Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

  Edukacja wczesnoszkolna - klasa 2                     

Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca

Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań:

Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

 

Edukacja

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Ocena dopuszczająca

Ocena dostateczna

Ocena dobra

Ocena bardzo dobra

Ocena celująca

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Mówienie i słuchanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie i praca z tekstem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gramatyka   i ortografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na pytania nauczyciela odpowiada pojedynczymi wyrazami, nie zawsze na temat; nie skupia uwagi na wypowiedziach innych; najczęściej nie bierze udziału w rozmowach na

dany temat; odpowiada na pytania wyrazami lub pojedynczymi zdaniami; nie dostrzega

potrzeby zmiany intonacji głosu w stosowaniu zdań pytających, oznajmujących

i rozkazujących; z trudem poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych; wygłasza teksty z pamięci z pomocą nauczyciela.

 

 

Czyta bardzo wolno wyrazami; zniekształca dłuższe wyrazy, ma kłopoty w połączeniu ich w zdania; nie rozumie przeczytanego tekstu, wymaga dodatkowych wyjaśnień nauczyciela; czyta techniką mieszaną (najczęściej głosując) krótkie, opanowane teksty; nie rozumie cicho

przeczytanego tekstu.

 

 

 

 

Pismo nieczytelne, nie mieści się w liniaturze, odwraca litery; nie dostrzega potrzeby stosowania zasad

kaligrafii – nie dba o estetykę i stronę graficzną pisma; przepisuje tekst, popełniając liczne

błędy ortograficzne i interpunkcyjne; z pamięci i ze słuchu pisze tylko proste wyrazy; nie

zapamiętuje zasad pisowni ani ich nie stosuje; nie rozumie pojęć: głoska, litera, sylaba, wyraz,

zdanie; wyrazy i zdania z rozsypanek buduje tylko z pomocą nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W niewielkim stopniu opanował zasady ortograficzne; popełnia liczne błędy; przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i rodzaje zdań.

 

Wypowiada się pojedynczymi zdaniami; potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień; nieuważnie słucha wypowiedzi innych; wymaga zachęty do udziału w rozmowach na dany

temat; wypowiada się tylko na tematy, które go interesują, często w sposób mało

uporządkowany; popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne; powoli poszerza zakres

słownictwa i struktur składniowych; zazwyczaj nie przejawia zainteresowania czytaniem; wygłasza z pamięci proste teksty, czasami wymaga pomocy nauczyciela, próbuje zastosować odpowiednią intonację.

 

 

Czyta wolno,  popełnia błędy, które umie poprawić; rzadko stosuje znaki przestankowe; potrzebuje pomocy, wskazówek i wyjaśnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas pisania zazwyczaj nie stosuje zasad kaligrafii – nie dba o estetykę i stronę

graficzną pisma; przy przepisywaniu lub pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia błędy

ortograficzne i interpunkcyjne; zna zasady pisowni wyrazów wielką literą, ale ich nie stosuje;

z pomocą nauczyciela buduje wyrazy i zdania z rozsypanek;

kształt pisma nieprawidłowy, gubi i przestawia litery, nie zawsze mieści się w liniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stara się stosować zasady ortograficzne podczas przepisywania tekstu, w pisaniu z pamięci i ze słuchu; nie zawsze potrafi wskazać poznane części mowy.

Uczestniczy w rozmowie na określony temat; na pytania nauczyciela odpowiada prostymi zdaniami; umie poprawić swoje błędy językowe; dobiera właściwe formy

komunikowania się, stosuje pauzy i odpowiednią intonację głosu; czasami przejawia

zainteresowanie literaturą; systematycznie poszerza zakres słownictwa i struktur

składniowych; recytuje teksty z pamięci z odpowiednią intonacją.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyta teksty poprawnie, a po wcześniejszym przygotowaniu płynnie i wyraziście; na ogół rozumie przeczytany tekst; zazwyczaj rozumie cicho przeczytany tekst;

wskazuje w tekście potrzebne informacje i potrafi z nich skorzystać; odczytuje większość

znaków informacyjnych.

 

 

 

Zna

zasady kaligrafii, ale nie dba o estetykę pisma albo popełnia drobne błędy graficzne podczas

pisania; najczęściej pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania w obrębie

opracowanego słownictwa; wyróżnia zdania w tekście; buduje wyrazy z sylab, zdania

z rozsypanek wyrazowych;  przy pisaniu popełnia błędy, które umie poprawić; pismo nie zawsze staranne; potrzebuje wskazówek  nauczyciela przy redagowaniu i pisaniu kilkuzdaniowej wypowiedzi.

 

 

 

 

 

Przy pisaniu wyrazów z trudnościami ortograficznymi popełnia nieliczne błędy; rozpoznaje rodzaje zdań, stosuje wielką literę na początku zdania; wskazuje poznane części mowy przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

 

Wypowiada się samodzielnie rozbudowanymi zdaniami, które tworzą logiczną całość; uważnie słucha wypowiedzi innych; uczestniczy w rozmowach na tematy związane z życiem

rodzinnym, szkolnym oraz bierze aktywny udział w rozmowach inspirowanych literaturą;  wypowiada się na każdy

temat zdaniami złożonymi, poprawnymi pod względem gramatycznym i stylistycznym; recytuje dłuższe teksty z pamięci z odpowiednią intonacją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyta tekst biegle i wyraziście, stosując znaki interpunkcyjne; samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma; czyta cicho ze zrozumieniem; w miarę możliwości korzysta ze słowników ortograficznych

i encyklopedii; rozumie sens kodowania i dekodowania informacji; słucha w skupieniu

czytanych utworów; interesuje się literaturą dla dzieci.

 

 

Podczas pisania przestrzega zasad

kaligrafii; dba o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną; pisze poprawnie z pamięci i ze

słuchu opanowane wyrazy i proste zdania w obrębie opracowanego słownictwa; stosuje

wielką literę i kropkę w zdaniach; dostrzega różnice między głoską a literą, dzieli wyrazy na

sylaby, oddziela wyrazy w zdaniach, zdania w tekście;

pisze czytelnie, poprawnie i kształtnie, prawidłowo łączy litery i rozmieszcza je w liniaturze; samodzielnie układa i zapisuje swoje myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi; samodzielnie redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstów czytanek i lektur.

 

 

Zachowuje poprawną pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie opracowanego słownictwa; potrafi samodzielnie rozwinąć zdanie, opisać przedmiot; rozpoznaje i wskazuje części mowy.

 

 

Posiada bogaty zasób słownictwa, buduje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym; posiada bogate słownictwo; dostosowuje ton głosu do sytuacji; nadaje

właściwą intonację zdaniom pytającym, oznajmującym i rozkazującym; słucha ze

zrozumieniem wypowiedzi innych; korzysta z przekazanych informacji; prezentuje własne zdanie;

recytuje teksty z pamięci, stosując zmiany tonu głosu, tempa, pauzy i akcent logiczny.

 

 

 

 

 

Czyta głośno, biegle, płynnie i wyraziście teksty o rożnym stopniu trudności; samodzielnie wyszukuje informacje w encyklopediach i słownikach; potrafi czytać instrukcje i plany działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielnie układa i zapisuje teksty na określony temat; doskonale pisze ze słuchu, redaguje pisma użytkowe; wzorcowo pisze pod względem kaligraficznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawsze przestrzega zasad ortograficznych w różnych wypowiedziach pisemnych; rozpoznaje części mowy.

 

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

Liczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości praktyczne

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach, ale popełnia błędy; dodaje i odejmuje dziesiątkami w zakresie 100; wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem;

rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela.

 

Mierzy za pomocą linijki i zapisuje wynik pomiaru często popełniając błędy;

podaje i zapisuje daty jednym sposobem często popełniając błędy;

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- godzinnym, często popełniając błędy;

posługuje się pojęciem godzina.

 

 

 

 

 

 

Poprawnie dodaje i odejmuje  w zakresie 20, w tym z przekroczeniem progu dziesiątkowego; dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100; oblicza niektóre przykłady mnożenia w zakresie 30.

 

 

 

Wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 zł popełniając błędy;

mierzy za pomocą linijki i zapisuje wynik pomiaru;

odczytuje i zapisuje w systemie rzymskim od I do XII popełniając błędy;

podaje i zapisuje daty jednym sposobem;

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- godzinnych, posługuje się pojęciami:

godzina, minuta.

 

Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; zna zapis liczb do 100 i radzi sobie z obliczeniem sum i różnic; mnoży i dzieli w zakresie30; samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe, także na porównywanie różnicowe.

 

Posługuje się poznanymi jednostkami miar dotyczącymi mierzenia długości,

szerokości i wysokości (mm, cm), ważenia (kg), odmierzania płynów (l) popełniając

nieliczne błędy;

odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

podaje i zapisuje daty różnymi sposobami;

wykonuje proste obliczenia kalendarzowe;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- godzinnym, popełniając nieliczne

błędy;

posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, minuta; wykonuje proste obliczenia

zegarowe.

 

 

Sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego; sprawnie oblicza sumy i różnice w zakresie 100; oblicza działania z okienkami;  mnoży i dzieli w zakresie30; samodzielnie rozwiązuje, przekształca i układa zadania z treścią.

 

 

Wykonuje obliczenia dotyczące poznanych miar;

wykonuje obliczenia kalendarzowe;

odczytuje wskazania zegarów w systemach 12- i 24- godzinnym, posługuje się

pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje obliczenia zegarowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biegle dodaje i odejmuje w pamięci w  zakresie 100; oblicza działania z okienkami; sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 30; rozwiązuje, układa i przekształca zadania o rożnym stopniu trudności.

 

 

 

 

 

Posługuje się biegle wiadomościami praktycznymi – odczytuje wskazania zegara,

mierzy, waży, liczy pieniądze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

 

 

 

Ma duże problemy z praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy; zna nazwy kilku owoców i warzyw; myli elementy budowy kwiatu;

słabo rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w wybranych środowiskach

przyrodniczych;

słabo orientuje się jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt;

z pomocą podaje kolejne pory roku;

jest niesamodzielny w obserwowaniu zjawisk atmosferycznych, wymaga kierowania

przez nauczyciela;

ubiera się stosownie do pory roku;

nie rozumie zagadnień ekologicznych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń często wywołuje lub wchodzi w konflikty w kontaktach z rówieśnikami; rzadko

okazuje szacunek innym osobom; zdarza się, że nie przestrzega reguł prawdomówności; nie

zawsze identyfikuje się z rodziną i tradycjami; często nie wywiązuje się z obowiązków; nie

ma potrzeby pomagać innym i dzielić się z potrzebującymi; słabo orientuje się w najbliższej

okolicy, ważniejszych obiektach, tradycjach; ma problemy z przestrzeganiem zasad

bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostrzega cykliczność pór dni i roku; zna większość nazw owoców i warzyw uprawianych w Polsce;

nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór

roku;

wie jak opiekować się roślinami i zwierzętami hodowanymi w domu, ale nie jest

obowiązkowy w pełnieniu tych funkcji;

rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta;

zna zasady zdrowego odżywiania się;

z drobnymi wskazówkami wymienia elementy krajobrazu swojej okolicy;

słabo orientuje się w zagadnieniach ekologicznych;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń nie zawsze odróżnia dobro i zło w kontaktach z rówieśnikami; czasami nie przestrzega

reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych; zdarza się, że

niegrzecznie zwraca się do innych; nie pamięta o oddaniu pożyczonych rzeczy; wie, jakie

relacje są między najbliższymi; nie zawsze rzetelnie wywiązuje się z obowiązków; rozumie

potrzebę utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami, jednak czasami wchodzi z nimi

w konflikt; nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

 

Potrafi obserwować przyrodę i wiązać przyczyny wybranych zjawisk ze skutkami; rozpoznaje owoce i warzywa uprawiane w Polsce; wie jakie warunki są niezbędne, aby rośliny i zwierzęta prawidłowo się rozwijały

rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

przyrodniczych;

zna sposoby przystosowania zwierząt do poszczególnych pór roku;

zna wybrane elementy typowych krajobrazów Polski;

wymienia przykłady zwierząt i roślin żyjących w środowisku wodnym;

zna kolejne pory roku;

wie jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek i jak można im

przeciwdziałać;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń wie, że warto być mądrym i pomagać potrzebującym; stara się być prawdomówny,

uczciwy i koleżeński; wie, że pożyczone rzeczy należy oddać; zna obowiązki wynikające

z przynależności do rodziny; zna relacje między najbliższymi; wywiązuje się z podjętych

obowiązków; zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty, tradycje; stara się przestrzegać

zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuje i wypowiada się według podanych kryteriów na temat zjawisk

atmosferycznych  (temperatura, wiatr, opady ) typowych dla poszczególnych pór

roku;

rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach

przyrodniczych ( park, las, pole, sad i ogród );

zna warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt oraz ich sposoby przystosowania

do poszczególnych pór roku;

rozpoznaje wybrane elementy typowych krajobrazów Polski i ich wpływ na warunki

życia roślin i zwierząt;

orientuje się jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt;

zna zagrożenia dla środowiska ze strony człowieka, chroni przyrodę;

wie, jakie znaczenie ma woda w życiu ludzi, roślin i zwierząt;

dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych i wie, jak zachować się w

różnych sytuacjach;

 

 

 

Uczeń potrafi odróżnić, co jest dobre i wartościowe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

jest prawdomówny; potrafi oddać pożyczone rzeczy i nie niszczy ich; identyfikuje się

z rodziną i jej tradycjami; wywiązuje się z podejmowanych obowiązków i umów; pomaga

innym i umie dzielić się z potrzebującymi; Zna najbliższą okolicę, ważniejsze obiekty,

tradycje; rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu

zamieszkania; troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Wiadomościami i umiejętnościami wykracza poza program klasy drugiej;

tworzy i kompletuje samodzielnie zbiory, kolekcje oraz gromadzi eksponaty

o tematyce przyrodniczej, które potrafi zaprezentować na zajęciach;

korzysta z dodatkowej literatury oraz formułuje wnioski na podstawie samodzielnie

przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń;

bierze udział w konkursach i osiąga w nich satysfakcjonujące wyniki;

podejmuje się dodatkowych zadań  (dodatkowe prace domowe, przygotowanie

projektów tematycznych ), bierze czynny udział w akcjach na rzecz świata roślin

i zwierząt;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń doskonale rozumie pojęcia prawdy i kłamstwa; zna zasady bycia dobrym kolegą, jest

uczynny i uprzejmy wobec innych; zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest

prawdomówność; stara się przeciwdziałać kłamstwu i obmowie; zawsze pamięta o oddaniu

pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich; potrafi okazać swoim bliskim miłość i przywiązanie;

identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami, szkołą, miastem, krajem; podejmuje obowiązki

domowe i rzetelnie się z nich wywiązuje; pomaga innym i chętnie dzieli się z potrzebującymi;

prezentuje dużą wiedzę na temat swojej miejscowości, ważniejszych obiektów, tradycji; wie,

do kogo i w jaki sposób może się zwrócić o pomoc; zawsze przestrzega zasad

bezpieczeństwa.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela; posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu utrudniają zdobywanie wiedzy; nie przygotowuje się do lekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko z pomocą nauczyciela lub kolegów posługuje się komputerem w podstawowym

zakresie; uruchamia programy z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem i

wyłącza go;

często niepoprawnie korzysta z myszy komputerowej i klawiatury;

z pomocą nauczyciela i kolegów tworzy schematyczne prace graficzne i dokumenty tekstowe;

nie pamięta o sposobie korzystania z nowo poznanych opcji w programach lub zadaniach;

nie potrafi samodzielnie korzystać z Internetu;

nie zawsze pamięta o niebezpieczeństwach wynikających z anonimowości kontaktów

i podawania swojego adresu w sieci;

nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu

i multimediów.

 

Z niewielką pomocą nauczyciela lub kolegów posługuje się komputerem w podstawowym

zakresie: uruchamia programy z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem i

wyłącza go;

z reguły poprawnie i z drobną pomocą nauczyciela korzysta z myszy i klawiatury;

tworzy proste prace graficzne i tekstowe wykorzystując dodatkowe opcje;

z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się aplikacjami zawartymi na płycie CD

dołączonej do podręcznika;

z pomocą nauczyciela korzysta z Internetu

ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania

swojego adresu w sieci;

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

Samodzielnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia programy

z płyty CD i dysku komputera, kończy pracę z komputerem i wyłącza go;

samodzielnie i poprawnie korzysta z myszy i klawiatury;

wykorzystuje wszystkie narzędzia poznanych programów graficznych i edytorów tekstu;

tworzy bogate w szczegóły prace graficzne i poprawne prace tekstowe; wykorzystuje różne

opcje zawarte w programach;

ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania

swojego adresu w sieci;

stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

Uczeń interesuje się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;

samodzielnie korzysta z programów użytkowych i dla dzieci zawartych na różnych nośnikach;

korzysta z różnych opcji dostępnych w programach;

dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi uczniami i nauczycielem;

samodzielnie tworzy oryginalne prace graficzne wykorzystując różnorodne i zaawansowane

opcje programów;

samodzielnie tworzy dokumenty tekstowe, prezentacje multimedialne;

wyszukuje informacje zawarte na stronach internetowych; korzysta z poczty elektronicznej.

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niechętnie podejmuje działalność techniczną;

 nie zawsze zachowuje zasady bezpieczeństwa; posługując się narzędziami;

nie umie korzystać z instrukcji ;

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste prace techniczne;

 nie potrafi zaplanować swoich działań;

 prace są nieestetyczne;

 nie zachowuje porządku w miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów

w dalszym uczeniu się;

 wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy; nie potrafi

rozplanować pracy;

 rozpoznaje niektóre materiały i urządzenia;

wykonuje prace mało estetyczne i ubogie w szczegóły, zazwyczaj niedokończone;

 nie zawsze zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy;

często nie jest zaangażowany w powierzone mu zadanie;

zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy, ale nie zawsze ich przestrzega;

 zna podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Praca nie zawsze jest staranna, estetyczna i dokładna oraz nie zawsze jest skończona;

 zazwyczaj zachowuje ład i porządek w miejscu pracy, nie zawsze posiada wszystkie

potrzebne materiały do pracy;

 pracuje zgodnie z instrukcją po jej objaśnieniu przez nauczyciela; potrzebuje dodatkowej

motywacji, żeby doprowadzić pracę do końca; zna zasady bezpieczeństwa pracy i zabawy

i stara się je stosować w praktyce,; potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym;

 zna numery alarmowe.

 

 

 

 

 

 

 Opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

 potrafi pracować zgodnie z instrukcją; dobiera odpowiedni materiał;

 praca jest wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły i zazwyczaj skończona;

 zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy; racjonalnie wykorzystuje czas

i zgromadzony materiał; jest zawsze przygotowany do zajęć;

 zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabawy; orientuje się w zasadach ruchu

 drogowego; wie kogo powiadomić w razie wypadku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma twórcze podejście do zadań technicznych; wykonuje je estetycznie, dokładnie;

racjonalnie wykorzystuje czas i zgromadzony materiał; utrzymuje ład i porządek na

stanowisku pracy, jest zawsze przygotowany do zajęć;

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce;

 samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, dobiera odpowiedni materiał;

przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i zabaw;

 zna i stosuje  zasady ruchu drogowego

 wie jak się zachować w sytuacji wypadku.

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Niechętnie podejmuje działalność plastyczną ;

 w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu;

 rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę;

 ma problemy z wykonaniem pracy na podany temat;

prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymaga zawsze zachęty, aby wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia; nie zawsze potrafi

zastosować wymagane techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 zdarza się, że ma trudności z podjęciem działań;

 tylko z pomocą posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa,

faktura;

 potrzebuje zachęty, aby zilustrować sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią,

opowiadaniem, muzyką;

 nawet z pomocą ma trudności z rozpoznaniem wybranych dziedzin sztuki: architektury,

malarstwa, rzeźby, grafiki;

 prace nie zawsze wykonuje na temat, schematycznie, niewłaściwie rozmieszczając i

rozplanowując elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 prace wykonuje nieestetycznie, często ich nie kończy;

 ma trudności z utrzymaniem na stanowisku pracy ładu i porządku, nie potrafi racjonalnie

wykorzystać zgromadzony materiał; często nie jest przygotowany do zajęć.

 

Wymaga zachęty, aby wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia, stosując wymagane techniki

plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

z pomocą posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,

opowiadaniem, muzyką;

 tylko z pomocą rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę,

grafikę;

 prace najczęściej wykonuje na temat, najczęściej schematycznie, nie zawsze właściwie

rozmieszczając i rozplanowując elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 prace wykonuje niezbyt estetycznie, nie zawsze do końca;

 ma trudności z utrzymaniem na stanowisku pracy ładu i porządku, nie potrafi racjonalnie

wykorzystać zgromadzony materiał; nie jest zawsze przygotowany do zajęć.

 

Chętnie i z zaangażowaniem wyraża swoje doświadczenia i przeżycia, stosując wymagane

techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

 ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,

opowiadaniem, muzyką;

 rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada

się na ich temat;

 prace zawsze wykonuje na temat, z dbałością o szczegóły, właściwie rozmieszczając i

rozplanowując elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni; prace wykonuje estetycznie,

dokładnie i najczęściej do końca;

 zachowuje na stanowisku pracy ład i porządek, racjonalnie wykorzystuje zgromadzony

materiał; jest zawsze przygotowany do zajęć.

 

Bardzo chętnie i dużym zaangażowaniem, w sposób twórczy wyraża swoje doświadczenia i

przeżycia, stosując różne techniki plastyczne na płaszczyźnie i w przestrzeni;

 posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

 ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią,

opowiadaniem, muzyką;

 rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada

się na ich temat;

 prace zawsze wykonuje na temat, ze szczególną dbałością o szczegóły, właściwie

rozmieszczając i rozplanowując elementy pracy na płaszczyźnie i w przestrzeni; prace

wykonuje oryginalnie, estetycznie, dokładnie i zawsze do końca;

 zachowuje na stanowisku pracy ład i porządek, racjonalnie wykorzystuje czas i

zgromadzony materiał; jest zawsze przygotowany do zajęć.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Słabo zna słowa i melodię poznanych piosenek; niechętnie śpiewa;

 z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty;

 nie umie wystukać prostego rytmu, myli wartości nut;

 nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki;

 rozpoznaje instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć;

 nie zapamiętuje prostego układu ruchowego ;

potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce.

 

 

 

Jest mało zaangażowany we wspólne śpiewanie i muzykowanie; zwykle nudzi się i nie

śpiewa w zespole; nie podejmuje śpiewu indywidualnie; nie zna tekstów piosenek, przekręca

słowa; słabo zna podstawowe elementy muzyki; nie potrafi określić tempa, rytmu i melodii;

niechętnie i z małym zaangażowaniem słucha muzyki (często przeszkadza); odtwarza

muzykę niechętnie; nie podejmuje nauki kroków podstawowych ludowych tańców.

 

Jest zazwyczaj zaangażowany we wspólne śpiewanie i muzykowanie; zachęcony, potrafi

zaśpiewać indywidualnie i w zespole piosenki programowe; niedokładnie zna słowa

piosenek; umie zaśpiewać z małą pomocą hymn narodowy; popełnia błędy odtwarzając rytm;

tworząc formy muzyczne wymaga pomocy ; słucha muzyki nieuważnie; stara się naśladować

podstawowe kroki i figury tańców ludowych.

 

Jest zawsze zaangażowany w podejmowanie wszelkich form działalności muzycznej; chętnie

śpiewa indywidualnie i w zespole; zna piosenki programowe i śpiewa je z pamięci; zna hymn

narodowy; potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych i melodycznych proste rytmy

i krótkie zapisy nutowe; reaguje na zmianę tempa, dynamiki i metrum; rozróżnia

podstawowe elementy muzyki; wyraża za pomocą ruchu wartości podstawowych nut i pauz; słucha muzyki, potrafi wyrazić plastycznie jej

charakter; tworzy proste śpiewanki muzyczne; tańczy podstawowe kroki i wybrane figury

prostych tańców ludowych.

 

Wyróżnia się w podejmowaniu form działalności muzycznej; bardzo chętnie śpiewa

indywidualnie i w zespole; zna teksty piosenek programowych, potrafi je zaśpiewać

z pamięci, dobrze zna hymn narodowy; gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

proste rytmy, reaguje na zmianę tempa, metrum i dynamiki;

Rozróżnia podstawowe elementy muzyki (rytm, melodia, akompaniament); wyraża ruchowo

czas trwania wartości nut i pauz (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta i ósemka); aktywnie słucha muzyki i umie określić jej

charakter; zna głosy ludzkie (sopran, alt, tenor, bas) oraz instrumenty muzyczne (fortepian,

gitara, skrzypce, trąbka); w zakresie twórczości muzycznej tworzy śpiewanki i improwizuje

głosem; tańczy podstawowe kroki i figury polskich tańców ludowych.

 

    WYCHOWANIE  FIZYCZNE
Głównym kryterium oceniania ucznia będzie:

- postawa ucznia

- jego osobiste

  zaangażowanie

- indywidualny wysiłek

 

Rzadko przestrzega zasad rywalizacji;

 rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego;

niechętnie i niepoprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

nie angażuje się w grach zespołowych;

 rzadko reaguje właściwie na zwycięstwo i porażkę;

rzadko przestrzega zasad higieny.

 

 

Wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne;

uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, ale szybko się zniechęca i wycofuje

z zabawy;

nie zawsze stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw;

czasami narusza zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń;

wie, że należy dbać o zdrowie, ale nie zawsze stosuje się do zasad higieny zdrowotnej.

 

 

Sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

dobrze radzi sobie z pokonywaniem torów przeszkód;

chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych;

zna zasady gier zespołowych;

wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; stara się korzystać z aktywnych form

wypoczynku.

Jest sprawny fizycznie; zręcznie i szybko realizuje zadania sportowe;

ćwiczenia wykonuje właściwą techniką i dokładnie;

wykazuje dużą aktywność w wykonywaniu zadań ruchowych; współpracuje

z partnerem i drużyną;

wie, jaki wpływ mają ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka; stara się

przestrzegać poznanych zasad higieny zdrowotnej.

 

Jest bardzo sprawny fizycznie, zwinnie i szybko pokonuje przeszkody; rzuca

i chwyta piłkę;

bezbłędnie i z wielkim zaangażowaniem wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach, grach zespołowych i ćwiczeniach

terenowych;

rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka; przestrzega

poznanych zasad higieny zdrowotnej;

reprezentuje szkołę w zawodach.