Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen śródrocznych wynikających z realizowanego programu nauczania informatyki w klasach IV-VIII.

Klasa IV

1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

ocena dopuszczająca

UMIEJĘTNOŚCI

– Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

– Korzysta ze wskazanych zbiorów informacji, okazując szacunek dla cudzej własności twórczej.

–Obsługuje urządzenia oparte na technice komputerowej, np.: kalkulator, odtwarzacz CD lub inne urządzenia poznane na zajęciach.

WIADOMOŚCI

– Wymienia zasady prawidłowej organizacji pracy z komputerem dotyczące: czasu pracy, miejsca pracy, pozycji ciała podczas pracy.

– Objaśnia zasady korzystania z programów i zbiorów dokumentów w szkolnej pracowni komputerowej.

– Wymienia zastosowania komputera w najbliższym środowisku.

– Wyjaśnia pojęcie urządzenia opartego na technice komputerowej.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy.

–Charakteryzuje podstawowe zastosowania poznanych na zajęciach urządzeń opartych na technice komputerowej.

WIADOMOŚCI

– Objaśnia kolejność uruchamiania elementów zestawu komputerowego.

– Omawia prawa użytkownika komputera podczas korzystania z programów.

– Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje na korzyści wynikające z ich zastosowania.

 

 

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Ocenia organizację stanowisk pracy w różnych miejscach w szkole.

– Charakteryzuje konsekwencje prawne piractwa komputerowego.

WIADOMOŚCI

– Ocenia organizację stanowiska pracy w różnych miejscach w szkole.

– Wyjaśnia pojęcia: piractwo komputerowe, licencja, prawa autorskie, programy demo, pokaz multimedialny.

– Wskazuje na zastosowanie techniki komputerowej w urządzeniach innych niż omawiane na zajęciach.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy.

– Obsługuje urządzenia oparte na technice komputerowej związane z najbliższym środowiskiem (np.: pralka automatyczna, telefon komórkowy, magnetowid, informacja komputerowa).

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: programy freeware, public domain, shareware.

– Prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Przewiduje wpływ doboru monitora na samopoczucie użytkownika komputera.

– Uzasadnia konieczność stosowania programów antywirusowych oraz przeprowadza profilaktykę antywirusową.

– Analizuje zalety i zagrożenia, jakie niesie komputeryzacja życia.

– Ocenia wpływ urządzeń opartych na technice komputerowej na jakość życia człowieka.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Omawia przyczyny chorób związanych z obsługą komputera.

– Wskazuje, na podstawie literatury, kierunki rozwoju komputera.

– Prezentuje rys historyczny rozwoju urządzeń opartych na technice komputerowej.

2. PRACA Z KOMPUTEREM

ocena dopuszczająca

UMIEJĘTNOŚCI

– Określa miejsce stacji dyskietek i napędu CD-ROM w jednostce centralnej.

– Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemem.

– Wykorzystuje mysz do uruchamiania programów.

– Określa podstawowe elementy Pulpitu.

– Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie.

– Zapisuje plik wg wskazówek nauczyciela.

WIADOMOŚCI

– Rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego.

– Wskazuje przyciski sterujące.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor, drukarka) i określa ich zastosowanie.

– Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów.

– Obsługuje okna dialogowe i menu.

– Uruchamia programy, korzystając z przycisku START.

–Obsługuje klawiaturę.

WIADOMOŚCI

– Objaśnia zasady przechowywania dyskietki.

– Omawia sposoby uruchamiania poznawanych na lekcji aplikacji.

 

 

 

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Określa zastosowanie skanera, plotera, mikrofonu, głośnika, modemu w zestawie komputerowym.

– Charakteryzuje elementy rozmieszczone z przodu jednostki centralnej.

– Porównuje rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM).

– Zmienia rozmiar i położenie okna wg potrzeb.

– Uruchamia programy za pomocą aplikacji Mój komputer.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: program, środowisko pracy, wskazywanie, system operacyjny, zawieszenie komputera, kliknięcie, przeciąganie myszą, pasek menu, okna dialogowe, okna komunikatów, folder, drzewo folderów, wielozadaniowość, rozszerzenie, plik wykonywalny, pliki danych, opcja.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Łączy elementy zestawu komputerowego.

– Konserwuje myszkę.

– Analizuje różnice między pamięcią operacyjną a pamięciami zewnętrznymi komputera.

– Prawidłowo reaguje na pojawiające się w programie komunikaty.

–Wyszukuje pliki wykonywalne.

WIADOMOŚCI

– Prezentuje historię komputera.

– Wymienia typy drukarek.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Uzasadnia zastosowanie komputerów Apple-Macintosh do specjalistycznych prac graficznych.

– Analizuje zastosowanie pamięci ROM i RAM.

– Wykorzystuje okienko do zabezpieczania dyskietki przed przypadkowym zapisem.

–Ocenia różnice pracy w systemach DOS i WINDOWS, uzasadnia wykorzystanie nakładek systemowych na DOS (np. NC).

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Omawia zastosowanie karty graficznej i dźwiękowej.

– Wyjaśnia pojęcie dyskietki systemowej, defragmentacji dysku, pomiarów zasobów.

3. WYKONYWANIE OBLICZEŃ

ocena dopuszczająca

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem aplikacji Kalkulator: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie dwóch liczb.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych.

– Wykonuje działania: zmiany znaku liczby na przeciwny, obliczanie odwrotności liczby, obliczanie procentu z liczby.1)

– Wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej.

WIADOMOŚCI

– Objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator w postaci standardowej.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykonuje wielokrotne działania na tej samej liczbie.2)

– Wykorzystuje aplikację Kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych.

– Kopiuje wyniki obliczeń do Notatnika.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci aplikacji Kalkulator.

WIADOMOŚCI

– Omawia historię abakusa i liczydła.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Rozwiązuje zadania o dużym stopniu złożoności.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Omawia różnicę między postacią standardową a profesjonalną aplikacji Kalkulator.

4. RYSOWANIE I MALOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Uruchamia program graficzny wykorzystywany na lekcji z pomocą nauczyciela.

– Wypełnia kolorem gotowe elementy w edytorze grafiki.

–Rysujeelementy graficzne z zastosowaniem myszki.

WIADOMOŚCI

– Nazywa poznany edytor grafiki.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykonuje samodzielnie proste rysunki według określonego wzoru.

–Operuje kolorem rysowania i tła.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykorzystuje klawisz SHIFT podczas rysowania linii poziomych, pionowych, pod kątem 45o, kwadratów i kół.

– Korzysta ze Schowka do kopiowania elementów rysunku.

– Przekształca elementy rysunku (np. obraca, pochyla, tworzy lustrzane odbicie).

– Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej pracy.

WIADOMOŚCI

– Wskazuje inne od poznanych programy do edycji grafiki.

– Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego.

WIADOMOŚCI

– Rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wykorzystuje inny od poznanego program graficzny.

– Tworzy tapety na Pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranów.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach graficznych.

Klasa V

1. PISANIE

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Uruchamia edytor tekstu wykorzystywany na lekcji.

– Pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków.

– Wyszukuje usterki w gotowym tekście i wprowadza poprawki.

WIADOMOŚCI

– Nazywa poznany edytor tekstu.

– Wskazuje elementy okna edytora tekstu.

– Wskazuje klawisze edycyjne i klawisz ENTER na klawiaturze oraz kursor tekstowy i kursor myszy.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Pisze tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu.

– Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej operacji.

– Dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku.

– Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym.

– Wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: edytor tekstów, blok, wiersz, akapit.

– Omawia zadania edytora tekstu.

– Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Formatuje akapit według podanego wzoru.

– Redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru.

WIADOMOŚCI

– Wskazuje inne od poznanych programy do edycji tekstów.

– Wyjaśnia pojęcia: redagowanie i formatowanie tekstu.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu.

WIADOMOŚCI

– Rozróżnia czcionki szeryfowe od bezszeryfowych.

 

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wykorzystuje inny od poznanego edytor tekstu.

– Dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach tekstowych.

2. PRACA Z KOMPUTEREM

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu na Pulpicie.

– Zapisuje plik wg wskazówek nauczyciela.

– Otwiera plik wg wskazówek nauczyciela.

– Otwiera okno folderu.

– Zakłada folder.

– Porusza się po strukturze folderów.

WIADOMOŚCI

– Podaje przykłady aplikacji poznanych na lekcji.

– Rozróżnia foldery otwarte i zamknięte.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Obsługuje klawiaturę.

– Zapisuje pliki na dysku we wskazanym folderze.

– Wyszukuje zapisane pliki ze wskazanych folderów.

– Tworzy nowe foldery i struktury folderów (jednym z poznanych sposobów) na podstawie wzoru.

– Kopiuje i usuwa pliki, foldery.

– Opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, foldery.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: procesor, pamięć komputera, płyta główna, oprogramowanie, okno, Pulpit, ikony, przycisk, okno programu, pasek zadań, aplikacja, dokument, kursor tekstowy, plik, nazwa pliku, folder otwarty, Kosz.

– Wymienia rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, dysk twardy, CD-ROM).

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Przełącza się między uruchomionymi aplikacjami.

– Tworzy skrót do programu na Pulpicie i zmienia jego nazwę.

– Dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku ze zmianą lokalizacji.

– Tworzy strukturę folderów według potrzeb.

– Zmienia nazwę folderu.

– Wybiera optymalną metodę do kopiowania i usuwania folderów, plików.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: program, środowisko pracy, wskazywanie, system operacyjny, zawieszenie komputera, kliknięcie, przeciąganie myszą, pasek menu, okna dialogowe, okna komunikatów, folder, drzewo folderów, wielozadaniowość, rozszerzenie, plik wykonywalny, pliki danych, opcja.

– Omawia rolę Schowka podczas operacji kopiowania.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Przewiduje na podstawie poznanych rozszerzeń pliku (TXT, BMP, DOC), z jaką jest on skojarzony aplikacją.

– Tworzy nowy folder podczas zapisu pliku.

– Tworzy nową wersję pliku na dysku za pomocą polecenia ZAPISZ JAKO ze zmianą lokalizacji lub nazwy pliku.

– Kopiuje i usuwa grupę plików optymalną metodą.

WIADOMOŚCI

– Omawia zadania systemu operacyjnego.

– Omawia pojęcia: internet, kompatybilność komputerów, wielozadaniowość systemu.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Zmienia wygląd Pulpitu.

– Wykorzystuje narzędzia systemowe: defragmentator dysków, miernik zasobów, scandisk.

– Instaluje i uruchamia nieznane dotychczas programy komputerowe.

– Wyszukuje dowolny plik lub folder za pomocą funkcji ZNAJDŹ z menu START.

– Porządkuje zawartość tworzonych folderów.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

--Wskazuje na zadania polecenia DODAJ/USUŃ PROGRAMY.

– Objaśnia, dlaczego nie należy modyfikować folderu WINDOWS.

3. RYSOWANIE I MALOWANIE

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Rysuje figury geometryczne z wykorzystaniem PRZYBORNIKA.

– Kopiuje pojedyncze elementy rysunku.

– Zapisuje prace z pomocą nauczyciela.

WIADOMOŚCI

– Nazywa poznany edytor grafiki.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Operuje kolorem rysowania i tła.

– Dokonuje poprawek w pracach graficznych.

– Zmienia rozmiary elementów rysunku.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: grafika komputerowa, edytor grafiki.

– Wskazuje elementy okna edytora grafiki.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Posługuje się poleceniem COFNIJ do zmiany wykonanej pracy.

– Ustala atrybuty rysunku w edytorze grafiki.

– Korzysta z LUPY do likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku.

– Dołącza napisy do rysunku w edytorze grafiki.

– Świadomie podejmuje decyzję o zapisywaniu lub

rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku.

WIADOMOŚCI

– Wskazuje inne od poznanych programy do edycji grafiki.

– Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Tworzy prace graficzne na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji programu graficznego.

– Dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu.

WIADOMOŚCI

– Rozpoznaje pliki graficzne na podstawie ich rozszerzeń.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wykorzystuje inny od poznanego program graficzny.

– Tworzy tapety na Pulpicie z własnych prac lub zrzutów ekranów.

– Dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach graficznych.

– Wyjaśnia pojęcia: mapa bitowa, piksel.

Klasa VI

1. PISANIE

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków.

– Wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu.

– Zapisuje prace we wskazanym folderze.

WIADOMOŚCI

– Nazywa poznany edytor tekstu.

– Wskazuje elementy okna edytora tekstu.

– Wskazuje klawisze edycyjne i klawisz ENTER na klawiaturze oraz kursor tekstowy i kursor myszy.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstowym.

– Wykonuje operacje na bloku: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie.

– Dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównywanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów.

–Dzieli tekst na akapity.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: edytor tekstów, blok, wiersz, akapit.

– Omawia zadania edytora tekstu.

– Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Formatuje akapit według podanego wzoru.

– Redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru.

WIADOMOŚCI

– Wskazuje inne od poznanych programy do edycji tekstów.

– Wyjaśnia pojęcia: redagowanie i formatowanie tekstu.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu.

WIADOMOŚCI

– Rozróżnia czcionki szeryfowe od bezszeryfowych.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Dostosowuje paski narzędzi do własnych potrzeb.

– Umieszcza w tekście rysunki i inne obiekty.

– Wykorzystuje tabulatory do wyrównania tekstu w kolumnach.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach tekstowych.

2. DRUKOWANIE PRAC

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Korzysta z PODGLĄDU WYDRUKU.

– Drukuje prace według wskazówek nauczyciela.

WIADOMOŚCI

– Omawia typ drukarki, na jakiej dokonuje wydruku.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Drukuje przygotowane prace bez zmiany ustawień.

WIADOMOŚCI

– Omawia typy drukarek i ich zastosowanie.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

–Dobiera parametry drukowania: orientację strony, liczbę kopii, zakres stron.

WIADOMOŚCI

– Wylicza wady i zalety poznanych typów drukarek.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Ustala jakość wydruku.

– Dobiera ustawienia marginesów do rodzaju drukowanego dokumentu.

WIADOMOŚCI

– Omawia zasadę pracy poznanych typów drukarek.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Na podstawie instrukcji obsługi drukarki określa zalecane wielkości i rodzaj papieru do drukowania.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wskazuje zastosowanie poszczególnych typów drukarek do różnego rodzaju wydruków.

3. WYKONYWANIE OBLICZEŃ

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem Arkusza kalkulacyjnego: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie dwóch liczb.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych.

– Wykonuje działania: zmiany znaku liczby na przeciwny, obliczanie odwrotności liczby, obliczanie procentu z liczby.1)

– Wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej.

WIADOMOŚCI

– Objaśnia funkcje klawiszy aplikacji Kalkulator w postaci standardowej.

– Objaśnia funkcje Exela

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykonuje wielokrotne działania na tej samej liczbie.2)

– Wykorzystuje aplikację Kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych.

– Kopiuje wyniki obliczeń do Notatnika.

WIADOMOŚCI

– Zna możliwości wypełniania komórek .

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Wykonuje złożone operacje z wykorzystaniem pamięci aplikacji Kalkulator.

– Potrafi przedstawić obliczenia za pomocą wykresu

WIADOMOŚCI

– Omawia historię abakusa i liczydła.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Rozwiązuje zadania o dużym stopniu złożoności.

– Stosuje funkcje warunkowe: jeżeli

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Omawia różnicę między postacią standardową a profesjonalną aplikacji Kalkulator.

4. KOMPUTER JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I ROZRYWKI

UMIEJĘTNOŚCI

ocena dopuszczająca

– Obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji według wskazówek nauczyciela.

– Przegląda otwartą stronę WWW.

– Określa źródło informacji: program edukacyjny, encyklopedia, słownik, strona WWW.

WIADOMOŚCI

– Wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry.

– Wymienia elementy zestawu komputerowego niezbędne do prezentacji multimedialnych.

– Wyjaśnia pojęcia: hasło, internet.

ocena dostateczna

UMIEJĘTNOŚCI

– Obsługuje programy multimedialne bez zmiany opcji.

– Łączy się z internetem według wskazówek nauczyciela.

– Odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: programy multimedialne, programy edukacyjne, encyklopedia multimedialna, strona WWW.

– Omawia rodzaje encyklopedii i gier.

– Opisuje charakterystyczne cechy programów multimedialnych.

– Omawia ogólne zasady pracy z encyklopediami i słownikami multimedialnymi.

ocena dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Wybiera i wykorzystuje dostępne opcje w programach multimedialnych.

– Otwiera w przeglądarce stronę WWW o podanym adresie.

– Korzysta z odsyłaczy.

– Wykorzystuje programy multimedialne i dostępne strony internetowe do znalezienia konkretnej informacji.

– Tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji.

– Ocenia wykorzystanie komputera jako źródła rozrywki.

WIADOMOŚCI

– Wyjaśnia pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka.

– Wskazuje charakterystyczne elementy strony WWW.

ocena bardzo dobra

UMIEJĘTNOŚCI

– Odtwarza muzykę z płyt kompaktowych z wykorzystaniem funkcji odtwarzacza CD.

– Wykorzystuje podstawowe funkcje przeglądarki do przeglądania stron WWW.

– Otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową.

– Wykorzystuje programy multimedialne i strony WWW do uzupełniania swoich wiadomości i rozwijania umiejętności z różnych dziedzin.

– Wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania w edytorze tekstu pisemnej wypowiedzi na zadany temat.

WIADOMOŚCI

– Przewiduje skutki zagrożeń związanych z grami komputerowymi.

– Omawia zalety płynące z wykorzystania informacji ze źródeł multimedialnych i internetu.

ocena celująca

UMIEJĘTNOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Korzysta z różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych.

– Wykorzystuje wyszukane informacje ze zbiorów multimedialnych i sieci internetu do tworzenia własnych prezentacji.

WIADOMOŚCI

Wykraczające poza program, np.:

– Wymienia rodzaje przeglądarek i wyszukiwarek internetowych.

– Wskazuje gry o dużych walorach intelektualnych i kształcących.

– Omawia zastosowanie napędu DVD i jego nośników.

 

KLASA VII

Wymagania na poszczególne oceny

 

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie przyswojonych informacji i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena

Stopień dopuszczający
Uczeń:

Stopień dostateczny
Uczeń:

Stopień dobry
Uczeń:

Stopień bardzo dobry
Uczeń:

         wymienia dwie dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

         identyfikuje elementy podstawowego zestawu komputerowego

         wyjaśnia, czym jest program komputerowy

         wyjaśnia, czym jest system operacyjny

         uruchamia programy komputerowe

         kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując Schowek

         wyjaśnia, czym jest złośliwe oprogramowanie

         otwiera, zapisuje i tworzy nowe dokumenty

         wymienia sposoby pozyskiwania obrazów cyfrowych

         tworzy rysunki w edytorze grafiki GIMP

         stosuje filtry w edytorze grafiki GIMP

         zaznacza, kopiuje, wycina i wkleja fragmenty obrazu w edytorze grafiki GIMP

         tworzy animacje w edytorze grafiki GIMP

         wyjaśnia, czym są sieć komputerowa i internet

         przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu

         przestrzega zasad netykiety w komunikacji internetowej

         tworzy, wysyła i odbiera pocztę elektroniczną

         wyjaśnia, czym jest algorytm

         wyjaśnia, czym jest programowanie

         wyjaśnia, czym jest program komputerowy

         buduje proste skrypty w języku Scratch

         używa podstawowych poleceń języka Logo do tworzenia rysunków

         wyjaśnia, czym jest dokument tekstowy

         pisze tekst w edytorze tekstu

         włącza podgląd znaków niedrukowanych w edytorze tekstu

         wymienia dwie zasady redagowania dokumentu tekstowego

         wymienia dwie zasady doboru parametrów formatowania tekstu

         zna rodzaje słowników w edytorze tekstu.

         wstawia obraz do dokumentu tekstowego

         wykonuje operacje na fragmentach tekstu

         wstawia proste równania do dokumentu tekstowego

         wykonuje zrzut ekranu i wstawia go do dokumentu tekstowego

         korzysta z domyślnych tabulatorów w edytorze tekstu

         drukuje dokument tekstowy

         wstawia do dokumentu tekstowego prostą tabelę

         wstawia do dokumentu tekstowego listy numerowaną lub wypunktowaną

         wstawia nagłówek i stopkę do dokumentu tekstowego

         wyszukuje słowa w dokumencie tekstowym

         wstawia przypisy dolne w dokumencie tekstowym

         dzieli cały tekst na kolumny

         odczytuje statystyki z dolnego paska okna dokumentu

 

         wymienia cztery dziedziny, w których wykorzystuje się komputery

         opisuje najczęściej spotykanie rodzaje komputerów (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)

         nazywa najczęściej spotykane urządzenia peryferyjne i omawia ich przeznaczenie

         przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze

         wymienia rodzaje programów komputerowych

         wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla komputerów

         kopiuje, przenosi oraz usuwa pliki i foldery, wykorzystując metodę „przeciągnij i upuść”

         wyjaśnia, dlaczego należy tworzyć kopie bezpieczeństwa danych

         wymienia rodzaje złośliwego oprogramowania

         wymienia rodzaje grafiki komputerowej

         opisuje zasady tworzenia dokumentu komputerowego

         zmienia ustawienia narzędzi programu GIMP

         wymienia etapy skanowania i drukowania obrazu

         wymienia operacje dotyczące koloru możliwe do wykonania w programie GIMP

         zapisuje w wybranym formacie obraz utworzony w programie GIMP

         drukuje dokument komputerowy

         wyjaśnia różnice pomiędzy kopiowaniem a wycinaniem

         omawia przeznaczenie warstw obrazu w programie GIMP

         tworzy i usuwa warstwy w programie GIMP

         umieszcza napisy na obrazie w programie GIMP

         stosuje podstawowe narzędzia Selekcji

         tworzy proste animacje w programie GIMP

         używa narzędzia Inteligentne nożyce programu GIMP do tworzenia fotomontaży

         sprawnie posługuje się przeglądarką internetową

         wymienia rodzaje sieci komputerowych

         omawia budowę prostej sieci komputerowej

         wyszukuje informacje w internecie

         przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci i internetu

         pobiera różnego rodzaju pliki z internetu

         dodaje załączniki do wiadomości elektronicznych

·         przestrzega postanowień licencji, którymi objęte są materiały pobrane z internetu

·         unika zagrożeń związanych z komunikacją internetową

·         wymienia etapy rozwiązywania problemów

·         opisuje algorytm w postaci listy kroków

·         omawia różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym

·         tłumaczy, czym jest środowisko programistyczne

·         tłumaczy, do czego używa się zmiennych w programach

·         przedstawia algorytm w postaci schematu blokowego

·         omawia budowę okna programu Scratch

·         wyjaśnia, czym jest skrypt w języku Scratch

·         stosuje powtarzanie poleceń (iterację) w budowanych skryptach

·         dodaje nowe duszki w programie Scratch

·         dodaje nowe tła w programie Scratch

·         omawia budowę okna programu Logomocja

·         tworzy pętle w języku Logo, używając polecenia Powtórz

·         wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie, margines

·         tworzy nowe akapity w dokumencie tekstowym

·         stosuje podstawowe opcje formatowania tekstu

·         korzysta ze słownika ortograficznego w edytorze tekstu

         korzysta ze słownika synonimów w edytorze tekstu

         wymienia trzy zasady redagowania dokumentu tekstowego

         wymienia trzy zasady doboru parametrów formatowania tekstu

         stosuje różne sposoby otaczania obrazu tekstem

         korzysta z gotowych szablonów podczas tworzenia dokumentu tekstowego

         przemieszcza obiekty w dokumencie tekstowym

osadza obraz w dokumencie tekstowym

         modyfikuje obraz osadzony w dokumencie tekstowym

         stawia i modyfikuje obraz jako nowy obiekt w dokumencie tekstowym

         stosuje indeksy dolny i górny w dokumencie tekstowym

         wstawia do dokumentu tekstowego równania o średnim stopniu trudności

         wymienia zastosowania tabulatorów w edytorze tekstu,

         stosuje spację nierozdzielającą w edytorze tekstu

         stosuje style tabeli w edytorze tekstu

         stosuje różne formaty numeracji i wypunktowania w listach wstawianych w edytorze tekstu

         wstawia numer strony w stopce dokumentu tekstowego

         zmienia znalezione słowa za pomocą opcji Zamień w edytorze tekstu

         dzieli fragmenty tekstu na kolumny

         przygotowuje harmonogram w edytorze tekstu

         przygotowuje kosztorys w edytorze tekstu

 

         wymienia sześć dziedzin, w których wykorzystuje się komputery,

         opisuje rodzaje pamięci masowej

         omawia jednostki pamięci masowej

         wstawia do dokumentu znaki, korzystając z kodów ASCII

         przyporządkowuje program komputerowy do odpowiedniej kategorii

         wymienia trzy popularne systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych

         przestrzega zasad etycznych podczas pracy z komputerem

         kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując popularne programy do archiwizacji

         kompresuje i dekompresuje pliki i foldery, wykorzystując funkcje systemu operacyjnego

         sprawdza, ile miejsca na dysku zajmują pliki i foldery

         zabezpiecza komputer przez wirusami, instalując program antywirusowy

         wymienia trzy formaty plików graficznych

         tworzy w programie GIMP kompozycje z figur geometrycznych

         ustawia parametry skanowania i drukowania obrazu

         wykonuje w programie GIMP operacje dotyczące koloru,

         korzysta z podglądu wydruku dokumentu

         używa skrótów klawiszowych do wycinania, kopiowana i wklejania fragmentów obrazu

         wyjaśnia, czym jest Selekcja w edytorze graficznym

         charakteryzuje narzędzia Selekcji dostępne w programie GIMP

         używa narzędzi Selekcji dostępnych w programie GIMP

         zmienia kolejność warstw obrazu w programie GIMP

         kopiuje teksty znalezione w internecie i wkleja je do innych programów komputerowych

         zapamiętuje znalezione strony internetowe w pamięci przeglądarki

         korzysta z komunikatorów internetowych do porozumiewania się ze znajomymi

         wkleja do edytora tekstu obrazy pobrane z internetu

         opisuje algorytm w postaci schematu blokowego

         wymienia przykładowe środowiska programistyczne

         stosuje podprogramy w budowanych algorytmach

         wykorzystuje sytuacje warunkowe w budowanych algorytmach

         używa zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

         wykorzystuje sytuacje warunkowe w skryptach budowanych w języku Scratch

         konstruuje procedury bez parametrów w języku Scratch

         używa sytuacji warunkowych w skryptach budowanych w języku Scratch

         korzysta ze zmiennych w skryptach budowanych w języku Scratch

         wykorzystuje pętle powtórzeniowe (iteracyjne) w skryptach budowanych w języku Scratch

         wykorzystuje sytuacje warunkowe w języku Logo

         używa zmiennych w języku Logo

         otwiera dokument utworzony w innym edytorze tekstu

         zapisuje dokument tekstowy w dowolnym formacie

         kopiuje parametry formatowania tekstu

         wymienia kroje pisma

wymienia cztery zasady redagowania dokumentu tekstowego

         wymienia cztery zasady doboru formatowania tekstu

         stosuje zasady redagowania tekstu

         przycina obraz wstawiony do dokumentu tekstowego

formatuje obraz z wykorzystaniem narzędzi z grupy Dopasowywanie

         zna co najmniej trzy układy obrazu względem tekstu

         wyjaśnia zasadę działania mechanizmu OLE

         wymienia dwa rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym

         wykonuje zrzut aktywnego okna i wstawia go do dokumentu tekstowego

         zna rodzaje tabulatorów specjalnych

         wymienia zaletystosowania tabulatorów

         formatuje komórki tabeli

         zmienia szerokość kolumn i wierszy tabeli

         modyfikuje nagłówek i stopkę dokumentu tekstowego

         modyfikuje parametry podziału tekstu na kolumny

         opracowuje projekt graficzny e-gazetki

         łączy ze sobą kilka dokumentów tekstowych

         współpracuje z innymi podczas tworzenia projektu grupowego

 

         wymienia osiem dziedzin, w których wykorzystuje się komputery

         wyjaśnia, czym jest system binarny (dwójkowy) i dlaczego jest używany w informatyce

         samodzielnie instaluje programy komputerowe

         wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie

         stosuje skróty klawiszowe, wykonując operacje na plikach i folderach

         zabezpiecza komputer przez zagrożeniami innymi niż wirusy

         charakteryzuje rodzaje grafiki komputerowej

         zapisuje obrazy w różnych formatach

wyjaśnia, czym jest plik

         wyjaśnia, czym jest ścieżka dostępu do pliku

         wyjaśnia, czym jest rozdzielczość obrazu

         charakteryzuje parametry skanowania i drukowania obrazu

         poprawia jakość zdjęcia

         wyjaśnia różnicę pomiędzy ukrywaniem a usuwaniem warstwy

         wyjaśnia, czym jest i do czego służy Schowek

         łączy warstwy w obrazach tworzonych w programie GIMP

         wskazuje różnice między warstwą Tło a innymi warstwami obrazów w programie GIMP

         pracuje na warstwach podczas tworzenia animacji w programie GIMP

         korzysta z przekształceń obrazów w programie GIMP

         wyjaśnia różnice pomiędzy klasami sieci komputerowych

         dopasowuje przeglądarkę internetową do swoich potrzeb

         korzysta z chmury obliczeniowej podczas tworzenia projektów grupowych

         samodzielnie buduje złożone schematy blokowe do przedstawiania różnych algorytmów

         konstruuje złożone sytuacje warunkowe (wiele warunków) w algorytmach

         konstruuje procedury z parametrami w języku Scratch

         dodaje nowe (trudniejsze) poziomy do gry tworzonej w języku Scratch

         tworzy w języku Logo procedury z parametrami i bez nich

         zmienia domyślną postać w programie Logomocja

         ustala w edytorze tekstu interlinię pomiędzy wierszami tekstu oraz odległości pomiędzy akapitami

         wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady redagowania dokumentu tekstowego

         wymienia i stosuje wszystkie omówione zasady doboru parametrów formatowania tekstu

         rozumie różne zastosowania krojów pisma w dokumencie tekstowym

         zna i charakteryzuje wszystkie układy obrazu względem tekstu

         grupuje obiekty w edytorze tekstu

         wymienia wady i zalety różnych technik umieszczania obrazu w dokumencie tekstowym i stosuje te techniki

         wymienia trzy rodzaje obiektów, które można osadzić w dokumencie tekstowym, oraz ich aplikacje źródłowe

         formatuje zrzut ekranu wstawiony do dokumentu tekstowego

         wstawia do dokumentu tekstowego równania o wyższym stopniu trudności

         zna zasady stosowania w tekście spacji nierozdzielających

         stosuje tabulatory specjalne

         tworzy listy wielopoziomowe

         stosuje w listach ręczny podział wiersza

         wyszukuje i zamienia znaki w dokumencie tekstowym

         różnicuje treść nagłówka i stopki dla parzystych i nieparzystych stron dokumentu tekstowego

         wyjaśnia, na czym polega podział dokumentu na sekcje

         zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF

 

 

Klasa VIII

Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni.

Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych na lekcjach i wykonywać prostych zadań nawiązujących do życia codziennego.

Wymagania rozszerzające (na ocenę dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności o średnim stopniu trudności, które są przydatne na kolejnych poziomach kształcenia.

Wymagania dopełniające (na ocenę bardzo dobrą) obejmują wiadomości i umiejętności złożone, o wyższym stopniu trudności, wykorzystywane do rozwiązywania zadań problemowych.

Wymagania wykraczające (na ocenę celującą) obejmują stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, złożonych i nietypowych.

 

Ocena

Stopień dopuszczający

Uczeń:

Stopień dostateczny

Uczeń:

Stopień dobry

Uczeń:

Stopień bardzo dobry

Uczeń:

·   buduje proste skrypty w programie Scratch,

·   wykorzystuje zmienne w skryptach budowanych w programie Scratch,

·   opisuje algorytm Euklidesa,

·   wyszukuje największą liczbę w zbiorze nieuporządkowanym,

·   tworzy prosty program w języku C++ wyświetlający tekst na ekranie konsoli,

·   tworzy nowe bloki (procedury) w skryptach budowanych w programie Scratch,

·   definiuje i stosuje funkcje w programach pisanych w języku C++,

·   pisze polecenia w trybie interaktywnym języka Python do wyświetlania tekstu na ekranie,

·   tworzy procedury z parametrami w języku Scratch,

·   wprowadza dane różnego rodzaju do komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   wskazuje adres komórki w arkuszu kalkulacyjnym,

·   prezentuje na wykresie dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym,

·   realizuje algorytm liniowy w arkuszu kalkulacyjnym,

·   współpracuje w grupie, tworząc wspólny projekt,

·   tworzy prostą stronę internetową w języku HTML i zapisuje ją w pliku,

·   tworzy prostą stronę internetową, korzystając z systemu zarządzania treścią (CMS),

·   umieszcza pliki w chmurze,

·   prezentuje określone zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnej,

·   dodaje slajdy do prezentacji multimedialnej,

·   dodaje test i obrazy do prezentacji multimedialnej.

·   wykorzystuje instrukcje warunkowe w skryptach budowanych w programie Scratch,

·   wykorzystuje iteracje w skryptach budowanych w języku Scratch,

·   realizuje algorytm Euklidesa w skrypcie programu Scratch,

·   buduje w programie Scratch skrypt wyszukujący największą liczbę w zbiorze nieuporządkowanym,

·   opisuje różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym,

·   tworzy zmienne w języku C++,

·   wykonuje podstawowe operacje matematyczne na zmiennych w języku C++,

·   wykorzystuje tablice do przechowywania danych w programach pisanych w języku C++,

·   tworzy i zapisuje prosty program w języku Python do wyświetlania tekstu na ekranie,

·   definiuje i stosuje funkcje w języku Python,

·   wskazuje zakres komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   tworzy proste formuły obliczeniowe w arkuszu kalkulacyjnym,

·   zmienia wygląd komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   dodaje i formatuje obramowania komórek arkusza kalkulacyjnego,

·   drukuje tabele arkusza kalkulacyjnego,

·   zmienia wygląd wykresu w arkuszu kalkulacyjnym,

·   wstawia tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego,

·   realizuje algorytm z warunkami w arkuszu kalkulacyjnym,

·   przygotowuje plan działania, realizując projekt grupowy,

·   formatuje tekst strony internetowej utworzonej w języku HTML,

·   wykorzystuje motywy, aby zmienić wygląd strony utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   dodaje obrazy i inne elementy multimedialne do strony utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   udostępnia innym pliki umieszczone w chmurze,

·   wyszukuje w internecie informacje potrzebne do wykonania zadania,

·   zmienia wygląd prezentacji, dostosowując kolory poszczególnych elementów.

·   w programie Scratch buduje skrypt wyodrębniający cyfry danej liczby,

·   porządkuje elementy zbioru metodą przez wybieranie oraz metodą przez zliczanie,

·   wyjaśnia, czym jest kompilator,

·   wykorzystuje instrukcje warunkowe w programach pisanych w języku C++,

·   algorytmy porządkowania przedstawia w postaci programu w języku C++,

·   opisuje różnice pomiędzy kompilatorem a interpretatorem,

·   wykorzystuje zmienne w programach pisanych w języku Python,

·   wykorzystuje listy do przechowywania danych w programach pisanych w języku Python,

·   algorytmy porządkowania przedstawia w postaci programu w języku Python,

·   kopiuje formuły do innych komórek arkusza kalkulacyjnego, korzystając z adresowania względnego,

·   oblicza sumę i średnią zbioru liczb, korzystając z odpowiednich formuł arkusza kalkulacyjnego,

·   dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego,

·   dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny arkusza kalkulacyjnego,

·   zmienia rozmiar kolumn oraz wierszy arkusza kalkulacyjnego,

·   wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do obliczania wydatków,

·   włącza lub wyłącza elementy wykresu w arkuszu kalkulacyjnym,

·   tworzy wykresy dla dwóch serii danych w arkuszu kalkulacyjnym,

·   wyjaśnia działanie mechanizmu OLE,

·   realizuje algorytm iteracyjny w arkuszu kalkulacyjnym,

·   sortuje dane w kolumnie arkusza kalkulacyjnego,

·   rozdziela zadania pomiędzy członków grupy podczas pracy nad projektem grupowym,

·   dodaje tabele i obrazy do strony utworzonej w języku HTML,

·   korzysta z kategorii i tagów na stronie internetowe utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   dodaje do prezentacji przejścia i animacje.

·   sprawdza podzielność liczb, wykorzystując operator mod w skrypcie języka Scratch,

·   wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym metodą przez połowienie (dziel i zwyciężaj),

·   wykorzystuje instrukcje iteracyjne w programach pisanych w języku C++,

·   pisze w języku C++ program wyszukujący element w zbiorze uporządkowanym,

·   wykorzystuje instrukcje warunkowe i iteracyjne w programach pisanych w języku Python,

·   pisze w języku Python program wyszukujący element w zbiorze uporządkowanym,

·   wykorzystuje funkcję JEŻELI arkusza kalkulacyjnego do przedstawiania sytuacji warunkowych,

·   kopiuje formuły z użyciem adresowania bezwzględnego oraz mieszanego,

·   tworzy wykresy dla wielu serii danych w arkuszu kalkulacyjnym,

·   wstawiając obiekt zewnętrzny do dokumentu tekstowego opisuje różnice pomiędzy obiektem osadzonym a połączonym,

·   wykorzystuje arkusz kalkulacyjny w innych dziedzinach,

·   wyświetla określone dane w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z funkcji filtrowania,

·   dodaje hiperłącza do strony utworzonej w języku HTML,

·   zmienia wygląd menu głównego strony internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   dodaje widżety do strony internetowej utworzonej w systemie zarządzania treścią,

·   krytycznie ocenia wartość informacji znalezionych w internecie – weryfikuje je w różnych źródłach,

·   dodaje do prezentacji własne nagrania audio i wideo.