Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

                                                                                                                                 

Program  nauczania  plastyki  w  klasach 4–7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI

KLASA IV

 Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

            Nauczyciel, dokonując oceny zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,
 2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
 3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,
 4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),
 5. postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,
 6. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
 7. uczestnictwo ucznia w zajęciach,
 8. przygotowanie ucznia do zajęć,
 9. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:
 2. zgodność z tematem
 3. bogactwo treści
 4. wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)
 5. trafność obserwacji
 6. pomysłowość (oryginalność)
 7. wrażliwość
 8. ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
 9. ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny w przeciągu dwóch tygodni od lekcji, której była tematem
 10. każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną
 11. jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić za zgodą nauczyciela w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną
 12. uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny

 Ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywać się przez:

 1. prace praktyczne (rysunkowe, graficzne, malarskie, rzeźbiarskie, modelowanie itp.) wykonywane za pomocą różnorodnych technik i materiałów plastycznych,
 2. ćwiczenia z natury, działania odwołujące się do wyobraźni, zadania ilustracyjne do określonego tekstu lub muzyki,
 3. odpowiedzi ustne z zakresu znajomości:

– wiedzy o środkach wyrazu plastycznego (zagadnienia i terminy plastyczne, jak np.: kreska, barwa, faktura, kompozycja, kształt, bryła, perspektywa, kontrast, walor, światło, znak plastyczny, itd.),

– wiedzy o sztuce (znajomość najważniejszych epok, stylów i kierunków z uwzględnieniem ich chronologii oraz charakterystycznych dzieł i twórców na przestrzeni wieków),

4. konkursy plastyczne.                                                                   

 KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

OCENA:

CELUJACA - uczeń przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz proponuje rozwiązania twórcze. Bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi, a także wykazuje się wiedzą wykraczającą poza wymagania programowe. Jest kreatywny, zaangażowany, stosuje rozwiązania nietypowe.

 

BARDZO DOBRA - uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone                      w programie wiadomości i umiejętności. Wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną i stosuje zdobytą wiedzę. Wykonuje prace oryginalnie i rozwiązuje świadomie problemy, stosuje terminologię plastyczną.

 

DOBRA - uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Przynosi                      na lekcje potrzebne materiały i właściwie organizuje miejsce pracy. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Systematycznie pracuje na lekcjach i świadomie wykorzystuje środki plastyczne. Prace wykonuje poprawnie pod względem technicznym i estetycznym.

 

DOSTATECZNA - uczeń powinien przyswoić podstawowe wiadomości oraz umiejętności określone programem nauczania. Stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Stosuje typowe, proste techniki plastyczne. Samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia. Mało efektywnie wykorzystuje czas pracy.

 

DOPUSZCZAJĄCA – uczeń ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach. Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.                                 W minimalnym stopniu potrafi wykorzystać przybory. Prace wykonuje niestarannie. Jest niesystematyczny.

 

NIEDOSTATECZNA – uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności                                  z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygotowany do zajęć. Nie stosuje się do zasad organizacji pracy, nie wykonuje obligatoryjnych prac plastycznych lub wykonuje je bardzo niestarannie. Wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.

Przy ustalaniu każdej oceny bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 


TEMAT LEKCJI

                                             Wymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

1.

Co widzimy i jak to pokazać?

 

 

- wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu,

- przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia z uwzględnieniem co najmniej jednego elementu języka plastyki,

- określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu.

 

- wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne,

- wymienia przykłady estetycznego otoczenia i uzasadnia swój wybór,

- omawia rolę środków plastycznych zastosowanych w odtworzeniu fragmentu otoczenia na płaszczyźnie,

- twórczo posługuje się poszczególnymi

środkami wyrazu podczas przedstawiania

w pracy fragmentu najbliższego otoczenia.

2.

ABC sztuki

Kompozycja z grzybami – technika mieszana

- określa, jakie przedmioty można nazwać dziełami sztuki,

- wymienia dziedziny sztuki,

- wyjaśnia, gdzie można oglądać dzieła sztuki,

- odszukuje w swoim otoczeniu ciekawe przykłady malowideł, dzieł architektonicznych i obiektów sztuki użytkowej.

- wyjaśnia, czym są sztuka i dzieło sztuki,

- omawia specyfikę podstawowych dziedzin sztuki,

- tworzy wystawę samodzielnie wykonanych fotografii ukazujących ciekawe przykłady malowideł, dzieł architektonicznych i obiektów sztuki użytkowej ze swojego otoczenia,

- tworzy przestrzenną pracę plastyczną, wykorzystując różne przedmioty i tworzywa.

3. I 4.

Linia i punkt

 

Praca plastyczna; moja  przygoda w dżungli

- wymienia rodzaje i kierunki linii,

- podaje przykłady zastosowania odmiennych rodzajów linii w rysunku,

- podejmuje próby różnicowania linii i punktów w działaniach plastycznych,

- wyjaśnia, czym jest kontur,

- tłumaczy, na czym polega kontrast w rysunku,

- z pomocą nauczyciela omawia wskazaną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych linii i punktów,

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

 

- stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych z uwzględnieniem cech materiałów, przedmiotów i zjawisk,

- posługuje się kontrastem w działaniach plastycznych,

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych linii i punktów,

- wykonuje pracę z wyobraźni, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie i punkty,

- określa rolę środków plastycznych użytych przez siebie w pracy plastycznej.

5.

Linie i punkty a sztuka prehistoryczna

Praca plastyczna; RYSUNKI ZWIERZĄT W KOLORACH ZIEMI

- sytuuje epokę w czasie,

- wymienia cechy wytworów sztuki prehistorycznej,

- podaje przykłady dzieł sztuki prehistorycznej,

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną.

- określa ramy czasowe epoki,

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki prehistorycznej,

- wymienia przykłady wytworów sztuki prehistorycznej z dziedziny malarstwa, rzeźby, architektury i sztuki użytkowej,

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką prehistoryczną, twórczo interpretując temat.

6.

Plama

Praca plastyczna

ŻYCIE PODWODNE

- określa charakter wybranych plam (np. pod względem ich krawędzi i powierzchni),

- tworzy różne rodzaje plam,

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych plam.

- stosuje różne rodzaje plam w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,

- porównuje dwa dzieła wskazane przez nauczyciela pod kątem zastosowanych plam.

7.

Płaskie plamy barwne a sztuka Egiptu

 

- sytuuje epokę w czasie,

- wymienia cechy wytworów sztuki starożytnego Egiptu,

- podaje przykłady dzieł sztuki starożytnego Egiptu,

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnego Egiptu.

- określa ramy czasowe epoki,

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki starożytnego Egiptu,

- wymienia przykłady wytworów sztuki starożytnego Egiptu z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury,

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnego Egiptu, twórczo interpretując temat.

8. I 9.

Barwy podstawowe i pochodne

 

Praca plastyczna; martwa natura z owocami

- wyjaśnia, czym są barwy czyste,

- wskazuje barwy czyste w najbliższym otoczeniu,

- rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne,

- z pomocą nauczyciela omawia wskazaną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw,

- podaje sposoby otrzymywania poszczególnych barw pochodnych.

- wyjaśnia, czym jest model koła barw,

- opisuje sposoby otrzymywania odcieni barw pochodnych,

- poszukuje w działaniach plastycznych zestawień kontrastowych w grupie barw czystych,

- uzyskuje zamierzony odcień w wyniku mieszania określonych barw,

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanych barw,

- wykorzystuje barwy podstawowe i pochodne w działaniach plastycznych.

10.

Tworzę przez cały rok – Ozdoba narodowa

Praca plastyczna- KOTYLION

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje element dekoracyjny według własnego pomysłu.

- tworzy według własnego pomysłu element dekoracyjny odznaczający się starannością wykonania,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów.

11. I 12.

Barwy dopełniające

I złamane

Praca plastyczna:

 1. Wesołe miasteczko

2.projekt tkaniny - farby

 

 

- wymienia pary barw dopełniających,

- klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju barw – czystych lub złamanych,

- podaje sposoby otrzymywania wybranych barw złamanych,

- uzyskuje kilka barw złamanych oraz powstałych ze zmieszania par barw dopełniających,

- stosuje niektóre barwy złamane i dopełniające w działaniach plastycznych,

- z pomocą nauczyciela wymienia barwy złamane i dopełniające występujące w określonej reprodukcji dzieła,

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

 

- uzyskuje różnorodne odcienie barw złamanych oraz powstałych ze zmieszania par barw dopełniających,

- wskazuje i nazywa barwy czyste, złamane i dopełniające występujące w wybranej reprodukcji dzieła,

- wykorzystuje barwy dopełniające

i złamane w działaniach plastycznych,

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranych barw,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną we wskazanej technice, twórczo

interpretując zadanie.

13.

Barwy ciepłe i zimne

Praca plastyczna; JESIENNY SPACER

- wymienia barwy ciepłe i zimne,

- określa daną barwę jako ciepłą lub zimną,

- rozróżnia podstawowe właściwości barw ciepłych i zimnych,

- wskazuje niektóre barwy ciepłe i zimne na wybranej reprodukcji obrazu,

- wykonuje pracę z zastosowaniem barw zbliżonych pod względem temperatury.

- omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka,

- wymienia barwy zastosowane przez siebie w pracy malarskiej i odpowiednio klasyfikuje je do grupy barw ciepłych lub zimnych,

- dobiera barwy ciepłe i zimne stosownie do tematu pracy,

- omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem użytych barw ciepłych i zimnych,

- wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranych barw ciepłych i zimnych.

14.

Tworzę przez cały rok – Kartka na Boże Narodzenie

 

- planuje poszczególne etapy pracy,

- wykonuje graficzną formę użytkową, korzystając z podanych propozycji.

 

- projektuje graficzną formę użytkową według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, plamy, barwy i kształty,

- wykorzystuje w swojej pracy różnorodne techniki, narzędzia i właściwości materiałów,

- dba o estetyczne wykonanie pracy.

15. I 16.

Techniki rysunkowe

 

Praca plastyczna projekt bohatera  z komiksu

- wymienia rodzaje technik rysunkowych,

- nazywa podstawowe narzędzia rysunkowe,

- stosuje w działaniach plastycznych różne narzędzia i podłoża rysunkowe,

- z pomocą nauczyciela omawia wybrane dzieło pod względem zastosowanej techniki rysunkowej,

- wykonuje pracę plastyczną w określonej technice, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

- omawia specyfikę poszczególnych technik rysunkowych,

- dobiera narzędzia i podłoża rysunkowe w zależności od charakteru i tematu pracy,

- wyjaśnia na podanych przykładach, czym różnią się ślady narzędzi na powierzchni gładkiej i porowatej oraz mokrej i śliskiej,

- porównuje dwa wybrane dzieła pod względem zastosowanych technik rysunkowych,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną we wskazanej technice, twórczo interpretując zadanie.

17.

Techniki malarskie. Technika akwarelowa

Praca plastyczna: BEZPIECZNE ZABAWY NA SNIEGU

- wyjaśnia, czym jest pigment,

- wymienia nazwy podstawowych rodzajów farb i technik malarskich,

- wymienia typowe narzędzia i podłoża wykorzystywane w technice akwarelowej,

- określa funkcję typowych narzędzi używanych w technice akwarelowej,

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice akwarelowej,

- maluje pracę w technice akwarelowej według wskazówek nauczyciela.

- wyjaśnia, od czego zależy nazwa techniki malarskiej,

- tłumaczy, jakie znaczenie ma rodzaj podłoża w malarstwie akwarelowym,

- opisuje efekty malarskie, które można uzyskać dzięki technice akwarelowej,

- twórczo stosuje w działaniach plastycznych narzędzia i podłoża typowe dla techniki akwarelowej,

- na podstawie wykonanej pracy omawia

sposób malowania akwarelami,

- porównuje dwa wybrane dzieła wykonane w technice akwarelowej pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego.

18. I 19.

Techniki temperowa i plakatowa oraz gwasz

 

 

Praca plastyczna; plakat okolicznościowy

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach temperowej i plakatowej oraz w gwaszu,

- omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach temperowej i plakatowej oraz w gwaszu,

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła wykonanego w technice temperowej lub plakatowej,

- wykonuje pracę plastyczną w technice plakatowej lub temperowej, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

 

- poprawnie stosuje w działaniach plastycznych narzędzia i podłoża typowe dla techniki temperowej, plakatowej lub gwaszu,

- określa, czym się charakteryzują farby temperowe, plakatowe i gwasze,

- na podstawie prac wykonanych farbami temperowymi i plakatowymi porównuje sposoby malowania w tych technikach,

- twórczo stosuje techniki temperową i plakatową w działaniach plastycznych,

- wyjaśnia, czym jest ikona,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną w technice plakatowej lub temperowej, twórczo interpretując zadanie,

- opisuje wpływ techniki temperowej

na wygląd dzieła na podstawie reprodukcji obrazu oraz własnej pracy.

20.

Tworzę przez cały rok – Upominek na walentynki

- planuje poszczególne etapy pracy,

- wykonuje prostą formę użytkową, korzystając z podanych propozycji,

- wykorzystuje określone techniki i materiały rzeźbiarskie.

- starannie wykonuje prostą formę użytkową w dowolnej technice rzeźbiarskiej,

- tworzy z wyobraźni prostą formę rzeźbiarską, wykorzystując wiedzę na temat właściwości materiałów.

21. I 22.

Technika pastelowa

Praca plastyczna: 1. Pejzaż wiosenny

 

2. Projekt stroju karnawałowego – pastele.

 

 

 

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technice pastelowej,

- podaje rodzaje pasteli,

- wykonuje pracę w technice pasteli olejnych,

- określa, w jaki sposób zabezpiecza się prace wykonane techniką pastelową,

- wymienia sposoby nanoszenia pasteli na podłoże,

- z pomocą nauczyciela omawia wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej techniki pastelowej,

- wykonuje pracę plastyczną w określonej technice

- poprawnie stosuje narzędzia i podłoża w technice pasteli olejnych,

- opisuje efekty wykorzystania określonego podłoża w technice pastelowej,

- twórczo stosuje technikę pasteli olejnych w działaniach plastycznych,

- porównuje wybrane dzieła pod kątem uzyskanych efektów malarskich w technice pastelowej,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną w technice pastelowej, twórczo

interpretując zadanie, - omawia własną pracę wykonaną pastelami olejnymi pod kątem uzyskanych efektów plastycznych

23.

Pozostałe techniki malarskie

Praca plastyczna ILUSTRACJA  DO WIERSZA „NA STRAGANIE”

- wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technikach akrylowej i olejnej,

- omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w technikach akrylowej i olejnej

- omawia z pomocą nauczyciela wybraną reprodukcję dzieła pod kątem zastosowanej techniki akrylowej lub olejnej.

- określa, czym się charakteryzują farby akrylowe i olejne,

- twórczo stosuje technik akrylową w działaniach plastycznych,

- opisuje wpływ techniki akrylowej lub olejnej na wymowę dzieła na podstawie reprodukcji obrazu oraz własnej pracy.

24.

Różne techniki malarskie a sztuka antyczna

 

 

 

- sytuuje epokę w czasie,

- wymienia cechy wytworów sztuki antycznej,

- podaje przykłady dzieł sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu,

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnej Grecji lub starożytnego Rzymu.

- określa ramy czasowe epoki,

- rozpoznaje typowe cechy wytworów sztuki antycznej,

- wymienia przykłady dzieł sztuki starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu z dziedziny malarstwa, rzeźby i architektury,

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką starożytnej Grecji lub starożytnego Rzymu, twórczo interpretując temat.

25.

Tworzę przez cały rok – Dekoracja na Wielkanoc

- planuje poszczególne etapy pracy,

- tworzy dekorację świąteczną, korzystając z podanych propozycji.

- tworzy dekorację świąteczną według własnego pomysłu, wykorzystując wiedzę na temat właściwości materiałów.

26.

Techniki mieszane – farby wodne i pastele

Praca plastyczna: PRZYBYSZ Z KOSMOSU

- wyjaśnia, czym są techniki mieszane,

- wymienia rodzaje technik mieszanych,

- określa, na czym polegają wybrane techniki mieszane,

- wykonuje pracę w technice mieszanej (farby wodne i pastele), korzystając ze wskazówek nauczyciela.

- wyjaśnia, czemu służy stosowanie technik mieszanych w działaniach plastycznych,

- wybiera daną technikę mieszaną dla najlepszego wyrażenia tematu pracy i własnych emocji oraz analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych.

27.

Techniki mieszane – malowanie i drapanie

Praca plastyczna; POJEKT APASZKI

- wyjaśnia, czym jest sgraffito,

- stosuje technikę wydrapywanki, korzystając ze wskazówek nauczyciela.

- eksperymentuje z łączeniem różnych technik w celu uzyskania nowych rozwiązań plastycznych,

- twórczo i samodzielnie wykorzystuje technikę wydrapywanki,

- na podstawie wykonanej kompozycji opisuje kolejne etapy pracy w technice wydrapywanki.

28. I 29.

Kolaż

Praca plastyczna: krajobraz z fotografią w tle

- wyjaśnia, czym jest kolaż,

- wymienia niektóre materiały stosowane w kolażu,

- tłumaczy, w jaki sposób tworzy się kolaż,

- próbuje wskazać materiały zastosowane w wybranej pracy w technice kolażu,

- wykonuje pracę w technice kolażu z dowolnych materiałów, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

 

- określa, co decyduje o wyborze materiałów do wykonania kolażu,

- omawia określoną pracę w technice kolażu pod kątem zastosowanych materiałów i barw oraz ich wpływu na wymowę dzieła,

- tłumaczy, na czym polega wykonywanie fotokolażu,

- wykonuje pracę w technice kolażu z odpowiednio dobranych do tematu materiałów, twórczo je zestawiając w celu uzyskania niestandardowych efektów wizualnych,

- na podstawie własnej kompozycji opisuje kolejne etapy pracy podczas tworzenia kolażu.

30.

Tworzę przez cały rok – Prezenty dla mamy i taty

- planuje poszczególne etapy pracy,

- tworzy pracę na określony temat z proponowanych elementów.

- tworzy pracę na określony temat z elementów wykonanych według własnego pomysłu, dbając o estetykę wykonania,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów i różnych technik plastycznych.

                                 

PROGRAM  NAUCZANIA  PLASTYKI  W  KLASACH 4–7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ „DO DZIEŁA!”

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI

KLASA V

Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

            Nauczyciel, dokonując oceny zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,
 2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
 3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,
 4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),
 5. postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,
 6. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
 7. uczestnictwo ucznia w zajęciach,
 8. przygotowanie ucznia do zajęć,
 9. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:
 2. zgodność z tematem
 3. bogactwo treści
 4. wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)
 5. trafność obserwacji
 6. pomysłowość (oryginalność)
 7. wrażliwość
 8. ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
 9. ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny w przeciągu dwóch tygodni od lekcji, której była tematem
 10. każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną
 11. jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić za zgodą nauczyciela w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną
 12. uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny

 Ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywać się przez:

 1. prace praktyczne (rysunkowe, graficzne, malarskie, rzeźbiarskie, modelowanie itp.) wykonywane za pomocą różnorodnych technik i materiałów plastycznych,
 2. ćwiczenia z natury, działania odwołujące się do wyobraźni, zadania ilustracyjne do określonego tekstu lub muzyki,
 3. odpowiedzi ustne z zakresu znajomości:

– wiedzy o środkach wyrazu plastycznego (zagadnienia i terminy plastyczne, jak np.: kreska, barwa, faktura, kompozycja, kształt, bryła, perspektywa, kontrast, walor, światło, znak plastyczny, itd.),

– wiedzy o sztuce (znajomość najważniejszych epok, stylów i kierunków z uwzględnieniem ich chronologii oraz charakterystycznych dzieł i twórców na przestrzeni wieków),

4. konkursy plastyczne.                                                                   

OCENA:

CELUJACA - uczeń przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz proponuje rozwiązania twórcze. W pełni przyswaja wiadomości objęte programem, poszerza wiedzę.  Bierze udział w szkolnych i  pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi, a także wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu. Jest kreatywny, zaangażowany, prawidłowo organizuje pracę, realizuje dodatkowe zadania.

 

BARDZO DOBRA - uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone                       w programie wiadomości i umiejętności. Wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną i stosuje zdobytą wiedzę. Wykonuje prace oryginalnie i rozwiązuje świadomie problemy, stosuje terminologię plastyczną. Samodzielnie dokonuje analizy dzieł sztuki pod kątem wykorzystanej w nich faktury, kompozycji, rodzaju perspektywy.  Bierze udział w szkolnych i  pozaszkolnych konkursach plastycznych.

 

DOBRA - uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Przynosi                       na lekcje potrzebne materiały i właściwie organizuje miejsce pracy. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Systematycznie pracuje na lekcjach i świadomie wykorzystuje środki plastyczne. Prace wykonuje poprawnie pod względem technicznym i estetycznym.

 

DOSTATECZNA - uczeń powinien przyswoić w średnim stopniu wiadomości oraz umiejętności określone programem nauczania. Oddaje większość zadanych prac praktycznych, jednakże ma trudności w określeniu szczegółów wykonywanych ćwiczeń. Samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia, prace są niestaranne i nieestetyczne. Mało efektywnie wykorzystuje czas pracy.

 

DOPUSZCZAJACA – uczeń ma spore braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach. Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, ale bardzo niestarannie. Brak zaangażowania w pracę na lekcji, brak niezbędnych materiałów. Nie wykazuje chęci do pracy.

 

NIEDOSTATECZNA – uczeń nie opanował minimum programowego z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Nie stosuje się do zasad organizacji pracy, wykazuje brak chęci i zaangażowania. Ćwiczenia wykonuje bardzo niestarannie. Wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.

Przy ustalaniu każdej oceny bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

 

TEMAT LEKCJI

Wymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

1. Co wiemy o sztuce? Czego się dowiemy? PSO z plastyki

- wymienia pojęcia poznane w klasie 4

- wskazuje w dziełach sztuki zastosowane środki wyrazu plastycznego

- objaśnia pojęcie stylu

2. Faktura -

Dorastamy bez nałogów - technika dowolna

- wyjaśnia termin faktura

- wymienia na podstawie obserwacji rodzaje powierzchni występujących w przyrodzie

- uzyskuje w pracy fakturę poprzez odciśnięcie przedmiotu lub zastosowanie frotażu

- określa rodzaje różnych powierzchni na przykładach z najbliższego otoczenia

- podaje poznane przykłady otrzymywania faktury w działaniach plastycznych

- przedstawia przykłady faktury w rysunku i malarstwie

- wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych

- omawia różnice w fakturach uzyskanych w różnego typu działaniach plastycznych

- realizuje pracę na zadany temat z wykorzystaniem poznanych sposobów uzyskiwania rozmaitych faktur na płaszczyźnie

- opisuje sposoby przedstawiania faktury w rysunku i malarstwie

- wyjaśnia, czemu służy stosowanie faktury w rysunku i malarstwie

- przedstawia rolę faktury w rzeźbie na przykładach popiersia Juliusza Cezara

3. Kształt -

MARTWA NATURA Z KUBKIEM

- wyjaśnia termin forma

- wyodrębnia i określa kształty przedmiotów z najbliższego otoczenia

- zaznacza w działaniach plastycznych kształty przedmiotów o prostej budowie

- tłumaczy, jaka jest różnica między formą płaską a przestrzenną

- wykorzystuje wybrane formy w działaniach plastycznych

 

- wymienia podstawowe rodzaje form występujących w otoczeniu człowieka

- omawia formy rzeźb „Odpoczywający Ares” Lizypa i „Rzeźba parkowa” Barbary Hepworth

- tłumaczy, czym się różni forma przestrzenna od rzeźby

- wykorzystuje formę jako środek wyrazu plastycznego w działaniach twórczych

- przedstawia środki wyrazu zastosowane przez Katarzynę Kobro w „Kompozycji przestrzennej”

- wyjaśnia funkcję formy w sztuce

4. Kompozycja centralna

 

MOJE  ULUBIONE ZWIERZĄTKO - PASTELE

- wyjaśnia termin kompozycja

- wskazuje przykłady kompozycji centralnej w najbliższym otoczeniu

- wymienia zasady tworzenia kompozycji centralnej

- wykorzystuje zasady tworzenia kompozycji centralnej w działaniach plastycznych

- podaje zasady harmonijnej kompozycji

 

- wyjaśnia, co to jest akcent plastyczny

- omawia przykłady kompozycji centralnej w przyrodzie

- określa cechy kompozycji centralnej na przykładzie reprodukcji „Błękitny chłopiec” Thomasa Gainsborough

- stosuje akcent plastyczny

- odróżnia dobrą kompozycję od złej

- przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego

- twórczo wykorzystuje kompozycję centralną w działaniach plastycznych

- porównuje znaczenia terminu kompozycja w plastyce i muzyce

Kompozycja symetryczna i asymetryczna

 

1.  Kolorowy motyl – wycinanka

2.  Baśniowa budowla – technika mieszana

- wymienia niektóre cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej

- stosuje metodę odbijania elementów przy tworzeniu kompozycji symetrycznej

- wskazuje przykłady kompozycji symetrycznej w najbliższym otoczeniu

- rozpoznaje układy symetryczne i asymetryczne na płaszczyźnie oraz w przestrzeni

- podejmuje próbę tworzenia

kompozycji symetrycznej i asymetrycznej za pomocą poznanych środków wyrazu

- omawia cechy kompozycji symetrycznej na przykładzie ilustracji w podręczniku

- twórczo stosuje kompozycję symetryczną i asymetryczną w działaniach plastycznych

- porównuje obrazy „Madonna z Dzieciątkiem i świętymi” Sandra Botticellego i „Pani Charpentier z dziećmi” Pierre’a-Auguste’a Renoira

pod kątem zastosowanej kompozycji

 

 Kompozycja otwarta i zamknięta

 

1.     Jesienny pejzaż za oknem - farby

 

2.     Portret klauna - pastele

 

- wymienia cechy kompozycji otwartej i zamkniętej

- wykonuje pracę, w której stosuje kompozycję zamkniętą

- wskazuje przykłady kompozycji otwartej i zamkniętej w najbliższym otoczeniu

- przedstawia na płaszczyźnie kompozycję otwartą złożoną z kilku powtarzających się elementów

- określa rodzaj kompozycji wybranych dzieł malarskich

- wskazuje różnice między kompozycją otwartą i zamkniętą

- tworzy samodzielnie lub w grupie kompozycję otwartą i zamkniętą na płaszczyźnie z zastosowaniem wybranej techniki

- przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego

- w twórczy sposób stosuje odpowiednie środki wyrazu plastycznego do ukazania kompozycji otwartej i zamkniętej

- porównuje reprodukcje dzieł „Wenecja” Edwarda Dwurnika i „Trzej muzykanci” Pabla Picassa pod kątem gamy barwnej oraz kompozycji

Kompozycja statyczna i dynamiczna

 

1.     WSCHÓD SŁOŃCA -  pastele

2.     ŚWIETO LATAWCA -  farby

- omawia cechy kompozycji statycznej i dynamicznej

- podaje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w najbliższym otoczeniu

- wymienia elementy i układy tworzące kompozycję dynamiczną i statyczną

- przedstawia na płaszczyźnie scenę rodzajową z zastosowaniem

kompozycji statycznej

- wskazuje przykłady kompozycji statycznej i

dynamicznej w reprodukcjach wybranych dzieł

- wykonuje na płaszczyźnie kompozycję dynamiczną z zastosowaniem wybranej techniki plastycznej

- omawia obrazy „Portret chłopca z rudymi włosami” Amadea Modiglianiego i „Kościół w Murnau” Wassilego Kandinskiego pod kątem zastosowanej

kompozycji

- twórczo wykorzystuje różnorodne techniki i środki wyrazu do tworzenia kompozycji statycznej i dynamicznej

Kompozycja rytmiczna

 

1. KALEJDOSKOP LUB MANDALA – FARBY

 

2. WYKONANIE OZDÓB NA CHOINKĘ

- wskazuje układy rytmiczne w najbliższym otoczeniu

- wykonuje kompozycję rytmiczną poprzez odbijanie wzoru z szablonu

- wyjaśnia, czym się charakteryzuje kompozycja rytmiczna

- tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej

 

 

 

- wymienia różne rodzaje rytmów i wyjaśnia, jakie elementy mogą je tworzyć

- realizuje pracę na zadany temat z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, z uwzględnieniem dowolnego rodzaju rytmu

- omawia reprodukcję obrazu „Port rybacki w Collioure” André Deraina

- wyjaśnia, jakie zjawiska można przedstawić na płaszczyźnie z zastosowaniem kompozycji rytmicznej

- wskazuje przykłady kompozycji rytmicznej w wybranych dziełach

Perspektywa  rzędowa – przykłady sztuki prehistorycznej oraz starożytnego Egiptu

 

 

- wyjaśnia termin perspektywa

- przedstawia na płaszczyźnie kompozycję z zastosowaniem perspektywy rzędowej

- omawia, na czym polega stosowanie perspektywy

- definiuje perspektywę rzędową

 

- określa rolę perspektywy w dziele plastycznym

- przedstawia perspektywę rzędową w pracach plastycznych o zróżnicowanej gamie barwnej

- wskazuje na reprodukcjach  dzieł perspektywę rzędową

- wyjaśnia, na czym polega układ pasowy

- dzieła sztuki prehistorycznej i starożytnego Egiptu pod kątem zastosowanej perspektywy

Perspektywa  kulisowa

 

PROJEKT SCENOGRAFII DO UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ - FARBY

 

- wymienia cechy perspektywy kulisowej

- przedstawia na płaszczyźnie kilkuelementową kompozycję z zastosowaniem perspektywy kulisowej

- podaje przykłady perspektywy kulisowej zaczerpnięte z najbliższego otoczenia

- określa tonację obrazu „List miłosny” Jana Vermeera

- twórczo stosuje perspektywę kulisową w działaniach plastycznych

- dokonuje analizy reprodukcji wybranych dzieł pod kątem zastosowanej perspektywy kulisowej

- tłumaczy różnice między perspektywą rzędową a kulisową na przykładach reprodukcji wybranych dzieł

- wykonuje dodatkowe zadanie plastyczne

Perspektywa zbieżna (linearna)

 

1.ZIMOWE DRZEWA W PARKU – FARBY

2.PROJEKT STATKU KOSMICZNEGO – TECHNIKA DOWOLNA

 

- podaje główne elementy perspektywy zbieżnej

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy zbieżnej

- wymienia rodzaje perspektywy zbieżnej

- przedstawia na płaszczyźnie trójwymiarowy przedmiot o prostej budowie z zastosowaniem perspektywy zbieżnej

 

- omawia rodzaje perspektywy zbieżnej

- stosuje zasady tworzenia perspektywy zbieżnej w działaniach plastycznych

- wyjaśnia rolę perspektywy zbieżnej w dziele sztuki

- określa rodzaj perspektywy zbieżnej w wybranych reprodukcjach dzieł

- twórczo stosuje w działaniach plastycznych różne rodzaje perspektywy zbieżnej

- projektuje kształt brył według zasad perspektywy zbieżnej

- analizuje zasady zastosowania perspektywy zbieżnej w obrazach: „Widok idealnego miasta” Piera della Francesca, „Zabawy dziecięce” Pietera Bruegla starszego

Perspektywa powietrzna i malarska

 

1.       ILUSTRACJA DO BAŚNI W ZIMOWEJ SCENERII – FARBY

2.       ZIMOWE ZABAWY NA ŚNIEGU – FARBY

 

- podaje cechy perspektywy powietrznej i malarskiej

- wymienia barwy, które tworzą pierwszy plan oraz plany dalsze w perspektywie malarskiej

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy powietrznej i malarskiej

- dopasowuje kolory pod względem ich „temperatury”

- tworzy na płaszczyźnie perspektywę powietrzną lub malarską za pomocą odpowiednio dobranych barw

- wykorzystuje w działaniach plastycznych wiedzę o złudzeniach wzrokowych i oddziaływaniu barw względem siebie

- stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i malarskiej

- poprawnie ocenia „temperaturę” poszczególnych barw względem innych, znajdujących się w ich sąsiedztwie

- omawia obrazy „Przybycie do Wenecji” Williama Turnera i „Morze” Aleksandra Gierymskiego oraz analizuje je pod kątem wykorzystanych środków wyrazu plastycznego

Świat w perspektywie

 

1.    KRAJOBRAZ WIOSENNY – FARBY

2.   PROJEKT PLACU ZABAW – TECHNIKA MIESZANA

- wymienia poznane rodzaje perspektywy

- wykonuje pracę z zastosowaniem wybranej perspektywy

- podaje najważniejsze cechy przedstawionej perspektywy

- tłumaczy, na czym polega przedstawiona perspektywa
- dobiera rodzaj perspektywy do tematu pracy

- analizuje pracę własną i innych osób pod kątem zastosowanej perspektywy

- wykonuje pracę świadczącą o biegłości w stosowaniu perspektywy w celu ukazania przestrzeni na płaszczyźnie

- wyjaśnia różnice między rodzajami perspektywy zastosowanymi w pracach koleżanek i kolegów

Czym są dzieła sztuki?

- określa formy, funkcje i cele dzieł sztuki na podanych przez nauczyciela przykładach

- wyjaśnia terminy poznane na lekcji

- wymienia miejsca z bliskiego otoczenia, w których można oglądać dzieła sztuki

- tworzy klasową galerię prac uczniów

- ujawnia znajomość wielu przykładów z kanonu arcydzieł sztuki – samodzielnie podaje tytuły tych dzieł i ich lokalizację, określa ich formę oraz funkcje

- porównuje wybrane dzieła pod kątem form i funkcji

Rysunek

 

1.   CHATKA BABY JAGI – WĘGIEL, SEPIA OŁÓWKI

 

2.    WIOSENNA MARTWA NATURA - KREDKI

 

- wyjaśnia, czym się charakteryzuje rysunek jako dziedzina sztuki

- samodzielnie organizuje warsztat pracy

- wymienia narzędzia rysunkowe

- omawia funkcje rysunku

- podaje elementy abecadła plastycznego wykorzystywane w rysunku

- wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranych środków wyrazu

- rozpoznaje rysunek wśród dzieł innych dziedzin sztuki

 

- omawia funkcje szkicu

- wyjaśnia, w jaki sposób różnicuje się fakturę i przedstawia światłocień w rysunku

- właściwie dobiera narzędzia rysunkowe do zadanego tematu

- określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury w rysunku na podstawie wybranych reprodukcji

- świadomie i ekspresyjnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem

- analizuje własny rysunek pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

- wskazuje różnice między szkicem a namalowanym na jego podstawie obrazem

- porównuje wybrane dzieła rysunku pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

Okolica szkoły w szkicach – zajęcia w plenerze

- kadruje fragment otoczenia zawierający co najmniej dwa elementy

- wykonuje szkic fragmentu otoczenia z zastosowaniem wybranych środków wyrazu charakterystycznych dla rysunku

- uwzględnia w pracy rysunkowej fakturę i światłocień

- wybiera ciekawy kadr otoczenia

- wykonuje szkic z uwzględnieniem planów przestrzeni

Malarstwo

1.     MALARSTWO JAKO DZIEDZINA SZTUKI

 

2.     MARTWA NATURA Z UWZGLEDNIENIEM PROPORCJI – FARBY

 

3.     KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA - FARBY

 

 

- wyjaśnia, czym jest malarstwo

- wymienia rodzaje malarstwa

- stosuje poznane narzędzia malarskie

- poprawnie organizuje warsztat pracy

- wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym

- omawia rodzaje malarstwa

- odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego

- rozpoznaje na przykładowych reprodukcjach dzieł wybrane rodzaje malarstwa

 

- wyjaśnia, czym się różni malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego

- stosuje różne techniki malarskie, kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych

- gromadzi informacje o artyście malarzu ze swojej okolicy

- wykonuje pracę malarską o

charakterze abstrakcyjnym

- omawia rodzaje malarstwa na przykładach reprodukcji obrazów zamieszczonych w podręczniku

- wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła malarskiego

- porównuje dzieła reprezentujące różne rodzaje malarstwa pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego

Wirtualna Wycieczka do muzeum

 

- wskazuje miejsca w swojej okolicy, w których można zobaczyć dzieła sztuki

- wymienia kilka dzieł sztuki spośród obejrzanych na wycieczce

- podaje zasady zachowania się w muzeum

- aktywnie i twórczo uczestniczy w lekcji

- dokonuje analizy oglądanych dzieł sztuki, stosując poznane na lekcjach terminy plastyczne

- przygotowuje prezentację multimedialną na temat wybranego muzeum świata

Utrwalenie wiadomości z całego roku – quiz

 

WYSTAWA PRAC UCZNIÓW

- z pomocą nauczyciela lub innego ucznia wykonuje wylosowane zadanie

- za pomocą podręcznika określa tytuły, autora oraz cechy charakterystyczne wybranych dzieł sztuki, omawianych na lekcjach

- samodzielnie wykonuje wylosowane zadanie

- realizuje dodatkowe zadanie

- samodzielnie dokonuje analizy nieomawianych na lekcji dzieł sztuki pod kątem wykorzystanej w nich faktury, kompozycji, rodzaju perspektywy

 

PROGRAM  NAUCZANIA  PLASTYKI  W  KLASACH 4–7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ „DO DZIEŁA!”

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI

KLASA VI

 

Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

            Nauczyciel, dokonując oceny zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,
 2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
 3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,
 4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),
 5. postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,
 6. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
 7. uczestnictwo ucznia w zajęciach,
 8. przygotowanie ucznia do zajęć,
 9. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:
 2. zgodność z tematem
 3. bogactwo treści
 4. wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)
 5. trafność obserwacji
 6. pomysłowość (oryginalność)
 7. wrażliwość
 8. ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
 9. ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny w przeciągu dwóch tygodni od lekcji, której była tematem
 10. każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną
 11. jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić za zgodą nauczyciela w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną
 12. uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny

 Ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywać się przez:

 1. prace praktyczne (rysunkowe, graficzne, malarskie, rzeźbiarskie, modelowanie itp.) wykonywane za pomocą różnorodnych technik i materiałów plastycznych,
 2. ćwiczenia z natury, działania odwołujące się do wyobraźni, zadania ilustracyjne do określonego tekstu lub muzyki,
 3. odpowiedzi ustne z zakresu znajomości:

– wiedzy o środkach wyrazu plastycznego (zagadnienia i terminy plastyczne, jak np.: kreska, barwa, faktura, kompozycja, kształt, bryła, perspektywa, kontrast, walor, światło, znak plastyczny, itd.),

– wiedzy o sztuce (znajomość najważniejszych epok, stylów i kierunków z uwzględnieniem ich chronologii oraz charakterystycznych dzieł i twórców na przestrzeni wieków),

 1. konkursy plastyczne.                                                                   

OCENA:

CELUJACA - uczeń przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz proponuje rozwiązania twórcze. W pełni przyswaja wiadomości objęte programem, poszerza wiedzę.  Bierze udział w szkolnych i  pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi, a także wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu. Jest kreatywny, zaangażowany, prawidłowo organizuje pracę, realizuje dodatkowe zadania.

 

BARDZO DOBRA - uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone                       w programie wiadomości i umiejętności. Wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną i stosuje zdobytą wiedzę. Wykonuje prace oryginalnie i rozwiązuje świadomie problemy, stosuje terminologię plastyczną. Samodzielnie dokonuje analizy dzieł sztuki pod kątem wykorzystanej w nich faktury, kompozycji, rodzaju perspektywy.  Bierze udział w szkolnych i  pozaszkolnych konkursach plastycznych.

 

DOBRA - uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Przynosi                       na lekcje potrzebne materiały i właściwie organizuje miejsce pracy. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Systematycznie pracuje na lekcjach i świadomie wykorzystuje środki plastyczne. Prace wykonuje poprawnie pod względem technicznym i estetycznym.

 

DOSTATECZNA - uczeń powinien przyswoić w średnim stopniu wiadomości oraz umiejętności określone programem nauczania. Oddaje większość zadanych prac praktycznych, jednakże ma trudności w określeniu szczegółów wykonywanych ćwiczeń. Samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia, prace są niestaranne i nieestetyczne. Mało efektywnie wykorzystuje czas pracy.

 

DOPUSZCZAJACA – uczeń ma spore braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach. Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, ale bardzo niestarannie. Brak zaangażowania w pracę na lekcji, brak niezbędnych materiałów. Nie wykazuje chęci do pracy.

 

NIEDOSTATECZNA – uczeń nie opanował minimum programowego z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Nie stosuje się do zasad organizacji pracy, wykazuje brak chęci i zaangażowania. Ćwiczenia wykonuje bardzo niestarannie. Wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.

Przy ustalaniu każdej oceny bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

TEMAT LEKCJI

Wymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

1. i 2. ABC sztuki

 

 PSO z plastyki. ABC sztuki

 

 Dorastamy bez nałogów - technika dowolna

- wyjaśnia, czym się różni oryginalne dzieło sztuki od kopii i reprodukcji,

- tłumaczy, czym jest falsyfikat,

- wskazuje, w jaki sposób można korzystać z dzieł sztuki,

- definiuje plagiat i piractwo,

- tworzy album z własnymi pracami lub reprodukcjami dzieł sztuki.

- określa, czego dotyczy prawo autorskie,

- tłumaczy, na czym polega prawo cytatu,

- wyjaśnia zasady ochrony wizerunku,

- przybliża znaczenie własności intelektualnej,

- wykonuje pracę plastyczną inspirowaną wybranym dziełem sztuki.

3. i 4. Światłocień

 

Jesienna martwa natura – pastele

 

Rysujemy bryły z uwzględnieniem światłocienia

- tłumaczy, czym jest światłocień,

- określa, jaka jest rola światłocienia w rysunku, malarstwie i grafice,

- wyjaśnia, w jaki sposób można ukazać światłocień w rysunku, malarstwie i grafice,

- stosuje w swojej pracy światłocień,

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

- tłumaczy, czym jest modelunek światłocieniowy,

- wyjaśnia funkcję światła i cienia w sztuce nowoczesnej i najnowszej,

- określa znaczenie światła w fotografii i filmie,

- omawia reprodukcje dzieł sztuki pod kątem zastosowanego światłocienia,

- opisuje wpływ światłocienia na wymowę dzieła na podstawie reprodukcji obrazu oraz własnej pracy,

- stosuje światłocień w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez światłocień.

5. Projekt  naszyjnika z surowców wtórnych

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje przedmiot użytkowy, korzystając z podanych propozycji,

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.

- projektuje i tworzy ozdobę według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne barwy, kształty, faktury i kompozycje,

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów,

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy.

6. Perspektywa rzędowa i kulisowa

 

Miasto z figur geometrycznych - wycinanki

- wyjaśnia, czym jest perspektywa,

- tłumaczy, na czym polega stosowanie perspektywy,

- wymienia cechy perspektywy rzędowej i kulisowej,

- podaje przykłady układów kulisowych z najbliższego otoczenia,

- wskazuje na reprodukcjach wybranych dzieł perspektywę rzędową i kulisową,

- wykonuje pracę z zastosowaniem układu pasowego.

- określa rolę perspektywy w dziełach różnych dziedzin,

- omawia, na czym polegają układy rzędowy i kulisowy,

- wyjaśnia pochodzenie nazwy perspektywa kulisowa,

- porównuje reprodukcje malowideł sztuki prehistorycznej i starożytnego Egiptu pod kątem zastosowanej perspektywy,

- tłumaczy różnice między perspektywą rzędową a kulisową na przykładach reprodukcji wybranych dzieł,

- twórczo stosuje perspektywę rzędową i kulisową w działaniach plastycznych,

- wykonuje projekt dekoracji do szkolnego przedstawienia z wykorzystaniem perspektywy kulisowej.

7. i 8. Perspektywa zbieżna

 

Jesienna alejka w parku – farby

 

 

Miejska uliczka z kamienicami.

- podaje główne elementy perspektywy zbieżnej,

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy zbieżnej,

- wymienia rodzaje perspektywy zbieżnej,

- stosuje podstawowe zasady tworzenia perspektywy zbieżnej w działaniach plastycznych,

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

 

- omawia rodzaje perspektywy zbieżnej,

- wyjaśnia rolę perspektywy zbieżnej w sztuce,

- określa rodzaj perspektywy zbieżnej w wybranych reprodukcjach dzieł sztuki,

- wskazuje związki pomiędzy zastosowanym rodzajem perspektywy a wyglądem przestrzeni w dziele

- tłumaczy zasady skrótu perspektywicznego,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, stosując perspektywę zbieżną odpowiednio do tematu i charakteru pracy.

9. Perspektywa powietrzna i barwna

 

Ilustracja do wybranej lektury – technika dowolna

- podaje cechy perspektywy powietrznej i barwnej,

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy powietrznej i barwnej,

- wymienia barwy, które tworzą pierwszy plan przedstawienia w perspektywie barwnej oraz jego dalsze plany,

- dopasowuje kolory pod względem ich temperatury,

- tworzy pracę z zastosowaniem perspektywy powietrznej lub barwnej.

- wykorzystuje w działaniach plastycznych wiedzę o złudzeniach wzrokowych i wzajemnym oddziaływaniu barw,

- stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i barwnej,

- poprawnie ocenia temperaturę poszczególnych barw względem innych,

- analizuje wybrane dzieła sztuki malarskiej pod kątem zastosowanej perspektywy powietrznej i barwnej,

- tworzy z wyobraźni pracę plastyczną, stosując perspektywę powietrzną lub barwną odpowiednio do tematu i charakteru pracy.

10. Zrób to sam – przestrzenne ozdoby świąteczne

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje przedmiot użytkowy, korzystając z podanych propozycji,

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.

- projektuje i tworzy mebel według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne kształty, faktury i kompozycje,

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów,

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy.

11. Perspektywa aksonometryczna i umowna

 

Nierzeczywisty krajobraz  - farby

- podaje cechy perspektywy aksonometrycznej i umownej,

- wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy aksonometrycznej i umownej.

 

- wskazuje różnice między perspektywą aksonometryczną a zbieżną,

- omawia cechy perspektywy aksonometrycznej i umownej na przykładzie wybranych reprodukcji,

- ocenia nowoczesne eksperymenty z perspektywą na wybranych przykładach.

12. i 13. Rysunek

 

Przygoda w lesie – projekt komiksu

- charakteryzuje rysunek jako dziedzinę sztuki,

- wymienia narzędzia rysunkowe,

- podaje rodzaje rysunku,

- wskazuje elementy abecadła plastycznego wykorzystywane w rysunku,

- rozpoznaje rysunki wśród dzieł innych dziedzin sztuki,

- wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranych środków wyrazu.

 

- omawia rodzaje i funkcje rysunku,

- wskazuje różnice między szkicem a namalowanym na jego podstawie obrazem,

- porównuje wybrane dzieła rysunku pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,

- wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła rysunkowego,

- świadomie i ekspresyjnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem,

- właściwie dobiera narzędzia rysunkowe do zadanego tematu,

- analizuje własny rysunek pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego.

14. Zrób to sam – Stroik na święta

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje przedmiot dekoracyjny, korzystając z podanych propozycji,

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.

- projektuje i tworzy dekorację według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne barwy, kształty, faktury i kompozycje,

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów,

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy.

15. i 16. Malarstwo

 

Zimowa opowieść – farby

 

Bezpieczne zabawy na śniegu

- charakteryzuje malarstwo jako dziedzinę sztuki,

- wymienia główne techniki malarskie,

- odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego,

- rozpoznaje na przykładowych reprodukcjach dzieł wybrane tematy malarstwa,

- omawia wybrany rodzaj malarstwa,

- stosuje różne narzędzia malarskie,

- wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym.

- omawia środki wyrazu w malarstwie

- wskazuje różnice między malarstwem dawnym a współczesnym,

- wyjaśnia, czym się różni malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego,

- omawia tematy malarstwa na przykładach reprodukcji obrazów zamieszczonych w podręczniku,

- porównuje dzieła reprezentujące różne rodzaje malarstwa pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego,

- wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła malarskiego,

- stosuje różne techniki malarskie, kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych,

- wykonuje pracę malarską o charakterze abstrakcyjnym.

17. Malarstwo impresjonizmu i symbolizmu

 

Krajobraz zainspirowany impresjonizmem

- sytuuje impresjonizm i symbolizm w czasie,

- wymienia typowe cechy obrazów zaliczanych do impresjonizmu i symbolizmu,

- podaje przykłady dzieł sztuki impresjonistycznej i symbolistycznej,

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką impresjonizmu i symbolizmu.

- określa ramy czasowe impresjonizmu i symbolizmu,

- rozpoznaje i omawia cechy dzieł sztuki impresjonizmu i symbolizmu,

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką impresjonizmu i symbolizmu, twórczo interpretując temat.

18. Zrób to sam –  ozdoby świąteczne z różnych materiałów

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje przedmiot użytkowy, korzystając z podanych propozycji,

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.

- projektuje i tworzy mebel według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, barwy, kształty i kompozycje,

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów,

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy.

19. i 20. Grafika

 

Drzewo – projekt graficzny

 

 

Projekt ekslibrisu   w dowolnym edytorze graficznym

- charakteryzuje grafikę jako dziedzinę sztuki,

- wymienia narzędzia stosowane w grafice,

- podaje środki wyrazu plastycznego stosowane w grafice,

- wskazuje dwa podstawowe rodzaje grafiki,

- tłumaczy, czym jest matryca,

- wyjaśnia różnicę między drukiem wypukłym a wklęsłym,

- podaje przykłady grafiki użytkowej z najbliższego otoczenia,

- określa, czym zajmują się grafika reklamowa i książkowa,

- wykonuje prostą odbitkę w technice druku wypukłego,

- z pomocą nauczyciela wykonuje pracę graficzną z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych,

- wykonuje projekt graficzny, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

- omawia etapy pracy w technice druku wklęsłego i wypukłego,

- podaje rodzaje grafiki ze względu na użytą matrycę,

- opisuje rolę grafiki jako dziedziny sztuki,

- wskazuje różnice między grafiką dawną a współczesną,

- omawia funkcję znaku plastycznego w życiu codziennym,

- wymienia cechy grafiki użytkowej i jej rodzaje,

- porównuje przykłady grafiki warsztatowej i użytkowej,

- opisuje dzieło grafiki warsztatowej i użytkowej na podstawie wybranej reprodukcji,

- wyraża własną opinię na temat analizowanych dzieł graficznych,

- twórczo wykorzystuje w działaniach plastycznych technikę druku wklęsłego i wypukłego,

- samodzielnie wykonuje pracę graficzną z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych,

- wykonuje projekt graficzny na zadany temat, twórczo interpretując zadanie.

21. i 22. Rzeźba

 

Motywy Wielkanocne z masy solnej

- charakteryzuje rzeźbę jako dziedzinę sztuki,

- wymienia materiały i narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie,

- podaje rodzaje rzeźby,

- wylicza przykłady rzeźb znajdujących się w najbliższej okolicy,

- wyjaśnia termin relief,

- przygotowuje płaskorzeźbę (medal),

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

- omawia cechy różnych rodzajów rzeźb na podstawie wybranych przykładów,

- tłumaczy, czym się różni rzeźba od płaskorzeźby,

- charakteryzuje rzeźbę wolno stojącą na wybranym przykładzie z podręcznika,

- omawia i porównuje rzeźby realistyczne i abstrakcyjne,

- wskazuje różnice między rzeźbą dawną a współczesną,

- wyraża własną opinię na temat analizowanej pracy rzeźbiarskiej,

- wykonuje małą rzeźbę o złożonej formie i zróżnicowanej fakturze.

23.

Zrób to sam – Palmy wielkanocne

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje przedmiot użytkowy, korzystając z podanych propozycji,

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.

- projektuje i tworzy element ubioru według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne kształty i faktury,

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów,

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy.

24. i 25. Architektura

 

Miasto z liter – projekt budynków z wykorzystaniem gazet

- charakteryzuje architekturę jako dziedzinę sztuki,

- wymienia rodzaje architektury ze względu na jej funkcje,

- podaje przykłady architektury o różnym przeznaczeniu, występujące w okolicy,

- wyjaśnia termin: urbanistyka,

- określa funkcje oglądanej budowli,

- z pomocą nauczyciela tworzy projekt budowli,

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

- określa formę i funkcję budowli na podstawie wskazanej reprodukcji,

- porównuje znaczenie terminów: architektura krajobrazu, mała architektura, architektura wnętrz,

- ocenia zaplanowanie przestrzeni w pobliżu swojego miejsca zamieszkania pod względem funkcjonalności i estetyki,

- wskazuje różnice między architekturą dawną a współczesną,

- analizuje związki między funkcją a formą obiektów architektonicznych,

- wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła architektonicznego,

- tworzy projekt budowli,

- wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując środki plastyczne.

26. Początki nowoczesnej architektury

 

Projekt biurowca – papier kolorowy

- sytuuje w czasie początek nowoczesnej architektury,

- wymienia typowe cechy nowoczesnej architektury,

- podaje przykłady dzieł nowoczesnej architektury,

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną nowoczesną architekturą.

- określa ramy czasowe nowoczesnej architektury,

- rozpoznaje budowle zaliczane do nowoczesnej architektury,

- wymienia i omawia przykłady nowoczesnej architektury,

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną nowoczesną architekturą, twórczo interpretując temat.

27. Zrób to sam – Przestrzenna Kartka okolicznościowa

- planuje kolejne etapy swojej pracy,

- wykonuje przedmiot użytkowy, korzystając z podanych propozycji,

- stosuje w działaniach plastycznych określone techniki i materiały.

- projektuje i tworzy mebel według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne linie, barwy, kształty i faktury,

- stosuje różne techniki i narzędzia plastyczne,

- wykorzystuje w swojej pracy wiedzę na temat właściwości materiałów,

- dba o estetyczne i staranne wykonanie pracy.

28. i 29. Sztuka użytkowa

 

 

Plakat okolicznościowy – farby

 

Ozdobna ramka na zdjęcia

- tłumaczy, czym jest sztuka użytkowa,

- wyjaśnia terminy design i ergonomia,

- wylicza środki wyrazu sztuki użytkowej,

- określa, czym są wzornictwo przemysłowe i rzemiosło artystyczne,

- omawia etapy tworzenia dzieł sztuki użytkowej,

- wymienia przykłady wytworów sztuki użytkowej z codziennego życia,

- z pomocą nauczyciela tworzy projekt przedmiotu codziennego użytku,

- wykonuje pracę plastyczną, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.

- tłumaczy związek między estetyką a funkcjonalnością przedmiotu,

- analizuje i porównuje przedmioty pod kątem ich funkcjonalności i estetyki,

- wyraża własną opinię na temat analizowanego dzieła sztuki użytkowej,

- samodzielnie przygotowuje projekt przedmiotu z uwzględnieniem jego funkcjonalności i estetyki,

- wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu, twórczo wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne.

30. Secesyjne dzieła sztuki użytkowej

 

Mandala

- sytuuje styl secesyjny w czasie,

- wymienia typowe cechy wytworów sztuki secesyjnej,

- podaje przykłady dzieł sztuki secesyjnej,

- tworzy w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką secesji.

- określa ramy czasowe secesji,

- rozpoznaje wytwory sztuki secesyjnej,

- wymienia i omawia przykłady wytworów sztuki secesyjnej z dziedziny malarstwa, rzeźby, architektury i sztuki użytkowej,

- tworzy w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką secesyjną, twórczo interpretując temat.

 

  

PROGRAM  NAUCZANIA  PLASTYKI  W  KLASACH 4–7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ „DO DZIEŁA!”

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI

KLASA VII

Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

            Nauczyciel, dokonując oceny zwraca uwagę przede wszystkim na:

 1. poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,
 2. jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,
 3. zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,
 4. uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),
 5. postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,
 6. podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
 7. uczestnictwo ucznia w zajęciach,
 8. przygotowanie ucznia do zajęć,
 9. umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

 1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:
 2. zgodność z tematem
 3. bogactwo treści
 4. wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)
 5. trafność obserwacji
 6. pomysłowość (oryginalność)
 7. wrażliwość
 8. ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia
 9. ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy gdy jej nie odda do oceny w przeciągu dwóch tygodni od lekcji, której była tematem
 10. każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną
 11. jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach to może to zrobić za zgodą nauczyciela w domu i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji, w przeciwnym wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną
 12. uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny

 Ocenianie osiągnięć uczniów będzie odbywać się przez:

 1. prace praktyczne (rysunkowe, graficzne, malarskie, rzeźbiarskie, modelowanie itp.) wykonywane za pomocą różnorodnych technik i materiałów plastycznych,
 2. ćwiczenia z natury, działania odwołujące się do wyobraźni, zadania ilustracyjne do określonego tekstu lub muzyki,
 3. odpowiedzi ustne z zakresu znajomości:

– wiedzy o środkach wyrazu plastycznego (zagadnienia i terminy plastyczne, jak np.: kreska, barwa, faktura, kompozycja, kształt, bryła, perspektywa, kontrast, walor, światło, znak plastyczny, itd.),

– wiedzy o sztuce (znajomość najważniejszych epok, stylów i kierunków z uwzględnieniem ich chronologii oraz charakterystycznych dzieł i twórców na przestrzeni wieków),

 1. konkursy plastyczne.                                                                   

OCENA:

CELUJACA - uczeń przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz proponuje rozwiązania twórcze. W pełni przyswaja wiadomości objęte programem, poszerza wiedzę.  Bierze udział w szkolnych i  pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy. Twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi, a także wykorzystuje wiadomości i umiejętności w nietypowym zadaniu. Jest kreatywny, zaangażowany, prawidłowo organizuje pracę, realizuje dodatkowe zadania.

 

BARDZO DOBRA - uczeń opanował i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone                       w programie wiadomości i umiejętności. Wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością. Sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną i stosuje zdobytą wiedzę. Wykonuje prace oryginalnie i rozwiązuje świadomie problemy, stosuje terminologię plastyczną. Samodzielnie dokonuje analizy dzieł sztuki pod kątem wykorzystanej w nich faktury, kompozycji, rodzaju perspektywy.  Bierze udział w szkolnych i  pozaszkolnych konkursach plastycznych.

 

DOBRA - uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Przynosi                       na lekcje potrzebne materiały i właściwie organizuje miejsce pracy. Samodzielnie rozwiązuje typowe problemy. Systematycznie pracuje na lekcjach i świadomie wykorzystuje środki plastyczne. Prace wykonuje poprawnie pod względem technicznym i estetycznym.

 

DOSTATECZNA - uczeń powinien przyswoić w średnim stopniu wiadomości oraz umiejętności określone programem nauczania. Oddaje większość zadanych prac praktycznych, jednakże ma trudności w określeniu szczegółów wykonywanych ćwiczeń. Samodzielnie wykonuje łatwe ćwiczenia, prace są niestaranne i nieestetyczne. Mało efektywnie wykorzystuje czas pracy.

 

DOPUSZCZAJACA – uczeń ma spore braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach. Rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, ale bardzo niestarannie. Brak zaangażowania w pracę na lekcji, brak niezbędnych materiałów. Nie wykazuje chęci do pracy.

 

NIEDOSTATECZNA – uczeń nie opanował minimum programowego z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Nie stosuje się do zasad organizacji pracy, wykazuje brak chęci i zaangażowania. Ćwiczenia wykonuje bardzo niestarannie. Wyraża lekceważący stosunek do przedmiotu.

Przy ustalaniu każdej oceny bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

 

Numer i temat lekcji

Wymagania

podstawowe

ponadpodstawowe

Uczeń:

 

ABC sztuki

1.       Zapoznanie z PSO

2.       Nałogom mówimy NIE – technika dowolna

- tłumaczy, czym są sztuka elitarna, sztuka popularna i sztuka ludowa,
- wskazuje główne różnice między sztuką elitarną, sztuką popularną i sztuką ludową,
- wyjaśnia, czym jest skansen,
- podaje przykłady sztuki ludowej,
- wymienia epoki w historii sztuki,
- wylicza nowe zjawiska w sztuce początku XX w.,
- określa, czym jest abstrakcja,
- krótko charakteryzuje sztukę współczesną,
- wykonuje w wybranej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką elitarną, popularną albo ludową bądź zjawiskami ze sztuki współczesnej – według wskazówek prowadzącego,
- bierze udział w przygotowaniu portfolio dotyczącego wybranego obiektu z najbliższej okolicy lub reportażu na temat swojej małej ojczyzny.

- charakteryzuje sztukę elitarną, sztukę popularną i sztukę ludową,
- tłumaczy, czym zajmują się etnografia i etnologia,
- wyjaśnia, czym jest etnodesign,
i podaje przykłady inspiracji twórczością ludową w sztuce współczesnej i w swoim otoczeniu,
- podaje najważniejsze cechy twórczości z kolejnych epok w historii sztuki,
- omawia główne etapy ewolucji
sztuki na przełomie XIX i XX w.,
- charakteryzuje sztukę abstrakcyjną,
- przedstawia specyfikę sztuki współczesnej,
- opowiada, jak zmieniały się dzieła sztuki w ciągu wieków – co odróżnia współczesne dzieła od dzieł dawnych,
- wykonuje w określonej technice plastycznej pracę inspirowaną sztuką elitarną, popularną albo ludową bądź zjawiskami sztuki współczesnej, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo,
- aktywnie uczestniczy
w przygotowaniu portfolio dotyczącego wybranego obiektu z najbliższej okolicy lub reportażu na temat swojej małej ojczyzny.

3. Sztuka nowoczesna –fowizm, ekspresjonizm, kubizm, futuryzm

 

4. Pejzaż  w uproszczeniu geometrycznym – farby

- sytuuje nurty sztuki nowoczesnej
w czasie,
- wymienia najważniejsze cechy poznanych kierunków,
- wskazuje przykładowych twórców reprezentujących prądy nowoczesne oraz ich dzieła,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło reprezentujące jeden z poznanych nurtów,
- wykonuje pracę inspirowaną twórczością fowistów lub kubistów – według wskazówek prowadzącego.

- określa ramy czasowe każdego
z nurtów sztuki nowoczesnej,
- omawia poznane kierunki sztuki,
- rozpoznaje typowe wytwory z poszczególnych nurtów sztuki nowoczesnej i wskazuje między nimi różnice,
- wymienia przedstawicieli poszczególnych nurtów sztuki i ich dzieła,
- omawia dzieła poszczególnych nurtów, uwzględniając ich tematykę
i charakterystyczne dla nich środki wyrazu,
- wyjaśnia, kim byli formiści,
- wykonuje prace inspirowane twórczością fowistów i kubistów, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

.Fotografia

5. Fotografia jako dziedzina sztuki

6. Wykonanie własnych fotografii

7. Obróbka w dowolnym programie graficznym

- tłumaczy, czym jest fotografia,
- wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów związanych z fotografią,
- wylicza rodzaje fotografii,
- podaje, jakie są zastosowania fotografii,
- odpowiada, kim jest fotografik,
- wymienia tematy fotografii,
- wskazuje środki wyrazu typowe dla fotografii,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło fotograficzne,
- wykonuje fotografię według wskazówek prowadzącego.

- tłumaczy znaczenie terminów typowych dla fotografii,
- charakteryzuje fotografię jako dziedzinę sztuki,
- omawia rodzaje fotografii i wskazuje między nimi różnice,
- wymienia środki wyrazu typowe dla fotografii i komentuje ich zastosowanie w wybranym dziele fotograficznym,
- wyjaśnia, czym są decydujący moment i mocne punkty w fotografii oraz na czym polega reguła trójpodziału,
- wymienia zasady kompozycji fotografii i stosuje je podczas wykonywania własnych zdjęć,
- omawia dzieło fotograficzne (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), uwzględniając jego tematykę i charakterystyczne dla niego środki wyrazu,
- wykonuje fotografię, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

8.
Fotografia w sztuce nowoczesnej – dadaizm, surrealizm

- sytuuje dadaizm i surrealizm w czasie,
- wymienia najważniejsze cechy poznanych kierunków,
- wskazuje przykładowych twórców reprezentujących dadaizm
i surrealizm oraz ich wybrane dzieła,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło dadaizmu lub surrealizmu,
- wykonuje fotokolaż inspirowany twórczością dadaistów i surrealistów – według wskazówek prowadzącego.

- podaje ramy czasowe każdego
z poznanych nurtów,

- omawia poznane kierunki,

- rozpoznaje typowe cechy wytworów dadaizmu i surrealizmu oraz wskazuje między nimi różnice,
- wymienia przedstawicieli poszczególnych nurtów i wskazuje ich dzieła,
- omawia dzieła z poszczególnych nurtów, uwzględniając ich tematykę
i zastosowane w nich środki wyrazu,
- analizuje przykłady nowych technik i strategii artystycznych typowych dla dadaizmu i surrealizmu,
- wykonuje fotokolaż inspirowany twórczością dadaistów i surrealistów, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

Film

9 Film jako dziedzina sztuki

10. 11.

Moja wypowiedź wizualna – technika mieszana

 

- tłumaczy, czym jest film,
- wyjaśnia znaczenie podstawowych terminów związanych z filmem,
- wymienia środki wyrazu typowe dla filmu,
- odpowiada, czym jest plan filmowy,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło filmowe,
- tworzy wypowiedź wizualną w wybranej technice plastycznej lub nagrywa krótki film – według wskazówek prowadzącego.

- wyjaśnia znaczenie terminów typowych dla sztuki filmowej,
- charakteryzuje film jako dziedzinę sztuki,
- omawia rozwój i przemiany filmu,
- wymienia środki wyrazu typowe dla filmu i komentuje ich zastosowanie
w wybranym dziele filmowym,
- rozpoznaje typy planów filmowych,
- wskazuje związki kina z innymi dziedzinami sztuki,
- omawia dzieło filmowe (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), uwzględniając jego tematykę i charakterystyczne dla niego środki wyrazu,
- tworzy wypowiedź wizualną
w określonej technice plastycznej lub nagrywa krótki film, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

12.Asamblaż i instalacja  - cechy charakterystyczne, twórcy

 

 13 i 14. Wykonanie projektu instalacji przestrzennej

- wyjaśnia, czym są asamblaż, instalacja, wideoinstalacja,
- wymienia przykłady nietypowych materiałów wykorzystywanych w sztuce najnowszej,
- wylicza środki wyrazu typowe dla nowych form sztuki,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrany asamblaż lub wskazaną instalację,
- wykonuje pracę przestrzenną w wybranej technice plastycznej –według wskazówek prowadzącego.

- omawia rozwój form sztuki od ready made i przedmiotów znalezionych do asamblaży i instalacji,
- wskazuje różnice między asamblażem a instalacją,
- charakteryzuje pop-art i land art,
- podaje środki wyrazu typowe dla nowych form sztuki i komentuje ich zastosowanie w wybranym dziele,
- wylicza różnice miedzy asamblażami a tradycyjnymi obrazami,
- omawia asamblaż i instalację (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), uwzględniając tematykę tych dzieł i charakterystyczne dla nich środki wyrazu,
- wykonuje pracę przestrzenną
w określonej technice, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

15., 16. i 17.
Happening i performance

- wyjaśnia, czym są happening i performance,
- podaje przykłady działań możliwych do zrealizowania w ramach happeningu i performance’u,
- omawia role artysty i odbiorcy w happeningu i performansie,
- przedstawia, kim był Tadeusz Kantor,
- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuki akcji,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrany happening lub wskazany performance,
- bierze udział w akcji artystycznej.

- omawia rozwój sztuki od działań dadaistów i surrealistów do happeningów i performance’ów,
- wskazuje różnice między happeningiem a performance’em
- określa, czym sztuka akcji różni się od teatru,
- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuki akcji i komentuje ich zastosowanie w wybranej realizacji,
- wylicza różnice między performance’ami a tradycyjnymi rzeźbami,
- opowiada o twórczości Tadeusza Kantora,
- omawia happening i performance (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), uwzględniając tematykę tych dzieł i charakterystyczne dla nich środki wyrazu,
- przygotowuje koncepcję akcji artystycznej i aktywnie uczestniczy
w jej realizacji.

18. Projekt artystyczno-
-edukacyjny, cz. I

Krótki film o pięknie okolicy

- bierze udział w opracowaniu koncepcji projektu oraz w rozplanowaniu kolejnych działań.

- przedstawia własne pomysły na projekt artystyczno-edukacyjny,
- aktywnie uczestniczy w zdefiniowaniu celów projektu oraz opracowaniu jego formuły,
- wykazuje inicjatywę w planowaniu poszczególnych działań.

19..Nowe media w sztuce

20  – projekt opakowania  produktu spożywczego – technika mieszana.

21 NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE - FOTOKOLAŻ

23. Projekt graficzny zakładki do książki z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

- wyjaśnia, czym są media, nowe media i multimedia,
- wylicza główne rodzaje
i przykładowe cechy dzieł sztuki nowych mediów,
- podaje wybrane narzędzia i techniki charakterystyczne dla sztuki nowych mediów,
- wymienia środki wyrazu typowe dla twórczości multimedialnej,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło sztuki nowych mediów,
- tworzy wypowiedź wizualną z wykorzystaniem technik cyfrowych – według wskazówek prowadzącego.

- przedstawia specyfikę sztuki nowych mediów,
- omawia rozwój i przemiany sztuki nowych mediów,
- wyjaśnia, czym są interaktywność, hipertekst, rzeczywistość wirtualna,
- charakteryzuje narzędzia i techniki typowe dla sztuki nowych mediów,
- opowiada o roli odbiorcy w sztuce nowych mediów,
- wymienia środki wyrazu typowe dla sztuki multimedialnej i komentuje ich zastosowanie w wybranej realizacji,
- wylicza różnice między dziełem sztuki nowych mediów a fotografią,
- omawia dzieło multimedialne (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), uwzględniając jego tematykę i charakterystyczne dla niego środki wyrazu,
- tworzy wypowiedź wizualną z wykorzystaniem technik cyfrowych, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

22. Projekt artystyczno-
-edukacyjny, cz. II

Krótki film o pięknie okolicy

 

- pracując w zespole, przygotowuje projekt artystyczno-edukacyjny,
- wykonuje zadania przydzielone mu w ramach projektu.

- aktywnie uczestniczy w organizowaniu wydarzenia będącego finałem projektu,
- przyjmuje rolę lidera grupy,
- podczas realizacji projektu wykazuje się wiadomościami zdobytymi na lekcjach plastyki i innych zajęciach oraz wiedzą pozaszkolną.

23., 24.,
Analiza dawnych i współczesnych dzieł sztuki

25  Pejzaż namalowany w plenerze

26 Martwa natura  w ujęciu abstrakcyjnym

- podaje, od jakich czynników zależy odbiór prac artystycznych,
- wyróżnia dyscypliny sztuk plastycznych z uwzględnieniem podziału na dzieła płaskie i przestrzenne,
- wymienia poznane środki plastyczne i wykorzystuje ich nazwy w opisie dzieł,
- przyporządkowuje techniki i materiały do dziedzin sztuki,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło sztuki,
- posługuje się podstawowymi określeniami dotyczącymi formy prac artystycznych,
- wykonuje pracę w wybranej technice plastycznej – według wskazówek prowadzącego.

- omawia czynniki wpływające na odbiór prac artystycznych,
- wyjaśnia różnice między dziełami realistycznymi a dziełami abstrakcyjnymi,
- tłumaczy podział na sztukę dawną
i sztukę współczesną,
- wskazuje poznane środki plastyczne typowe dla poszczególnych dziedzin sztuki – na wybranych przykładach,
- analizuje dzieło sztuki (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela) z uwzględnieniem wszystkich poznanych środków wyrazu,
- posługuje się różnorodnymi określeniami dotyczącymi formy prac artystycznych,
- analizując dzieła sztuki, stawia własne pytania i dzieli się subiektywnymi refleksjami,
- wykonuje pracę w określonej technice plastycznej, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

Tworzenie z natury

 

27.  Szkic postaci

28. Martwa natura

29. Szkic bryły budynku

- tłumaczy, czym jest tworzenie z natury,
- wyjaśnia, czym są szkic i plener,
- definiuje portret, martwą naturę
i pejzaż,
- odpowiada, dlaczego artyści inspirują się naturą,
- wymienia podstawowe typy rejestracji rzeczywistości w sztuce,
- z pomocą nauczyciela opisuje wybrane dzieło sztuki,
- wykonuje martwą naturę, pejzaż lub portret w wybranej technice plastycznej – według wskazówek prowadzącego.

- przedstawia specyfikę tworzenia
z natury,
- wymienia cele ukazywania rzeczywistości w dziełach sztuki,
- opowiada o poszczególnych typach rejestracji natury,
- tłumaczy, czym są camera obscura
i trompe-l’oeil,
- charakteryzuje odmiany martwej natury, pejzażu i portretu,
- omawia dzieło (wybrane samodzielnie lub wskazane przez nauczyciela), uwzględniając jego tematykę i charakterystyczne dla niego środki wyrazu,
- wykonuje według własnego pomysłu martwą naturę, pejzaż i portret, interpretując zadanie samodzielnie i twórczo.

30  Wystawa prac uczniów