lecz zaznacza każdy błąd ortograficzny.  Uczeń musi dokonać poprawy błędów w zeszycie przedmiotowym lub na pracy według wskazówek podanych przez nauczyciela;
 • zadania domowe – nauczyciel ocenia tak,  jak u wszystkich uczniów, ponieważ uczeń z dysleksją ma możliwość korzystania ze słowników. Prace ucznia muszą być napisane w sposób czytelny.