Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV „KLUCZ DO MUZYKI”- WYD. :  WSiP według nowej podstawy programowej
Przy wystawianiu oceny z muzyki bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  Ocena jest więc  relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy. Wystawiając konkretną ocenę z muzyki bierze się pod uwagę fakt, że jednym z podstawowych celów tego przedmiotu jest przygotowywanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu muzycznym kraju.
Przy ocenie  uwzględnia się  przede wszystkim zaangażowanie i wkład pracy, znajomość literatury muzycznej i związaną z tym wiedzę, a także umiejętność śpiewania i gry na instrumentach. Głośne czytanie nut oraz podawanie wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki nie  stanowią jedynej podstawy do oceny ucznia lecz jeden z jej elementów.  Sprawdzanie znajomości tekstu piosenki odbywa się w trakcie jej wykonywania wokalnego przez ucznia.                                                                                   
Ocenie  podlegają następujące elementy:
•śpiew,                                                                                                                                                                         

•gra (na instrumencie melodycznym - na flecie, na bum bum rurkach oraz na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych),

•wypowiedzi ucznia na temat utworów   muzycznych,                                                                                                                 

•działania  twórcze,                                                                                                                                                                                     •znajomość terminów i wiedza muzyczna,                                                                                                                                             

•  aktywność na lekcjach,                                                                                                                                                                           •  prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
•    Dodatkowo za uczestnictwo w amatorskim ruchu artystycznym (orkiestra dęta, zespoły taneczne i wokalne działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Batorzu) w każdym półroczu uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.
Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy na półrocze.
Uczeń na własną prośbę może poprawić oceną niedostateczną i dopuszczającą z kartkówki i sprawdzianu.
Kryteria oceniania – co oceniamy
1.  Podczas wystawiania oceny za śpiew  bierze się  pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                             

2.  Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się: poprawność muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                

3.  Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę:                                                                                      

•  zaangażowanie i postawę podczas słuchania,                                                                                                                           

•  rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,                                                                                                  

•  rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,                                                                                 

•  podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,                                                                                                                 

•  wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu).                                                                                     

4.  Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne ( odpytywanie tylko ochotników) – bierze się pod uwagę:                                                                                                                                           

• rytmizację tekstów,                                                                                                                                                                       •  improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,                                                                     

•  umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,                                                                                            

•  umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),                                                                                                                                                      

•  umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.                                                                               

5.  Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą.Za udział w występach na szkolnych akademiach śpiewając w zespole uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, a śpiewając partie solowe ocenę celującą.                                                                                                 6.  Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń bierze się pod uwagę:                                    

•estetykę ogólną,                                                                                                                                                                                 • systematyczność,                                                                                                                                                                                   •  prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie                                                                                                  

 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń , który:
• sporadycznie pracuje, prowadzi zeszyt przedmiotowy,                                                                                                         

• jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste ćwiczenia,                                                                                                                   

• potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie,

• umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie,                                                 

• odrabia prace domowe,                                                                                                                                                                                • nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć i przy odbiorze muzyki podczas koncertów i słuchania muzyki,
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:
 • wie jaka jest rola muzyki w najbliższym otoczeniu                                                                                                                        

• prowadzi zeszyt przedmiotowy,                                                                                                                                              

• śpiewa piosenki w grupie,                                                                                                                                                                           • różnicuje dźwięki wysokie i niskie,                                                                                                                                                         

• wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,                                                                                                               

• wykonuje ćwiczenia emisyjne,                                                                                                                                                                         • nazywa polskie tradycje bożonarodzeniowe (wybrane),                                                                                                                       

• rozpoznaje różne rodzaje muzyki,                                                                                                                                                         

• wie, kim był Józef Wybicki,                                                                                                                                                                        • wymienia polskie symbole narodowe,                                                                                                                                                     

• poprawnie śpiewa z pamięci polski hymn państwowy, śpiewa piosenki w grupie,                                                                                                                                                  • umie się odpowiednio zachować w trakcie wykonywania polskiego hymnu i hymnów innych państw

• nie utrudnia prowadzenia zajęć,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:
zna dobrze poprzednie wymagania , oraz:                                                                                                                                             

• jest przygotowany do zajęć,                                                                                                                                                        

• wykazuje kulturę osobistą na zajęciach i w kontaktach z kultura,                                                                                                       

• wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,                                                                                               

• wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne,                                                                                                                                                                                                                                                                                               • porusza się w rytm muzyki, odtwarza układ ruchowy                                                                                                                    

• opisuje funkcję klucza wiolinowego, wie, do czego służy pięciolinia,                                                                                                                                                                     • podaje nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków oraz położenie odpowiadających im nut na pięciolinii,                                                                                                                                                                                                      • stosuje zasady gry na flecie                                                                                                                                                               

• prawidłowo zakrywa odpowiednie otwory,                                                                                                                                  

• wykorzystuje układ palców do zagrania,                                                                                                                                               • wymienia nazwy polskich tańców narodowych                                                                                                                               

• wyodrębnia dwie grupy instrumentów perkusyjnych                                                                                                                         

• wymienia nazwy omawianych instrumentów                                                                                                                               

• zna najważniejsze fakty z życia F. Chopina                                                                                                                

• określa charakter i nastrój muzyki Chopina
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                            ● tworzy prosty akompaniament,                                                                                                                                                           ● zapisuje na pięciolinii proste melodie,                                                                                                                     

● samodzielnie odczytuje nazwy dźwięków z pięciolinii,                                                                                                     

● rozpoznaje wykonawców muzyki wokalnej,                                                                                                                     

● rozpoznaje w nagraniach rodzaje głosów,                                                                                                                                

● śpiewa kolędy z wykorzystaniem nut i tekstu                                                                                                          

● rozpoznaje cechy poloneza w nagraniach,                                                                                                                    

● tańczy podstawowe figury poloneza,                                                                                                                       

● podaje kryteria podziału instrumentów perkusyjnych,                                                                                   

● rozpoznaje brzmienia omawianych instrumentów,                                                                                                                                                           ● śpiewa solo, z pamięci hymn państwowy,                                                                                                         

● wyklaskuje rytm Mazurka Dąbrowskiego.                                                                                                           

● wypowiada się o roli hymnu i okolicznościach, w których utwór ten jest wykonywany,                               

● rozpoznaje ze słuchu poznane utwory F. Chopina,
Ocenę celującą  otrzymuje uczeń , który:
doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz:                                                                                                         

● śpiewa piosenkę solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki ,                                                      

● wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,                                                                         

● wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne,                                                                                                          

● świadomie oddycha z wykorzystaniem przepony,                                                                                             

● rozpoznaje liczbę głosów w kanonie,                                                                                                                                

● śpiewa głos kanonu solo i w wielogłosie z inną osobą,                                                                                                      

● aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań, w amatorskim ruchu artystycznym                                                       

● aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,                                                                                                             

● jest laureatem konkursów wokalnych, tanecznych lub instrumentalnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 
Dla uczniów, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom dostosowuje się wymagania w następujący sposób:
1.    W odpowiedziach ustnych nauczyciel zadaje dodatkowe, ukierunkowujące pytania.
2.    W pracach pisemnych przedłużenie czasu jeśli jest taka potrzeba
3.    Śpiewanie piosenki z korzystaniem z tekstu
4.    Jeśli uczeń ma opory - śpiewanie w grupie 2-3 osobowej
5.    Rozpoznawanie jedynie najważniejszych utworów muzycznych
6.    Ocenianie pozytywne nawet krótkich poprawnych odpowiedzi

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej
 
1.    Cząstkową ocenę niedostateczną uczeń może na własną prośbę poprawić na następnej lekcji, bądź w umówionym z nauczycielem terminie. Forma i zakres materiału jest ten sam.
2.    Wyższą roczną ocenę uczeń może otrzymać poprzez napisanie pisemnego sprawdzianu obejmującego wyznaczony przez nauczyciela zakres materiału, zaśpiewanie wyznaczonej  piosenki oraz rozpoznanie określonych  utworów z literatury muzycznej.
3.    Formę i termin nauczyciel ustala bezpośrednio z uczniem.

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE  DO PROGRAMU „I gra muzyka” (Nowa Era) – klasa 5 i 6

Przy wystawianiu oceny z muzyki bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  Ocena jest więc  relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy. Wystawiając konkretną ocenę z muzyki bierze się pod uwagę fakt, że jednym z podstawowych celów tego przedmiotu jest przygotowywanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu muzycznym kraju.

Przy ocenie  uwzględnia się  przede wszystkim zaangażowanie i wkład pracy, znajomość literatury muzycznej i związaną z tym wiedzę, a także umiejętność śpiewania i gry na instrumentach. Głośne czytanie nut oraz podawanie wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki nie  stanowią jedynej podstawy do oceny ucznia lecz jeden z jej elementów.  Sprawdzanie znajomości tekstu piosenki odbywa się w trakcie jej wykonywania wokalnego przez ucznia.                                                                                  

Ocenie  podlegają następujące elementy:

 • śpiew,
 • •  gra (na instrumencie melodycznym - na flecie, na bum bum rurkach oraz na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych),                      
 • • wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych działania twórcze,                                                                                                                                                                                     •  znajomość terminów i wiedza muzyczna,                                                                                                                                             
 • •  aktywność na lekcjach,                                                                                                                                                                           
 • •  prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
 • Dodatkowo za uczestnictwo w amatorskim ruchu artystycznym (orkiestra dęta, zespoły taneczne i wokalne działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Batorzu) w każdym półroczu uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy na półrocze.

Uczeń na własną prośbę może poprawić oceną niedostateczną i dopuszczającą z kartkówki                                          i sprawdzianu.

Kryteria oceniania – co oceniamy

 1. Podczas wystawiania oceny za śpiew bierze się  pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                              
 2.  Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się: poprawność muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                                 

3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę:                                                                                      

•  zaangażowanie i postawę podczas słuchania,                                                                                                                            

•  rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,                                                                                                  

•  rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,                                                                              

•  podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,                                                                                                                 

•  wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu).                                                                                     

4.  Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne ( odpytywanie tylko ochotników) – bierze się pod uwagę:                                                                                                                                           

• rytmizację tekstów,                                                                                                                                                                       

•  improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,                                                                     

•  umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,                                                                                            

•  umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),                                                                                                                                                      

•  umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.                                                                               

5.  Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za udział w występach na szkolnych akademiach śpiewając w zespole uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, a śpiewając partie solowe ocenę celującą.                                                                                                 

6.  Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń bierze się pod uwagę:                                    

• estetykę ogólną,                                                                                                                                                                                 

• systematyczność,                                                                                                                                                                                   •  prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie                                                                                                  

 

Klasa 5

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

 - prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,                                                                                                                                                                                            - prawidłowo gra na flecie  melodie opracowane na lekcji lub opanowane samodzielnie,                                              

- samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,                                                                                                                 

- potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,                                                                                                                            

- posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,                                                        

- bierze czynny udział w zajęciach dodatkowych i jest bardzo aktywny muzycznie,                                                                               

- wykonuje różne zadania twórcze,                                                                                                                                

- wyjaśnia znaczenie terminów dynamika, barwa dźwięku                                                                                                   

- wypowiada się na temat działalności Oskara                                                                                                                                  

- wyjaśnia, kim jest meloman                                                                                                                                                         

- wyjaśnia, na czym polegają formy ABA i ABA1                                                                                                               

- przedstawia najważniejsze fakty z biografii F. Chopina                                                                                                                 

- przedstawia najważniejsze fakty z biografii J.S. Bacha                                                                                                                             

- wyjaśnia znaczenie terminu opera narodowa                                                                                                                  

- rozpoznaje motywy muzyczne z baletów Piotra Czajkowskiego                                                                                                 

- opanował wiadomości i umiejętności wymagane na poszczególne oceny.

 Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

- prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,                           

- prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie nauczania,                                                                                                                                                                 - umie bezbłędnie wykonywać rytmy 7                                                                                                                            

- potrafi rytmizować teksty,                                                                                                                                         

- rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,                                                                                                                           

- zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie,                                                                                                 

- podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.                                                                                   

- wymienia określenia dynamiczne                                                                                                                                                 

- podaje określenia tempa                                                                                                                                                          

- wymienia nazwiska słynnych wirtuozów fortepianu                                                                                                          

- dzieli instrumenty strunowe na szarpane, smyczkowe i uderzane                                                                                                              

- wyjaśnia znaczenie terminów: kanon                                                                                                                                                          

- wymienia innych przedstawicieli baroku europejskiego                                                                                                     

- wymienia tytuły trzech oper Stanisława Moniuszki                                                                                                                

- wyjaśnia znaczenie terminu taniec klasyczny                                                                                                                       

- opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

 - poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,                                                

- poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,       

- wykonuje proste rytmy                                                                                                                                             

- rytmizuje łatwe teksty,                                                                                                                                             

- zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie i wie, co one oznaczają,                                                   

- prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy i zeszyt do piosenek.                                                                 

- wyjaśnia znaczenie niektórych terminów muzycznych                                                                                                   

- wymienia określenia wykonawcze                                                                                                                                                  

- podaje nazwy instrumentów strunowych                                                                                                             

- gra melodie z nut                                                                                                                                                                                                - opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

- niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,                                                                                                                                                                                                              - niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,                                                                                                  

- wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne                                                                                                     

- zna tylko niektóre terminy muzyczne,                                                                                                                

- prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.                                                                                               

- rozpoznaje brzmienia poszczególnych instrumentów strunowych                                                                     

- potrafi umiejscowić twórczość Bacha w epoce baroku                                                                                                    

- wyjaśnia znaczenie terminu balet                                                                                         

- opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą.

 

 Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

- niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,    

- niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,                                                                                          

- niechętnie podejmuje działania muzyczne,                                                                                                         

- myli terminy muzyczne,                                                                                                                   

- dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,                                                                                             

-najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

- mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do  przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy,                                                                                                                                                                            - nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających  z programu danej klasy.                                                                                                                                                                                 - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

 

Klasa 6

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

 - opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;                                                                                                                                                                                                                              - zdobywa dodatkową wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji;                                                                                                            

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne zadania, projekty;                                             

- potrafi zagrać melodie przewidziane w podręczniku oraz inne proste melodie na flecie                                                     

- umie zaśpiewać piosenki z podręcznika oraz spoza niego;                                                                           

- opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;                  

- potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;                                                                   

-  zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;                                                                 

- jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.                                                                         

- wyjaśnia znaczenie terminów: zespół wokalny, improwizacja,  opera                                                                                 

- wyjaśnia zasadę powstawania dźwięku w instrumentach dętych drewnianych, blaszanych                                         

- tłumaczy, czym jest orkiestra symfoniczna                                                                                                     

- określa ramy czasowe epoki klasycyzmu w muzyce                                                                                       

- opanował wiadomości i umiejętności wymagane na poszczególne oceny.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;                                                                                                                                                                                            - korzysta z różnych źródeł informacji;                                                                                                                

- na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;                                                                                   

- potrafi zagrać większość melodii przewidzianych w programie nauczania na flecie                                                              

- umie zaśpiewać większość piosenek przewidzianych w programie nauczania;                                                                     

- odrabia prace domowe;                                                                                                                                                                          - wyjaśnia znaczenie terminów chór

- rozpoznaje rodzaje głosów ludzkich                                                                                                       

- wyjaśnia znaczenie terminu operetka

- wymienia rodzaje zespołów kameralnych oraz orkiestr                                        

- podaje nazwy instrumentów wchodzących w skład wielkiej orkiestry symfonicznej                                                     

- wymienia nazwiska trzech klasyków wiedeńskich                                                                                                 

- podaje nazwiska kompozytorów XX wieku                                                                                                   

- opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dobrą, dostateczną i dopuszczającą.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:  

- opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;                                                                                                                                                                                             - korzysta z różnych źródeł informacji;                                                                                                        

- potrafi zagrać kilka melodii do piosenek na flecie                                                                                           

- umie zaśpiewać pieśni jednogłosowe poprawnie pod względem muzycznym;                                                               

- na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;                                                                                                             

- odrabia prace domowe;                                                                                                                            

- jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.                                                                                       

- wymienia głosy w chórze oraz rodzaje chórów                                                                                        

- wymienia polskich artystów muzyki rozrywkowej XX wieku                                                                          

- wyjaśnia znaczenie terminu recital,  filharmonia,  libretto                                                                                                                       

- podaje nazwy instrumentów dętych drewnianych i blaszanych                                                               

- opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dostateczną i dopuszczającą.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

- opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;          

- jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela;                                                                        

- potrafi zagrać na fecie melodie przewidziane w programie                                                                             

- umie zaśpiewać z akompaniamentem niektóre piosenki przewidziane w programie                                                    

- odrabia prace domowe;                                                                                                                               

- potrafi się skupić podczas słuchania koncertów muzycznych.                                                                            

- podaje nazwy instrumentów dętych drewnianych                                                                                        

- określa rolę dyrygenta

- opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

- w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;                                                                                                                                                    

- jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela;                                                                                                           

- potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie nauczania;                                                                                                                                                                                                          - -umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie nauczania;                            

- odrabia proste prace domowe;                                                                                                              

- najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.

 Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

 - nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);                                                                                                                                                              - nie jest w stanie wykonać prostych ćwiczeń nawet przy pomocy nauczyciela;                                                                  

- nie potrafi grać na żadnym instrumencie melodycznym;                                                                                     

- ma duże trudności z zaśpiewaniem jakiejkolwiek piosenki;                                                                                                      

- jest pasywny na lekcjach, nie uważa;                                                                                                            

- nie odrabia prac domowych;                                                                                                                

- nie wykazuje żadnych chęci nauczenia się czegokolwiek, nadrobienia braków i poprawienia ocen.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia

 

Dla uczniów, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom dostosowuje się wymagania w następujący sposób:

 1. W odpowiedziach ustnych nauczyciel zadaje dodatkowe, ukierunkowujące pytania.
 2. W pracach pisemnych przedłużenie czasu jeśli jest taka potrzeba
 3. Śpiewanie piosenki z korzystaniem z tekstu
 4. Jeśli uczeń ma opory - śpiewanie w grupie 2-3 osobowej
 5. Rozpoznawanie jedynie najważniejszych utworów muzycznych
 6. Ocenianie pozytywne nawet krótkich poprawnych odpowiedzi

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej

 

 1. Cząstkową ocenę niedostateczną uczeń może na własną prośbę poprawić na następnej lekcji, bądź w umówionym z nauczycielem terminie. Forma i zakres materiału jest ten sam.
 2. Wyższą roczną ocenę uczeń może otrzymać poprzez napisanie pisemnego sprawdzianu obejmującego wyznaczony przez nauczyciela zakres materiału, zaśpiewanie wyznaczonej piosenki oraz rozpoznanie określonych  utworów z literatury muzycznej.
 3. Formę i termin nauczyciel ustala bezpośrednio z uczniem.

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VII
„Lekcja muzyki”- WYD.: NOWA ERA

Przy wystawianiu oceny z muzyki bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  Ocena jest więc  relatywna, uzależniona od potencjału uczniów i prezentowanej przez nich postawy. Wystawiając konkretną ocenę z muzyki bierze się pod uwagę fakt, że jednym z podstawowych celów tego przedmiotu jest przygotowywanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu muzycznym kraju.

Przy ocenie  uwzględnia się  przede wszystkim zaangażowanie i wkład pracy, znajomość literatury muzycznej i związaną z tym wiedzę, a także umiejętność śpiewania i gry na instrumentach. Głośne czytanie nut oraz podawanie wiadomości z zakresu teorii i historii muzyki nie  stanowią jedynej podstawy do oceny ucznia lecz jeden z jej elementów.  Sprawdzanie znajomości tekstu piosenki odbywa się w trakcie jej wykonywania wokalnego przez ucznia.                                                                                   

Ocenie  podlegają następujące elementy:

 • śpiew,
 • •  gra (na instrumencie melodycznym - na flecie, na bum bum rurkach oraz na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych)
 • •  wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,                                                            
 • •  działania twórcze,                                                                                          
 • •  aktywność na lekcjach,                                                           
 • •  prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
 • Dodatkowo za uczestnictwo w amatorskim ruchu artystycznym (orkiestra dęta, zespoły taneczne i wokalne działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Batorzu) w każdym półroczu uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą.

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 2 razy na półrocze.

Uczeń na własną prośbę może poprawić oceną niedostateczną i dopuszczającą z kartkówki i sprawdzianu.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,                               
 • •  prawidłowo gra na różnych instrumentach melodycznych melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,                                   
 • •  potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,                                                                                         
 • •  posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na ocenę bardzo dobrą,                                                 
 • •  bierze czynny udział w pracach szkolnego zespołu muzycznego, jeśli taki jest prowadzony,                                                       
 • •  jest bardzo aktywny muzycznie,                                                                                                      
 • •  wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:       

 • prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość piosenek przewidzianych w programie nauczania,
 • •  prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w programie nauczania,    
 • •  umie bezbłędnie wykonywać rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,                                       
 • •  potrafi rytmizować teksty,                                                                                                             
 • •  rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,                                                                                     
 • •  zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy,                                                                         
 • •  podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,                          

•  poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,                                                                                                                   

•  wykonuje proste rytmy – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,                        

•  rytmizuje łatwe teksty,                                                                                                                                          

•  zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy i wie, co one oznaczają,                                                          

•  prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:                                                                                                 

•  niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania,           

•  niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,                                                                                        

•  wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,                                                                                                                                                                                      •  zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,                                                                   

• prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:                                                                                        

•  niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania,

•  niedbale, nie starając się poprawić błędów

, gra na instrumencie melodycznym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania

•  niechętnie podejmuje działania muzyczne,                                                                                                   

•  myli terminy i pojęcia muzyczne,                                                                                                                     

•  dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,                                                                                                      

•  najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.

 Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy. Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ucznia.

Kryteria oceniania – co oceniamy

 1. Podczas wystawiania oceny za śpiew bierze się  pod uwagę: poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                               

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się: poprawność muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                                                               

3.  Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych bierze się pod uwagę:                                                                                       

•  zaangażowanie i postawę podczas słuchania,                                                                                              

•  rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,                                                                                         

•  rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,                                                                   

•  podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,                                                                                

•  wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu).                                                                                      

4.  Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne ( odpytywanie tylko ochotników)

– bierze się pod uwagę:                                                                                                                                            

• rytmizację tekstów,                                                                                                                            

•  improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,                                                        

•  umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,                                                                                           

•  umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),      

•  umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.                                                                                

5.  Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą.  Za udział w występach na szkolnych akademiach śpiewając w zespole uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, a śpiewając partie solowe ocenę celującą.                                                                                                

 1. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń bierze się pod uwagę:                                     

• estetykę ogólną,                                                                                                                                    

• systematyczność,                                                                                                                                                                                   •  prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie  

              Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

                                                                             

Dla uczniów, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom dostosowuje się wymagania w następujący sposób:

 1. W odpowiedziach ustnych nauczyciel zadaje dodatkowe, ukierunkowujące pytania.
 2. W pracach pisemnych przedłużenie czasu jeśli jest taka potrzeba
 3. Śpiewanie piosenki z korzystaniem z tekstu
 4. Jeśli uczeń ma opory - śpiewanie w grupie 2-3 osobowej
 5. Rozpoznawanie jedynie najważniejszych utworów muzycznych
 6. Ocenianie pozytywne nawet krótkich poprawnych odpowiedzi

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia

 

Dla uczniów, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom dostosowuje się wymagania w następujący sposób:

 1. W odpowiedziach ustnych nauczyciel zadaje dodatkowe, ukierunkowujące pytania.
 2. W pracach pisemnych przedłużenie czasu jeśli jest taka potrzeba
 3. Śpiewanie piosenki z korzystaniem z tekstu
 4. Jeśli uczeń ma opory - śpiewanie w grupie 2-3 osobowej
 5. Rozpoznawanie jedynie najważniejszych utworów muzycznych
 6. Ocenianie pozytywne nawet krótkich poprawnych odpowiedzi

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej

 

 1. Cząstkową ocenę niedostateczną uczeń może na własną prośbę poprawić na następnej lekcji, bądź w umówionym z nauczycielem terminie. Forma i zakres materiału jest ten sam.
 2. Wyższą roczną ocenę uczeń może otrzymać poprzez napisanie pisemnego sprawdzianu obejmującego wyznaczony przez nauczyciela zakres materiału, zaśpiewanie wyznaczonej piosenki oraz rozpoznanie określonych  utworów z literatury muzycznej.
 3. Formę i termin nauczyciel ustala bezpośrednio z uczniem.