Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

Wymagania na poszczególne oceny dla uczniów klas III

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE SŁUCHANIA I MÓWIENIA

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

Potrafi właściwie wykorzystać przekazywane informacje w różnych sytuacjach.

Wyróżnia się kulturą słuchania i wypowiadania się.

Swoją spójną i logiczną wypowiedzią potrafi zaciekawić słuchaczy.

 

Z powodzeniem bierze udział w klasowych dyskusjach.

 

Systematycznie i z sukcesami bierze udział w szkolnych konkursach recytatorskich.

 

 

 

 

 

Bardzo uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia.

W różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia,
w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajem­nego zrozumienia. Okazuje szacunek wypowiadającej się osobie.

Słucha w miarę uważnie w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajem­nego zrozumienia.

Niezbyt uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób z otoczenia.

Nie słucha wypowiedzi  nauczyciela i innych osób z otoczenia.

Korzysta z przekazywanych informacji.

Przeważnie korzysta
z przekazywanych informacji.

Nie zawsze potrafi wykorzystać przekazywane informacje.

Zazwyczaj nie jest
w stanie wykorzystać przekazywanych informacji.

Nie jest w stanie wykorzystać wysłuchanych informacji.

Wykonuje zadanie według wysłuchanej instrukcji.

Przeważnie wykonuje zadanie według wysłuchanej instrukcji.

Nie zawsze wykonuje zadanie według wysłuchanej instrukcji.

Z pomocą wykonuje zadanie według wysłuchanej instrukcji.

Nawet z pomocą nie wykonuje zadania według wysłuchanej instrukcji.

Słucha z uwagą lektur
i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów
i inne osoby.

Przeważnie słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby.

Nie zawsze  słucha 
z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby.

Na ogół nie słucha
z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów i inne osoby.

Nie słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów
i inne osoby.

Bardzo dobrze zna formy użytkowe w teorii i praktyce.

Dobrze zna formy użytkowe, potrafi
z nich korzystać.

Na ogół zna formy użytkowe i potrafi odszukać w tych formach proste informacje.

Bez pomocy nauczyciela nie odróżnia prostych form użytkowych i nie potrafi z nich skorzystać.

Nie zna żadnych form użytkowych.

Wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując  adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego.

Wypowiada się, stosując  adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego.

Czasem wypowiada się, stosując adekwatne do sytuacji techniki języka mówionego.

Ma problem z wypowiadaniem się
z zastosowaniem  adekwatnych do sytuacji technik języka mówionego.

Nie wypowiada się z zastosowaniem adekwatnych do sytuacji technik języka mówionego.

Poprawnie formułuje pytania dotyczące sytuacji.

Formułuje pytania dotyczące sytuacji.

Stara się formułować pytania dotyczące sytuacji.

Z pomocą formułuje pytania dotyczące danej sytuacji.

Nie formułuje pytań dotyczących danej sytuacji.

Wypowiada się w for­mie uporządkowanej
i rozwiniętej na podane tematy.

Wypowiada się w for­mie uporządkowanej na podane tematy.

Nie zawsze wypowiada się w formie uporządkowanej na podane tematy.

Na ogół nie wypowiada się w for­mie uporządkowanej na podane tematy.

Nie wypowiada się
w formie uporządkowanej na podane tematy.

Porządkuje swoją wypowiedź, poprawia w niej błędy.

Porządkuje swoją wypowiedź.

Na ogół porządkuje swoją wypowiedź.

Ma problem z porządkowaniem swojej wypowiedzi.

Nie porządkuje swojej wypowiedzi.

Układa w formie ustnej ciekawe i spójne opowiadanie.

Układa w formie ustnej spójne opowiadanie.

Układa w formie ustnej   opowiadanie.

Z pomocą układa w formie ustnej opowiadania.

Nie układa w formie ustnej opowiadania.

Pięknie i wyraziście recytuje wiersze i pro­zę.

Pięknie recytuje wiersze i prozę.

Recytuje wiersze i prozę.

Podejmuje próby recytacji wierszy i prozy.

Nie podejmuje próby recytacji wierszy i prozy.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

 

Czyta płynnie różne teksty, stosując pauzy gramatyczne i logiczne, rozumie ich treść.

 

Samodzielnie, poprawnie wyszukuje i wskazuje w tekstach oraz w słowni­kach i encyklopedii potrzebne informacje .

 

Jest aktywnym czytelnikiem literatury dziecięcej.

Systematycznie korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej i miejskiej.

 

Ma kształtne i czytelne pismo – pisze wzorcowo.

 

Bezbłędnie stosuje zasadę pisowni wielka literą.

 

Z łatwością pisze teksty użytkowe.

 

Sprawnie układa i zapi­suje plan wydarzeń.

 

Porządkuje alfabetycznie wyrazy.

 

 

 

 

 

Bardzo dobrze czyta
i rozumie teksty literackie i informa­cyjne przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski.

Dobrze czyta i rozu­mie teksty przezna­czone dla dzieci na I etapie edukacyjnym
i wyciąga z nich wnioski.

Zazwyczaj rozumie teksty przeznaczone dla dzieci, chociaż nie zawsze wyciąga z nich dobre wnioski.

Nie czyta zbyt dobrze i zazwyczaj nie rozumie tekstów przeznaczonych dla dzieci na tym etapie edukacji.

Nie czyta i nie rozumie tekstów przeznaczo­nych dla dzieci na tym etapie edukacji.

Potrafi szybko i spraw­nie wyszukać w tekście wszystkie potrzebne informacje.

Wyszukuje w tekście potrzebne informa­cje.

Stara się wyszukiwać
w tekście potrzebne informacje i zazwyczaj potrafi odpowiedzieć na proste pytania do tekstu.

Ma trudności z wyszukiwaniem potrzeb­nych informacji
w tekście.

Nie potrafi wyszukiwać potrzebnych informacji w tekście.

Właściwie korzysta ze słowników i encyklopedii dla dzieci.

W miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii dla dzieci.

Stara się korzystać ze słowników i encyklope­dii w miarę swoich możliwości.

Bardzo rzadko korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci.

Nie korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci.

Przejawia bardzo dużą wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi.

Przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi.

W miarę równomiernie poszerza swój zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi.

Niezbyt chętnie uczestniczy w zaję­ciach literackich
i kulturowych, ma ograniczony zasób słownictwa.

Niechętnie uczestniczy w zajęciach literackich i kulturowych, ma kłopot z wysłowieniem myśli.

W tekście literackim bardzo dobrze zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów.

W tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów.

Zazwyczaj potrafi określić czas i miejsce akcji oraz wskazać głównych bohaterów opowiadań i baśni.

Nie potrafi bez pomocy nauczyciela określić miejsca
i czasu akcji oraz głównych bohaterów.

Nie potrafi pracować
z tekstem literackim.

Ma bardzo dużą potrzebę kontaktu
z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki i wypowiada się na ich temat.

Ma potrzebę kontaktu z literaturą
i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki i wypowiada się na ich temat.

Nie zawsze ma  potrzebę kontaktu z literaturą
i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie
i wskazane przez nauczyciela książki
i wypowiada się na ich temat.

Niezbyt lubi czytać
i wypowiadać się na tematy związane
z książkami.

Nie lubi literatury, nie czyta i nie wypowiada się na temat książek.

Pisze czytelnie, płynnie zdania i tekst ciągły, rozmieszcza właściwie tekst w zeszycie.

Na ogół pisze czytelnie, płynnie zdania i tekst ciągły, rozmieszcza właściwie tekst
w zeszycie.

Na ogół pisze zdania
i tekst ciągły, rozmieszcza właściwie tekst w zeszycie.

Pisze z błędami zdania i tekst ciągły, nie zawsze rozmieszcza właściwie tekst
w zeszycie.

Pisze z licznymi błędami zdania i tekst ciągły, nie potrafi rozmieścić właściwie tekstu w zeszycie.

Samodzielnie układa
i zapisuje spójne i logiczne opowiadanie złożone z 6–10 zdań oraz opis.

Samodzielnie układa i zapisuje opowiadanie złożone z 6–10 zdań oraz opis.

Układa i zapisuje opowiadanie złożone
z 6 zdań oraz opis.

Z pomocą układa i za-pisuje opowiadanie złożone z 4 zdań oraz krótki opis.

Nawet z pomocą nie układa i nie zapisuje opowiadania złożonego z 4 zdań oraz krótkiego opisu.

Samodzielnie pisze spójną i poprawną  notatkę, życzenia, ogłoszenie i inne poznane formy użytkowe, wykorzystując aplikacje komputerowe.

Samodzielnie pisze  notatkę, życzenie, ogłoszenie i inne poznane formy użytkowe, wykorzystując aplikacje komputerowe.

Pisze notatkę, życzenia, ogłoszenie i inne poznane formy użytkowe, wykorzystując aplikacje komputerowe.

Z pomocą pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie i inne poznane formy użytkowe, wyko­rzystując aplikacje komputerowe.

Nawet z pomocą nie pisze notatki, życzeń, ogłoszenia i innych poznanych form użytkowych, nie wykorzystuje aplikacji komputerowych.

Poprawie pisze z pa­mięci i ze słuchu.

Z drobnymi błędami pisze z pamięci i ze słuchu.

Z błędami pisze z pa­mięci i ze słuchu.

Z wieloma błędami pisze z pamięci i ze słuchu.

Nie pisze z pamięci i ze słuchu.

Poprawnie porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery.

Porządkuje wyrazy
w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery.

Porządkuje wyrazy w ko-lejności alfabetycznej według pierwszej litery.

Z pomocą porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery.

Nawet z  pomocą nie porządkuje wyrazów
w kolejności alfabetycznej według pierw­szej litery.

Poprawnie zapisuje liczebniki, tytuły książek, nazwy geograficzne.

Z drobnymi błędami zapisuje liczebniki, tytuły książek, nazwy geograficzne.

Z błędami zapisuje liczebniki, tytuły książek, nazwy geograficzne.

Z licznymi błędami zapisuje liczebniki, tytuły książek, nazwy geograficzne.

Nie potrafi poprawnie zapisać liczebników, tytułów książek, nazw geograficznych.

Samodzielnie zapisuje plan wypowiedzi.

Zapisuje plan wypowiedzi.

Ma problem z ułożeniem i zapisaniem  planu wypowiedzi.

Ma duży problem
z ułożeniem i zapisa­niem planu wypowiedzi.

Nie układa i nie zapisuje planu wypowiedzi.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I SAMOKSZTAŁCENIA

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

 

Samodzielnie pisze swobodne teksty, zachowując poprawność ortograficzną i interpunk­cyjną.

 

Biegle posługuje się alfabetem w codziennych sytuacjach.

 

Odznacza się dużą wrażliwością na słowo, zmysłem estetycznym
i wielką motywacją do poznawania literatury.


Umie wykorzystać wszystkie dostępne źródła, aby rozwijać swoje zainteresowania literackie i językowe.

Bezbłędnie rozpoznaje rodzaje zdań.

Poprawnie rozpoznaje rodzaje zdań.

Rozpoznaje rodzaje zdań.

Ma problem z rozpo­znawaniem rodzajów zdań.

Nie rozpoznaje rodzajów zdań.

Bezbłędnie  przekształca zdania pojedyncze w złożone
i odwrotnie.

Poprawnie przekształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie.

Przekształca zdania pojedyncze w złożone
i odwrotnie.

Z pomocą prze­kształca zdania pojedyncze w złożone i odwrotnie.

Nawet z pomocą nie przekształca zdań pojedynczych w zło­żone i odwrotnie.

Rozróżnia i nazywa poznane części mowy.

Rozróżnia  poznane części mowy.

Na ogół rozróżnia  poznane części mowy.

Myli poznane części mowy.

Nie zna poznanych części  mowy.

Samodzielnie sprawdza poprawność zapisu, korzystając ze słownika ortograficz­nego.

Sprawdza popraw­ność zapisu, korzystając ze słow­nika ortograficznego.

Nie zawsze sprawdza poprawność zapisu, korzystając ze słownika ortograficznego.

Z pomocą  sprawdza poprawność zapisu, korzystając ze słow­nika ortograficznego.

Nawet z pomocą nie sprawdza poprawności zapisu nie korzysta ze słownika ortograficz­nego.

Wykorzystuje nabyte umiejętności do roz­wiązywania problemów i eksplora­cji świata, dbając
o własny rozwój
i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

Stara się wykorzysty­wać nabyte umiejęt­ności do rozwiązywa­nia problemów i eks­ploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strate­gie uczenia się.

Próbuje wykorzystywać  nabyte umiejętności do rozwiązywania proble­mów i eksploracji świata, dbając o własny rozwój
i tworząc indywidualne strategie uczenia się.

Z pomocą wykorzy­stuje  nabyte umiejęt­ności do rozwiązywa­nia problemów, nie tworzy własnych strategii uczenia się.

Ma problem z  wyko­rzystywaniem nabytych umiejętności do roz­wiązywania proble­mów, nie tworzy własnych strategii uczenia się.

                 


EDUKACJA MATEMATYCZNA

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA STOSUNKÓW PRZESTRZENNYCH

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

świetnie orientuje się
w przestrzeni.

Bezbłędnie określa
i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób.

Poprawnie określa
i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób.

Na ogół poprawnie określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób.

Nie zawsze poprawnie określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób.

Niepoprawnie określa
i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób.

Bezbłędnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów.

Poprawnie dokonuje klasyfikacji przedmio­tów.

Na ogół poprawnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów.

Nie zawsze poprawnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów.

Niepoprawnie dokonuje klasyfikacji przedmio­tów.

Bezbłędnie posługuje się pojęciami pion, poziom, skos.

Poprawnie posługuje się pojęciami pion, poziom, skos.

Na ogół poprawnie posługuje się pojęciami pion, poziom, skos.

Nie zawsze poprawnie posługuje się pojęciami pion, poziom, skos.

Niepoprawnie posługuje się pojęciami pion, poziom, skos.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA LICZB I ICH WŁASNOŚCI ORAZ POSŁUGIWANIA
SIĘ LICZBAMI  I CZYTANIA TEKSTÓW MATEMATYCZNYCH

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

 

Biegle liczy kolejno (w przód i tył), dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100
i setkami w zakresie 1000, tysiącami w zakresie miliona.

 

Sprawnie zapisuje
i odczytuje liczby
w zakresie miliona, porównuje dowolne dwie liczby słownie
i z użyciem znaków.

 

Bezbłędnie i sprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 1000 (bez algoryt­mów działań pisem­nych).

 

Samodzielnie rozwiązuje złożone zadania tekstowe,
w tym na porównywanie różnicowe, równania z niewiadomą w postaci okienka.

 

Stosuje własne strategie liczenia
w czasie wykonywania obliczeń i rozwia­zywania zadań.

 

Wyróżnia się myśleniem matematycznym i logicznym podczas tworzenia łamigłówek matematycznych.

 

W pełni wykorzystuje własną aktywność artystyczną, tech­niczną i konstruk­cyjną.

 

Wykorzystuje nabyte wiadomości i umie­jętności do rozwią­zywania problemów
i działań twórczych.


Dba o własny rozwój i tworzy indywidu­alne strategie uczenia się.

Sprawnie liczy kolejno (w przód i tył), dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100
i setkami w zakresie 1000, tysiącami w zakresie miliona.

Poprawnie liczy kolejno (w przód i tył), dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100
i setkami w zakresie 1000, tysiącami w za­kresie miliona.

Stara się poprawnie liczyć kolejno (w przód
i tył), dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000, tysiącami w zakre­sie miliona.

Popełnia błędy w liczeniu kolejno (w przód i tył), dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100
i setkami w zakresie 1000, tysiącami w zakresie miliona.

Błędnie liczy kolejno
(w przód i tył), dziesiąt­kami od danej liczby
w zakresie 100 i setkami w zakresie 1000, tysią­cami w zakresie miliona.

Bezbłędnie zapisuje
i odczytuje liczby
w zakresie 1000, oraz wybrane liczby do miliona, porównuje dowolne dwie liczby słownie i z użyciem znaków.

Poprawnie zapisuje
i odczytuje liczby
w zakresie 1000, oraz wybrane liczby do miliona, porównuje dowolne dwie liczby słownie i z użyciem znaków.

Z pomocą  zapisuje i od­czytuje liczby w zakresie 1000, oraz wybrane liczby do miliona, po­równuje dowolne dwie liczby słownie i z uży­ciem znaków, czasami popełnia błędy.

Ma trudności w zapisywa­niu i odczytywaniu liczb w zakresie 1000, oraz wybranych liczb do miliona, słabo porównuje dowolne dwie liczby słownie i z użyciem znaków, popełnia błędy.

Nie potrafi zapisywać
i odczytywać liczb
w zakresie 1000, oraz wybranych liczb do miliona, porównywać dowolnych dwóch liczb słownie i z użyciem znaków.

Samodzielnie i spraw­nie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych).

Poprawnie i samo­dzielnie dodaje i odej­muje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych).

Popełnia błędy w doda­waniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych).

Często popełnia błędy
w dodawaniu i odejmowa­niu liczb w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych).

Nie radzi sobie w doda­waniu i odejmowaniu liczb w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych).

Sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania, podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

Sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania, podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

W sprawdzaniu wyniku odejmowania za pomocą dodawania nie zawsze poprawnie podaje z pa­mięci iloczyny w zakre­sie tabliczki mnożenia, nie zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

W sprawdzaniu wyniku odejmowania za pomocą dodawania błędnie podaje z pamięci iloczyny w za­kresie tabliczki mnożenia, błędnie sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia.

W sprawdzaniu wyniku odejmowania za pomocą dodawania, w dodawa­niu z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia, nie sprawdza wyniku dzielenia za pomocą mnożenia.

Bezbłędnie mnoży
w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20.

Poprawnie mnoży
w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20.

Mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20.

Z błędami mnoży w pa­mięci przez 10 liczby mniejsze od 20.

Nie mnoży w pamięci przez 10 liczb mniejszych od 20.

Bezbłędnie dodaje
w pamięci do podanej liczby liczbę 100 oraz wielokrotności 10
 i 100.

Poprawnie dodaje
w pamięci do podanej liczby w pamięci liczbę 100 oraz wielokrotności 10
i 100.

Nie zawsze poprawnie dodaje w pamięci do podanej liczby w liczbę 100 oraz wielokrotności 10 i 100.

Z błędami dodaje w pa­mięci do podanej liczby liczbę 100 oraz wielokrot­ności 10 i 100.

Nie dodaje w pamięci  do podanej liczby
w liczby 100 oraz wielokrotności 10 i 100.

Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe w tym na porównywanie różnicowe, równania
z niewiadomą w po­staci okienka.

Rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe,
w tym na porównywa­nie różnicowe, równania z niewia­domą w postaci okienka.

Nie zawsze poprawnie rozwiązuje jednodziała­niowe zadania tekstowe, w tym na porównywanie różnicowe, równania
z niewiadomą w postaci okienka.

Rzadko rozwiązuje jednodziałaniowe zadania tekstowe, w tym na porównywanie różnicowe, równania z niewiadomą
w postaci okienka.

Nie rozwiązuje jednodziałaniowych zadań tekstowych w tym na porównywanie różnicowe, równania
z niewiadomą w postaci okienka.

Samodzielnie analizuje i rozwiązuje złożone zadania tekstowe według własnej strategii.

Analizuje i rozwiązuje złożone zadania tekstowe,  poszukuje własnej strategii.

Stara się analizować
i rozwiązywać proste zadania tekstowe według własnej strategii.

Z pomocą stara się analizować i rozwiązywać proste zadania tekstowe.

Nie  rozwiązuje prostych zadań tekstowych.

Zawsze wykorzystuje własną aktywność artystyczną, techniczną i konstrukcyjną.

Wykorzystuje własną aktywność artystyczną, techniczną i konstruk­cyjną.

Nie zawsze wykorzystuje własną aktywność artystyczną, techniczną
i konstrukcyjną.

Na ogół nie wykorzystuje własnej aktywności artystycznej, technicznej
i konstrukcyjnej.

Nie potrafi wykorzystać własnej aktywności artystycznej, technicznej i konstrukcyjnej.

Wybrane działania  samodzielnie realizuje za pomocą prostych aplikacji komputero­wych.

Wybrane działania realizuje za pomocą prostych aplikacji komputerowych.

Wybrane działania nie zawsze potrafi realizo­wać za pomocą prostych aplikacji komputero­wych.

Na ogół nie realizuje wybranych działań za pomocą prostych aplikacji komputerowych.

Nie potrafi  realizować działań za pomocą prostych aplikacji komputerowych.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA POJĘĆ GEOMETRYCZNYCH

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

 

Wykorzystuje sieć kwadratową do rysowa­nia figur geometrycz­nych
w sytuacji problemowej.

 

Samodzielnie stosuje własne strategie obliczania obwodów figur geometrycznych.

 

Wykonuje rysunki symetryczne własnego pomysłu.

Bezbłędnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty) położone
w różny sposób, rysuje odcinki o podanej długości, oblicza obwody poznanych figur w cm, rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu, dory­sowuje drugą połowę figury symetrycznej, kontynuuje regular­ność w motywach.

Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty) położone w różny sposób, rysuje odcinki o podanej długości, oblicza obwody poznanych figur w cm, rysuje figury w po­większeniu i pomniej­szeniu, dorysowuje drugą połowę figury symetrycznej, konty­nuuje regularność w prostych motywach.

Stara się rozpoznawać i nazywać figury geometryczne (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty) położone
w różny sposób, ryso­wać odcinki o podanej długości, popełnia błędy w obliczaniu obwodów poznanych figur w cm, rysowaniu figur w po­większeniu, pomniejsze­niu, nie zawsze doryso­wuje drugą połowę fi­gury symetrycznej
i kontynuuje regular­ność.

Błędnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty) położone
w różny sposób, rysuje odcinki o podanej długo­ści. Tylko z pomocą nauczyciela oblicza obwody poznanych figur w cm, rysuje figury
w powiększeniu i po­mniejszeniu, dorysowuje drugą połowę figury symetrycznej i kontynuuje regularność w prostych motywach.

Błędnie rozpoznaje
i nazywa figury geometryczne (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty) położone
w różny sposób, rysuje odcinki o podanej długo­ści. Nie oblicza nawet
z pomocą nauczyciela obwodów poznanych figur w cm, nie rysuje figur w powiększeniu
i pomniejszeniu, nie dorysowuje drugiej połowy figury syme­trycznej.

Bezbłędnie mierzy długości boków figur geometrycznych, po­daje wyniki pomiarów, posługuje się jednostkami długości – km, m, cm, mm, posługuje się jednostkami dwumia­nowanymi.

Dobrze mierzy długo­ści boków figur geo­metrycznych, podaje wyniki pomiarów, po­sługuje się jednostkami długości– km, m, cm, mm, posługuje się jednostkami dwumia­nowanymi.

Na ogół poprawnie mierzy długości boków figur geometrycznych, podaje wyniki pomia­rów, posługuje się jednostkami długości –km, m, cm, mm, posłu­guje się jednostkami dwumianowanymi
w prostych motywach.

Niedokładnie mierzy długości boków figur geometrycznych, podaje błędne  wyniki pomiarów, z problemami posługuje się jednostkami długości – km, m, cm, mm, z błędami posługuje się jednostkami dwumianowanymi.

Nie mierzy długości boków figur geome­trycznych, podaje błędne  wyniki pomiarów, nie posługuje się jednost­kami długości – km, m, cm, mm, nie posługuje się jednostkami dwumia­nowanymi.

Mierzy i oblicza obwody figur geome­trycznych w sytuacji typowej i nietypowej.

Mierzy i oblicza obwody figur geome­trycznych w sytuacji typowej.

Na ogół mierzy i oblicza obwody figur geome­trycznych w sytuacji typowej.

Z pomocą mierzy i oblicza obwody figur geometrycz­nych w sytuacji typowej.

Nie mierzy i  nie oblicza obwodów figur geome­trycznych w sytuacji typowej.

Bezbłędnie dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym,
w sztuce użytkowej.


Dostrzega symetrię
w środowisku przyrod­niczym, w sztuce użytkowej.

Przeważnie dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej.

Z pomocą dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej.

Z trudnością  dostrzega symetrię w środowisku przyrodniczym, w sztuce użytkowej.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE STOSOWANIA MATEMATYKI W SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umie­jętności na ocenę bar­dzo dobrą, dodatkowo:

 

Sprawnie i dokład­nie wykonuje obli­czenia pieniężne, wykorzystuje je
w sytuacjach praktycznych, mierzy
i zapisuje wynik pomiaru, posługu­jąc się jednostkami mm, cm, m, wyko­nuje obliczenia do­tyczące tych miar, używa pojęcia km w sytuacjach życiowych.

 

Sprawnie i dokład­nie waży przed­mioty, używając określeń kg, pół kg, dag, wykonuje ob­liczenia, używając tych miar, odmierza płyny różnymi miarkami, używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra, odczytuje tempera­turę bez posługiwa­nia się liczbami ujemnymi.

 

Bezbłędnie odczy­tuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII, zapisuje daty, porządkuje je chronologicznie, wykonuje oblicze­nia kalendarzowe
w sytuacjach życiowych.

 

Biegle odczytuje wskazania zegarów w systemach 12–24 godzinnym, posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje obliczenia zegarowe (pełne godziny).

 

Z powodzeniem przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne.

Bezbłędnie i dokładnie wykonuje obliczenia pieniężne, wykorzy­stuje je w sytuacjach praktycznych, mierzy
i zapisuje wynik po­miaru posługując się jednostkami mm, cm, m, wykonuje oblicze­nia dotyczące tych miar, używa pojęcia km w sytuacjach życiowych.

Dobrze wykonuje obliczenia pieniężne, wykorzystuje je sytua­cjach praktycznych, mierzy i zapisuje wynik pomiaru, posłu­gując się jednostkami mm, cm, m, wykonuje obliczenia dotyczące tych miar, używa pojęcia km w sytua­cjach życiowych.

Nie zawsze dobrze wy­konuje obliczenia pie­niężne, stara się wyko­rzystywać je w sytua­cjach praktycznych, przeważnie mierzy
i zapisuje wynik po­miaru, posługując się jednostkami mm, cm, m, nie zawsze dobrze wykonuje obliczenia dotyczące tych miar
 i używa pojęcia km
w sytuacjach życiowych.

Zazwyczaj ma trudności
 w wykonywaniu obliczeń pieniężnych, w wykorzy­stywaniu ich w sytuacjach praktycznych, Popełnia błędy w mierzeniu i zapi­sywaniu wyniku pomiaru, posługując się jednost­kami mm, cm, m. Z po­mocą nauczyciela wykonuje obliczenia dotyczące tych miar
i używa pojęcia km
w sytuacjach życiowych.

Nie potrafi wykonywać obliczeń pieniężnych
i nie wykorzystuje ich
w sytuacjach praktycz­nych. Nie radzi sobie
z mierzeniem i zapi­sywaniem wyniku pomiaru, nie posługuje się jednostkami mm, cm, m. Nie potrafi wykony­wać obliczeń dotyczą­cych tych miar i nie używa pojęcia km
w sytuacjach życiowych.

 

Samodzielnie i dokład­nie waży przedmioty, używając określeń kg, pół kg, dag, wykonuje obliczenia, używając tych miar, odmierza płyny różnymi miar­kami, używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra, odczytuje tempe­raturę bez posługiwa­nia się liczbami ujemnymi.

Przeważnie dobrze waży przedmioty, uży­wając określeń kg, pół kg, dag, wykonuje ła­twe obliczenia, używa­jąc tych miar, odmie­rza płyny różnymi miarkami, używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra, odczytuje temperaturę bez posłu­giwania się liczbami ujemnymi.

Stara się ważyć przedmioty, używając określeń kg, pół kg, dag, oraz wykonywać łatwe obliczenia, używając tych miar, odmierzać płyny różnymi miarkami, używać określeń litr, pół litra, ćwierć litra, odczytywać temperaturę bez posługiwania się liczbami ujemnymi.

Z pomocą nauczyciela stara się ważyć przedmioty, używając określeń kg, pół kg, dag, oraz wykonywać łatwe obliczenia, używając tych miar, odmierzać płyny różnymi miarkami, używać określeń litr, pół litra, ćwierć litra, odczytywać temperaturę bez posługiwania się liczbami ujemnymi.

Nie radzi sobie z ważeniem przedmiotów, nie używa określeń kg, pół kg, dag, oraz nie wykonuje łatwych obliczeń. Nie potrafi odmierzać płynów różnymi miarkami, nie używa określeń litr, pół litra, ćwierć litra, nie odczytuje temperatury.

 

Bezbłędnie odczytuje
i zapisuje liczby w sys­temie rzymskim od I do XII, zapisuje daty, porządkuje je chrono­logicznie, wykonuje obliczenia kalenda­rzowe w sytuacjach życiowych.

Poprawnie odczytuje
i zapisuje liczby w sys­temie rzymskim od
I do XII, zapisuje daty, porządkuje je chrono­logicznie, wykonuje obliczenia kalenda­rzowe w sytuacjach życiowych.

Popełnia błędy w odczytywaniu  i zapisy­waniu liczb w systemie rzymskim od I do XII, zapisywaniu dat, porządkowaniu ich chronologicznie, wykonywaniu obliczeń kalendarzowych w sy­tuacjach życiowych.

Często popełnia błędy
w odczytywaniu i zapi­sywaniu liczb w systemie rzymskim od I do XII, zapisywaniu dat, porządkowaniu ich chronologicznie, wykonywaniu obliczeń kalendarzowych w sytua­cjach życiowych.

Często popełnia błędy
w odczytywaniu
i zapisywaniu liczb
w systemie rzymskim od I do XII, zapisywaniu dat, porządkowaniu ich chronologicznie, wykonywaniu obliczeń kalendarzowych
w sytuacjach życiowych.

 

Bardzo dobrze odczytuje wskazania zegarów w systemach 12–24 godzinnym, posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje obliczenia zegarowe (pełne godziny).

Dobrze odczytuje wskazania zegarów systemach 12–24 godzinnym, posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny).

Nie zawsze poprawnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12–24 godzinnym, posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, nie zawsze wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny).

Najczęściej błędnie odczytuje wskazania zegarów w systemach 12–24 godzinnym, posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans, minuta. Z pomocą nauczyciela wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny).

Błędnie odczytuje wskazania zegarów
w systemach 12–24 godzinnym, nie posługuje się pojęciami godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, nie wykonuje prostych obliczeń zegarowych (pełne godziny).

 

Zawsze wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad.

Wykorzystuje war­caby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umie­jętności myślenia strategicznego, logicz­nego, rozumienia zasad.

Czasem wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicz­nego, rozumienia zasad.

Z pomocą wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad.

Raczej nie wykorzystuje warcabów, szachów
i innych gier planszo­wych lub logicznych do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad.

 

                             

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Po opanowaniu umiejętności na ocenę bardzo dobrą, dodatkowo:

 

·  Inicjuje pomoc
i pomaga potrzebują­cym, zawsze staje
w obronie słabszych, zachęca rówieśników do pomocy.

 

·  Wykazuje silną identyfikację z ro­dziną, jej tradycjami, inicjuje rozmowy na ten temat.

 

Wie, jakie są realia ekonomiczne rodziny, rozumie je i samo­dzielnie dostosowuje do nich własne oczekiwania.

 

Świadomie i celowo stosuje formy grzecznościowe wobec rówieśników
i dorosłych.

 

Świadomie i z prze­konaniem prezentuje postawę tolerancji wobec innych naro­dowości, kultur 
i tradycji, interesuje się odmienną kulturą, tradycją i narodowo­ścią.

 

W pełni i świadomie respektuje prawa
i obowiązki ucznia, zachęca do tego innych.

 

Bardzo chętnie i ak­tywnie uczestniczy
w szkolnych wydarzeniach lub uroczystościach, samodzielnie inicjuje pomysły związane
z takimi wydarze­niami.

Zawsze identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy, respektuje przyjęte normy i reguły postępowania.

Identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy, respektuje przyjęte normy i reguły postępowania.

Stara się identyfikować się z grupą społeczną, do której należy, respektuje przyjęte normy i reguły postępowania.

Sporadycznie stara się identyfikować się
z grupą społeczną, do której należy, respektuje przyjęte normy i reguły postępowania.

Nie stara się identyfikować się
z grupą społeczną, do której należy, respektuje przyjęte normy i reguły postępowania.

Wyjaśnia, że wszyscy ludzie mają prawa i obo­wiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, prze­strzega ich i stosuje je
w życiu codziennym.

Wyjaśnia, że wszyscy ludzie mają prawa i obo­wiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przeważnie przestrzega ich i stosuje je w życiu codziennym.

Próbuje wyjaśniać prawa i obowiązki ludzi, wymienia własne prawa i obowiązki, nie zawsze przestrzega ich i w życiu codziennym
i nie zawsze je stosuje.

Ma problem z wyja­śnianiem praw i obo­wiązków ludzi i z wy­mienianiem własnych praw i obowiązków, nie zawsze  przestrzega ich w życiu codziennym
i nie zawsze stosuje.

Nie próbuje wyjaśniać praw i obowiązków ludzi, wymienia własne prawa i obowiązki, nie zawsze przestrzega ich w życiu codziennym
i nie zawsze je stosuje.

Zawsze ocenia postępowa­nie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości.

Ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości.

Ma problem z oceną postępowania swojego i innych osób w odniesieniu do poznanych wartości.

Ma z problem oceną postępowania swojego
i innych osób  w odnie­sieniu do poznanych wartości.

Nie dokonuje oceny postępowania swojego
i innych osób w odnie­sieniu do poznanych wartości.

Aktywnie pomaga potrze­bującym i staje w obronie słabszych.

Pomaga potrzebującym
i staje w obronie słabszych.

Sporadycznie udziela pomocy potrzebującym i staje w obronie słabszych.

Bardzo rzadko udziela pomocy potrzebującym i staje w obronie słabszych.

Nie udziela pomocy potrzebującym i nie staje w obronie słabszych.

Sensownie stosuje pojęcia: porozumienie, umowa, przyjmuje powierzone role w klasie, w tym reprezentuje klasę w samo­rządzie klasowym.

Sensownie stosuje pojęcia: porozumienie, umowa, przyjmuje powierzone role w klasie.

Nie zawsze stosuje pojęcie umowa, nie zawsze przyjmuje powierzone role
w klasie.

Na ogół nie  stosuje pojęcia umowa, nie zawsze przyjmuje powierzone role
w klasie.

Nie stosuje pojęcia umowa, nie zawsze przyjmuje powierzone role w klasie.

Wymienia przykłady porozumień i umów społecznych.

Potrafi podać przykład porozumień i umów społecznych.

Z pomocą podaje przykład porozumień
i umów społecznych.

Ma problem z poda­niem przykładów porozumień i umów społecznych.

Nie podaje przykładów porozumień i umów społecznych.

Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu; komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, przyjmując powierzoną rolę; komunikuje się za pomocą nowych technologii.

Nie zawsze wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się,  czasem przyjmuje powierzoną rolę, ma problem z ko­munikowaniem się za pomocą nowych technologii.

Rzadko wykorzystuje pracę zespołową
w procesie uczenia się, sporadycznie przyjmuje powierzoną rolę, ma problem z komuni­kowaniem się za pomocą nowych technologii.

Nie wykorzystuje pracy zespołowej w procesie uczenia się, nie przyj­muje powierzonej roli, ma problem z komuni­kowaniem się za pomocą nowych technologii.

Zawsze posługuje się danymi osobowymi w spo­sób bezpieczny dla siebie
i innych osób, jest powścią­gliwy w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych.

Posługuje się danymi osobowymi w sposób bezpieczny dla siebie
i innych osób, jest powściągliwy w używaniu takich danych w sytua­cjach nowych i wirtual­nych.

Nie zawsze posługuje się danymi osobowymi w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, nie zawsze jest powściągliwy w uży­waniu takich danych
w sytuacjach nowych
i wirtualnych.

Bardzo rzadko  posługuje się danymi osobowymi w sposób bezpieczny dla siebie
i innych osób, rzadko  bywa powściągliwy
w używaniu takich danych w sytuacjach nowych i wirtualnych.

Nie posługuje się danymi osobowymi
w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, nie jest powściągliwy
w używaniu takich danych.

Bardzo często identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, najczęściej dostosowuje swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

Najczęściej bez większych problemów identyfikuje się ze swoją rodziną i nie­którymi jej tradycjami, zazwyczaj stara się dostosować swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

Wie, co wynika z przy­należności do rodziny
i jej tradycji, podejmuje próby identyfikacji
z rodziną i niektórymi jej tradycjami, często oczekuje od rodziny więcej niż pozwalają na to realia ekonomiczne, niechętnie stara się zro­zumieć, że nie zawsze może otrzymywać to, czego chce.

Zna strukturę rodziny, próbuje określać swoje relacje z członkami rodziny. Wie, że w ro­dzinie panują tradycje, zazwyczaj nie rozumie, dlaczego nie dostaje tego, czego chce, nie słucha tłumaczeń i nie zwraca uwagi na realia ekonomiczne rodziny.

Nie rozumie struktury rodziny i jej tradycji, nie nazywa relacji między bliskimi.

Zawsze stara się zachować formy grzecznościowe
w stosunku do rówieśni­ków oraz dorosłych.

Najczęściej pamięta
o stosowaniu form grzecznościowych
w stosunku do rówieśni­ków i dorosłych.

Czasami zapomina
o stosowaniu form grzecznościowych 
w stosunku do rówieśników i doro­słych.

Najczęściej nie zacho­wuje form grzecz­nościowych w stosunku do rówieśników i doro­słych, najczęściej zdarza się, że przeszka­dza innym w wypo­czynku i w pracy.

Najczęściej oczekuje od rodziny więcej niż sytuacja materialna na to pozwala, nie rozumie, dlaczego nie może dostać tego, czego chce.

Zazwyczaj prezentuje postawę tolerancji wobec innych narodowości, kultur i tradycji.

Stara się prezentować postawę tolerancji wobec innych narodowości, kultur i tradycji.

Czasem ma trudności
w tolerowaniu osób innych narodowości, kultur  i tradycji.

Unika towarzystwa osób, które różnią się wyglądem, narodowo­ścią i tradycją.

Wyśmiewa i dyskrymi­nuje innych ze względu na różnice, np. w ce­chach fizycznych, tradycji, pochodzeniu itp.

W pełni respektuje prawa i obowiązki ucznia.

Najczęściej stara się respektować prawa i obowiązki ucznia.

Zna prawa i obowiązki ucznia, ale zazwyczaj ma trudności z ich respektowaniem.

Zna swoje prawa, ale nie interesuje się obowiązkami i nie akceptuje ich.

Nie respektuje obowiązków i praw ucznia, nie wykazuje zainteresowania ich poznaniem.

Aktywnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach lub uroczystościach.

Zdarza się, że aktywnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach lub uroczystościach.

Podejmuje próby uczestnictwa
w szkolnych wydarzeniach lub uroczystościach.

Nie chce aktywnie uczestniczyć
w szkolnych wydarzeniach
i uroczystościach.

Nie bierze udziału
w szkolnych wydarzeniach
i uroczystościach

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ORIENTACJI W CZASIE HISTORYCZNYM

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Wykazuje się znajomością wielu legend dotyczących państwa i regionu,
w którym mieszka.

 

Ma bogatą wiedzę na temat przeszłości państwa polskiego,
w tym na temat dawnych władców.

 

W ciekawy sposób wypowiada się na temat dorobku minionych epok, podaje liczne przykłady wykorzy­stywania ich we współczesnym świecie.

 

Podaje wiele informacji na temat sławnych Polaków.

 

Interesuje się historią Polski.

W ciekawy sposób przedstawia wybrane legendy dotyczące państwa i regionu, w którym mieszka.

Przedstawia wybrane legendy dotyczące państwa i regionu,
w którym mieszka.

Przedstawia przynajmniej jedną legendę dotyczącą państwa i regionu,
w którym mieszka.

Przedstawia z pomocą przynajmniej jedną legendę dotyczącą państwa i regionu, w którym mieszka.

Nie przedstawia, nawet z pomocą, żadnej legendy dotyczącej państwa i regionu
w którym mieszka.

Rozpoznaje mundur wojskowy, wybrane stroje ludowe różnych regionów.

Rozpoznaje mundur wojskowy, stroje ludowe regionu, w którym mieszka.

Z pomocą rozpoznaje mundur wojskowy, stroje ludowe regionu, w którym mieszka.

Nawet z pomocą ma problem z rozpozna­niem munduru wojsko­wego, stroju ludowego  regionu, w którym mieszka.

Nawet z pomocą nie rozpoznaje munduru wojskowego, stroju ludowego  regionu,
w którym mieszka.

Wymienia imiona i nazwi­ska np. pierwszego władcy i króla Polski, obecnego prezydenta Polski.

Rozpoznaje imiona i na­zwiska np. pierwszego władcy i króla Polski, obecnego prezydenta Polski.

Rozpoznaje z pomocą imiona i nazwiska np. pierwszego władcy
i króla Polski, obec­nego prezydenta Polski.

Rozpoznaje pierwszego władcę i króla Polski, obecnego prezydenta Polski.

Nie rozpoznaje pierwszego władcy
i króla Polski, obecnego prezydenta Polski.

Wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów
i tradycji polskich.

Rozumie znaczenie wybranych zwyczajów
i tradycji polskich.

Podaje zwyczaje
i tradycje polskie.

Podaje z pomocą zwyczaje i tradycje polskie.

Nie podaje, nawet
z pomocą, żadnych zwyczajów i tradycji polskich.

Opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że korzysta z tego dorobku.

Stara się opisać znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że korzysta
z tego dorobku.

Stara się z pomocą opisać znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka, jest świadomy, że korzysta z tego dorobku.

Stara się z pomocą opisać znaczenie dorobku minionych epok w życiu człowieka.

Nie stara się opisać znaczenia dorobku minionych epok
w życiu człowieka.

Przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o poznanych wielkich Polakach.

Przedstawia wybrane postacie i podaje podstawowe informacje
o poznanych wielkich Polakach.

Przedstawia wybraną postać i podaje podstawowe informacje na temat jednego
z poznanych wielkich Polaków.

Przedstawia wybraną postać jednego
z poznanych wielkich Polaków.

Nie przedstawia żadnej postaci spośród poznanych wielkich Polaków.

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA ŚRODOWISKA

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Z dużym zaangażowaniem i samodzielnie obserwuje i prowadzi proste hodowle, doświadczenia, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem.

 

Bardzo sprawnie opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych.

 

Bezbłędnie nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

 

Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

 

Zawsze samodzielnie rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.

 

Doskonale wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

 

Wykazuje bardzo duże zaangażowanie
w działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku, doskonale wie, jakie zniszczenia
w przyrodzie powoduje człowiek.

Obserwuje i prowadzi proste hodowle, doświadczenia, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem.

Prowadzi proste hodowle, doświadcze­nia i obserwacje.

Pod kierunkiem nauczyciela prowadzi proste hodowle, obserwacje.

Tylko z pomocą nauczyciela prowadzi proste hodowle obserwacje.

Nawet z pomocą nauczyciela nie prowadzi hodowli, prostych obserwacji.

Bardzo dobrze opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych.

Opisuje życie w wybra­nych ekosystemach:
w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbior­nikach wodnych.

Opisuje życie w wybra­nych ekosystemach:
w lesie, ogrodzie, parku, na łące
i w zbiornikach wodnych.

Często popełnia błędy, opisując życie w wy­branych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i w zbiorni­kach wodnych.

Zawsze popełnia błędy, opisując życie w wy­branych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące
i w zbiornikach wodnych.

Bez problemu nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizin­nego, górskiego.

Wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

Sporadycznie popełnia błędy, nazywając charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizin­nego, górskiego. Zazwyczaj wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

Nazywa niektóre charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizin­nego, górskiego.

Popełnia błędy, wymie­niając zwierzęta
i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.

Nazywa tylko niektóre charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizin­nego, górskiego. Ma problemy ze znajomo­ścią zwierząt i roślin typowych dla wybra­nych regionów Polski.

Nie potrafi nazwać nawet niektórych charakterystycznych elementów typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizin­nego, górskiego. Nie wykazuje się znajomo­ścią zwierząt i roślin typowych dla wybra­nych regionów Polski.

Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne.

Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne.

Rozpoznaje wybrane zwierzęta egzotyczne.

Z pomocą rozpoznaje wybrane zwierzęta egzotyczne.

Nie rozpoznaje wybranych zwierząt egzotycznych.

Zawsze prawidłowo wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Potrafi prawidłowo wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Stara się wyjaśniać zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Z pomocą nauczyciela wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Nie umie wyjaśnić zależności zjawisk przyrody od pór roku.

Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek.

Zazwyczaj angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
w swoim środowisku. Wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek.

Sporadycznie angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
w swoim środowisku.

Sporadycznie angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody
w swoim środowisku.

Niechętnie angażuje się w działania na rzecz ochrony przyrody.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE FUNKCJI CZŁOWIEKA, OCHRONY ZDROWIA,
BEZPIECZEŃSTWA I ODPOCZYNKU

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Znakomicie zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt, ro­ślin oraz podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się, wykazuje dużą dbałość o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje
i innych, bezbłędnie na­zywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt
i ludzi.

 

Ma pełną świadomość obecności nieprawdzi­wych informacji
w przestrzeni wirtualnej, publicznej, sprawdza informacje w odpowied­nich źródłach.

 

Stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie
i respektuje ograniczenia czasowe, stosuje zasady netykiety.

Przedstawia charaktery­stykę wybranych zawodów, ponadto rozumie istotę pracy
w służbach munduro­wych.

Wypowiada się na temat wybranych zawodów, ponadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych.

Wypowiada się na temat wybranych zawodów.

Wypowiada się na temat wybranego zawodu.

Nie wypowiada się na temat wybranego zawodu.

Zawsze dba o higienę własną i otoczenia.

Dba o higienę własną
i otoczenia.

Na ogół dba o higienę własną i otoczenia.

Nie zawsze dba
o higienę własną
i otoczenia.

Nie dba o higienę własną i otoczenia.

Zawsze reaguje stosow­nym zachowaniem w sy­tuacji zagrożenia bez­pieczeństwa, zdrowia własnego lub innej osoby.

Reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeń­stwa, zdrowia własnego lub innej osoby.

Na ogół reaguje stosow­nym zachowaniem w sy­tuacji zagrożenia bez­pieczeństwa, zdrowia własnego lub innej osoby.

Nie zawsze reaguje sto­sownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia własnego lub innej osoby.

Nie reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeń­stwa, zdrowia własnego lub innej osoby.

Wymienia wartości od­żywcze produktów żyw­nościowych, ma świa­domość znaczenia odpowiedniej diety dla zdrowia i życia.

Wymienia wartości od­żywcze produktów żyw­nościowych, rozumie znaczenie odpowiedniej diety dla zdrowia i życia.

Wymienia wartości od­żywcze produktów żyw­nościowych, przeważnie rozumie znaczenie odpowiedniej diety dla zdrowia i życia.

Wymienia wartości od­żywcze produktów żyw­nościowych, nie zawsze rozumie znaczenie odpowiedniej diety dla zdrowia i życia.

Nie wymienia wartości odżywczych produktów żywnościowych, nie ro­zumie znaczenia odpo­wiedniej diety dla zdro­wia i życia.

Bezbłędnie nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt
i ludzi.

Nazywa części ciała
i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

Rozróżnia części ciała
i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

Rozróżnia niektóre części ciała i organy wewnętrzne zwierząt
i ludzi.

Nie rozróżnia części ciała i organów wewnę­trznych zwierząt i ludzi.

Zna i zawsze przestrzega przepisów bezpieczeń­stwa w ruchu drogowym.

Zna i przestrzega przepi­sów bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Zna i przeważnie przestrzega przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zna, ale nie zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nie zna i nie przestrzega przepisów bezpieczeń­stwa w ruchu drogowym.

Wypowiada się na temat wpływu przyrody nieo­żywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

Zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

Wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ na życie ludzi, zwierząt
i roślin.

Na ogół wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ na życie ludzi, zwierząt
i roślin.

Nie wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ na życie ludzi, zwierząt
i roślin.

Wypowiada się na temat obecności nieprawdzi­wych informacji w prze­strzeni wirtualnej, publicznej, sprawdza informacje.

Ma świadomość obecności nieprawdzi­wych informacji
w przestrzeni wirtualnej, publicznej, sprawdza informacje.

Na ogół ma świadomość obecności nieprawdzi­wych informacji
w przestrzeni wirtualnej, publicznej, czasem sprawdza informacje.

Nie zawsze ma świadomość obecności nieprawdziwych infor­macji w przestrzeni wirtualnej, publicznej, czasem sprawdza informacje.

Nie ma świadomości obecności nieprawdzi­wych informacji
w przestrzeni wirtualnej, publicznej, nie sprawdza informacji.

Zawsze stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych.

Stosuje zasady bezpie­czeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych.

Na ogół stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych.

Nie zawsze stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania
z urządzeń cyfrowych.

Nie stosuje zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych.

Podaje przykłady pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

Ma świadomość pozytywnego znaczenia technologii w życiu człowieka.

Wie, że technologia ma pozytywne znaczenie
w życiu człowieka.

Nie zawsze wie, że technologia ma pozy­tywne znaczenie w życiu człowieka.

Nie wie, że technologia ma pozytywne znaczenie w życiu człowieka.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ROZUMIENIA PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Samodzielnie posługuje się mapą Polski, odczytuje wszystkie potrzebne informacje.

 

Interesuje się różnymi dyscyplinami sportu, podaje nazwiska wybitnych polskich sportowców oraz ich osiągnięcia .

 

Samodzielnie wyznacza kierunki geograficzne.

 

Ma bogatą wiedzę na temat Układu Słonecznego.

Zawsze poprawnie określa położenie
i warunki naturalne swojej miejscowości, opisuje charaktery­styczne miejsca, w tym zakłady pracy, pomniki, muzea, parki narodowe itp.

Określa położenie
i warunki naturalne swojej miejscowości, opisuje charaktery­styczne miejsca, w tym zakłady pracy, pomniki, muzea, parki narodowe itp.

Określa położenie
i warunki naturalne swojej miejscowości, opisuje przynajmniej jedno charakterystyczne miejsce.

Nawet z pomocą ma problem z określeniem położenia i warunków naturalnych swojej miejscowości, z pomocą opisuje przynajmniej jedno charakterystyczne miejsce.

Nawet z pomocą ma problem z określeniem położenia i warunków naturalnych swojej miejscowości, z pomocą nie opisuje też żadnego charakterystycznego miejsca.

Z łatwością wskazuje na mapie Polski rzeki, mia­sta, krainy geograficzne.

Wskazuje na mapie Polski rzeki, miasta, krainy geograficzne.

Z pomocą wskazuje na mapie Polski rzeki, mia­sta, krainy geograficzne.

Nawet z pomocą ma problem ze wskazaniem na mapie Polski rzek, miast, krain geograficznych.

Nawet z pomocą nie wskazuje na mapie Polski rzek, miast, krain geograficznych.

Samodzielnie poprawnie czyta plany, wskazuje główne kierunki na mapie, odczytuje podsta­wowe znaki kartograficzne.

Czyta plany, wskazuje główne kierunki na mapie, odczytuje podsta­wowe znaki kartograficzne.

Z pomocą czyta plany, wskazuje główne kierunki na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne.

Nawet z pomocą ma problem z czytaniem planów, ze wskazywa­niem głównych kierunków na mapie, odczytywaniem podsta­wowych znaków kartograficznych.

Nawet z pomocą nie czyta planów, nie wskazuje głównych kierunków na mapie, nie odczytuje podstawo­wych znaków kartograficznych.

Przedstawia wiele charakterystycznych dla Polski dyscyplin sportowych, gospodarczych i innych.

Przedstawia charaktery­styczne dla Polski dyscypliny sportowe, gospodarcze i inne.

Przedstawia przynajm­niej dwie charaktery­styczne dla Polski dyscypliny sportowe, gospodarcze i inne.

Nie przedstawia nawet dwóch charakterystycz­nych dla Polski dyscyplin sportowych, gospodarczych i innych.

Nawet z pomocą nie przedstawia nawet dwóch charakterystycz­nych dla Polski dyscyplin sportowych, gospodarczych i innych.

Zawsze poprawnie wyznacza główne kierunki w terenie na podstawie cienia, rozpoznaje kierunki wiatru i charaktery­styczne rodzaje opadów.

Wyznacza główne kierunki w terenie na podstawie cienia, rozpoznaje kierunki wiatru i charaktery­styczne rodzaje opadów.

Z pomocą wyznacza główne kierunki
w terenie na podstawie cienia, rozpoznaje kierunki wiatru
i charakterystyczne rodzaje opadów.

Nawet z pomocą ma problem z wyznacza­niem głównych kierunków w terenie na podstawie cienia, ma problem z rozpoznawa­niem kierunków wiatru, ale rozpoznaje charak­terystyczne rodzaje opadów.

Nawet z pomocą nie wyznacza głównych kierunków w terenie na podstawie cienia, nie rozpoznaje kierunków wiatru, ale na ogół rozpoznaje charaktery­styczne rodzaje opadów.

Wypowiada się na temat położenia Ziemi
w Układzie Słonecznym.

Przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

Z pomocą przedstawia położenie Ziemi
w Układzie Słonecznym.

Nawet z pomocą ma problem z przedstawie­niem położenia Ziemi
w Układzie Słonecznym.

Nawet z pomocą nie przedstawia położenia Ziemi w Układzie Słonecznym.


EDUKACJA PLASTYCZNA

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, wkład pracy.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE PERCEPCJI WIZUALNEJ, OBSERWACJI I DOŚWIADCZEŃ

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Swobodnie wypowiada się na temat kształtów obiektów, proporcji, położenia, barwy, faktury prac plastycznych.

Z łatwością wyróżnia w obrazach, ilustra­cjach, impresjach plastycznych, plaka­tach, fotografiach: kształty obiektów, podaje ich nazwę, znaczenie i części składowe, różnice walorowe w zakresie jednej barwy, cechy charakterystyczne
i indywidualne u ludzi i zwierząt.

Wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, fotografiach: kształty obiektów, podaje ich nazwę, znaczenie
i części składowe, różnice walorowe
w zakresie jednej barwy, cechy charak­terystyczne i indywidu­alne u ludzi i zwierząt.

Wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, fotografiach: kształty obiektów, podaje ich nazwę, różnice i podo­bieństwa, barwę, walory barw, cechy charaktery­styczne u ludzi
i zwierząt.

Z pomocą wyróżnia

w obrazach, ilustra­cjach, impresjach plastycznych, plaka­tach, fotografiach: kształty obiektów, podaje ich nazwę , różnice i podobień­stwa, barwę, walory barw, cechy charak­terystyczne u ludzi
i zwierząt.

Nawet z pomocą nie wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, fotografiach: kształtów obiektów, nie podaje ich nazwy, różnic i podo­bieństw, walorów barw, cech charakterystycz­nych u ludzi i zwierząt.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE EKSPRESJI TWÓRCZEJ I RECEPCJI SZTUK PLASTYCZNYCH

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Potrafi samodzielnie określić swoją przynależ­ność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki.

 

Interesuje się istnieniem placówek kultury dzia­łających na rzecz środowiska, świadomie korzysta z przekazów medialnych.

 

Samodzielnie podejmuje działalność twórczą, posługując się różnymi środkami wyrazu plastycznego.

 

Z zaangażowaniem realizuje  projekty, stosując różne narzędzia, potrafi rozróżnić różne dziedziny działalności twórczej człowieka.

 

Dobiera i posługuje się różnymi terminami związanymi z dzia­łalnością twórczą.

 

Określa swoją przynależność kultu­rową poprzez kontakt
z wybranymi dziełami sztuki.

Podejmuje działal­ność twórczą, posługując się różnymi środkami wyrazu plastycznego.

Podejmuje działal­ność twórczą.

Nie zawsze podej­muje działalność twórczą.

Z pomocą nauczy­ciela podejmuje działalność twórczą.

Nie podejmuje działalności twórczej.

Realizuje proste projekty, stosując określone narzędzia.

Realizuje proste projekty, stosując wskazane narzędzia.

Z pomocą realizuje proste projekty, stosując określone narzędzia.

Ma trudności
z realizacją pro­stych projektów.

Nie realizuje nawet prostych  projektów.

Wykonuje ciekawe prace i impresje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć nastrojów
i zachowań np. prezent, zaproszenie.

Wykonuje prace
i impresje pla­styczne jako formy przekazania i przed­stawienia uczuć nastrojów i zachowań np. prezent, zaproszenie.

Z pomocą wykonuje prace i impresje plastyczne jako for­my przekazania
i przedstawienia uczuć nastrojów
i zachowań np. prezent, zaproszenie.

Niechętnie wyko­nuje prace i impre­sje plastyczne jako formy przekazania i przedstawienia uczuć nastrojów
i zachowań np. prezent, zaproszenie.

Nie wykonuje prac
i impresji plastycz­nych jako formy przekazania i przed­stawienia uczuć nastrojów i zacho­wań np. prezent, zaproszenie.

Ilustruje w cie­kawy sposób sceny i sytuacje realne oraz fantastyczne inspirowane wyob­raźnią, baśnią, opowiadaniem
i muzyką.

Ilustruje sposób sceny i sytuacje realne oraz fanta­styczne inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem
i muzyką.

Z pomocą ilustruje sposób sceny i sytu­acje realne oraz fantastyczne inspiro­wane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem i muzyką.

Niechętnie ilu­struje sceny
i sytuacje realne oraz fantastyczne inspirowane wy­obraźnią, baśnią, opowiadaniem
i muzyką.

Nie ilustruje scen
i sytuacji realnych
i fantastycznych in­spirowanych wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem
i muzyką.

Korzysta
z narzędzi multimedialnych.

Na ogół korzysta
z narzędzi multimedialnych.

Na ogół stara się korzystać z narzędzi multimedialnych.

Nie zawsze stara się korzystać
z narzędzi multimedialnych.

Nie stara się korzystać z narzędzi multimedialnych.

Tworzy przy użyciu prostej aplikacji kom­puterowej ciekawe plakaty, ulotki
i inne wytwory.

Tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputerowej plakaty, ulotki
i inne wytwory.

Z pomocą tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputero­wej plakaty, ulotki
i inne wytwory.

Niechętnie  tworzy przy użyciu prostej aplikacji kompute­rowej plakaty, ulotki i inne wytwory.

Nie tworzy przy użyciu prostej aplikacji komputero­wej plakatów, ulotek i innych wytworów.

Wie, czym zajmują się placówki kultury.

Wie, czym zajmują się placówki kultury.

Wie o istnieniu placówek kultury działających na rzecz środowiska.

Nie rozróżnia działalności twórczej człowieka.

Nie rozróżnia dzie­dzin działalności twórczej człowieka
i nie posługuje się terminami z nimi związanymi.

Rozróżnia
i nazywa różne dziedziny sztuk plastycznych.

Rozróżnia różne dziedziny sztuk plastycznych.

Na ogół rozróżnia różne dziedziny sztuk plastycznych.

Na ogół myli róż­ne dziedziny sztuk plastycznych.

Nie rozróżnia różnych dziedzin sztuk plastycznych.

Posługuje się różnymi terminami związanymi z działalnością twórczą.

Nie ma większych problemów

z posługiwaniem się terminami związa­nymi z działalno­ścią twórczą.

Na ogół posługuje się terminami zwią­zanymi z twórczością.

Niechętnie posłu­guje się terminami związanymi z twórczością.

Nie potrafi posługi­wać się terminami związanymi
z działalnością twórczą.

 

EDUKACJA TECHNICZNA

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, wkład pracy.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Doskonale planuje
i organizuje pracę swoją
i innych osób, przewodzi grupie.

 

Trafnie ocenia prace, wykorzystując poznane
i zaakceptowane wartości.

 

W przemyślany sposób dba o bezpieczeństwo własne i innych poprzez utrzymywanie ładu, właściwe używanie narzędzi, bezpieczne poruszanie się.

Planuje i organizuje własne projekty/prace, realizując je, współdziała w grupie.

Organizuje własne projekty/prace, realizując je współdziała w grupie.

Stara się organizować własne projekty/prace, realizując je współdziała w grupie.

Nie zawsze stara się organizować własne projekty/prace, realizując je współdziała w grupie.

Nie stara się organizo­wać własnych projektów/prac, nie współdziała w grupie.

Wyjaśnia znaczenie
i konieczność zacho­wania porządku
i dobrej organizacji pracy.

Rozumie znaczenie
i konieczność zacho­wania porządku
i dobrej organizacji pracy.

Stara się zrozumieć konieczność zachowa­nia porządku i dobrej organizacji pracy.

Nie zawsze stara się zrozumieć  konieczność zachowania porządku
i dobrej organizacji pracy.

Nie stara się zrozumieć  konieczności zachowa­nia porządku i dobrej organizacji pracy.

Ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości.

Stara się oceniać projekty/prace, wyko­rzystując poznane
i zaakceptowane wartości.

Na ogół oceniając projekty/prace, wyko­rzystuje poznane
i zaakceptowane wartości.

Nie zawsze oceniając projekty/prace, wyko­rzystuje poznane
i zaakceptowane wartości.

Oceniając projekty/prace, nie wykorzystuje poznanych i zaakceptowanych wartości.

Dba o bezpieczeństwo własne i innych po­przez utrzymywanie ładu, właściwe używa­nie narzędzi, bezpiecz­ne poruszanie się.

Zdarza mu się nie dbać o bezpieczeństwo własne i innych po­przez utrzymywanie ładu, właściwe używa­nie narzędzi, bezpiecz­ne poruszanie się.

Na ogół dba o bezpie­czeństwo własne i in­nych, nie zawsze dba o utrzymywanie ładu
i bezpieczne poruszanie się.

Często zapomina
o bezpieczeństwie własnym i innych.

Nie dba o bezpieczeń­stwo własne i innych.

              OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI INFORMACJI TECHNICZNEJ, MATERIAŁÓW                                    I TECHNOLOGII WYTWARZANIA ORAZ STOSOWANIA NARZĘDZI I OBSŁUGI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Zna sposoby wytwarza­nia przedmiotów codziennego użytku, samodzielnie rozpoznaje rodzaje maszyn
i urządzeń transporto­wych, wytwórczych, informatycznych.

Znakomicie potrafi przeanalizować powsta­nie przedmiotu i wskazać kolejne czynności, materiały i narzędzia niezbędne do jego wykonania.

Aktywnie pracuje indywidualnie
i w zespole.

Świetnie potrafi odmierzać, ciąć, łączyć elementy i gotowe zestawy, zawsze posłu­guje się instrukcjami
i schematami.

Wykonuje oryginalne przedmioty użytkowe,
w tym dekoracje i modele techniczne z zastosowa­niem połączeń nieroz­łącznych, rozłącznych, bez użycia kleju, taśm, zszywek technika origami, z wykorzysta­niem prądu elektrycznego – lampiony.

Orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.

Sporadycznie popełnia błędy  w rozróżnianiu sposobów wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.

Wskazuje przedmioty codziennego użytku.

Z pomocą nauczyciela wskazuje przedmioty codziennego użytku.

Nie potrafi wskazać przedmiotów codziennego użytku.

Rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń transportowych, wytwórczych, informatycznych.

Rozpoznaje  większość maszyn i urządzeń transportowych, wytwórczych, informatycznych.

Częściowo rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń.

Ma problemy w rozpoznawaniu   maszyn i urządzeń.

Nie rozpoznaje rodzajów maszyn i urządzeń.

Potrafi przeanalizować powstanie przedmiotu
i wskazać kolejne czynności, materiały
i narzędzia do jego wykonania.

Sporadycznie myli się w analizowaniu powstawa­nia przedmiotu i wska­zywaniu kolejnych czynności, materiałów
i narzędzi do jego wykonania.

Popełnia błędy w anali­zowaniu powstania przedmiotu.

Słabo orientuje się
w powstawaniu przedmiotu.

Nie wie, jak powstaje przedmiot.

Pracuje indywidualnie
i w zespole.

Dobrze pracuje indywidualnie
i w zespole.

Niezbyt chętnie pracuje indywidualnie
i zespołowo.

Ma problemy w pracy indywidualnej
i zespołowej.

Nawet zachęcany, nie chce pracować ani indywidualnie, ani zespołowo.

Potrafi odmierzać, ciąć, łączyć elementy
i gotowe zestawy, po­sługuje się instruk­cjami i schematami.

Najczęściej potrafi odmierzać, ciąć, łączyć elementy i gotowe zestawy, popełnia nie­wielkie błędy w posłu­giwaniu się instrukcjami i schematami.

Z pomocą potrafi odmie­rzać, ciąć, łączyć elementy                  i gotowe zestawy.

Z dużą pomocą potrafi odmierzać i ciąć.

Nie radzi sobie z odmie­rzaniem, cięciem, łączeniem.

Wykonuje samodzielnie przedmioty użytkowe, w tym dekoracje i mo­dele techniczne
z zastosowaniem połączeń nierozłącz­nych, rozłącznych, bez użycia kleju, taśm , zszywek – technika origami, z wykorzysta­niem prądu elektrycz­nego – lampiony.

Wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracje i modele techniczne z zastosowa­niem połączeń nieroz­łącznych, rozłącznych, bez użycia kleju, taśm, zszywek – technika origami, z wykorzysta­niem prądu elektrycz­nego – lampiony.

Na ogół wykonuje przedmioty użytkowe,
w tym dekoracje
i modele techniczne
z zastosowaniem połączeń nierozłącz­nych, rozłącznych, bez użycia kleju, taśm , zszywek – technika origami, z wykorzysta­niem prądu elektrycz­nego – lampiony.

Niechętnie wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracje
i modele techniczne
z zastosowaniem połączeń nierozłącz­nych, rozłącznych, bez użycia kleju, taśm, zszywek – technika origami, z wykorzysta­niem prądu elektrycz­nego – lampiony.

Nie wykonuje przedmio­tów użytkowych, w tym dekoracji i modeli tech­nicznych z zastosowa­niem połączeń nieroz­łącznych, rozłącznych, bez użycia kleju, taśm, zszywek – technika origami, z wykorzysta­niem prądu elektrycz­nego – lampiony.

               

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Tworzy polecenie lub złożone sekwencje poleceń dla określonego planu działania.

 

Samodzielnie rozwiązuje skomplikowane zagadki, zadania, łamigłówki prowadzące do odkrywa­nia algorytmów.

 

Sprawnie i samodzielnie potrafi obsługiwać komputer, nazywać główne elementy zestawu komputerowego, bardzo dobrze posługuje się myszą i klawiaturą, wybranymi programami, grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainte­resowania, korzysta
z opcji w programach.

 

Samodzielnie i sprawnie wyszukuje informacje
i korzysta z nich, prze­gląda wybrane strony internetowe, dostrzega elementy aktywne na stronie, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

Sprawnie i dokładnie tworzy teksty, wpisując za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania oraz rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki.

Posiada wysoką świadomość niebezpie­czeństw i bardzo dobrze zna zagrożenia wynika­jące z korzystania
z komputera, internetu
i multimediów oraz stosuje się do ich ograniczeń.

Tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania.

Tworzy polecenie,
a czasem sekwencje poleceń dla określo­nego planu działania.

Z pomocą tworzy polecenie, a czasem sekwencje poleceń dla określonego planu działania.

Nawet z pomocą ma problem z tworzeniem polecenia.

Nie tworzy prostego polecenia .

Samodzielnie rozwią­zuje zagadki, zadania, łamigłówki, prowa­dzące do odkrywania algorytmów.

Rozwiązuje zagadki, zadania, łamigłówki prowadzące do odkry­wania algorytmów.

Z pomocą rozwiązuje zagadki, zadania, łamigłówki prowa­dzące do odkrywania algorytmów.

Niechętnie nawet
z pomocą rozwiązuje zagadki, zadania, łamigłówki prowa­dzące do odkrywania algorytmów.

Nie rozwiązuje zagadek, zadań, łamigłówek prowa­dzących do odkrywania algorytmów.

Samodzielnie potrafi obsługiwać komputer, nazywać główne elementy zestawu komputerowego.

Potrafi obsługiwać komputer, nazywać główne elementy zestawu komputerowego.

Stara się obsługiwać komputer, nazywać główne elementy zestawu komputero­wego, posługuje się myszą i klawiaturą,

Z pomocą nauczyciela obsługuje komputer, nazywa główne elementy zestawu komputerowego.

Nie radzi sobie z obsługą komputera, nie potrafi nazywać głównych ele­mentów zestawu kompu­terowego, ma trudności
w posługiwaniu się wybranymi.

Bardzo dobrze posłu­guje się myszą i kla­wiaturą, wybranymi programami, grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania, korzysta z opcji
w programach.

Posługuje się myszą
i klawiaturą, wybra­nymi programami, grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zain­teresowania, korzysta
z opcji w programach.

Posługuje się myszą
i klawiaturą, wybranymi progra­mami, grami edukacyj­nymi, korzysta z opcji w programach.

Posługuje się myszą
i klawiaturą, wybra­nymi programami, grami edukacyjnymi, korzysta z opcji
w programach

 

Nie interesuje się programami i grami edukacyjnymi.

Samodzielnie wyszu­kuje informacje i ko­rzysta z nich, przegląda wybrane strony inter­netowe, dostrzega elementy aktywne na stronie, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

Przeważnie dobrze wyszukuje informacje
i korzysta z nich, prze­gląda wybrane strony internetowe, dostrzega elementy aktywne na stronie, nawiguje po stronach w określonym zakre­sie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

Nie zawsze poprawnie wyszukuje i korzysta
z informacji, przegląda wybrane strony inter­netowe, dostrzega ele­menty aktywne na stronie, nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne.

Często z pomocą nauczyciela wyszukuje i korzysta z informacji, przegląda wybrane strony internetowe, dostrzega elementy aktywne na stronie, nawiguje po stronach w określonym zakre­sie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne .

Nie potrafi wyszukiwać
i korzystać z informacji, przeglądać wybranych stron internetowych.

Dokładnie tworzy teksty, wpisując za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania oraz rysunki za po­mocą wybranego edytora grafiki.

Dobrze tworzy teksty, wpisując za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy
i zdania oraz rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki.

Nie zawsze dobrze tworzy teksty, wpisu­jąc za pomocą klawia­tury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania oraz rysunki za po­mocą wybranego edytora grafiki.

Ma trudności w two­rzeniu tekstów, wpisy­waniu za pomocą klawiatury liter, cyfr
i innych znaków, wyra­zów i zdań oraz rysun­ków za pomocą wybra­nego edytora grafiki.

Nie radzi sobie z tworzeniu tekstów, z wpisywaniem za pomocą klawiatury liter, cyfr i innych znaków, wy­razów i zdań oraz rysun­ków za pomocą wybranego edytora grafiki.

Posiada wysoką świadomość niebezpie­czeństw i bardzo dobrze zna zagrożenia wynikające z korzysta­nia z komputera, internetu i multime­diów oraz stosuje się do ich ograniczeń.

Posiada świadomość niebezpieczeństw i zna zagrożenia wynikające z korzystania z kompu­tera, internetu i multimediów oraz stosuje się do ich ograniczeń.

 

Na ogół ma świado­mość niebezpieczeństw i zna zagrożenia wyni­kające z korzystania
z komputera, internetu i multimediów oraz stara się stosować do ich ograniczeń.

Nie zawsze ma świadomość niebezpie­czeństw i zagrożeń wynikających z korzy­stania z komputera, internetu
i multimediów.

Nie posiada świadomości niebezpieczeństw i zagro­żeń wynikających z korzy­stania z komputera, internetu i multimediów.

Wykorzystuje na co dzień możliwości technologii do komuni­kowania się w procesie uczenia się.

Wykorzystuje możli­wości technologii do komunikowania się
w procesie uczenia się.

Stara się wykorzysty­wać możliwości technologii do komuni­kowania się w procesie uczenia się.

Rzadko wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

Nie wykorzystuje możli­wości technologii do komunikowania się
w procesie uczenia się.

EDUKACJA MUZYCZNA

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, wkład pracy.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE  SŁUCHANIA I EKSPRESJI MUZYCZNEJ ORAZ IMPROWIZACJI RUCHOWEJ

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

 

Wykazuje zainteresowa­nie w rozwijaniu aktywności muzycznej, chętnie indywidualnie
i w zespole śpiewa piosenki ze słuchu, z dużym zaangażowa­niem z pamięci śpiewa hymn narodowy.

 

Sprawnie realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne.

 

Świetnie tańczy podstawowe kroki
i figury krakowiaka, polki oraz innego pro­stego tańca ludowego oraz innego prostego tańca ludowego krajów Europy i świata.

 

Samodzielnie rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej.

 

Zawsze aktywnie słucha muzyki i rozpoznaje jej charakter emocjonalny, zawsze rozpoznaje różne rodzaje głosów i instru­mentów muzycznych.

Śpiewa w zespole piosenki ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn narodowy oraz pozna­ne pieśni patriotyczne, historyczne i charak­terystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich.

Śpiewa w zespole pio­senki ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn naro­dowy, poznane pieśni patriotyczne i histo­ryczne oraz charaktery­styczne dla tradycji
i zwyczajów polskich.

Stara się śpiewać
w zespole piosenki ze słuchu, próbuje śpie­wać z pamięci hymn narodowy, poznane pieśni patriotyczne
i historyczne oraz cha­rakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich.

Niechętnie śpiewa
w zespole piosenki, tylko w zespole śpiewa hymn narodowy oraz poznane pieśni patrio­tyczne i historyczne oraz charakterystyczne dla tradycji i zwycza­jów polskich.

Nie potrafi śpiewać
w zespole, nie opanował hymnu narodowego ani pieśni patriotycznych, historycznych i charakte­rystycznych dla tradycji
i zwyczajów polskich.

Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne.

Realizuje proste rytmy i wzory rytmiczne.

Zazwyczaj realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy.

Ma kłopot z powtórze­niem prostych rytmów i wzorów rytmicznych.

Nie umie powtórzyć sylabami rytmicznymi nawet prostego rytmu.

Tańczy podstawowe kroki i figury krako­wiaka, polki oraz innego prostego tańca ludowego krajów Europy i świata.

Zna podstawowe kroki

i figury krakowiaka, polki oraz innego pro­stego tańca ludowego krajów Europy
i świata.

Próbuje tańczyć pod­stawowe kroki i figury krakowiaka oraz innego prostego tańca ludowego krajów Europy i świata.

Tańczy podstawowe kroki i figury krako­wiaka, polki, naśladu­jąc innych.

Nie wykonuje żadnego tańca.

Rozróżnia podstawowe elementy muzyki
i znaki notacji muzycznej.

Rozróżnia podstawowe elementy muzyki.

Popełnia drobne błędy

w rozróżnianiu podsta­wowych elementów muzyki.

Popełnia błędy w rozróżnianiu podsta­wowych elementów muzyki.

Nie rozróżnia podstawo­wych elementów muzyki.

Aktywnie słucha muzyki i rozpoznaje jej charakter emocjonalny.

Słucha muzyki i okre­śla jej cechy.

Stara się słuchać muzyki.

Niechętnie słucha muzyki.

Nie słucha muzyki.

Rozpoznaje różne rodzaje głosów ludzkich i instrumen­tów muzycznych.

Rozpoznaje większość rodzajów głosów ludzkich i instrumen­tów muzycznych.

Rozpoznaje niektóre rodzaje głosów ludzkich i instrumen­tów muzycznych.

Rozpoznaje niektóre rodzaje głosów ludz­kich i kilka podstawo­wych instrumentów muzycznych.

Nie rozpoznaje podstawo­wych rodzajów głosów ludzkich i instrumentów muzycznych.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH I FORM ZAPISU DŹWIĘKÓW

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

Samodzielnie gra na instrumentach perkusyj­nych proste rytmy
i wzory rytmiczne oraz melodyczne.

Samodzielnie tworzy proste ilustracje dźwiękowe.

Z zaangażowaniem potrafi improwizować głosem i na instrumencie.

Indywidualnie wykonuje proste utwory.

Pięknie gra na instrumen­cie muzycznym.

Samodzielnie wykonuje własny akompaniament do wiersza lub rymowanki.

Samodzielnie:


Gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory ryt­miczne oraz melodyczne.

Potrafi na ogół samodzielnie:

grać na instrumentach perkusyjnych,

Pod kierunkiem nauczyciela:

Ma małe problemy
z grą na instrumentach perkusyjnych.

Przy pomocy nauczyciela:

Ma problemy z grą na instrumentach perkusyjnych.

Mimo pomocy i zachęty nauczyciela:

Nie radzi sobie z grą na instrumentach perkusyjnych

Tworzy proste ilustra­cje dźwiękowe.

tworzyć proste ilustra­cje dźwiękowe,

Stara się tworzyć proste ilustracje dźwiękowe.

Nie zawsze stara się tworzyć proste ilustra­cje dźwiękowe.

Stara się tworzyć proste ilustracje dźwiękowe.

Potrafi improwizować głosem i na instrumencie.

improwizować głosem i na instrumencie.

Potrafi improwizować głosem i na instrumencie.

Nie zawsze potrafi improwizować głosem i na instrumencie.

Nie potrafi improwizować głosem ani na instrumencie.

Wykonuje tematy rytmiczne wybranych utworów muzycznych z użyciem instrumen­tów perkusyjnych.

Nie ma większych kłopotów z wykona­niem prostego utworu użyciem instrumentów perkusyjnych.

Czasem ma kłopoty
z wykonaniem pro­stego utworu z uży­ciem instrumentów perkusyjnych.

Na ogół ma kłopoty
z wykonaniem pro­stego utworu z uży­ciem instrumentów perkusyjnych.

Nie wykonuje prostego  utworu z użyciem instru­mentów perkusyjnych.

Wykonuje akompania­ment do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze.

Wykonuje akompania­ment do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze.

Stara się wykonać akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze.

Na ogół stara się wykonać akompania­ment do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze.

Nie stara się wykonać akompaniamentu do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze.

Eksperymentuje
i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii przy użyciu instrumentów muzycznych.

Eksperymentuje
i poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii przy użyciu instrumentów muzycznych.

Stara się ekspery­mentować i poszuki­wać dźwięków, frag­mentów znanych melodii przy użyciu instrumentów muzycznych.

Na ogół stara się eksperymentować
i poszukiwać dźwię­ków, fragmentów znanych melodii przy użyciu instrumentów muzycznych.

Nie stara się ekspery­mentować i poszukiwać dźwięków, fragmentów znanych melodii przy użyciu instrumentów muzycznych.

Zapisuje w zabawie dźwięki za pomocą piktogramów, klocków itp.

Zapisuje w zabawie dźwięki za pomocą piktogramów, klocków itp.

Stara się zapisywać
w zabawie dźwięki za pomocą piktogramów, klocków itp.

Na ogół stara się zapisywać w zabawie dźwięki za pomocą piktogramów, klocków itp.

Nie stara się zapisywać
w zabawie dźwięków za pomocą piktogramów, klocków itp.

Korzysta z wybranego zapisu dźwięków podczas gry na instrumencie.

Korzysta z wybranego zapisu dźwięków podczas gry na instrumencie.

Stara się korzystać
z wybranego zapisu dźwię­ków podczas gry na instrumencie.

Na ogół stara się korzystać z wybranego zapisu dźwię­ków podczas gry na instrumencie.

Nie stara się korzystać z wybranego zapisu dźwię­ków podczas gry na instrumencie.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, indywidualny wysiłek.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I ZDROWIA

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

Zawsze dba o higienę osobistą i czystość odzieży.

 

Doskonale wie i potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna.

Dba o higienę osobistą i czystość odzieży.

Zazwyczaj dba
o higienę osobistą
i czystość odzieży.

Często dba o higienę osobistą i czystość odzieży.

Zazwyczaj nie dba
o higienę osobistą
i czystość odzieży.

Nie radzi sobie
z dbałością o higienę osobistą i utrzymaniem czystości odzieży.

Zawsze dostosowuje strój do pogody, pory roku i miejsca ćwiczeń.

Dostosowuje strój do pogody, pory roku
i miejsca ćwiczeń.

Na ogół dostosowuje strój do pogody, pory roku i miejsca ćwiczeń.

Nie zawsze dostosowuje strój do pogody, pory roku i miejsca ćwiczeń.

Nie dostosowuje stroju do pogody, pory roku
i miejsca ćwiczeń.

Wie i potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna.

Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna.

Rozumie potrzebę ak­tywności fizycznej, ale nie zawsze chętnie bierze udział
w zajęciach.

Rozumie potrzebę aktywności fizycznej, ale nie zawsze chętnie bierze udział
w zajęciach.

Rozumie potrzebę aktywności fizycznej, ale nie zawsze chętnie bierze udział
w zajęciach.

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ I RÓŻNYCH FORM REKREACYJNO-SPORTOWYCH

Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: postawa ucznia, jego osobiste zaangażowanie, indywidualny wysiłek.

Ocena
celująca
(6)

Ocena
bardzo dobra
(5)

Ocena
dobra
(4)

Ocena
dostateczna
(3)

Ocena
dopuszczająca
(2)

Ocena
niedostateczna
(1)

 

 

 

 

 

 

Opanował umiejętności na ocenę bardzo dobrą, ponadto:

Sprawnie realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut. Umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

 

Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczenia,sprawnie wykonuje przewrót w przód oraz skacze przez skakankę, bez problemu wykonuje przeskoki jednonóż
i obunóż nad niskimi przeszkodami, wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru,

z przyborem i na przyrządzie.

 

Doskonale posługuje się piłką: rzuca, chwyta, ko­złuje, odbija i prowadzi ją, jeździ na rowerze. Zawsze przestrzega zasad poruszania się po drogach.

 

Bardzo aktywnie bierze udział w zabawach, minigrach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły
i podporządkowując się decyzjom sędziego.

Zawsze wie, jak należy zachować się w sytua­cjach zwycięstwa
i zawsze radzi sobie
z porażkami.

 

Bardzo dba o prawidłową postawę ciała i prze­strzega zasad bezpiecz­nego zachowania się
w trakcie zajęć ruchowych.

Sprawnie posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Samodzielnie potrafi wybrać bezpieczne miej­sce zabaw i gier rucho­wych, zawsze wie, do kogo zwrócić się o pomoc
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut. Umie wyko­nać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

Realizuje marszobieg trwający co najmniej 10 minut. Stara się wykonać  próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

Realizuje marszobieg trwający co najmniej 5–6 minut. Nie zawsze potrafi wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

Nie realizuje marszo­biegu trwającego 5–6 minut. Nie potrafi wykonać próby siły mięśni brzucha oraz próby gibkości dolnego odcinka kręgosłupa.

Nie realizuje marszo­biegu trwającego 5–6 minut. Nie potrafi wykonać próby siły mięśni brzucha oraz próby gibkości dolnego odcinka kręgosłupa 

Przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, prawi­dłowo wykonuje prze­wrót w przód oraz skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

Zazwyczaj przyjmuje pozycje wyjściowe
i ustawienia do ćwi­czeń, wykonuje przewrót w przód oraz skacze przez skakankę, stara się poprawnie wykonywać przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami
i wykonywać ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

Nie zawsze przyjmuje pozycje wyjściowe
i ustawienia do ćwi­czeń, z pomocą nauczy­ciela wykonuje prze­wrót w przód, nie­sprawnie skacze przez skakankę, stara się poprawnie wykonywać przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. Ma problemy z wykona­niem ćwiczeń równo­ważnych bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

Ma problemy z przyj­mowaniem pozycji wyjściowych i ustawień do ćwiczeń, z pomocą nauczyciela wykonuje przewrót w przód, niesprawnie skacze przez skakankę, stara się poprawnie wykony­wać przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. Ma duże problemy z wykonaniem  ćwiczeń równoważnych bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

Nie przyjmuje pozycji wyjściowych i ustawień do ćwiczeń,  nawet
z pomocą nauczyciela nie wykonuje prze­wrotu w przód, nie umie skakać przez skakankę, nie wyko­nuje poprawnie prze­skoków jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami. Ma bardzo duże problemy z wykonaniem ćwiczeń równoważnych bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie.

Bardzo dobrze posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, jeździ na rowerze. Przestrzega zasad poruszania się po drogach.

Posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją, jeździ na rowerze. Przestrzega zasad poruszania się po drogach.

Radzi sobie z rzuca­niem, chwytaniem piłki, jazdą na rowerze. Zdarza się, że nie prze­strzega zasad porusza­nia się po drogach.

Nie radzi sobie z rzuca­niem, chwytaniem piłki, jazdą na rowerze. Zdarza się, że nie prze­strzega zasad porusza­nia się po drogach.

Nie rzuca, nie chwyta piłki, nie jeździ na ro­werze. Najczęściej nie przestrzega zasad poru­szania się po drogach.

Aktywnie bierze udział w zabawach, minigrach terenowych, zawodach sportowych, respektu­jąc reguły i podpo­rządkowując się decy­zjom sędziego. Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwy­cięstwa i radzi sobie
z porażkami w miarę swoich możliwości.

Chętnie bierze udział w zabawach, minigrach terenowych, zawodach sportowych, respektu­jąc reguły i podpo­rządkowując się decyzjom sędziego.

Wie, jak należy zacho­wać się w sytuacjach zwycięstwa i stara się radzić sobie
z porażkami.

Radzi sobie w zabawach, ale ma czasami problemy z respek­towaniem reguł i uzna­niem porażki. Nie zawsze dba o prawi­dłową postawę ciała
i nie zawsze prze­strzega zasad bezpiecz­nego zachowania się
w trakcie zajęć ruchowych.

Często nie radzi sobie w zabawach, ma pro­blemy z respektowa­niem reguł i uznaniem porażki.

Najczęściej nie dba
o prawidłową postawę ciała i o przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się
w trakcie zajęć ruchowych.

Niechętnie bierze udział w zabawach, ma duże problemy z re­spektowaniem reguł
i uznaniem porażki.

Dba o prawidłową postawę ciała i prze­strzega zasad bezpiecz­nego zachowania się
w trakcie zajęć ruchowych.

Najczęściej dba
o prawidłową postawę ciała, przestrzega zasad bezpiecznego zachowa­nia się w trakcie zajęć ruchowych.

Na ogół dba o prawi­dłową postawę ciała, przestrzega zasad bezpiecznego zachowa­nia się w trakcie zajęć ruchowych.

Nie zawsze dba
o prawidłową postawę ciała, przestrzega zasad bezpiecznego zachowa­nia się w trakcie zajęć ruchowych.

Nie dba o prawidłową postawę ciała i o prze­strzeganie zasad bezpiecznego zachowa­nia się w trakcie zajęć ruchowych.

Posługuje się przybo­rami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Posługuje się przybo­rami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nie zawsze posługuje się przyborami sporto­wymi zgodnie z ich przeznaczeniem. Zdarza się, że na zajęciach bywa niezdyscyplinowany.

Często nie posługuje się przyborami sporto­wymi zgodnie z ich przeznaczeniem, wy­maga stałej kontroli. Często bywa na zajęciach niezdyscyplinowany.

Często nie posługuje się przyborami sporto­wymi zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaga stałej kontroli. Jest na zajęciach niezdyscyplinowany.

Potrafi wybrać bez­pieczne miejsce zabaw i gier ruchowych, wie, do kogo zwrócić się
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia.

Często potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabaw i gier rucho­wych, wie do kogo zwrócić się o pomoc
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Na ogół potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabaw i gier rucho­wych, wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Nie zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsce zabaw i gier ruchowych, wie do kogo zwrócić się
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia
i życia.

Nie potrafi wybrać bezpiecznego miejsca zabaw i gier rucho­wych, nie wie do kogo zwrócić się o pomoc
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.